Logotype
Sök

Aktien

Hoist Finance börsvärde uppgick till 4 460 MSEK baserat på sista betalkurs om 49,94 SEK per aktie den 30 december 2019 

Kursutveckling 2019  

Hoist Finance aktiekurs ökade med 15,7 procent under 2019, medan det totala indexet OMX Stockholm Pi steg med 29,6 procent. Högsta stängningskurs under året uppgick till 61,40 SEK den 13 september, medan lägsta stängningskurs blev 36,60 SEK den 27 mars 2019 

Omsättning 

Under 2019 omsattes sammanlagt 148,9 miljoner aktier1) i Hoist Finance på samtliga marknadsplatser medan den genomsnittliga dagliga handelsvolymen var 595 701 aktier. Handeln på Nasdaq Stockholm stod för 83,5 procent (77,9) av den totala omsättningen i Hoist Finance aktie 

Betavärde och volatilitet  

Hoist Finance aktiens betavärde var 0,85 2019 (1,09). Betavärdet visar hur en akties pris fluktuerar i förhållande till marknaden som helhet, i detta fall jämfört med OMX Stockholm Pi. Ett betavärde på 1,00 indikerar att aktiens pris utvecklats i linje med övriga marknaden. Under 2019 var volatiliteten i aktiekursen 52,2 procent (43,5). Volatiliteten visar de dagliga kursrörelserna i en aktie i förhållande till dess medelvärde 

Aktiekapital 

Aktiekapitalet i Hoist Finance uppgick vid årets slut till 29 767 666,66 kronor fördelat på 89 303 000 aktier. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och kapital samt lika rösträtt.    

Ägarstruktur 

Antalet aktieägare var 7 429 vid utgången av 2019, en ökning med 73 procent jämfört med föregående år. Av Hoist Finance aktiekapital ägs 84,6 procent (79,7) av svenska investerare1). Bland utländska ägare står USA, Norge och Danmark för den största andelen. Hoist Finance aktie har varit noterad på Nasdaq Stockholms Mid Cap-lista sedan den 25 mars 2015 

Utdelning  

För räkenskapsåret 2019 föreslår styrelsen att göra undantag från rådande utdelningspolicy, innebärande att ingen utdelning görs för 2019. De uteblivna utdelningarna har en positiv påverkan på kärnprimärkapitalrelationen med 0,40 procentenheter per den 31 december 2019 (givet ett antagande om 25 procent utdelning).

Kreditbetyg  

Hoist Finance långfristiga kreditbetyg för icke-säkerställd upplåning ligger på Baa3 med stabila utsikter. Det kortfristiga kreditbetyget ligger på P-3. Kreditbetyget är satt av kreditvärderingsinstitutet Moody’s Investors Service och bekräftades i februari 2020. Kreditbetyget indikerar bolagets kreditprofil och påverkar finansieringskostnaderna.

1. Källa: Modular Finance AB och Bloomberg. 

 

Handel i Hoist Finance-aktien 2019  
   
Lägsta slutkurs, SEK             36,60 
Högsta slutkurs, SEK             61,40 
VWAP, SEK             47,55 
Antal omsatta aktier  148 925 278 
Genomsnittligt per dag         595 701 
Antal genomförda affärer         290 133 
Genomsnittligt per dag          1 160,5 
Genomsnittligt värde per affär, SEK          24 408 
Genomsnittlig daglig omsättningr, MSEK              28,3 
Daglig omsättning irelation till börsvärde, %              0,67 
Andel Nasdaq (vanliga avslut), %              83,5 
Andel blocktransaktioner, %              15,8 
Andel dark pools (Nasdaq), %                0,7 

1) Källa: Modular Finance AB.

 

Ägarstruktur, 31 december 2019 
Storleksklasser  Antal aktier  Kapital, %  Röster, %  Antal aktieägare  Aktieägare, % 
1–500       764 366     0,9     0,9  4 630   62,3 
501–1 000       857 670     1,0     1,0  1 014   13,7 
1 001–2 000       987 204     1,1     1,1     593    8,0 
2 001–5 000    2 052 042     2,3     2,3     589    7,9 
5 001–10 000    2 172 446     2,4     2,4     278    3,7 
10 001–20 000    1 820 287     2,0     2,0     120    1,6 
20 001–50 000    3 208 968     3,6     3,6       98    1,3 
50 001–100 000    2 992 897     3,4     3,4       41    0,6 
100 001 -  72 921 600   80,5   81,6       66    0,9 
Anonymt ägande     1 525 520     2,9     1,7     N/A    N/A 
Totalt  89 303 000  100,0  100,0  7 429  100,0 

Källa: Modular Finance AB 

De tio största aktieägarna, 31 december 2019 
  Andel av kapital och röster, % 
Erik Selin Fastigheter AB 12,8 
Swedbank Robur Fonder 9,0 
Avanza Pension   7,4 
Carve Capital AB 5,0 
Dimensional Fund Advisors  3,4 
BlackRock2,9
Per Arwidsson med närstående 2,9 
Jörgen Olsson privat och via bolag   2,9 
Svenskt Näringsliv 2,8 
Catella Fonder2,4 
Totalt de tio största aktieägarna  

51,5 

Övriga aktieägare  48,5 
Totalt  100,0 

Källa: Modular Finance AB

- Annual Report 2019 -
- Årsredovisning 2019 -