Logotype
Sök

Förvaltningsberättelse

Verksamhet

Hoist Finance AB (publ), med organisationsnummer 556012-8489, är moderbolag i Hoist Finance-koncernen med säte i Stockholm, Sverige. Hoist Finance är ett registrerat kreditmarknadsbolag som står under Finansinspektionens tillsyn.

Hoist Finance är en ledande skuldhanteringspartner till internationella banker och finansiella institut och bedriver verksamhet inom förvärv och förvaltning av fordringar på tolv marknader i Europa. Koncernens kärnverksamhet ur ett historiskt perspektiv är förvärv av förfallna fordringar som härrör från stora internationella banker och andra finansiella institut med vilka koncernen har stabila och långa relationer. En del av strategin sedan 2018 innefattar även förvärv av säkerställda förfallna fordringar, samt till viss del även förvärv av icke-kreditförsämrade fordringar. När Hoist Finance har förvärvat en portfölj av förfallna fordringar inkasseras fordringarna, främst genom överenskommelser om hållbara betalningsplaner. Hoist Finance hanterar till övervägande del inkasseringen av de förvärvade portföljerna genom sina egna kundkontaktcenter i Europa och kompletterar i vissa fall med noggrant utvalda externa inkasseringspartners. Koncernen har i över 20 år varit helt inriktad på att förvärva portföljer av förfallna fordringar. Detta skiljer Hoist Finance från många av konkurrenterna där konkurrenterna har sitt ursprung som rena inkasseringsföretag, vilket innebär att de inkasserar för någon annans räkning och därmed har en betydligt kortare historia av förvärv av fordringar. Koncernens långsiktiga fokus och flexibla och skräddarsydda produkterbjudande har gett Hoist Finance möjlighet att bygga upp kompetensen att strukturera och genomföra komplexa transaktioner.

Koncernen erbjuder en webbaserad sparplattform till allmänheten i Sverige under varumärket HoistSpar, samt även i Tyskland i samarbete med en av Europas största sparplattformar. Som reglerat kreditmarknadsbolag kan Hoist Finance erbjuda allmänheten sparkonton som omfattas av den svenska statliga insättningsgarantin, till ett belopp om 950 000 SEK för varje sparkund. Från den 1 januari 2021 höjs den statliga insättningsgarantin till 1 050 000 SEK. Detta ger koncernen en kostnadseffektiv, flexibel och tillförlitlig finansiering som koncernen till övervägande del använder för att finansiera förvärv av förfallna fordringar.


Marknad

Hoist Finance geografiska fokus är Europa. Koncernen har förvärvade låne- och fordringsportföljer i Belgien, Cypern, Frankrike, Grekland, Italien, Nederländerna, Polen, Spanien, Storbritannien, Tyskland och Österrike. I enlighet med koncernens strategi så är de prioriterade marknaderna Frankrike, Italien, Polen, Tyskland och Storbritannien. När banker och andra långivare säljer fordringar får de möjlighet att koncentrera sig på kärnverksamheten, frigöra kapital, uppnå en bättre likviditet, begränsa riskerna med osäkra betalningar samt förbättra viktiga verksamhetsmått. Under senare tid har den europeiska marknaden för förfallna fordringar vuxit huvudsakligen till följd av underliggande marknadstillväxt för konsumentkreditgivning och det gällande regelverket för kapitaltäckning (Basel III), samt reglerna för minsta förlusttäckning för nödlidande exponeringar (”NPL prudential backstop”) som trädde i kraft 2019. För ytterligare information kring NPL prudential backstop, se avsnitt “NPL Prudential Backstop”, avsnittet “Riskutveckling” i Förvaltningsberättelsen samt not 33 “Riskhantering”. Hoist Finance största konkurrenter är företag som förvärvar och hanterar fordringar, integrerade aktörer som erbjuder ett större utbud av finansiella tjänster samt specialiserade investerare.

Ägare och koncernstruktur

Hoist Finance börsintroducerades på Nasdaq Stockholm (Mid Cap) den 25 mars 2015. Antalet aktier vid årets slut uppgick till 89 303 000 och vid börsens stängning den 30 december 2020 uppgick betalkursen till 36,46 SEK per aktie, vilket motsvarade ett totalt börsvärde om 3 256 MSEK. För ytterligare information om aktien och aktieägare, se Hoist Finance webbsida www.hoistfinance.com. Bolagsordningen innehåller inga begränsningar i aktiernas överlåtbarhet och det finns inga andra omständigheter att upplysa om enligt årsredovisningslagen kap 6, 2a § 3–11.

Hoist Finance och ett antal dotterbolag förvärvar och innehar koncernens fordringsportföljer. Den dagliga inkasseringsverksamheten bedrivs till övervägande del genom de lokala filialerna och dotterbolagen. Vissa av dessa bolag tillhandahåller även förvaltningstjänster på provisionsbasis till externa parter. Den polska filialens verksamhet bedrivs som ett shared service center och den rumänska filialen bedriver verksamhet inom near-shoring och tillhandahåller tjänster inom Hoist Finance-koncernen. I not 19 ”Andelar i dotterbolag” framgår Hoist Finance-koncernen med dess viktigaste dotterbolag och filialer per 31 december 2020.

Förslag till utdelning

Styrelsen föreslår till årsstämman 2021 att utdelning till Hoist Finance AB:s (publ) aktieägare inte lämnas för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2020. Styrelsen anser att detta avsteg från rådande utdelningspolicy kommer att bidra till att stärka bolagets kärnprimärkapitalrelation samt främja bolagets tillväxt under 2021.

Förslag till vinstdisposition

Enligt moderbolagets balansräkning till årsstämmans
förfogande stående vinstmedel:
SEK
Överkursfond1 882 891 946
Reserver2 389 541
Balanserade vinstmedel1 366 480 047
Årets resultat255 032 807
 Summa3 506 794 341

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel och fria fonder disponeras enligt följande:SEK
Till ny räkning överförs3 506 794 341


Viktiga händelser under året

  • Under det första kvartalet lanserades en ny hållbarhetsstrategi. Strategin inkluderar ESG-mål och indikatorer, vilket tillsammans med en omfattande hållbarhetsrapportering positionerar Hoist Finance i framkant inom kredithanteringsbranschen.
  • Hoist Finance har emitterat primärkapitaltillskott för att ytterligare optimera kapitalstrukturen.
  • Fokus på exekvering av strategiska projekt, inklusive betydande IT-investeringar och stängning av tredjeparts-inkassering i Storbritannien.
  • Lansering av ny plattform för att stödja kunder med finansiell planering.
  • Finansinspektionen har utvärderat Hoist Finance värdepapperiseringar och bedömer att betydande kreditrisköverföring har uppnåtts.
  • Lyckad emission av senior obligation om 200 MEUR och återköp om 102 MEUR av senior obligation emitterad 2017.
  • Lansering av ny verksamhetsmodell för ökat kundfokus och resurseffektivitet.
  • 77 procent Trust Index© i 2020 års Great Place to Work® medarbetarenkät, vilket tyder på stora framsteg i linje med Hoist Finance hållbarhetsstrategi.

Utveckling under räkenskapsåret 2020

Såvida inte annat anges, gäller alla jämförelser avseende marknads-, finansiell och operativ information helåret 2019.

Rörelseintäkter

Ränteintäkter från förvärvade fordringsportföljer uppgick under året till 3 302 MSEK (3 359). Under året har förvärvstakten varit låg vilket förklarar de minskade ränteintäkterna. Övriga ränteintäkter uppgick till 6 MSEK (–2). Räntekostnaderna ökade till –582 MSEK (–494). De ökade kostnaderna är främst hänförliga till den värdepapperisering av italienska fordringsportföljer som genomfördes under det fjärde kvartalet föregående år samt ökade räntekostnader för inlåning från allmänheten i Tyskland. Under andra halvan av 2019 startade skiftet mot längre löptider vilket fortsatt under året. Samtidigt har inlåningen minskat kraftigt för rörlig inlåning i EUR. Minskningen har skett i samband med att Hoist Finance sänkt räntan för denna produkt då finansieringsbehovet minskat.

Nedskrivningsvinster/-förluster uppgick till –458 MSEK (120) och utgörs av årets realiserade inkassering gentemot nuvarande prognos samt portföljomvärderingar. Under året har ett antal portföljer prisjusterats till följd av garantiåtaganden från säljande bank i Storbritannien, Grekland och Frankrike. Dessa garantiåtaganden har föranlett en negativ resultateffekt inom portföljomvärderingar och en positiv resultateffekt inom inkassering mot nuvarande prognos om 222 MSEK.

Portföljomvärderingar under året uppgick till –805 MSEK (–144). Exkluderat för prisjusteringarna uppgår portföljomvärderingarna till –583 MSEK och är främst hänförligt till den omvärdering som genomfördes på portföljer i Spanien under det första kvartalet samt de omvärderingar som gjordes under det andra kvartalet relaterade till covid-19 och dess påverkan på inkasseringen. Inkasseringen i Spanien har under en längre tid varit otillfredsställande, trots att förändringar implementerats för att öka lönsamheten. Då Spanien i en stor omfattning påverkats av covid-19 fortsatte den svaga inkasseringen under det första kvartalet och beslut om nedskrivning fattades då de implementerade förändringarna inte förväntades ge önskad effekt.

Inkassering gentemot nuvarande prognos uppgick till 348 MSEK (267). Exkluderat för prisjusteringarna uppgår inkasseringen mot nuvarande prognos till 126 MSEK. Inkasseringen har under främst det tredje och fjärde kvartalet överstigit prognostiserad nivå både för säkerställda fordringar och icke-säkerställda fordringar. Under det första och andra kvartalet var inkasseringen kraftigt påverkad av covid-19 och nådde inte upp till prognostiserad nivå på ett antal marknader. Under det fjärde kvartalet var inkassering stark trots fortsatta fördröjningar för legala processer i främst Italien och Spanien, där inkassering via rättssystemet är vanligt.

Intäkter avseende arvoden och provisioner minskade till 93 MSEK (121), vilket är hänförligt till stängningen av inkasseringstjänster via tredje part i Storbritannien som meddelades i det andra kvartalet. Nettoresultatet av finansiella transaktioner uppgick till –6 MSEK (–79), där valutakurseffekter bidragit positivt medan orealiserade värdeförändringar på räntesäkringspositioner samt kostnader för obligationsåterköpet i november bidragit negativt. Övriga rörelseintäkter har under året uppgått till 14 MSEK (22).

Rörelsekostnader

Personalkostnaderna för året uppgick till –862 MSEK (–875), där satsningarna på shared service center i Polen och near-shoring i Rumänien fortsatt att generera ett positivt resultat, främst under andra halvåret, i linje med besparingsprogrammet. Under året har vissa omstruktureringskostnader påverkat personalkostnaderna negativt, vilket är hänförligt till att verksamhet flyttats till Rumänien och Polen från övriga marknader.

Inkasseringskostnaderna minskade under året med 53 MSEK till –734 MSEK (–787), vilket delvis är hänförligt till effektiviseringar och digitala satsningar. Kostnadsminskningen förklaras även av den påverkan covid-19 haft på möjligheterna att driva legala processer i domstol samt att fordringsportföljerna minskat då förvärvsvolymen varit låg under året.

Övriga administrationskostnader ökade med 45 MSEK och uppgick till –613 MSEK (–568). Kostnadsökningen är relaterad till IT-outsourcing samt den digitaliseringssatsning som genomförs i koncernen. De ökade administrationskostnaderna för IT-outsourcing följs av minskade personalkostnader då Hoist Finance tidigare hade anställd IT-personal. Förändringsarbetet förväntas på sikt leda till en lägre kostnadsnivå för inkassering och personal. Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till –134 MSEK (–122), varav –12 MSEK avser nedskrivning av IT-projekt.

Resultat före skatt och totalresultat

Andel av joint ventures resultat uppgick till 57 MSEK (62).

Skatt för året uppgick till –41 MSEK (–143). Den effektiva skattesatsen uppgick till 50 procent (19) och är främst påverkad av ej avdragsgilla räntekostnader på supplementärkapital som ingår i kapitalbasen, ej avdragsgilla kostnader för verkligt värdesäkring av aktier i dotterbolag, samt av skatt hänförligt till tidigare år om –14 MSEK. Årets resultat uppgick till 41 MSEK (605).

Balansräkning

Totala tillgångar minskade med –2 523 MSEK jämfört med 31 december 2019 och uppgick till 31 864 MSEK (34 387). Förändringen är främst hänförlig till en minskning av förvärvade fordringsportföljer om –3 228 MSEK, vilket dels beror på att förvärvsvolymen har varit låg och dels på valutakurseffekter. Likvida medel och räntebärande papper har ökat med 446 MSEK medan övriga tillgångar ökat med 259 MSEK.

MSEK20202019Förändring %
Likvida medel och räntebärande tillgångar9 0198 5735
Förvärvade fordringsportföljer21 07524 303-13
Övriga tillgångar1)1 7701 51117
Summa tillgångar31 86434 387  -7
Inlåning från allmänheten17 92821 435-16
Senior skuld6 3555 9008
Efterställda skulder821852-4
Summa räntebärande skulder25 10428 187-11
Övriga skulder1)1 6021 30223
Eget kapital5 1584 8985
Summa skulder och eget kapital31 86434 387-7


1) Posten motsvaras inte av samma benämning i balansräkningen utan inkluderar fler poster.

Totala räntebärande skulder uppgick till 25 104 MSEK (28 187). Förändringen förklaras främst av inlåning från allmänheten som minskade med –3 507 MSEK. Med anledning av covid-19 har finansieringsbehovet minskat och Hoist Finance har valt att sänka räntan för merparten av produkterna, vilket har lett till eftersträvade utflöden under året. Hoist Finance finansierar sin verksamhet dels genom inlåning i Sverige och Tyskland, dels genom upplåning på den internationella obligationsmarknaden och den svenska penningmarknaden. Inlåning från allmänheten i Sverige sker under varumärket HoistSpar, och uppgick till 10 552 MSEK (12 243) där 5 391 MSEK (6 400) utgjordes av tidsbunden inlåning fördelat på ett, två respektive tre år. Inlåning från privatpersoner i Tyskland erbjuds under namnet Hoist Finance. Per den 31 december 2020 uppgick inlåning från allmänheten i Tyskland till 7 376 MSEK (9 192), varav 7 115 MSEK (6 163) utgjordes av tidsbunden inlåning på ett till fem år.

Utestående obligationsskuld uppgick per 31 december 2020 till 7 176 MSEK (6 752), varav 6 355 MSEK (5 900) utgjordes av emitterade värdepapper. Förändringen i emitterade värdepapper förklaras främst av den nya obligation om 200 MEUR som emitterades i november. I samband med denna transaktion återköptes även delar av den utestående obligationen om 250 MEUR med förfall 2021 till ett nominellt värde om 102 MEUR.

Övriga skulder ökade med 300 MSEK till 1 602 MSEK (1 302). Eget kapital uppgick till 5 158 MSEK (4 898) där ökningen förklaras av emitterat primärkapitaltillskott under det första kvartalet, vilket motverkades av negativa effekter i omräkningsreserven.

Förvärvade fordringar

MSEK20202019Förändring %
Förvärv av fordringsportföljer1 7615 952-70
Redovisat värde förvärvade fordringar1)21 24124 513-13


1) Inklusive icke förfallen portfölj av konsumentlån samt portföljer som ingår i det polska jointventureinnehavet.

Under 2020 har förvärvsnivån av fordringsportföljer varit låg, vilket till stor del beror på en osäkerhet i marknaden på grund av covid-19. Hoist Finance har också under året prioriterat att ha en stark likviditets- och kapitalposition. För att säkerställa förvärvskapaciteten under 2021 emitterades i november en senior fyraårig fastförräntad obligation om 200 MEUR.

Den totala förvärvsvolymen uppgick 2020 till 1 761 MSEK (5 952). Det redovisade värdet av förvärvade fordringar uppgick per 31 december 2020 till 21 241 MSEK (24 513), en minskning med –3 272 MSEK sedan 2019. Under 2020 fortsatte arbetet med värdepapperisering av fordringsportföljer och efter årets utgång presenterade Hoist Finance ett partneravtal med Magnetar Capital som omfattar nya portföljförvärv inom Europa.

Kassaflöde

MSEK20202019Förändring %
Kassaflöde från den löpande verksamheten4 8573 11756
Kassaflöde från investeringsverksamheten-3 066-5 098-40
Kassaflöde från finansieringsverksamheten-2 4103 923N/A
Årets kassaflöde-6191 942N/A

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 4 857 MSEK (3 117). Amorteringar på förvärvade fordringsportföljer ökade något under året och uppgick till 3 164 MSEK (3 040). Kassaflöden från övriga tillgångar och skulder uppgick till 1 021 MSEK (–629) där merparten avser realiserade kassaflöden från valutasäkringsderivat.

Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till –3 066 MSEK (–5 098). Årets förvärv av fordringsportföljer minskar i jämförelse med 2019, till –1 715 MSEK, att jämföra med –5 952 MSEK. Under året uppgick nettokassaflödet från obligationer och andra värdepapper till -1 318 MSEK (866) där kassaflöden från den löpande verksamheten delvis har investerats i säkerställda obligationer.

Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till -2 410 MSEK (3 923). Nettokassaflödet från Inlåning från allmänheten under året uppgick till -3 272 MSEK (4 204). Utflöden under året är enligt Hoist Finance eftersträvan då finansieringsbehovet minskat betydligt med anledning av covid-19. I Sverige uppgick utflöden från Inlåning till allmänheten till -1 710 MSEK, där volymen minskade på samtliga sparprodukter. I Tyskland var det ett fortsatt inflöde på sparprodukter på längre löptid vilket uppgick till 1 125 MSEK, som motverkades av ett utflöde om -2 687 MSEK från konton med rörlig ränta och fast löptid på 1 år. Emitterade värdepapper uppgick till 2 018 MSEK (3 450) och avser den emission av senior obligation om 200 MEUR som genomfördes i november. Återköp och återbetalning av emitterade värdepapper uppgick till -1 454 MSEK (–3 629), där återköpet av senior obligation i november uppgick till -1 029 MSEK, återbetalning av företagscertifikat om -322 MSEK samt återbetalning av obligationer i det italienska värdepapperiseringsbolaget Marathon SPV S.r.l om -103 MSEK. Övriga kassaflöden inom finansieringsverksamheten avser betald ränta på primärkapitaltillskott om -60 MSEK, amortering av leasingskuld om -48 MSEK samt ett kassaflöde om -8 MSEK avseende avtal om förvärv av egna aktier.

Årets totala kassaflöde uppgick till -619 MSEK, att jämföra med 1 942 MSEK 2019.

Segmentsöversikt

Hoist Finance arbetar efter en organisation där fokus ligger på att bygga ett starkare och mer integrerat bolag för att öka bolagets operationella effektivitet och bättre fånga marknadstillväxten. Segmentsindelningen är baserad på landsnärvaro, vilket är hur högsta verkställande ledning följer upp verksamheten. Se not 3 ”Segmentrapportering” för vidare detaljer.

Hållbarhetsrapport

Hoist Finance har i enlighet med årsredovisningslagen upprättat en hållbarhetsrapport. Hållbarhetsrapporten återfinns i avsnittet "Hållbarhet" under "Värdet vi skapar" i Hoist Finance årsredovisning 2020, sidorna 27-47. Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten återfinns på sidan 219.

Övriga upplysningar

Moderbolaget

Hoist Finance AB (publ) är ett kreditmarknadsbolag under Finansinspektionens tillsyn. Det rörelsedrivande moderbolaget förvärvar och innehar fordringsportföljer, vilka förvaltas av utländska filialer. Dessa enheter tillhandahåller även förvaltningstjänster på provisionsbasis till externa parter. Den polska filialens verksamhet bedrivs som ett shared service center och den rumänska filialen bedriver verksamhet inom near-shoring och tillhandahåller tjänster inom Hoist Finance-koncernen.

Moderbolagets räntenetto uppgick under året till 1 184 MSEK (1 355). Det minskade räntenettot är huvudsakligen ett resultat av lägre ränteintäkter från koncerninterna lån, som ett resultat av låg förvärvsvolym under året och amorteringar av existerande lån. Räntekostnader ökade med –63 MSEK, främst till följd av större volymer relaterat till inlåning från allmänheten på längre löptider på den tyska marknaden.

Summa rörelseintäkter uppgick till 1 633 MSEK (1 447). Erhållna utdelningar från dotterbolag uppgick till 302 MSEK (10). Nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick till –112 MSEK (–147) och avser främst valutakursförändringar på tillgångar och skulder i utländsk valuta. Övriga intäkter uppgick till 256 MSEK (232) och avser till största del management fees fakturerade till dotterbolag.

Rörelsekostnader uppgick till –1 206 MSEK (–1 209). Under året har uppstartskostnader i samband med IT-outsourcing påverkat resultatet. Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till –62 MSEK (–49), varav –12 MSEK avser nedskrivning av IT-projekt.

Rörelseresultatet uppgick till 341 MSEK (365). Nedskrivningsvinster/-förluster från förvärvade fordringsportföljer om -41 MSEK (56) avser skillnaden mellan prognostiserade och faktiska inkasseringar, portföljomvärderingar samt kreditreserveringar för icke-förfallna fordringar. Därutöver skedde en nedskrivning av aktier i dotterbolag med -116 MSEK (-). Andelar i ägarintressens resultat uppgick till 71 MSEK (71).

Årets resultat uppgick till 255 MSEK (197) och skattekostnaden uppgick till –77 MSEK (–121). Under året har –7 MSEK reserverats för omvärdering av osäkerheter i inkomstskattemässig behandling avseende tidigare år.

Per 31 december 2020 uppgick det redovisade värdet av förvärvade fordringsportföljer till 6 755 MSEK (7 394), en minskning från samma tidpunkt föregående år, vilket främst är hänförligt till en lägre förvärvstakt än tidigare år på grund av rådande situation med covid-19. Fordringar på koncernbolag uppgick till 14 402 MSEK (17 432). Fordringarna avser främst finansiering av dotterbolagens förvärv av fordringsportföljer. Inlåning från allmänheten minskade under året till 17 928 MSEK (21 435). Inlåningen har minskat både i Sverige och i Tyskland och är främst relaterad till inlåning på sparkonton med rörlig ränta.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Som en följd av Hoist Finance affärsverksamhet och breda geografiska närvaro är Hoist Finance exponerat mot flera osäkerhetsfaktorer. Nya och förändrade regleringar av banker och kreditmarknadsbolag kan påverka både direkt, till exempel via kapital- och likviditetsregleringar i Basel IV, och indirekt via dessa regleringars inverkan på utbudet av fordringsportföljer på marknaden. Hoist Finance gränsöverskridande verksamhet innebär skattefrågor avseende koncernbolag i flera jurisdiktioner. Koncernen är därmed exponerad för potentiella skatterisker, som följer av att tillämpningar och tolkningar av förekommande lagar, fördrag, regleringar och vägledning på skatteområdet varierar.

Påverkan av covid-19 på Hoist Finance verksamhet beskrivs under avsnittet Riskutveckling. En redogörelse för Hoist Finance riskhantering samt mest väsentliga risker finns i avsnittet "Riskhantering" samt i not 33 ”Riskhantering”.

Riskutveckling

Kreditrisken i Hoist Finance fordringsportföljer följs upp löpande för att bedöma hur det utmanande omvärldsläget i spåren av covid-19 påverkar värderingen av portföljerna. Under året gjordes nedskrivningar av värdet på ett antal fordringsportföljer, som en följd av lägre inkasseringsgrad på grund av covid-19. Risken för ytterligare omvärderingar av fordringsportföljer finns kvar då osäkerheten kring hur länge nuvarande situation kommer att pågå är stor. För att diversifiera bolagets tillgångar ur ett riskperspektiv kommer Hoist Finance fortsätta att utvärdera nya möjligheter att förvärva ytterligare portföljer med säkerställda förfallna fordringar och icke förfallna lån.

Kreditrisken i likviditetsportföljen är fortsatt låg då placeringar är gjorda i stats-, kommun- och säkerställda obligationer med hög kreditkvalitet. I början av året ökade kreditspreadarna vilket bidrog till förluster i likviditetsportföljen. Under årets övriga kvartal har kreditspreadarna i de obligationer Hoist Finance äger stabiliserats och risken kommit ned till mer normala nivåer.

Hoist Finance har ett internt ramverk för uppföljning och övervakning av de operativa riskerna i koncernen. Koncernen arbetar kontinuerligt med att förbättra kvaliteten i de interna processerna i syfte att reducera de operativa riskerna. Under året har de anställda på Hoist Finance till stor del arbetat på distans. Det bedöms inte påverka den operativa risken i någon betydande omfattning. Risknivån gällande operativa risker bedöms därför oförändrad jämfört med föregående år.

Marknadsriskerna är fortsatt låga då Hoist Finance kontinuerligt säkrar både ränte- och valutarisker på kort och medellång sikt.

Under året har Finansinspektionen beslutat om förändringar i tillämpningen av Pelare 2-kraven för marknadsrisker i övrig verksamhet, som kommer att få viss påverkan på kapitalkravet. Hoist Finance utvärderar för närvarande effekterna och planerar för införandet av de nya kraven, som kommer att implementeras i 2021 års ICAAP.

Under hösten publicerade Finansinspektionen ett beslut om ändrad tillämpning av bankers kapitalkrav, vilket bland annan kommer att innebära att Finansinspektionen kommer att fatta enskilda beslut om pelare 2-krav för varje bank och att kapitalplaneringsbufferten ersätts av en ny pelare 2-vägledning. Hoist Finance utvärderar för nuvarande effekten av Finansinpektionens förslag.

Likviditetsrisken var låg under året. Hoist Finance likviditetsreserv överstiger koncernens mål med god marginal.

Parallellt med arbetet att utveckla kapitalmarknadsinstrument för risköverföring till externa motparter fortsätter Hoist Finance arbetet med att ansöka om tillstånd att tillämpa en internmetod för att beräkna riskvägda tillgångar med avseende på kreditrisk.

Ersättning till ledande befattningshavare

Information om de senast beslutade riktlinjerna för ersättningar till ledande befattningshavare framgår av not 9 ”Personalkostnader”. Ersättningspolicyn godkändes av styrelsen på det konstituerande styrelsemötet i maj 2020. Styrelsen kommer vid årsstämman i april 2021 att lägga fram förslag om följande riktlinjer för godkännande.

Styrelsens i Hoist Finance AB (publ), org. nr. 556012-8489, fullständiga förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Dessa riktlinjer omfattar ledande befattningshavare i Hoist Finance AB (publ) (”Hoist Finance” eller ”Bolaget”). Med ledande befattningshavare förstås i detta sammanhang den verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen samt styrelseledamöter i den omfattning de erhåller ersättning utanför styrelseuppdraget. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2021. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Ersättningen inom Hoist Finance ska uppmuntra ledande befattningshavare att främja Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet samt ett agerande enligt Bolagets etiska kod och värdegrund. Vidare ska ersättningen utformas så att Hoist Finance kan attrahera, behålla och motivera medarbetare med rätt kompetens. Ersättningen ska uppmuntra goda prestationer, sunda beteenden och risktaganden som ligger i linje med förväntningarna från kunder och aktieägare.

Hoist Finance affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhetsarbete finns beskrivna på Bolagets hemsida, www.hoistfinance.com.

Form av ersättning

Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver oberoende av dessa riktlinjer besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Fast kontantlön

Lönen ska vara köns- och åldersneutral och diskriminering får inte förekomma. Hoist Finance har ett helhetsperspektiv på ersättningar vilket innebär att alla ersättningskomponenter ska vägas in. Tyngdpunkten i ersättningen ska ligga på fast lön som grundar sig på ansvar och komplexitet i befattningen, aktuella marknadsvillkor samt individens prestation.

Rörlig ersättning

Rörlig ersättning till ledande befattningshavare inom Bolaget får uppgå till högst 100 procent av den fasta årliga kontantlönen. Den rörliga ersättningen består till 40 procent av kontanter och till 60 procent av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogam, ett så kallat LTIP. Eftersom LTIP beslutas av bolagsstämman omfattas det inte av dessa riktlinjer. Den rörliga ersättningen ska baseras på olika finansiella och icke-finansiella kriterier samt vara kopplad till koncernens respektive affärsenhetens resultat och individuella mål. Den har således en tydlig koppling till affärsstrategin och därmed till Bolagets långsiktiga värdeskapande, inklusive dess hållbarhet.

Den rörliga ersättningen ska beakta samtliga risker i Bolagets verksamhet och stå i proportion till koncernens intjäningsförmåga, kapitalkrav, resultat och finansiella ställning. Utbetalning av ersättning får inte motverka koncernens långsiktiga intressen. Utbetalning av rörlig ersättning är beroende av att den ledande befattningshavaren har följt interna regler och rutiner. Den ledande befattningshavaren får inte heller ha deltagit i eller varit ansvarig för någon åtgärd som har resulterat i betydande ekonomiska förluster för koncernen eller den berörda affärsenheten.

För ledande befattningshavare ska 60 procent av den rörliga ersättningen skjutas upp under en period om minst tre år. Den rörliga ersättningen, inbegripet den ersättning som skjuts upp, ska endast betalas ut till den ledande befattningshavaren till den del det är försvarbart med hänsyn till koncernens finansiella situation och om det är motiverat enligt koncernens och den berörda affärsenhetens resultat samt den ledande befattningshavarens måluppfyllelse.

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska kunna mätas under en period av ett år. När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats ska bedömas/fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts.

Ersättningsutskottet, respektive styrelsen ifråga om ersättning till den verkställande direktören, ansvarar för bedömningen.

Pensionsförmåner och andra förmåner

Pensioner och försäkringar erbjuds enligt nationella lagar, bestämmelser och marknadspraxis i form av antingen kollektivavtalade eller företagsspecifika planer, eller en kombination av dessa två. Hoist Finance har premiebestämda pensionsplaner. Enstaka ledande befattningshavare har bruttolön och där görs inga pensionsavsättningar från Bolaget. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande.

Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Andra förmåner får innefatta bl.a. livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. För andra förmåner gäller att de ska vara konkurrenskraftiga vid jämförelse med andra likvärdiga aktörer i respektive land. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 10 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än de svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt som möjligt ska tillgodoses.

Sign-on bonus

Ersättning vid nyanställning, så kallad ”sign-on bonus”, erbjuds endast i exceptionella fall och då enbart för att ersätta utebliven rörlig ersättning i tidigare anställningskontrakt. Ersättningen ska utbetalas samma år som anställningen startar. Beslut om exceptionella fall ska följa den beslutsprocess som gäller för rörlig ersättning.

Lån

Det är inte tillåtet att ge lån till ledande befattningshavare.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för Bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer har antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar till bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte den verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen i den mån de berörs av frågorna.

Upphörande av anställning

Vid uppsägning av anställningsavtal från koncernens sida gäller en maximal uppsägningstid om 12 månader och avgångsvederlag tillämpas inte.

Ersättning till styrelsemedlemmar utanför styrelseuppdraget

Stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen. Arvode kan utgå med maximalt 50 000 kronor för ledamots arbete i dotterbolagsstyrelser.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska bärkraft. Eftersom det ingår i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor ska även beslut om frångående av riktlinjerna beredas av ersättningsutskottet.

Rapport om de viktigaste inslagen i systemen för intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen

Styrelsens rapport om de viktigaste inslagen i systemen för intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen för räkenskapsåret 2020 avges som ett särskilt avsnitt i bolagsstyrningsrapporten.

Händelser efter rapporteringsperiodens utgång

Hoist Finance har tecknat ett partneravtal inom värdepapperisering av nya portföljinvesteringar med Magnetar Capital.

Utöver detta har inga väsentliga händelser som påverkar verksamheten inträffat.

Framtidsutsikter

Framtidsutsikterna präglas av en ovisshet till följd av den snabba utvecklingen av covid-19. Under 2020 har vi sett en tillfällig paus i utbudet av låneportföljer, men vi tror på en normalisering under 2021 och vi tror även starkt på att marknadsutsikterna är väldigt positiva på lite längre sikt. Mer än tio år efter finanskrisen har bankerna i Europa fortfarande betydande exponeringar mot förfallna fordringar. Tillgången på förfallna fordringar förväntas öka avsevärt under de närmaste åren, både till följd av regulatoriska förändringar under 2018 och 2019, men till största del som en effekt av covid-19.

Samtidigt kan vi konstatera att marknaden är mer konsoliderad än tidigare och att finansieringskostnaden via obligationsmarknaden är fortsatt relativt hög. Många kredithanteringsföretag strävar efter att begränsa sin belåningsgrad, vilket också påverkar efterfrågan på marknaden. Marginalerna fortsatte att förbättras under 2020, och trenden ser ut att fortsätta även under 2021.

Genom åren har bankerna blivit alltmer komfortabla med att avyttra förfallna fordringar inom olika tillgångsklasser. I och med att kredithanteringsbranschen har visat sig vara en relevant omstruktureringspartner är utsikterna positiva för flera segment av förfallna fordringar. Vi tror också att betydelsen av forward flow-avtal kommer förbli ett viktigt element på vissa marknader. Bankerna kommer drivas mot att sälja sina förfallna fordringar i ett tidigt skede genom de regulatoriska förändringar som genomfördes under 2019.

Hoist Finance förvärv under 2020 begränsades avsevärt till följd av osäkerheten avseende covid-19. Det totala utbudet på marknaden under året var i nivå med 2013, vilket betyder ungefär 50 procent lägre än 2019. Effekterna förväntas dock ha stora effekter på utbudet över tid som då förväntas fördubblas.

Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

- Annual Report 2020 -
- Årsredovisning 2020 -