Logotype
Sök

Centres of Excellence

För att stärka vårt strategiska effektivitetsfokus har Hoist Finance upprättat tre kompetenscentrum, så kallade Centres of Excellence (CoE). Ett för icke-säkerställda förfallna fordringar, ett för säkerställda förfallna fordringar och ett för icke-kreditförsämrade fordringar (beskrivning av tillgångsklasserna finns här). Syftet med våra tre CoE är att harmonisera och standardisera processerna i alla Hoist Finance marknader och dela kunskap på ett effektivt sätt.

CoE för icke-säkerställda förfallna fordringar

Hoist Finance CoE för icke-säkerställda förfallna fordringar etablerades i början av 2019. Det fokuserar på att implementera förändringar inom icke-säkerställda fordringar, och innefattar även ett Business Insights-team som stöder samtliga tillgångsklasser. 

CoE för icke-säkerställda fordringar delas in i fyra kärnområden

Business Insights fokuserar på analyser och kunskap med hjälp av automatiserad rapportering och datadriven inkasseringsteknologi. 

Transformational Change drivs av specialister som bistår lokala team med implementeringen av större projekt som nearshoring, digitala lösningar och effektiviseringsverktyg. De samordnar också implementering av verktyg som utvecklats av våra digitala experter.  

Collections Strategy driver implementeringen av standardiserade och harmoniserade inkasseringsstrategier, vilket delvis styrs av regulatoriska förordningar. Dessa kommer så småningom att levereras i samma centraliserade system i nära samarbete med lokala team och Hoist Finance centrala IT-funktion som levererar teknologiplattformen.

Operations Effectiveness fokuserar på områden som kvalitetssäkring, klagomålshantering, internutbildningar och personalutveckling. Arbetet sker i nära samarbete med Hoist Finance Academy och våra People-team.

Under 2019 har vi fokuserat på att bygga en stabil grund för framtida utveckling, och har även levererat kortsiktiga initiativ som redan genererat kostnadsbesparingar. Vi har bland annat utvecklat prognosmodeller för kunder, digitala analysverktyg och skapat ett forum för verksamhetscheferna i samtliga marknader.

Open office

CoE för säkerställda förfallna fordringar

CoE för säkerställda förfallna fordringar består av flera internationella arbetsgrupper som arbetar för att optimera verksamheten för säkerställda förfallna fordringar på alla marknader och genom hela värdekedjan.

CoE för säkerställda förfallna fordringar delas in i tre kärnområden: 

Investment Strategy består av två delar: Besluta hur kapital ska allokeras på våra marknader och över tillgångsslag beroende på marknadspotential, makroekonomiska trender och riskhantering. Vidare skall ett ramverk för säkerställda kreditportföljer etableras.

Operations & Portfolio Management fokuserar på att utveckla en skalbar och integrerad verksamhet som ger upphov till skalfördelar och underlättar snabbt inträde på nya marknader. Fokus ligger på våra medarbetare, uppgradering av informationssystem och kundresan.

Syftet med Real Estate Management är att optimera beslutsfattandet i samband med defensiv budgivning, samt förvaltning av förvärvade fastighetsägda enheter.

Under 2019 har fokus varit på att bygga en stark grund för framtida förändringar och förbättringar, och vi har även levererat kortsiktiga initiativ som redan genererat intäkter och kostnadsbesparingar. 

Open office

CoE för icke-kreditförsämrade fordringar

Centre of Excellence för icke-kreditförsämrade fordringar etablerades 2019 och bygger på erfarenheter från förvärvet av en polsk bolåneplattform som Hoist Finance förvärvade 2018. Bakgrunden är att vi vill öka investeringarna i icke-kreditförsämrade fordringar och samtidigt utnyttja den hävstångseffekt som kreditmarknadslicensen innebär. 

CoE för icke-kreditförsämrade fordringar delas in i tre kärnområden: 

Operational Excellence täcker hela lånecykeln, och innefattar dagliga kundkontakter och kommunikation såväl som resultatuppföljning, kreditgivning och skuldhantering som bygger på Hoist Finance befintliga kompetens inom förfallna fordringar. I linje med One Hoist Finances målsättningar uppstår synergier mellan processerna i olika länder vilket ökar effektiviteten och gör att vi kan undvika att vissa moment upprepas.

Data & IFRS 9 Reporting Infrastructure innebär att vi aktivt bevakar resultatutvecklingen för våra portföljer och efterlevnad av relevanta regelverk, inklusive avsättningar för förväntade kreditförluster. Finansiell rapportering och kapitalkrav bevakas i samråd med våra finansiella experter på alla marknader.

Eftersom icke-kreditförsämrade fordringar är ett relativt nytt tillgångsslag för Hoist Finance, hjälper Investment Strategy oss att fatta bra investeringsbeslut som stöder vår expansion, inklusive övergången till ett komplett servicingserbjudande. Tillsammans med våra låga finansieringskostnader driver CoE verksamhetsförbättringar, och vi förväntar oss att icke-kreditförsämrade fordringar kommer att utgöra ett viktigt fokus även framöver.

Genom att utveckla en infrastruktur för förvaltning av icke-kreditförsämrade fordringar som är både flexibel och skalbar, har vi skapat en holistisk lösning som kan införas på alla marknader i takt med att förvärvsmöjligheter uppstår.

- Annual Report 2019 -
- Årsredovisning 2019 -