Logotype
Sök

Medarbetare i siffror

Per den 31 december 2019 hade Hoist Finance totalt 1 725 (1 703) anställda, inklusive visstidsanställda, i 11 (11) länder. 26 procent (38) är anslutna till kollektivavtal. Av dessa var 84 procent (93) tillsvidareanställda och 16 procent (7) visstidsanställda. Antalet anställda omräknat till heltidstjänster (FTE) vid årets slut var 1 575 anställda (1 556), varav 911 (888) var kvinnor och 664 (668) var män. Genomsnittligt antal anställda för 2019 var 1 545 (1 531), varav 894 (872) var kvinnor och 651 (659) var män.

Andelen kvinnor, beräknat på genomsnittligt totalt antal anställda, utgjorde 58 procent (57). I koncernledningen var 13 procent (13) kvinnor vid årsskiftet. Andelen kvinnor i koncernens styrelser var per 31 december 2019 17 procent (21) medan moderbolagets styrelse bestod av 50 procent (63) kvinnor.
Under samma period var andelen kvinnliga chefer i koncernen 45 procent (39).

Medarbetare i siffror

Antal anställdaKvinnor  2019  Kvinnor  2018 Män 2019 Män 2018 Totalt 2019 Totalt 2018 
       
Totalt antal anställda, 31 december 1 0261 001 699 702 1 725 1 703 
Antal anställda (FTE), 31 december  911888  664668  1 5751 556 
Genomsnittligt antal anställda 894872 651 659 1 545 1 531 

 

 

Andel kvinnor 2019 2018 
   
Ledande befattningshavare32% 32% 
Moderbolagets styrelse50% 63% 
Alla anställda (FTE)58% 57% 

 

Personalomsättning och sjukfrånvaro

Under 2019 nyanställdes 514 (556) personer och personalomsättningen uppgick till 29,9 procent (31,3). Korttidssjukfrånvaron uppgick till 3,31 procent (3,46), vilket vi bedömer motsvarar verksamheter med en hög andel kundcenterjobb.

Under året omlokaliserades verksamheten i Bayonne till Lille. Samtliga medarbetare erbjöds att flytta med.

Resultatet från Great Place to Work, Koncernen

Medarbetare har blivit rättvist behandlade:2019 2018 
Oberoende av ålder83% 80% 
Oberoende av etniskt ursprung95% 92% 
Oberoende av kön90% 86% 
Oberoende av sexuell läggning95% 93% 
Oberoende av funktionsnedsättning93% 87% 

 

 

- Annual Report 2019 -
- Årsredovisning 2019 -