Logotype
Sök

 

GRI-index

Standardupplysningar

UpplysningHänvisning och kommentar
102-1 Organisationens namnFörstasidan, sidan 80
102-2 Aktiviteter, varumärke, produkter och tjänsterVår affär
102-3 Lokalisering av huvudkontoretSidan 86.
102-4 Länder där verksamheten bedrivsVår närvaro
102-5 Ägarstruktur och bolagsformAktien, sidan 80 och 86.
102-6 MarknadsnärvaroVår närvaro, Marknadsposition,
Tillgångsklasser
102-7 Organisationens storlekFörstasidan, Värdeskapandemodellen
102-8 Information om anställdaVåra medarbetare, Medarbetare i siffror
102-9 Organsationens leverantörskedjaHållbarhetsstyrning
102-10 Väsentliga förändringar i organisationen och dess leverantörskedja

Höjdpunkter under året, VD ord,
Vår strategi, Vår närvaro, Tillgångsklasser
Digitala kanaler, Våra medarbetare

102-11 Försiktighetsprincipens tillämpningHållbarhetsstyrning
102-12 Externa initiativHållbarhetsstrategi
102-13 Medlemskap i organisationer

Milstolpar inom hållbarhet

FNs Global Compact.

102-14 VD-ordVD ord
102-16 Värderingar, principer, standarder, uppförandekod och etisk policyVår affär, Vår strategi, Våra medarbetare,
Hållbarhet, Våra kunder, Riskhantering
102-17 Vägledning och mekanism för rapportering gällande oetiskt/illegalt beteendeHållbarhetsstrategi, Hållbarhetsstyrning
102-18 StyrningsstrukturHållbarhetsstyrning, sidan 86.
102-40 IntressentgrupperIntressenter, Värdeskapandemodellen
102-41 Andel anställda som omfattas av kollektiva förhandlingar 35Hållbarhetsstrategi, Hållbarhetsstyrning
102-42 Identifiering och urval av intressenterIntressenter 
102-43 Metoder för samarbete med intressenterIntressenter, Värdeskapandemodellen
102-44 Viktiga frågor som har lyfts fram av intressenternaIntressenter
102-45 Affärsenheter som inkluderas i redovisningenSidan 121.
102-46 Process för att fastställa redovisningsinnehåll och avgränsningarHållbarhetsrapportering
102-47 Frågor som identifierats som väsentligaIntressenter
102-50 RedovisningsperiodSidan 106.
102-51 Datum för senaste redovisningHållbarhetsrapportering
102-52 RedovisningscykelHållbarhetsrapportering
102-53 Kontaktuppgifter för frågor om redovisningenHållbarhetsrapportering
102-54 Val av rapporteringsnivåHållbarhetsrapportering
102-55 GRI innehållsindex

GRI index

102-56 Extern granskning

Sidan 163.

Hållbarhetsrapporten är inte granskad.

Management Approach

UpplysningHänvisning och kommentar
103-1 Avgränsningar för väsentliga frågor inom organisationenVD ord, Strategi
Kunder, Våra medarbetare, Hållbarhet, sidan 86. 
103-2 Upplysningar om hållbarhetsstyrningen

Våra kunder, Våra medarbetare,

Hållbarhetsstrategi, Hållbarhetsstyrning, sidan 86

103-3 Uppföljning av hållbarhetsstyrningenHållbarhetsstrategi, Hållbarhetsrapportering, sidan 86

Specifika upplysningar

UpplysningHänvisning och kommentarer
201-1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt värdeFörstasidan, Värdeskapandemodellen,
Aktien
201-3 Omfattningen av organisationens förmånsbestämda åtagandenSidan 117.
205-1 Andel och antal affärsenheter som analyserats avseende risk för korruptionRiskhantering
205-2 Kommunikation och utbildning avseende antikorruptionHållbarhetsrapportering
205-3 Bekräftade korruptionsincidenter och vidtagna åtgärderHållbarhetsrapportering
302-1 Energianvändning inom organisationenHållbarhetsrapportering
305-1 Direkta utsläpp av växthusgaser (Scope 1)Hållbarhetsrapportering
305-2 Indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 2)Hållbarhetsrapportering
305-3 Andra indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 3)Hållbarhetsrapportering
305-4 UtsläppsintensitetHållbarhetsrapportering
308-1 Andel nya leverantörer som bedömts utifrån miljökravEn process är initierad med
målsättning att få till systematisk
rapportering i samtliga marknader
under 2020. 
401-1 Nyanställningar och personalomsättningMedarbetare i siffror
403-2 Typ och andel av skador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade arbetsdagar, frånvaro samt arbetsrelaterade dödsolyckorVåra medarbetare,
Medarbetare i siffror
404-1 Genomsnittligt antal tränings- och utbildningstimmar per anställdVåra medarbetare
405-1 Mångfald i beslutsfattande grupper och bland anställdaMedarbetare i siffror, sidan 93 och 95.
405-2 Löneskillnad i procent mellan män och kvinnorUnder 2020 implementeras ett
koncerngemensamt HR-system. 
406-1 Antal fall av diskriminering och hantering av dessaInga rapporterade fall.
414-1 Andel nya leverantörer som utvärderats enligt kriterier för miljö- och övrig samhällspåverkanEn process är initierad med
målsättning att få till systematisk
rapportering i samtliga marknader
under 2020. 
418-1 Klagomål rörande kundintegritet och förlust av kunddata

Hållbarhetsstrategi, Hållbarhetsrapportering 

419-1 Bristande efterlevnad av lagar och regler på det sociala och ekonomiska områdetHållbarhetsstyrning
- Annual Report 2019 -
- Årsredovisning 2019 -