Logotype
Sök

Intressentmatris och dialogstrategier  

Hoist Finance startade en formell process för intressentdialog under 2017. Under 2019 genomförde vi en analys för att identifiera områden där vi kan förbättra denna process. Baserat på denna analys har vi utvecklat en mer detaljerad intressentmatris och även kopplat den till hur vi skulle vilja engagera oss med olika intressentgrupper. Detta gör oss till en mer relevant aktör där vi kan sätta mål för våra dialoger på ett mer effektivt sätt. Under 2020 kommer vi att utföra våra intressentdialoger med den nya matrisen och engagemangsstrategin och därmed möjliggöra en mer kontinuerlig dialog genom befintliga kanaler där det är möjligt. 

Hur vi definierar våra intressenter

Hoist Finance intressenter är grupper och individer som, direkt eller indirekt, är påverkade av vårt företags verksamheter. Det inkluderar anställda, aktieägare, affärspartners, kunder och samhället i stort.

Koncernledning och styrelse i Hoist Finance har det övergripande ansvaret kring att balansera dessa intressen, samtidigt som de säkerställer företagets överlevnad.

Dialog
Tillsyns­myndighet
Samhället
Konkurrenter
Branschföreningar
Media
Icke-statliga organi­sationer
Leverantörer
Nära dialog
Banker & finansiella institut
Investerare & analytiker
Medarbetare
Kunder

Materialitetsanalys och dialogprocess för intressenter 

Den nya intressentmatrisen och engagemangsstrategin kommer att fungera som grund för att erhålla en djupare förståelse för vilka hållbarhetsaspekter som våra intressenter tycker att vi bör fokusera på. Tillsammans med vår nya engagemangsprocess kommer detta göra det möjligt för oss att utföra en mer relevant väsentlighetsanalys samt hjälpa oss tydliggöra våra hållbarhetsområden.
Dessa nya verktyg kommer att stärka vårt mandat att fokusera och agera mot de utmaningar som är av högsta prioritet för vår affär.

Under 2019 har fokus varit på att skapa en nära dialog med våra anställda för att förstå vilka hållbarhetsaspekter de tycker är av största vikt för Hoist Finance.
I skapandet av vår nya hållbarhetsstrategi har vi kombinerat dessa insikter med resultat från tidigare intressentdialoger, vilka bland annat inkluderar respekt för kunders integritet, regelefterlevnad gällande lagar och förordningar, etisk and jämställd behandling av kunderna samt säkerställa kundnöjdhet. 

Vår femstegs-process för intressentdialog:

1. Analys av externa och interna perspektiv 2. Mappning av intressenter och prioritering 3. nprocess 4. Engagemang 5. Granska, pportera och ager

1. Analys av externa och interna perspektiv

Identifiera mega-, industri- och hållbarhetstrender som är relevanta för Hoist Finance och våra intressenter. Trenderna kan inkludera klimatförändringar, samhällsförändringar (t.ex. ekonomiskt / socialt utanförskap), digitalisering, nya regler (t.ex. hållbar finansiering) och andra trender som påverkar Hoist Finance samt benchmarking med branschföreringar. Vi identifierar också Hoist Finance aktuella prioriteringar och framtida initiativ baserade på befintlig hållbarhetsstrategi, tidigare intressentdialoger och affärsstrategi.

2. Mappning av intressenter och prioritering

Hoist Finance har många olika intressenter som är viktiga för vår verksamhet. För att säkerställa ett effektivt engagemang tar vi ställning utifrån vår intressentmatris och prioriterar utvalda intressentgrupper för det kommande året. Baserat på de prioriterade intressentgrupperna skapas strategier för interaktion och engagemang.

3. Designprocess

Definiera ambitionsnivån för engagemanget för att anpassa förväntningarna för alla parter och identifiera frågor som är relevanta för valda intressentgrupper. Identifiera och välja format för hur man kan närma sig utvalda intressentgrupper för mest effektivt engagemang.

4. Engagemang

Intressentdialog med deltagare hålls med utvalda intressentgrupper genom undersökningar, intervjuer och / eller workshops för att skapa förståelse för intressenternas perspektiv.

5. Granska, rapportera och agera

Efter att ha granskat och analyserat resultaten från intressentdialogerna utvecklas en handlingsplan med syftet att översätta iakttagelser, insikter och överenskommelser från dialogen till handling och att kommunicera dessa åtgärder till våra intressenter.

- Annual Report 2019 -
- Årsredovisning 2019 -