Logotype
Sök

Våra medarbetare   

Hoist Finance strävar efter att skapa marknadens bästa arbetsplats. Våra medarbetare är kärnan i företaget och vi vill ge dem bästa möjliga arbetsmiljö och möjlighet att utvecklas.
  

One Hoist Finance 

Under 2018 och 2019 implementerade Hoist Finance en ny strategi med fokus på att optimera organisationen. Syftet är bland annat att bli mer effektiva och produktiva, och att skapa en flexibel tillväxtplattform. Organisationen bör vara skalbar för att uppnå våra strategiska mål att vara en effektiv och produktiv marknadsledare som leder branschens digitala utveckling.

Vi utvecklar digitala kundplattformar på alla våra marknader, samtidigt som vi effektiviserar och lägger grunden för nästa generations kundupplevelser.

För att driva utveckling och innovation behöver våra medarbetare samverka och dela med sig av sin kompetens genom hela organisationen. Därför har vi infört harmoniserade och produktiva arbetsmetoder i hela koncernen och en matrisorganisation för våra koncernfunktioner och nationella marknader.

Den nya organisationsstrukturen med tydliga processer, roller och ansvar har som målsättning att vi arbetar effektivt som ett enat företag – One Hoist Finance – där vi alltid sätter kunden i första ledet. Vår tydliga målsättning och struktur samt en stark och sund företagskultur lägger grunden för att tillsammans skapa en bra arbetsplats.
 

Företagskultur och värderingar

Grunden i vår företagskultur är våra delade värderingar, uppfattningar och uppförande. Att skapa förtroende är det som inspirerar och vägleder oss varje dag.

Great Place to Work®

För att kunna mäta utvecklingen av vår företagskultur och arbetsmiljö över tid inledde vi under 2016 ett samarbete med företaget ”Great Place to Work”. Great Place to Work genomför en av världens största medarbetarundersökningar och rankingprogram och tillhandahåller verktyg som stödjer och prioriterar olika utvecklingsområden. Medarbetarundersökningen, som mäter TRUST, är ett viktigt verktyg som ger oss information om hur medarbetarna uppfattar bolaget. Undersökningen mäter också hur långt Hoist Finance har kommit med implementeringen av bolagets värderingar.

Resultatet för 2019 visade ett index på 68 procent (61), en imponerande ökning med 7 procent jämfört med 2018. Det var också en ökning med 12 procent i antalet anställda som ansåg att Hoist Finance var ett Great Place to Work. Under 2019 har både Sverige och Italien certifierats som Great Place to Work. Det innebär att Hoist Finance rankas högt i jämförelse med företag i samma storlek på respektive marknad.

Våra viktigaste fokusområden för 2019 var förbättrad internkommunikation, bättre medarbetarutbildning och ledarskapsutveckling. Vi kommer att implementera en harmoniserad uppföljningsplan under 2020 med målsättning att uppnå bättre resultat.

Etiska riktlinjer

Bolagets etiska riktlinjer är utvecklade för att tillämpas av medarbetare och samarbetspartners. Riktlinjerna beskriver våra grundläggande värderingar och principer som formar vårt sätt att arbeta. Alla medarbetare utbildas regelbundet i etiska frågeställningar som ”När blir en gåva en muta?”, ”Intressekonflikter” och ”Uppförandekod”.

Statistik på genomförda utbildningar presenteras varje månad för att säkerställa att alla medarbetare regelbundet utbildas i etiska frågeställningar. Utbildningarna omfattar bland annat IT-säkerhet, metoder som förebygger penningtvätt och korruption samt utbildning i att vägleda kunderna genom utmanande situationer. De etiska riktlinjerna kräver inte bara att lagar och regler efterlevs, utan ger också vägledning för hur medarbetarna ska uppträda etiskt och i enlighet med Hoist Finance värderingar. Hoist Finance bevakar noggrant att bolaget uppfyller de juridiska kraven i de länder där företaget är verksamt.

Medarbetarnas hälsa och välbefinnande

Hoist Finance arbetar löpande med att försäkra att alla medarbetare har en god fysisk hälsa och psykosocial arbetsmiljö. För att trygga medarbetarnas välbefinnande, och försäkra att de uppnår sin fulla potential, inför Hoist Finance kontinuerligt förbättringsåtgärder. Vi arbetar systematisk med arbetsmiljö och hälsa för att skapa en arbetsplats där man tidigt fångar upp medarbetare som är i behov av stöd. Detta fokus skapar en inspirerade miljö för våra medarbetare och kunder - en arbetsplats där medarbetarna känner sig hemma och trivs, och där de vill fortsätta arbeta.

Kompetensutveckling

Löpande kompetensutveckling är avgörande för Hoist Finances förmåga att anpassa sig till det nya digitala landskapet och skapa gemensamma arbetssätt. Medarbetare som arbetar direkt med finansiellt utsatta individer behöver ha empati och förståelse för komplicerade finansiella och sociala situationer. Hoist Finance medarbetare i kundkontaktcenter utbildas i att föra en dialog med kunderna för att nå en överenskommelse som båda parter tycker är tillfredsställande.

Det är avgörande för verksamheten att medarbetarna kan hantera gränsdragningar kopplat till regelefterlevnad, och har god personlig kontakt med kunderna. Under 2019 uppgick det genomsnittliga antalet utbildningstimmar till 28 timmar per anställd. Kontinuerliga och uppdaterade utvecklingssamtal säkerställer ett konstruktivt och hållbart åtagande mellan våra medarbetare och ledare. Syftet är att tydliggöra målen och säkerställa kontinuerlig feedback.

När det kommer till ledarskapsutveckling är det av stor vikt för Hoist Finance verksamhet att våra företagsledare är inspirerade och utvecklar företaget i enlighet med vår strategi. Detta kräver att ledarna erbjuds möjlighet att utvecklas. 

Ledarskapsutveckling sker genom att identifiera nyckelpositioner i verksamheten och utveckla lämpliga medarbetare i dessa roller. Hoist Finance tillämpar samma principer vid nyrekrytering av personer i ledande positioner. Bolaget anordnar även årliga ledarskapskonferenser som ett led i att utveckla bolagets företagskultur. De ämnen som diskuterades på årets konferens var bland annat bolagsstyrning, hållbarhet och digitalisering - tre viktiga fokusområden för Hoist Finance.

Hoist Finance Academy

För att bygga en stark plattform för medarbetarutveckling har vi upprättat Hoist Finance Academy. Målet är att skapa en utbildningsmiljö där våra ledare lär sig att engagera och motivera medarbetare till att prestera ännu bättre. Baserat på resultaten från Great Place to Work enkäten har vi valt att fokusera arbetet på internutbildning av ledare och medarbetare. Kompletterande externa utbildningar erbjuds som komplement när det är relevant. 

Hoist Finance Academy består av två program. Nedan är några av framgångarna under första året: 

  • 120 chefer från åtta olika marknader genomförde programmet Management Development Programme, vilket inkluderade workshops med pedagogiska verktyg och tekniska lösningar för hur man skapar starka team.  
  • 97 chefer från nio olika marknader genomförde programmet Leadership Development Programme, vilket inkluderar workshops, webbseminarier och individuell coachning med teman som emotionellt intelligenta ledare och matrisorganisation. Syftet är att supportera ett gemensamt ledarskap inom den sammanflätade One Hoist Finance organisationen.

Programmen kompletterades med lanseringen av ett nytt ramverk för prestationshantering som ska skapa löpande dialoger om prestation.

Återkopplingen från medarbetare har bekräftat att karriärsutveckling är fortsatt viktigt. Dessa program, tillsammans med ytterligare lokala initiativ samt utvecklingen av e-learnings (lärande online), har nu satt ett gemensamt ramverk för tydlig och konsekvent karriärsplanering. 

Mångfald och jämställdhet

Bolagets fortsatta framgång bygger på att vi skapar en arbetsmiljö som präglas av mångfald och lika möjligheter för alla medarbetare. Hoist Finance ska vara en arbetsplats där man visar varandra respekt och har förståelse för individuella behov. Det är självklart att alla ska ha samma rättigheter och skyldigheter.

Hoist Finance inställning formuleras tydligt i mångfaldspolicyn som antogs och implementerades 2017. Sedan dess har organisationen kontinuerligt arbetat för att uppnå målen. Mångfald är det område som har högst resultat i medarbetarundersökningen, där 89 procent av medarbetarna upplever att de blir behandlade på ett respektfullt sätt.

Jämlikhet och rättvisa är utgångspunkten för medarbetarnas löner, och mångfaldspolicyn tillämpas i lönesättningen. Medarbetarnas löner sätts med utgångspunkt dels i lokala lönenivåer, dels i kollektivavtal där sådana finns. Policyn för avgångsvederlag utvärderas och uppdateras vid behov, minst en gång per år.

Visselblåsarfunktionen

Hoist Finance har gett medarbetarna ansvaret att rapportera iakttagelser som rör beteenden som bedöms kunna vara oetiska eller olagliga. Bolaget har utvecklat rutiner för visselblåsning där medarbetarna kan välja mellan att öppet eller anonymt uppmärksamma bolaget på felaktigheter i verksamheten. Medarbetarna uppmuntras att rapportera diskriminering eller andra allvarliga oegentligheter genom vår visselblåsarfunktion, en helt anonym digital lösning.

Samtliga rapporterade iakttagelser behandlas konfidentiellt och den rapporterande medarbetarens identitet avslöjas aldrig utan hans eller hennes förhandsgodkännande. Den som rapporterar en iakktagelse behandlas rättvist och Hoist Finance gör allt för att se till att han eller hon inte straffas eller diskrimineras på något sätt.

För att öka medvetenheten om medarbetarnas ansvar inom detta område, har Hoist Finance infört onlinekurser för visselblåsarfunktionen. Mindre än fem fall rapporterades via visselblåsarfunktionen under 2019.   

Koncerngemensam support 

En koncerngemensam supportfunktion, Shared Service Center, etablerades 2018 i Wroclaw, Polen. Supportfunktionen inkluderar redovisning, IT, personal, juridik, skatt, riskhantering, internrevision och bolagsstyrning. Syftet är att öka effektiviteten genom skalfördelar och harmonisering.

Nearshoring 

I januari 2019 etablerades ett nearshoring-center i Bukarest, Rumänien. Centret öppnade januari 2020. Målsättningen med centret är att öka skalfördelar, förenkla standardisering och harmonisera processer över alla marknader.

- Annual Report 2019 -
- Årsredovisning 2019 -