Logotype
Sök
Ett år med fokus på leverans

Under 2019 fullbordade vi flera viktiga förvärv och ökade vår resurseffektivitet, samtidigt som vi behöll fokus på vår kärnverksamhet – att hjälpa individer uppfylla sina finansiella åtaganden.

stairs-icon

Kunderna först

Hoist Finance huvudsakliga uppdrag är att hjälpa individer uppfylla sina åtaganden. Vem som helst kan hamna i finansiella svårigheter och under året har vi fortsatt att hjälpa våra kunder att ta fram återbetalningsplaner som är anpassade efter deras unika situation och finansiella förmåga. Vår nya vision By your side beskriver hur vi ser oss själva uppfylla vårt uppdrag genom att alltid vara nära våra kunder och hjälpa dem tillbaka in i det finansiella ekosystemet. Jag lyssnar ofta på samtal med våra kunder och kan stolt säga att vi har kompetenta, passionerade och professionella medarbetare som alltid är hjälpsamma, förstående och humana. Genom att utöva vår kärnkompetens hjälper vi människor återvända till det finansiella ekosystemet. Detta är en nyckelkomponent i vår nya hållbarhetsstrategi som utvecklats i linje med FN:s globala mål för en hållbar utveckling.

Klaus Anders Nysteen

Genom att utöva vår kärnkompetens hjälper vi människor återvända till det finansiella ekosystemet.

Fokusområden 2019

Ett av våra fokusområden under 2019 var att skapa en digital agenda. Vi vill erbjuda våra kunder flexibiliteten att kunna interagera med oss digitalt samt möjligheten att själva hantera sina lån. Vi har utvecklat ett tillvägagångssätt som passar samtliga marknader för att kunna leverera samma digitala tjänster till alla våra kunder. Under 2019 togs några viktiga första steg och vid årsslutet var 15 procent av våra kundkontakter helt digitala, en siffra som kommer att öka signifikant framåt. Till vår hjälp har vi Kai, vår nya chatbot och virtuella medarbetare som alltid är vänlig, snabblärd och arbetar dygnet runt.

Ett annat viktigt fokusområde under 2019 var att hantera konsekvenserna av de regeländringar som har trätt i kraft. Vår bransch gynnas av lagstiftning som syftar till att skydda våra kunder, investerare och samhället i stort. Regelverken bidrar samtidigt till att branschen blir mer professionell. Lagstiftning gynnar även banker och finansiella institut som avyttrar förfallna fordringar eller lån, som inte längre är en del av deras kärnverksamhet, till kredithanteringspartners.

Våra totala rörelseintäkter uppgick till SEK 3 038 miljoner (föregående år 2 829) och resultat före skatt landade på till SEK 748 miljoner (755). Den underliggande kostnadskontrollen är god och eftersom flera viktiga åtgärder har vidtagits under 2019 kommer fördelarna med dessa initiativ att realiseras under 2020 och framåt. Jag är fortsatt säker på att vi kommer att nå våra finansiella mål.

För att bli framgångsrik i vår bransch behövs en resurseffektiv verksamhet och den lägsta möjliga finansieringskostnaden. Tack vare vår inlåningsverksamhet har vi i många år legat i täten vad gäller det sistnämnda. För att behålla denna fördel fullbordade vi vår första värdepapperisering av en portfölj bestående av enbart italienska icke säkerställda förfallna lån och som erhållit kreditbetyget Investment Grade. Vår bankmodell har under åren varit lönsam och vi ser vår kreditmarknadslicens som en av våra viktigaste konkurrensfördelar. 

Betydande förvärv

Vi förvärvade portföljer värda totalt SEK 5 952 miljoner 2019. Förvärven inkluderade vår största portföljinvestering någonsin, som även är den första portföljen med förfallna bolån som sålts i Frankrike av denna storlek . Portföljen innehöll över 3 500 fordringar till ett nominellt värde av cirka SEK 3,9 miljarder. Transaktionen gör Hoist Finance till marknadsledare inom inkassering av säkerställda förfallna fordringar i Frankrike.

Ett annat betydande förvärv var förvärvet av tillgångar värda SEK 990 miljoner från det polska kredithanteringsbolaget GetBack. Mer än 95 procent av tillgångarna består av förfallna konsumentlån utan säkerhet. Som ett resultat av transaktionen välkomnade vi 560 000 nya kunder i Polen och Hoist Finance är nu den näst största kredithanteringspartnern på den polska marknaden.

Alla våra förvärv och i synnerhet det i Frankrike visar att den europeiska marknaden har öppnats upp. Som en konsekvens av regulatoriska förändringar ser vi nu fler banker avyttra en större andel utestående lån än tidigare. Denna utveckling går hand i hand med Hoist Finance strategi att växa i prioriterade marknader i Europa.

Hög operationell effektivitet kommer att ha fortsatt hög prioritet under 2020. Detta kommer att bidra till vår kapacitet att leverera en hög avkastning samtidigt som vi bibehåller vårt fokus på att hjälpa individer att uppfylla sina åtaganden

Framtidsutsikter för 2020

Det faktum att vi kan leverera på vår strategi i en utmanande miljö bevisar att vi är på rätt spår. Vi har en stadig grund och en stark organisation, en stärkt finansiell ställning då vi bland annat förlängt löptiden på vår finansiering, vi har branschens lägsta finansieringskostnader och vi är det enda företaget i vår bransch med kreditbetyget ”Investment Grade”.

Framtidsutsikterna präglas av en ovisshet till följd av coronavirusets snabba utveckling. I närtid ser vi en tillfällig paus i utbudet av låneportföljer, men på lång sikt tror vi starkt på att marknadsutsikterna är fortsatt positiva. Vi förutspår att banker kommer att fortsätta sälja portföljer i ett tidigare skede. Det uppskattade värdet på den utestående lånestocken i Europa har minskat från EUR 1,2 triljoner under 2014 till cirka EUR 635 miljarder under 2019, vilket är bra för det finansiella ekosystemet.V Jag känner tilltro till marknaden för förfallna fordringar bland annat eftersom samtliga marknadsaktörer har blivit mer noggranna och strukturerade. Detta har resulterat i gynnsam marginalutveckling under det senaste året. Det finns även ett ökat utbud av transaktioner på andrahandsmarknaden, både av förfallna fordringar och icke kreditförsämrade fordringar.

Det enda som förblir konstant är förändring. Det bästa sättet att hantera förändring är att säkerställa att vi aldrig tappar fotfästet och att vi behåller en stark förankring i våra värderingar och vårt syfte. Jag är väldigt stolt över att ha djupt engagerade medarbetare som med ett starkt driv tillsammans arbetar för att skapa långsiktigt värde för våra kunder och aktieägare. I årets Great Place to Work-enkät var återkopplingen från organisationen den bästa hittills, med förbättringar inom samtliga marknader och inom flera områden. Under 2019 lanserade vi även vårt ledarskapsprogram, Hoist Finance Academy, en utbildningsmiljö där våra chefer formas till starka ledare. Genom att investera i våra medarbetare investerar vi även i vår framtid.

Om vi kan erbjuda kunder och medarbetare den bästa möjliga upplevelsen, både under nuvarande utmanande situation och på lång sikt, är jag säker på att våra finansiella resultat kommer att gynnas. Det är därför som hög operationell effektivitet kommer att ha fortsatt hög prioritet under 2020. Detta kommer att bidra till våra möjligheter att leverera en hög avkastning samtidigt som vi bibehåller vårt fokus på att hjälpa individer att uppfylla sina åtaganden.

Klaus-Anders Nysteen, VD

- Annual Report 2019 -
- Årsredovisning 2019 -