Logotype
Sök

Not 1 - Redovisningsprinciper

Innehållsförteckning

1. Företagsinformation
2. Lag- och föreskriftsenlighet
3. Förändrade redovisningsprinciper
4. Nya standarder, ändringar och tolkningar som inte har börjat tillämpats
5. Kritiska uppskattningar och bedömningar
6. Konsolidering
7. Segmentrapportering
8. Omräkning av utländska valutor
9. Finansiella tillgångar och skulder
10. Säkringsredovisning
11. Leasing
12. Immateriella anläggningstillgångar
13. Materiella anläggningstillgångar
14. Avsättningar
15. Intäkter och kostnader
16. Ersättningar till anställda
17. Skatter
18. Resultat per aktie
19. Eget kapital
20. Transaktioner med närstående
21. Kassaflödesanalys
22. Moderbolagets redovisningsprinciper

1. Företagsinformation

Årsredovisningen avges per den 31 december 2021 och avser Hoist Finance AB (publ), 556012-8489 som är moderbolag i Hoist Finance-koncernen (”Hoist Finance”). Moderbolaget är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm, Sverige.

Huvudkontorets adress är Box 7848, 103 99 Stockholm. Koncernen står under Finansinspektionens tillsyn.

Den 10 mars 2022 godkände styrelsen årsredovisningen och koncernredovisningen som slutligt godkänns av årsstämman den 13 april 2022.

2. Lag- och föreskriftsenlighet

Koncernens redovisningsprinciper

Koncernredovisningen för Hoist Finance AB (publ) har upprättats enligt de internationella redovisningsstandarderna (IFRS) utgivna av International Accounting Standard Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från IFRS Interpretations Committee såsom de har godkänts av EU. Vidare är årsredovisningen upprättad enligt lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (1995:1559), Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25) inklusive tillämpliga ändringsföreskrifter samt Rådet för finansiell rapporteringsrekommendation RFR 1 ”Kompletterande redovisningsregler för koncerner”.

Moderbolagets redovisning framgår av stycke 22.

3. Förändrade redovisningsprinciper

Nya och ändrade standarder som införts

Jämfört med årsredovisningen 2020 har en väsentlig ändring kommit från IFRS IC gällande molnbaserade IT-lösningar och dessutom berörs Hoist Finance av Referensräntereformen.

IFRS IC publicerade i mars ett uttalande gällande redovisning av konfigurerings- och anpassningskostnader som uppkommer i molnbaserade IT-lösningar, så kallade Software as a Service (SaaS). Då Hoist Finance har bedrivit flera digitaliseringsprojekt har en genomgång gjorts för att säkerställa om redovisningen av dessa projekt faller in under detta uttalande. En uppdatering av rutinerna har gjorts och projekten har anpassats till de nya reglerna. Ingen väsentliga ändringar i uppskattningar eller bedömningar har gjorts som påverkat tidigare hantering.  

Noterbart är även att ändringarna i IAS 39, IFRS 9, IFRS 7 och IFRS 16 på grund av osäkerhet till följd av den pågående reformen av referensräntor (Referensräntereform fas 2) har trätt i kraft per 1 januari 2021.  

Per årsskiftet var Hoist Finance exponerad för referensräntor via räntederivat denominerade i GBP och PLN samt innehav med rörlig ränta i likviditetsbufferten denominerade i SEK. För räntederivaten var den utestående volymen 210 MGBP med löptider från 9 månader till 10 år och 230 MPLN med löptider på 9 månader till 7 år. Den teoretiska volymen av rörlig ränta i likviditetsportföljen var 3,6 miljarder SEK med löptider upp till 5 år.

När det gäller IBOR-reformen, påverkades endast GBP Libor för Hoist Finance (eftersom Wibor och Stibor fortfarande är oförändrade). Hoist Finance har beslutat att tillämpa övergångsmekanismen för IBOR-övergången, vilket innebär att ersätta GBP Libor med Sonia plus det definierade tillägget. Hoist Finance anser att Transition reservmekanismen är marknadsstandard och utformad på ett sätt så att Hoist Finance inte påverkas på något materiellt sätt, varken positivt eller negativt.

När det gäller en pågående Stibor-övergång är eventuella förändringar fortfarande i stort sett okända och flera år in i framtiden, varför inga ytterligare åtgärder vidtagits ännu.

Övriga ändringar

Det finns inga övriga ändringar som har trätt i kraft 2021 av IFRS eller IFRIC, som har haft någon betydande inverkan på koncernens finansiella rapporter eller på kapitaltäckningen.

I alla övriga väsentliga aspekter är koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper och beräkningsgrunder samt presentation oförändrade jämfört med årsredovisningen 2020.

4. Nya standarder, ändringar och tolkningar som inte har börjat tillämpats

Inga nya eller ändrade standarder förväntas börja tillämpas under 2022 som påverkar Hoist Finance redovisning väsentligt.

5. Kritiska uppskattningar och bedömningar

Upprättandet av finansiella rapporter enligt IFRS kräver att företagsledningen gör uppskattningar och bedömningar som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och redovisade värden för tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningarna och bedömningarna grundar sig på historisk erfarenhet och en rad andra faktorer som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och bedömningar används sedan för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder som inte annars tydligt framgår av andra källor. De faktiska utfallen kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar.

Uppskattningarna och bedömningarna utvärderas regelbundet och effekten på redovisade värden redovisas i resultaträkningen. Förändringar i uppskattningarna redovisas den period under vilken förändringen inträffade (givet att den endast har påverkat den perioden) eller den period då förändringen skedde och framtida perioder om förändringen påverkat samma period och framtida perioder.

De av företagsledningens uppskattningar och bedömningar som har en betydande inverkan på koncernredovisningen och som skulle kunna påverka kommande års koncernredovisningar beskrivs mer utförligt nedan.

Värdering av förvärvade kreditförsämrade fordringsportföljer

Enligt beskrivning i not 18 ”Förvärvade fordringsportföljer”, bygger redovisningen av förvärvade kreditförsämrade fordringar på koncernens prognos över framtida kassaflöden från förvärvade fordringar. Även om koncernens kassaflödesprognoser historiskt sett har varit rimligt korrekta kan framtida avvikelser inte uteslutas. Koncernen tillämpar interna regler och en formaliserad beslutsprocess vid justeringar av tidigare fastställda kassaflödesprognoser. De interna reglerna baseras på en 15-årsperiod. Effektivräntan för förvärvade kreditförsämrade fordringsportföljer baseras på den initiala kassaflödesprognosen definierad vid förvärvstidpunkten.

Vad gäller kreditförsämrade fordringar har nya antaganden gjorts under året som motsvarar en lägre förväntad inkassering under hela livslängden för utvalda portföljer, främst gällande Storbritannien, på grund av effekterna av covid-19.

Hoist Finance övervakar kontinuerligt utvecklingen av koncernens låneportföljer och marknader och hur dessa påverkas av covid-19. Med tiden har detta blivit mer säkert när marknaderna börjar uppvisa normalt ekonomiskt beteende och rättsprocesser.

Värdering av förvärvade icke-kreditförsämrade fordringar

Bolaget förvärvar även icke-kreditförsämrade fordringar, där både effektivränta samt kassaflöde är föremål för de kontraktuella åtaganden som finns definierat vid förvärv. Effektivräntan baseras på initiala förväntade kassaflöden enligt kundernas avtal diskonterat med köpeskillingen. Kassaflödena justeras löpande i takt med att fordringar återbetalas eller att kundens villkor omförhandlas.

Beräkningen av den förväntade kreditförlustreserven (ECL) för fordringar värderade till upplupet anskaffningsvärde är ett område som förutsätter användning av komplexa modeller och betydande antaganden om framtida ekonomiska förhållanden och kreditbeteende (till exempel sannolikheten för fallissemang bland kunder och de resulterande förlusterna). Ett flertal uppskattningar krävs för att tillämpa redovisningskraven för beräkningen av ECL, exempelvis:

 • Fastställande av kriterier för betydande ökning av kreditrisken
 • Val av lämpliga modeller och antaganden för beräkningen av ECL, samt
 • Fastställande av antalet och den relativa vägningen av framåtblickande scenarier per marknad.

För icke-kreditförsämrade fordringar har Hoist Finance inte funnit några skäl att anpassa modellantaganden på grund av covid-19 mer än de direktiv som getts av EBA. Betalningslättnader har beviljats till så gott som alla som ansökt och har visat sig vara ett bra verktyg för kunderna i Hoist Finance portföljer.

Detaljerad information om dessa uppskattningar ingår i Not 33 ”Riskhantering”.

Värdering av uppskjutna skattefordringar 

Uppskjutna skattefordringar avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det bedöms sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Redovisade värden för uppskjutna skattefordringar för respektive balansdag framgår av Not 13 "Skatt".

Värdering och nedskrivningsprövning av goodwill

Bedömningar krävs för att identifiera de kassagenererande enheterna. Vid den årliga nedskrivningsprövningen beräknas nyttjandevärdet i de kassagenererande enheterna genom diskontering av estimerade framtida kassaflöden. Prognoserna för kassaflöden baseras på en bedömning av framtida inkassering, portföljköp samt kostnads- och intäktsredovisning. I not 20 "Immateriella anläggningstillgångar" beskrivs mer i detalj prövning av nedskrivningsbehovet för goodwill.

Bedömning av bestämmande inflytande i samband med värdepapperisering

Under 2021 har Hoist Finance fortsatt att bedriva delar av sin verksamhet genom så kallade SPV ”Special Purpose Vehicles”. Dessa bolag förvärvar kreditförsämrade fordringsportföljer och ger i sin tur ut obligationer till investerare med säkerhet i de köpta tillgångarna. För varje SPV sätts ett värdepapperiseringsprogram med förutbestämda kriterier som är en del av den initiala designen av bolagen. Koncernen är exponerad för variationer i avkastningen från bolagen genom sitt innehav av de seniora obligationerna och utfärdade av finansiella garantier. Dessutom bedriver Hoist Finance den dagliga servicen av fordringarna i enlighet med utfärdade serviceavtal. Vid bedömningen av om Hoist Finance har bestämmande inflytande över SPV:erna övervägs om Hoist Finance hanterar de nyckelbeslut som har störst inverkan på dessa fordringars avkastning samt exponeras för variabel avkastning. Som ett resultat har koncernen kommit fram till att SPV:erna ska konsolideras.

Avsättningar

Bedömningar krävs för att bestämma om befintliga juridiska eller informella förpliktelser existerar, och i att beräkna sannolikheten, tidpunkten och beloppet av utflöden. Krav som härrör från civilrättsliga processer och myndighetsärenden kräver en högre grad av bedömning än andra typer av avsättningar.

Primärkapitaltillskott

Hoist Finance primärkapitaltillskott utgörs av nedskrivningsbara instrument med evig löptid. Då Hoist Finance inte har någon förpliktelse att betala kontanter eller annan finansiell tillgång till innehavare av instrumenten, det vill säga Hoist Finance har egensidig, ovillkorad rätt att välja att inte göra betalningar, utgör inte primärkapitaltillskotten finansiell skuld, utan redovisas som eget kapital.

6. Konsolidering

Dotterbolag

Dotterbolag är företag som står under ett bestämmande inflytande från moderbolaget. Bestämmande inflytande föreligger om moderbolaget har inflytande över investeringsobjektet, är exponerad för eller har rätt till rörlig avkastning från sitt engagemang samt kan använda sitt inflytande över investeringen till att påverka avkastningen.

Koncernen redovisar rörelseförvärv enligt förvärvsmetoden. Det koncernmässiga anskaffningsvärdet fastställs genom en förvärvsanalys i anslutning till förvärvet. I analysen fastställs dels förvärvade identifierbara tillgångar, dels övertagna skulder och eventualförpliktelser. Anskaffningsvärdet för dotterbolagsaktierna respektive rörelsen utgörs av de verkliga värdena per överlåtelsedagen för tillgångar, uppkomna eller övertagna skulder och emitterade egetkapitalinstrument som lämnats som vederlag i utbyte mot de förvärvade nettotillgångarna. Transaktionskostnader som är direkt hänförbara till förvärvet kostnadsförs direkt.

Vid rörelseförvärv där anskaffningskostnaden överstiger nettovärdet av förvärvade tillgångar och övertagna skulder samt eventualförpliktelser redovisas skillnaden som goodwill. När skillnaden är negativ redovisas denna direkt i resultaträkningen. I koncernredovisningen redovisas villkorade köpeskillingar till verkligt värde med värdeförändringar över resultatet. Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader samt orealiserade vinster och förluster som uppkommer vid koncerninterna transaktioner elimineras i sin helhet i koncernredovisningen.

Joint ventures

Joint ventures är redovisningsmässigt de företag för vilka koncernen genom samarbetsavtal med en eller flera parter har ett gemensamt bestämmande inflytande där koncernen har rätt till nettotillgångarna.

I koncernredovisningen konsolideras innehav i joint ventures enligt kapitalandelsmetoden. Enligt kapitalandelsmetoden redovisas tillgången inledningsvis till anskaffningsvärde. Det redovisade värdet ökas eller minskas därefter för att beakta ägarföretagets andel av investeringsobjektets resultat efter förvärvstidpunkten. Skatt som redovisas kopplat till andelarna är den kapitalvinst som kommer att uppkomma vid inlösen av andelarna. ”Andel av joint ventures resultat” redovisas netto efter skatt. Förändringar som uppkommit vid valutakursomräkningar redovisas i övrigt totalresultat.

7. Segmentsrapportering

Ett rörelsesegment är en del av koncernen som bedriver verksamhet från vilken den kan generera intäkter och ådra sig kostnader och för vilket det finns fristående finansiell information tillgänglig. Informationen används löpande i styrningssyfte av företagets högsta verkställande beslutsfattare för att utvärdera resultatet samt för att kunna allokera resurser till rörelsesegmentet. Högste verkställande beslutsfattare i Hoist Finance är den verkställande direktören.

Från 1 januari 2021 har Hoist Finance etablerat en ny verksamhetsmodell med tre affärsområden (Unsecured, Secured och Performing) för att spegla den verksamhetsmodell som används i företaget och har därmed varit den primära indelningsgrunden. Dessutom har verksamheten fortsatt att följas upp på de geografiska områdena som består av enskilda länder. Företagets högsta verkställande beslutsfattare definierar segmenten.

Se not 3 ”Segmentrapportering” för ytterligare beskrivning av indelningen och presentationen av rörelsesegmenten.

8. Omräkning av utländska valutor

Funktionell valuta

Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor, som även utgör rapporteringsvalutan för moderbolaget och koncernen. Koncernbolagen och filialerna upprättar redovisningen i respektive verksamhetslands funktionella valuta. För konsolideringsändamål omräknas alla valutor till SEK per balansdagen. Alla belopp avrundas till närmaste miljontal om inte annat anges.

Transaktioner i utländsk valuta

Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. När sådana transaktioner regleras kan valutakursen skilja sig från den som gällde på transaktionsdagen, vilket leder till en realiserad valutakursdifferens.

Därutöver räknas monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta om till den funktionella valutan till den valutakurs som gäller på balansdagen, vilket leder till orealiserade valutakursdifferenser. Både realiserade och orealiserade valutakursdifferenser av detta slag redovisas i koncernens resultaträkning.

Omräkning av utlandsverksamheters räkenskaper

Tillgångar och skulder i utlandsverksamheter, inklusive goodwill och övriga koncernmässiga över- och undervärden, räknas om från verksamhetens funktionella valuta till koncernens rapporteringsvaluta till valutakursen på balansdagen. Intäkter och kostnader räknas om enligt genomsnittskurs under året, vilket innebär en approximering av den kurs som tillämpats varje transaktionsdag.

Vid omräkning av dotterbolagen uppkommer omräkningsdifferenser delvis på grund av att balansdagens valutakurs är olika varje period och delvis på grund av att den genomsnittliga kursen avviker från balansdagens kurs. Omräkningsdifferenser redovisas i övrigt totalresultat som en separat komponent i eget kapital. Information om de viktigaste valutakurserna finns i Not 2 "Valutakurser".

9. Finansiella tillgångar och skulder

Redovisning i och borttagande från balansräkningen

En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. En fordran tas upp när bolaget presterat och en avtalsenlig skyldighet föreligger för motparten att betala, även om faktura ännu inte har skickats. Låne-fordringar, inlåning och emitterade värdepapper samt efterställda skulder redovisas i balansräkningen på likviddagen. Ett avistaköp eller en avistaförsäljning av finansiella tillgångar redovisas och tas bort från rapporten över finansiell ställning på affärsdagen. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när de avtalsenliga rättigheterna till kassaflödena från den finansiella tillgången upphör eller vid en överföring av den finansiella tillgången och företaget i samband med detta överför i allt väsentligt samtliga de risker och fördelar som är förknippade med ägande av den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell skuld. Ett byte mellan bolaget och en befintlig långivare, eller mellan bolaget och en befintlig låntagare av skuldinstrument med villkor som i allt väsentligt är olika, redovisas som en utsläckning av den gamla finansiella skulden respektive tillgången och redovisning av ett nytt finansiellt instrument. En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast när det föreligger en legal rätt att kvitta beloppen samt att det föreligger avsikt att reglera posterna med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången och reglera skulden.

Avseende ”Förvärvade fordringsportföljer” bedöms ändrade avbetalningsöverenskommelser inte utgöra skäl för borttagande från balansräkning eller redovisning av modifiering av lånefordran.

Avbetalningsöverenskommelser med gäldenärer träffas regelbundet för fordringar i “Förvärvade fordringsportföljer” och i vissa länder fastställs avbetalningsöverenskommelser i legala processer enligt insolvensregler. Förändringar i förväntade kassaflöden till följd avbetalningsöverenskommelser påverkar portföljernas upplupna anskaffningsvärde och redovisas i resultatet som ”Nedskrivningsvinster/-förluster”.

Resultateffekter som uppstår vid borttagande från balansräkningen vid exempelvis bortskrivning eller försäljning av finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde redovisas i resultatet som vinst eller förlust under ”Vinst/Förlust vid borttagande av finansiella tillgångar” inom "Nettoresultat av finansiella transaktioner".

Klassificering och värdering

Finansiella instrument redovisas initialt till instrumentets verkliga värde med tillägg för transaktionskostnader, förutom för derivat och de instrument som tillhör kategorin finansiell tillgång som redovisas till verkligt värde via resultatet. Dessa redovisas till verkligt värde exklusive transaktionskostnader. Ett finansiellt instrument klassificeras vid det första redovisningstillfället. Finansiella tillgångar klassificeras utifrån i vilket syfte instrumentet förvärvades enligt företagets affärsmodell och egenskaperna hos de avtalsenliga kassaflödena som genereras från den finansiella tillgången. Finansiella skulder klassificeras till upplupet anskaffningsvärde, förutom derivatskulder som klassificeras till verkligt värde via resultatet. Klassificeringen avgör hur det finansiella instrumentet värderas efter första redovisningstillfället såsom beskrivs nedan.

Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultatet

De finansiella tillgångar som koncernen redovisar till verkligt värde via resultatet är derivat med positiva värden där säkringsredovisning inte tillämpas, samt ”Belåningsbara statsskuldsförbindelser” och ”Obligationer och andra värdepapper”. De finansiella tillgångar, förutom derivat, som redovisas till verkligt värde via resultatet förvaltas i enlighet med en affärsmodell baserat på verkligt värde, med det huvudsakliga syftet att tillhandahålla likviditet till förvärv av fordringsportföljer. De finansiella skulder som redovisas till verkligt värde i resultatet är derivat med negativa värden där säkringsredovisning inte tillämpas. Derivat redovisas först till verkligt värde vid den tidpunkt som ett derivatavtal ingås och värderas därefter till det verkliga värdet per varje rapportperiods slut. I resultatposten ”Nettoresultat av finansiella transaktioner” redovisas förändringar i verkligt värde.

Beräkning av verkligt värde

Verkligt värde för finansiella instrument som handlas på en aktiv marknad (nivå 1) bestäms för finansiella tillgångar utifrån den aktuella köpkursen. De tillgångar som värderas till verkligt värde i balansräkningen och som handlas på en aktiv marknad utgörs av investeringar i belåningsbara statsskuldsförbindelser och obligationer och andra värdepapper. Finansiella instrument som inte handlas på en aktiv marknad men där en värderingsteknik kan användas med observerbar marknadsinformation som indata (nivå 2), består av valuta- och räntederivat. När tillgångar och skulder har motverkande marknadsrisker används mittkursen för att fastställa verkligt värde. Se not 15 ”Finansiella instrument”.

Finansiella tillgångar och skulder redovisade till upplupet anskaffningsvärde

Förvärvade fordringsportföljer

”Förvärvade fordringsportföljer” består av lånefordringar, dels kreditförsämrade fordringar som är förvärvade till ett pris som avsevärt understiger den nominella fordran och dels av icke-kreditförsämrade fordringar. Portföljerna innehas inom ramen för en affärsmodell vars mål är att inneha fordringarna i syfte att inkassera avtalsenliga kassaflöden bestående av betalningar av kapitalbelopp och ränta på det utestående kapitalbeloppet.

Mätmetoder

Det upplupna anskaffningsvärdet är beloppet som fordringen eller skulden uppskattas till vid första redovisningstillfället, justerat med amorteringar, där metoden för effektivränta används för eventuella skillnader mellan det ursprungliga beloppet och beloppet vid förfallotidpunkten samt justerat för eventuella kreditförluster. Effektivränta är värdet som exakt diskonterar de förväntade kassaflödena (inklusive transaktionskostnader) till det redovisade bruttovärdet för fordringar. Vid beräkningen av effektivränta för icke-kreditförsämrade fordringsportföljer tas inte hänsyn till förväntade kreditförluster.

När Hoist Finance reviderar uppskattningar av framtida kassaflöden på förvärvade kreditförsämrade fordringar justeras den aktuella fordringens redovisade värde för att avspegla den nya diskonterade uppskattningen, där den effektivränta som fastställts vid det första redovisningstillfället används. Eventuella ändringar redovisas i resultaträkningen.

Ränteintäkter

Ränteintäkt beräknas för kreditförsämrade lån genom att den kreditjusterade effektivräntan appliceras på fordringens redovisade värde. För icke-kreditförsämrade lån beräknas ränteintäkten som effektivräntan gånger lånens bruttovärde, före kreditförlustreservering, förutom när fordran flyttas till steg 3 då effektivräntan appliceras på det redovisade värdet.

Nedskrivningar

Hoist Finance utvärderar på basis av framtida kassaflöden de förväntade kreditförlusterna (”ECL”) associerade med bolagets skuldinstrument redovisade till upplupet anskaffningsvärde. Kreditförlustreserven för ECL redovisas vid varje redovisningstillfälle, där beräkningen av ECL reflekterar:

 • Ett neutralt och sannolikhetsvägt belopp som fastställs genom att en rad möjliga utfall utvärderas.
 • Trovärdig information om rådande och framtida makroekonomiska och icke-makroekonomiska förhållanden.

För icke-kreditförsämrade fordringar ställer IFRS 9 upp en modell för nedskrivningar som bygger på ändringar i kreditrisken efter det första redovisningstillfället, enligt sammanfattningen nedan:

 • Alla fordringar som inte är kreditförsämrade vid det första redovisningstillfället klassificeras i ”Steg 1”, och Hoist Finance kontrollerar kontinuerligt deras kreditrisk.
 • I ”Steg 2” klassificeras de fordringar som har varit föremål för en utlösande händelse som har orsakat en betydande ökning av kreditrisken men som ännu inte anses vara kreditförsämrade. Not 33 ”Riskhantering” beskriver kriterierna för händelser som utlöser en betydande ökning av kreditrisken.
 • I ”Steg 3” klassificeras kreditförsämrade fordringar. Not 33 ”Riskhantering” beskriver kriterierna för att en fordring ska anses vara kreditförsämrad eller förfallen.

För finansiella instrument i Steg 1 beräknas ECL till ett belopp som motsvarar andelen av förväntade kreditförluster över hela löptiden som följer av kreditförsämrande händelser under de kommande 12 månaderna. För instrument i Steg 2 och 3 beräknas ECL med utgångspunkt i förväntade kreditförluster över hela löptiden. De metoder som Hoist Finance använder sig av för att modellera ECL beskrivs i noterna.

Bortskrivningar

För förvärvade fordringsportföljer kommer Hoist Finance att helt eller delvis ta bort fordringar från balansräkningen när det inte finns några rimliga förväntningar på återvinning. Indikationer för när det inte finns några rimliga förväntningar på återvinning kan vara: (i) indrivning upphör, (ii) säkerheter realiseras, (iii) antalet dagar efter utgången tidsfrist och antalet dagar sedan den senaste inbetalningen mottogs (används inte enskilt), och (iv) plötsligt förändrad gäldenärstatus som indikerar oförmåga att leva upp till någon av de avtalsreglerade skyldigheterna.

Oidentifierade intäkter och betalningar

Koncernen erhåller stora volymer betalningar från gäldenärer både för egen räkning och avseende koncernens kunder. Det finns fall då avsändarens referensinformation saknas eller inte stämmer, vilket gör det svårt att fördela betalningen rätt. Det händer också att betalningar erhålls för redan slutamorterade kreditfordringar. I sådana fall görs en rimlig sökning och ett försök att kontakta betalningsavsändaren. De oidentifierade betalningarna behandlas som övriga skulder. Beloppen intäktsförs efter ett bestämt tidsintervall.

Övriga finansiella tillgångar redovisade till upplupet anskaffningsvärde

Övriga finansiella tillgångar redovisade till upplupet anskaffningsvärde innefattar ”Utlåning till kreditinstitut”, kundfordringar och finansiella tillgångar som redovisas i ”Övriga tillgångar”, förutom derivat med positivt värde. Tillgångarna innehas inom ramen för en affärsmodell vars mål är att inneha tillgångarna i syfte att inkassera avtalsenliga kassaflöden bestående av betalningar av kapitalbelopp och ränta på det utestående kapitalbeloppet. Vid första redovisningstillfället redovisas kundfordringar till transaktionspriset och övriga finansiella tillgångar redovisas till verkligt värde inklusive transaktionskostnader. Därefter sker värdering till upplupet anskaffningsvärde genom användande av effektivräntemetoden. Posterna utgör underlag för förlustreserv avseende förväntade kreditförluster. Förlustreserv för kundfordringar beräknas enligt den förenklade metoden. Reservering för förväntade kreditförluster görs vid första redovisningstillfället och vid efterföljande balansdagar, med beaktande av fordrans återstående löptid.

Förlustreserv för ”Utlåning till kreditinstitut” och övriga finansiella tillgångar baseras på en allokering av tillgången i tre olika stadier, som återspeglar förändringar i kreditrisk. Vid första redovisningstillfället allokeras tillgången till Steg 1, samtidigt redovisas en förlustreserv avseende de kommande tolv månaderna. Om kreditrisken för den finansiella tillgången har ökat betydligt sedan det första redovisningstillfället allokeras tillgången till Steg 2 och förlustreserv beräknas för hela den återstående löptiden. Ränteintäkt enligt effektivräntemetoden för finansiella tillgångar i Steg 1 och 2 beräknas på det redovisade bruttovärdet. För kreditförsämrade tillgångar i Steg 3 sker fortsatt en reservering för hela den återstående löptiden, men ränteintäkten enligt effektivräntemetoden beräknas på upplupet anskaffningsvärde, det vill säga med beaktande av förlustreserven. Vid minskad kreditrisk kan en tillgång åter allokeras till tidigare Steg 2 eller 1. Kriterier för allokering till de olika stadierna fastställs av koncernen.

Redovisade balansposter utgör nettobeloppet av bruttovärde och förlustreserv. Någon separat avsättning för förlustreserv finns således ej i balansräkningen, utan presenteras i not. Förändringar av förlustreserv redovisas under ”Nedskrivningsvinster/-förluster” i resultatet.

Övertagen egendom

Övertagen egendom är egendom som tagits över för skydd av fordran. Hoist Finance avstår i vissa fall från en lånefordran och övertar i stället egendom som ställts som säkerhet för lånet. Övertagen egendom kan bestå av exempelvis finansiella tillgångar, fastigheter och andra materiella tillgångar. Övertagna tillgångar redovisas under samma tillgångspost som egendom av motsvarande slag som förvärvats på annat sätt. Övertagen egendom som består av materiella tillgångar värderas som varulager enligt IAS 2. Övertagen egendom värderas vid det första redovisningstillfället till verkligt värde. Det verkliga värdet vid det första redovisningstillfället blir tillgångens anskaffningsvärde eller upplupna anskaffningsvärde beroende på vad som är tillämpligt. Den efterföljande värderingen sker enligt den princip som gäller för respektive tillgångsslag, med undantag för nedskrivning av övertagna materiella anläggningstillgångar som redovisas som ”Vinster och förluster från avyttring av materiella och immateriella anläggningstillgångar” i stället för som ”Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar”. Syftet är att bättre spegla den likartade karaktären mellan nedskrivning av tillgångar som övertagits för att skydda fordringar och kreditförluster.

Finansiella skulder

Koncernens finansiella skulder består av ”Emitterade värdepapper”, ”Efterställda skulder” och ”Övriga finansiella skulder”. Finansiella skulder redovisas först till verkligt värde inklusive transaktionskostnader direkt hänförliga till förvärvet eller utfärdandet av skuldinstrumentet. Efter förvärvet redovisas de till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden. Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet innehåller sådana finansiella skulder som innehas för handel (derivat).

Modifiering av finansiella tillgångar och skulder

För förvärvade fordringar och finansiella skulder kan Hoist Finance omförhandla eller på annat sätt modifiera ett avtalat kassaflöde. När detta händer bedömer Hoist Finance om de nya villkoren skiljer sig från de ursprungliga villkoren på ett väsentligt sätt. I denna bedömning tas hänsyn till bland annat följande faktorer:

 • Förändringar i ränta i den valuta i vilken lånet är utställt
 • Förlängning av låneperioden eller ändringar i betalningsplanen
 • Användning av en säkerhet eller andra kreditförbättrande åtgärder som påverkar kreditrisken associerad med lånet.

Om villkoren skiljer sig åt på ett väsentligt sätt tar Hoist Finance bort den ursprungliga fordringen/skulden från balansräkningen och redovisar en ny fordring/skuld till verkligt värde enligt de nya avtalsreglerade villkoren, och ett nytt värde för effektivränta beräknas. Skillnaden i redovisat bruttovärde redovisas i resultaträkningen som vinst eller förlust som uppkommer vid borttagande från balansräkningen.

Om skillnaden mellan villkoren inte bedöms som väsentlig leder modifieringarna inte till att den ursprungliga fordringen/skulden tas bort från balansräkningen. Hoist Finance räknar om det redovisade bruttovärdet med utgångspunkt i fordringens/skuldens reviderade framtida kassaflöden och redovisar en vinsteller förlustmodifiering i resultaträkningen under ”Nettoresultat av finansiella transaktioner”. Det nya redovisade bruttovärdet beräknas genom att diskontera de modifierade framtida kassaflödena med den ursprungliga effektivräntan som fastställts av Hoist Finance vid det första redovisningstillfället.

En förändring i avtalsreglerade kassaflöden för förvärvade fordringsportföljer betraktas som en utlösande faktor för förfall om modifieringen ger upphov till en minskning i fordran som är större än 1 procent. Det innebär att dessa fordringar kommer att betraktas som kreditförsämrade och därmed klassificeras i Steg 3 där kreditförlustreserven beräknas för återstoden av löptiden.

10. Säkringsredovisning

Koncernen tillämpar säkringsredovisning enligt IAS 39.

Derivat används för att ekonomiskt säkerställa (syfte att neutralisera) de eventuella risker för ränte- och valutakursexponeringar som moderbolaget eller koncernen är utsatta för. Koncernen tillämpar säkringsredovisning för de fall när valutaderivat eller skulder i utländsk valuta säkrar en nettoinvestering i en utlandsverksamhet. När säkringsredovisning av utländska nettoinvesteringar tillämpas och säkringen har bevisats vara 80–125 procent effektiv, redovisas förändringen i verkligt värde på säkringsinstrumentet i övrigt totalresultat och ackumuleras (liksom omräkningseffekten av nettoinvesteringarna) i omräkningsreserven. Den ineffektiva delen redovisas direkt i resultaträkningen under posten ”Nettoresultat av finansiella transaktioner”. För övriga derivat för vilka säkringsredovisning inte tillämpas, redovisas förändringar i verkligt värde under posten ”Nettoresultat av finansiella transaktioner”.

För kvalitativa upplysningar kring koncernens hantering av marknadsrisk, se not 33 ”Riskhantering”. Kvantitativa upplysningar av koncernens derivatinstrument för säkringsändamål finns i not 16 ”Derivatinstrument”.

11. Leasing

Avtal som vid ingångsdatumet bedöms överlåta rätten att under en viss period bestämma över användningen av en identifierad tillgång i utbyte mot ersättning redovisas som leasingavtal i Hoist Finance. Koncernen tillämpar de undantag som standarden tillåter avseende immateriella tillgångar, korttidsleasingavtal och leasingavtal för vilka den underliggande tillgången är av lågt värde. Dessa leasingavtal redovisas som övriga kostnader.

Leasingavtal som innehåller både en leasingkomponent och tillhörande icke-leasingkomponenter särskiljs om ett observerbart fristående pris finns tillgängligt, i annat fall särskiljs inte icke-leasingkomponenter utan redovisas som en enda leasingkomponent.

Vid inledningsdatumet av ett leasingavtal redovisas en tillgång med nyttjanderätt och en leasingskuld i balansräkningen. Leasingskulden värderas initialt till nuvärdet av de återstående leasingavgifterna vid leasingavtalets början. Efter det första redovisningstillfället värderas leasingskulden till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden. Leasingbetalningar fördelas mellan ränta och amortering av utestående skuld. Räntan fördelas över leasingperioden så att varje redovisningsperiod belastas med ett belopp som motsvarar en fast räntesats för den under respektive period redovisade skulden. Nyttjanderätten värderas initialt till ett belopp motsvarande leasingskuldens ursprungliga värde med tillägg för eventuella förutbetalda leasingavgifter eller initiala direkta kostnader och skrivs därefter av linjärt över nyttjandeperioden. Eventuella omvärderingar av leasingskulden justerar nyttjanderättens redovisade värde.

Leasingavtal kan innefatta villkor för att förlänga eller säga upp avtalen vilka inkluderas i leasingperioden endast om det bedöms som rimligt säkert att villkoren kommer att utövas. Leasingskulden omvärderas för att återspegla en ny bedömning av leasingperioden.

Leasingavtal inom Hoist Finance klassificeras i följande kategorier:

 • Utrustning och möbler
 • Kontorslokaler
 • IT-maskinvara
 • Fordon

Huvuddelen av leasingavtalen är hänförliga till verksamhetens avtal avseende kontorslokaler.

12. Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar är identifierbara, icke-monetära tillgångar som saknar fysisk beskaffenhet. Tillgångarna står under Hoist Finance kontroll.

Aktiverade utgifter för IT-utveckling

Utgifter för IT-utveckling och IT-underhåll kostnadsförs i regel när de uppkommer. Utgifter för sådan programvaruutveckling som kan hänföras till identifierbara tillgångar som koncernen har bestämmande inflytande över och som har ett förväntat framtida ekonomiskt värde aktiveras och redovisas som immateriella anläggningstillgångar.

Merkostnader för tidigare utvecklad programvara och liknande redovisas som tillgångar i koncernbalansräkningen om de ökar det förväntade framtida ekonomiska värdet för den särskilda tillgång till vilken de kan hänföras. Det vill säga genom att förbättra eller förlänga ett datorprograms funktion bortom dess ursprungliga användningsområde och förväntade nyttjandeperiod.

IT-utvecklingskostnader som redovisas som immateriella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över nyttjandeperioden, dock inte längre än sju år. Tillgången redovisas till anskaffningsvärdet minus ackumulerade av- och nedskrivningar. Utgifter hänförliga till underhåll av befintlig programvara kostnadsförs löpande.

Vid aktivering av egenupparbetade utvecklingsutgifter förs motsvarande belopp över från fritt till bundet eget kapital i moderbolaget.

Om arbete sker för konfigurering och anpassning av ett system som innehas via en molnbaserad lösning, så kallade Software as a Service (SaaS) görs bedömningen i vilken omfattning dessa utgifter kan anses vara en fristående immateriell tillgång eller om det ska tas som en kostnad när tjänsten erhålls. Om tjänsten utförs av leverantören av den molnbaserade lösningen ska beslut fattas om tjänsten är distinkt från mjukvaran eller inte. Om den inte är distinkt periodiseras utgifterna över sama period som avtalet avseende mjukvaran.

Goodwill

Det belopp varmed köpeskilling, eventuellt innehav utan bestämmande inflytande samt verkligt värde på förvärvsdagen på tidigare aktieinnehav överstiger verkligt värde på identifierbara förvärvade nettotillgångar, redovisas som goodwill. Goodwill avseende förvärv av dotterföretag redovisas som immateriella anläggningstillgångar.

Goodwill fördelas på kassagenererande enheter vid prövning av eventuellt nedskrivningsbehov. Fördelningen görs på de kassagenererande enheter eller grupper av kassagenererande enheter, fastställda i enlighet med koncernens rörelsesegment, som förväntas bli gynnade av det rörelseförvärv där goodwillposten uppstod.

Goodwill testas årligen, eller oftare vid indikation, för att identifiera eventuellt nedskrivningsbehov och redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar. Nedskrivningar av goodwill återförs inte. Vinst eller förlust vid avyttring av en enhet inkluderar kvarvarande redovisat värde på den goodwill som avser den avyttrade enheten.

Övriga immateriella anläggningstillgångar

Övriga immateriella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över nyttjandeperioden, dock inte längre än fem år.

Nedskrivningar

Nedskrivningsprövning görs vid indikation på värdenedgång, eller minst årligen då varje tillgångs restvärde och kvarvarande nyttjandeperiod fastställs.

Om ett nedskrivningsbehov finns uppskattas tillgångens återvinningsvärde. För goodwill och övriga immateriella anläggningstillgångar med icke fastställda nyttjandeperioder och immateriella anläggningstillgångar som ännu inte kan börja användas, beräknas återvinningsvärdena årligen. Om fristående kassaflöden inte kan fastställas för enskilda tillgångar, grupperas tillgångarna i den lägsta nivån där fristående kassaflöden kan identifieras en kassagenererande enhet.

En nedskrivning redovisas när det redovisade värdet för en tillgång eller en kassagenererande enhet överstiger dess återvinningsvärde. Nedskrivningar redovisas via resultaträkningen. Nedskrivningar som hänförs till en kassagenererande enhet fördelas huvudsakligen på goodwill och därefter delas de upp proportionerligt bland andra tillgångar i enheten.

Återvinningsvärdet för kassagenererande enheter är det högre av det verkliga värdet efter avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet. Nyttjandevärdet beräknas genom diskontering av framtida kassaflöden med hjälp av en diskonteringsfaktor som tar hänsyn till den riskfria räntan och risken som är förknippad med den särskilda tillgången.

Nedskrivning av goodwill återförs inte. Nedskrivning avseende andra tillgångar återförs om det har skett en ändring i de antaganden som låg till grund för fastställandet av återvinningsvärdet. Nedskrivningar återförs endast till den del tillgångarnas redovisade värde efter återföringen inte överstiger det redovisade värdet för tillgången om nedskrivningen inte hade redovisats.

13. Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar omfattar IT-utrustning, förbättringar i förhyrda lokaler och inventarier.

Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla bolaget och tillgångens anskaffningsvärde kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade av- och nedskrivningar.

Principer för avskrivning av anläggningstillgångar

Avskrivning genomförs enligt den linjära metoden under anläggningstillgångens uppskattade nyttjandeperiod. Följande tidsperioder för avskrivning tillämpas:

 • Inventarier 2-5 år
 • Investering i förhyrda lokaler 5 år
 • Immateriella anläggningstillgångar 3–7 år

14. Avsättningar

En avsättning redovisas när det finns en befintlig juridisk eller informell förpliktelse som en följd av en inträffad händelse, och det är troligt att ett utflöde av ekonomiska resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen. För att redovisning ska kunna ske, måste det vara möjligt att göra en tillförlitlig uppskattning av beloppet. Avsättningen värderas till det belopp som motsvarar den bästa uppskattningen av vad som krävs för att reglera förpliktelsen på balansdagen.

Vid värderingen tas hänsyn till den förväntade framtida tidpunkten för reglering.

15. Intäkter och kostnader

Ränteintäkter

Ränteintäkter omfattar ränteintäkter enligt effektivräntemetod från ”Förvärvade fordringsportföljer”, från ”Utlåning till kreditinstitut” samt investeringar i ”Belåningsbara statsskuldsförbindelser” och ”Obligationer och andra värdepapper”.

För kreditförsämrade fordringar baseras ränteintäkterna på den initiala kreditjusterade effektivräntan och portföljens upplupna anskaffningsvärde vid ingången av perioden. Ränteintäkter avseende övriga finansiella instrument baseras på den initiala effektivräntan och instrumentets bruttovärde vid ingången av perioden. Om en tillgång är kreditförsämrad beräknas dock ränteintäkten på det upplupna anskaffningsvärdet, det vill säga nettobeloppet av bruttovärde och förlustreserv för förväntade kreditförluster.

Räntekostnader

Räntekostnaderna består i huvudsak av kostnader för koncernens finansiering via inlåning från allmänheten och emitterade skuldinstrument.

Nedskrivningsvinster/-förluster

Resultatposten består av förändringar i förlustreserv avseende ”Förvärvade fordringsportföljer”. I förekommande fall inkluderas även modifieringsvinster/-förluster hänförliga till ”Förvärvade fordringsportföljer”. Posten består även av förlustreserv avseende andra finansiella tillgångar redovisade till upplupet anskaffningsvärde. Inom denna post kan såväl positiva som negativa omvärderingar rapporteras. Om det inte finns några rimliga förväntningar på att återvinna kvarstående fordringar i en portfölj, redovisas en konstaterad nedskrivning och det bokförda värdet på tillgången tas bort från balansräkningen.

Inom ”Nedskrivningsvinster/-förluster” redovisas även nettot mellan faktisk inkassering och prognostiserad inkassering.

Intäkter avseende arvoden och provisioner

Hoist Finance utför inkasseringstjänster för tredje part. I dessa kontrakt väljer motparten vilka fordringar som ska inkluderas i kontraktet och transfererar dessa till Hoist Finance. Äganderätten kvarstår dock hos motparten. Enligt dessa kontrakt är koncernen berättigad till en ersättning motsvarande en fast procentsats av inkasseringen. Koncernen kan även ha rätt till bonusutbetalning om inkasseringen för en period når en viss nivå. Ett kontrakt kan också innehålla en uppsägningsavgift.

I koncernen redovisas ”Intäkter avseende arvoden och provisioner” enligt IFRS 15. Intäkterna redovisas vid den tidpunkt när prestationsåtagandet är uppfyllt och när kontroll överförs till kunden. Rörliga ersättningar intäktsförs i den utsträckning det är mycket sannolikt att det i senare period inte kommer att ske en betydande reversering av tidigare redovisad ackumulerad intäkt. För Hoist Finance sker överföringen av tjänsterna och intäktsredovisningen vid en given tidpunkt, allteftersom tjänsterna utförs.

Nettoresultat av finansiella transaktioner

”Nettoresultatet av finansiella transaktioner” innefattar realiserade och orealiserade valutakursförändringar, vinster/förluster på finansiella tillgångar och skulder som redovisas till verkligt värde via resultatet samt ineffektiv del av säkring av en utländsk nettoinvestering. Posten kan även inkludera eventuella modifieringsvinster/-förluster på finansiella instrument som ej avser förvärvade fordringsportföljer. Resultateffekter som inte redovisas i separat resultatpost, avseende finansiella tillgångar redovisade till upplupet anskaffningsvärde, kan vid borttagande från balansräkning och vid omklassificering redovisas under ”Nettoresultat av finansiella transaktioner”.

Inkasseringskostnader

Olika typer av kostnader som är direkt hänförliga till förvaltning av fordringsportföljer grupperas under ”Inkasseringskostnader”. Inkasseringskostnader i koncernen är i huvudsak direkta kostnader för externa och interna tjänster avseende inkassering av fordringar. 

16. Ersättningar till anställda

All form av ersättning till anställda som kompensation för utförda tjänster utgör ersättning till anställda.

Kortfristiga ersättningar

Kortfristiga ersättningar till anställda ska regleras inom tolv månader efter utgången av den rapporteringsperiod då tjänsterna utförts. De kortfristiga ersättningarna består i huvudsak av fast och rörlig ersättning. Båda resultatförs i den period när de relaterade tjänsterna erhålls. Ersättningar efter avslutad anställning i Hoist Finance omfattar endast pensioner. Ersättningar som inte förväntas regleras helt inom tolv månader redovisas som långfristiga ersättningar.

En avsättning redovisas för den förväntade kostnaden for vinstandels- och bonusbetalningar när koncernen har en gällande rättslig eller informell förpliktelse att göra sådana betalningar till följd av att tjänster erhållits från anställda och förpliktelsen kan beräknas tillförlitligt.

Ersättningar vid uppsägning

En kostnad för ersättningar i samband med uppsägning av personal redovisas vid den tidigaste tidpunkten av när företaget inte längre kan dra tillbaka erbjudandet till de anställda, eller när företaget redovisar kostnader för omstrukturering. Ersättningar som beräknas bli reglerade efter tolv månader redovisas till dess nuvärde.

Pensioner

Koncernens bolag har olika pensionsplaner. Vanligen finansieras pensionsplanerna genom inbetalningar till försäkringsbolag eller förvaltaradministrerade fonder och fastställs med återkommande aktuariella beräkningar. Koncernen har både förmånsbestämda och avgiftsbestämda planer:

 • Normalt anger förmånsbestämda planer ett pensionsbelopp som den anställde erhåller vid pensionering, vanligen beroende på en eller flera faktorer som ålder, antal tjänsteår och lön.
 • En avgiftsbestämd plan är en pensionsplan enligt vilken koncernen betalar fastställda avgifter till ett separat företag. Koncernen har ingen legal eller informell förpliktelse att betala ytterligare avgifter om detta företag inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till anställda som hänför sig till anställdas tjänstgöring under den innevarande perioden och tidigare perioder.

Den skuld som redovisas i koncernbalansräkningen med avseende på förmånsbestämda pensionsplaner är nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktelsen per balansdagen minus förvaltningstillgångarnas verkliga värde. Den förmånsbestämda förpliktelsen beräknas årligen av oberoende aktuarier med tillämpning av den så kallade ”projected Unit Credit Method”.

Nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktelsen fastställs genom diskontering av uppskattade framtida kassaflöden genom användning av räntesatsen på förstklassiga företagsobligationer, noterade i samma valuta som ersättningarna ska betalas i och vars löptider ungefärligen motsvarar löptiderna för den aktuella pensionsskulden.

Räntekostnaden/intäkten netto på den förmånsbestämda förpliktelsen/tillgången redovisas i årets resultat under räntenettot. Räntenettot är baserat på den ränta som uppkommer vid diskonteringen av nettoförpliktelsen, det vill säga ränta på förpliktelsen, förvaltningstillgångar och ränta på effekt av eventuella tillgångsbegränsningar. Övriga komponenter redovisas i rörelseresultatet.

Omvärderingseffekter utgörs av aktuariella vinster och förluster, skillnad mellan faktisk avkastning på förvaltningstillgångar och den summa som inkluderas i räntenettot och eventuella ändringar av effekter tillgångsbegränsningar (exklusive ränta som inkluderas i räntenettot).

Omvärderingseffekterna redovisas i övrigt totalresultat.

Ändringar eller reduceringar av en förmånsbestämd plan redovisas vid den tidigaste av följande tidpunkter:

 • när ändringen i planen eller reduceringen inträffar, eller
 • när företaget redovisar relaterade omstruktureringskostnader och ersättningar vid uppsägning.

Ändringarna/reduceringarna redovisas som personalkostnader direkt i årets resultat. Den särskilda löneskatten utgör en del av de aktuariella antagandena och redovisas därför som en del av nettoförpliktelsen/tillgången. Den del av särskild löneskatt som är beräknad utifrån tryggandelagen i juridisk person redovisas av förenklingsskäl som upplupen kostnad istället för som del av nettoförpliktelsen/tillgången.

Avkastningsskatt redovisas löpande i resultatet för den period skatten avser och ingår därmed inte i skuldberäkningen. Vid fonderade planer belastar skatten avkastningen på förvaltningstillgångar och redovisas i övrigt totalresultat. Vid ofonderade eller delvis ofonderade planer, belastar skatten årets resultat.

För avgiftsbestämda planer betalar koncernen avgifter till offentligt eller privat administrerade pensionsplaner på obligatorisk, avtalad eller frivillig basis. Koncernen har inga ytterligare betalningsförpliktelser när avgifterna väl är betalda. Avgifterna redovisas som kostnader för ersättningar till anställda när de förfaller till betalning. Förutbetalda avgifter redovisas som en tillgång till den del kontant återbetalning eller en minskning av framtida avgifter är möjlig.

Aktierelaterade ersättningar

Ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP) möjliggör för ledande befattningshavare att förvärva aktier i företaget. Det verkliga värdet på tilldelade optioner redovisas som en personalkostnad med en motsvarande ökning av eget kapital. Det verkliga värdet beräknas vid tilldelningstidpunkten och fördelas över intjänandeperioden. Det verkliga värdet på de tilldelade optionerna beräknas och hänsyn tas till marknadsvillkor och villkor som inte är intjäningsvillkor och de förutsättningar som gällde vid tilldelningstidpunkten. Den kostnad som redovisas motsvarar verkliga värdet av en uppskattning av det antal optioner som förväntas bli intjänade, med hänsyn till tjänstevillkor och prestationsvillkor som inte är marknadsvillkor. Denna kostnad justeras i efterföljande perioder för att till slut återspegla det verkliga antalet intjänade optioner. Justering sker dock inte när förverkande endast beror på att marknadsvillkor och/eller villkor som inte är intjäningsvillkor inte uppfylls.

Sociala avgifter hänförliga till aktierelaterade instrument till anställda som ersättning for köpta tjänster kostnadsförs fördelat på de perioder under vilka tjänsterna utförs. Avsättningen för sociala avgifter baseras på optionernas verkliga värde vid rapporttillfället.

För närmare beskrivning se not 9 ”Personalkostnader”.

17. Skatter

Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i resultaträkningen såvida inte den underliggande transaktionen redovisas direkt i eget kapital eller i övrigt totalresultat. Då redovisas även den hänförliga skatteeffekten i eget kapital respektive i övrigt totalresultat.

Aktuell skatt avser den erlagda eller erhållna skatten för det aktuella året, med tillämpning av de skattesatser som gäller på balansdagen inklusive justeringar för aktuell skatt som kan hänföras till tidigare perioder.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden som utgår från temporära skillnader mellan tillgångarnas och skuldernas redovisade värden och dess värden i skattehänseende. Följande temporära skillnader beaktas inte:

 • Temporära skillnader som uppstår vid den första redovisningen av goodwill. Den första redovisningen av tillgångar och skulder i en transaktion som inte är ett rörelseförvärv och som, vid tidpunkten för transaktionen, inte påverkar det redovisade eller det skattepliktiga resultatet.
 • Temporära skillnader som hänförs till andelar i dotterbolag och intressebolag och som inte väntas bli återförda inom en överskådlig framtid.

Värderingen av uppskjuten skatt bygger på hur tillgångarnas eller skuldernas redovisade värden väntas bli realiserade eller reglerade. Uppskjuten skatt beräknas genom tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är fastställda eller i princip fastställda på balansdagen.

Uppskjutna skattefordringar från avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas enbart om det anses sannolikt att dessa kommer att utnyttjas inom en överskådlig framtid. Värdet på uppskjutna skattefordringar minskas när dessa utnyttjas eller när det inte längre anses sannolikt att de kan utnyttjas. I resultatposten ”Skatt” redovisas aktuell skatt, uppskjuten skatt, skatt avseende tidigare år och övriga skatter.

18. Resultat per aktie

Resultat per aktie före utspädning beräknas som årets resultat hänförligt till aktieägare i Hoist Finance AB (publ), justerat med ränta på primärkapitaltillskott redovisat direkt i eget kapital, dividerat med vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier under perioden.

Resultat per aktie efter utspädning fastställs genom att justera det vägda genomsnittliga antalet utestående stamaktier med den potentiella utspädningseffekt som rätten till prestationsaktier enligt de långsiktiga teckningsoptionsprogrammen innebär.

Potentiella stamaktier anses endast medföra en utspädningseffekt på balansdagen om en konvertering till stamaktier skulle minska resultatet per aktie. Vidare anses rättigheterna endast medföra en utspädningseffekt om lösenpriset är lägre än periodens genomsnittliga aktiekurs och intjäningskraven för teckningsoptionsprogrammen är uppfyllda.

19. Eget kapital

När ett finansiellt instrument emitteras i koncernen redovisas detta som finansiell skuld eller som eget kapitalinstrument, i enlighet med den ekonomiska innebörden av de villkor som gäller för instrumentet. Som skuld redovisas därmed sådana instrument, eller delar av instrument, där bolaget har en oåterkallelig skyldighet att erlägga kontanter. Emitterade finansiella instrument där bolaget inte har en oåterkallelig skyldighet att erlägga kontant betalning av ränta, respektive nominellt belopp, redovisas som eget kapital.

Avkastningen till investerare redovisas som utdelning över eget kapital för eget kapitalinstrument respektive som räntekostnad i resultatet för de instrument som klassificerats som skuldinstrument.

Utdelning

Det belopp som föreslås delas ut redovisas som en skuld efter det att den har godkänts av årsstämman.

20. Transaktioner med närstående

Hoist Finance definierar närstående enligt följande:

 • Aktieägare med betydande inflytande
 • Koncernföretag och joint ventures
 • Nyckelpersoner i ledande befattningar
 • Övriga närstående

Koncerninterna transaktioner mellan juridiska enheter och transaktioner med övriga närstående sker baserat på armslängdsprincipen i enlighet med OECD:s krav. Koncerninterna transaktioner elimineras i koncernredovisningen.

Aktieägare med betydande inflytande

Aktieägare med betydande inflytande är aktieägare som har rätt att delta i beslut som rör Hoist Finance finansiella och operativa strategier, men som inte har ett bestämmande inflytande över dessa.

Koncernföretag och joint ventures

Ett företag definieras som närstående då företaget och det rapporterande företaget ingår i Hoist Finance-koncernen.

En definition av begreppet dotterbolag och Joint ventures finns i avsnittet 6 ”Konsolidering”. Ytterligare information om företag som ingår i Hoist Finance-koncernen finns i not 19 ”Andelar i dotterbolag”.

Nyckelpersoner i ledande befattningar

Ledande befattningshavare omfattar följande:

 • Styrelsen
 • Verkställande direktören
 • Koncernledningen

För information om ersättningar och pensioner till, samt övriga transaktioner med, dessa befattningshavare, se not 9 ”Personalkostnader”.

Övriga närstående

Övriga närstående utgörs av nära anhöriga och familjemedlemmar till nyckelpersoner i ledande befattningar om personen i fråga utövar ett bestämmande inflytande eller gemensamt bestämmande inflytande över det rapporterande företaget.

Övriga närstående utgörs också av företag som står under betydande inflytande av nyckelpersoner i ledande positioner i Hoist Finance, liksom företag som står under betydande inflytande av nära anhöriga till dessa befattningshavare.

Information om transaktioner mellan Hoist Finance och andra närstående återfinns i not 35 ”Närståendetransaktioner”.

21. Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen innefattar förändringar i likvida medel. Koncernens likvida medel består av kassa, belåningsbara statsskuldsförbindelser som är utsatta för en obetydlig risk för värdefluktationer och disponibel utlåning till kreditinstitut. Kassaflödet delas upp i kassaflöde från den löpande verksamheten, investeringsverksamheten och finansieringsverksamheten. Kassaflöden redovisas med hjälp av den indirekta metoden.

Kassaflöde från investeringsverksamheten innefattar endast faktiska utbetalningar för investeringar under året.

Utländska dotterbolags transaktioner räknas om i kassaflödesanalysen till periodens genomsnittskurs. Förvärvade och avyttrade dotterbolag redovisas som kassaflöde från investeringsverksamheten, netto, efter avdrag för likvida medel i det förvärvade eller avyttrade bolaget. För förvärvade och avyttrade dotterbolag som innehar fordringsportföljer redovisas förvärvade och avyttrade fordringsportföljer i den löpande verksamheten.

22. Moderbolagets redovisningsprinciper

Moderbolagets årsredovisning har upprättats enligt (1995:1559) Lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25) inklusive tillämpliga ändringsföreskrifter. Vidare har Rådet för finansiell rapporterings rekommendation, Redovisning för juridiska personer (RFR 2) tillämpats. RFR 2 kräver att moderbolaget använder samma redovisningsprinciper som koncernen, till exempel IFRS, i den utsträckning detta medges enligt svensk redovisningslagstiftning. Undantaget i RFR 2 tillämpas dock avseende garantiavtal till förmån för dotterbolag och redovisning av leasingavtal.

Fusioner redovisas enligt BFNAR 1999:1. Skillnaderna mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper framgår nedan.

Rubriceringar i räkningar följer ÅRKL och Finansinspektionens föreskrifter, varför de i vissa fall avviker från rubriceringar i koncernens räkningar.

22.1 Ändrade redovisningsprinciper

Om inte annat anges nedan har moderbolagets redovisningsprinciper under 2020 förändrats i enlighet med vad som anges ovan för koncernen.

Vad gäller eget kapital i balansräkningen har Hoist Finance brutit ut primärkapitaltillskotten samt flyttat aktieägartillskotten till balanserade vinstmedel från övrigt tillskjutet kapital för att öka transparensen i moderbolagets eget kapital. Jämförelsesiffror är justerade.

22.2. Koncernbidrag och utdelningar

Koncernbidrag

Hoist Finance tillämpar huvudregeln i RFR 2 IAS 27.2. Erhållna koncernbidrag redovisas i resultaträkningen. Nettot av koncernbidrag som tas emot och lämnas i syfte att optimera koncernens skattekostnad redovisas i moderbolaget som bokslutsdisposition. Lämnade koncernbidrag från moderbolag till dotterföretag redovisas som ökning av andelar i koncernföretag, efter avdrag för skatt.

Utdelningar

Utdelningar till aktieägarna i Hoist Finance AB (publ) redovisas som en skuld efter godkännande av ordinarie årsstämma. I posten Erhållna utdelningar redovisas erhållna utdelningar från dotterbolag och joint ventures.

22.3 Dotterbolag

Moderbolagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag redovisas utifrån anskaffningsvärde. Innehaven tas upp till anskaffningsvärde och endast utdelningar redovisas i resultaträkningen. prövning av nedskrivningsbehovet görs i enlighet med IAS 36 ”Nedskrivningar” och nedskrivningar görs när en permanent värdeminskning har fastställts.

Transaktionsutgifter inkluderas i det redovisade värdet för innehav i dotterföretag.

I koncernredovisningen redovisas transaktionsutgifter hänförliga till dotterföretag direkt i resultatet när dessa uppkommer.

Villkorade köpeskillingar värderas utifrån sannolikheten av att köpeskillingen kommer att utgå. Eventuella förändringar av avsättningen eller fordran läggs antingen på eller reducerar anskaffningsvärdet.

22.4 Uppskrivningsfond

Reglerna för uppskrivningsfond gäller även finansiella anläggningstillgångar klassificerade som köpta eller utgivna kreditförsämrade fordringar. Om moderbolaget gör en ny bedömning som leder till en uppjustering av framtida kassaflöden jämfört med de kassaflöden som låg till grund för beräkningen av effektivräntan vid anskaffningstidpunkten, ska dessa uppskrivningar redovisas i en uppskrivningsfond inom bundet kapital. Omföringen får härmed effekt på utdelningsbara medel, till dess att uppjusterade kassaflöden realiseras eller minskas, och belopp i uppskrivningsfonden återförs. Uppskrivningarna och dess återföringar påverkar inte resultatet. I moderbolaget redovisas nuvärdet av uppjusterad del av framtida kassaflöden i uppskrivningsfond, avseende förvärvade kreditförsämrade fordringar utan säkerhet enligt kollektiv värdering. Uppskrivning får även göras på övriga anläggningstillgångar som har ett bestående värde som väsentligt överstiger bokfört värde.

22.5 Fond för utvecklingsutgifter

Vid aktivering av egenupparbetade utvecklingsutgifter finns en begränsning av möjligheten att dela ut eget kapital. Motsvarande belopp som aktiveras som egenupparbetade utvecklingsutgifter förs över från balanserade vinstmedel till en särskild bunden fond i eget kapital. Fonden ska minskas vid avskrivning, nedskrivning eller avyttring.

22.6 Obeskattade reserver

I moderbolaget redovisas obeskattade reserver som en egen post i balansräkningen. I koncernredovisningen har obeskattade reserver fördelats så att en komponent utgör uppskjuten skatteskuld och en komponent utgör eget kapital.

22.7 Finansiella instrument

Moderbolaget tillämpar undantaget i RFR 2 avseende garantiavtal till förmån för dotterföretag.

Moderbolagets finansiella tillgångar klassificeras därmed till upplupet anskaffningsvärde och är föremål för reservering för förväntade kreditförluster. Den beräknade kreditförlusten i moderbolaget är dock inte väsentlig, varför någon förlustreserv inte presenteras.

22.8 Säkringsredovisning

Moderbolaget tillämpar säkringsredovisning av verkligt värde på aktier i utländska dotterbolag samt andelar i joint venture i Polen. Säkringsredovisningen innebär att valutakurser påverkar det redovisade värdet på andelar i dotterbolag samt andelar i joint ventures. Värdeförändringen redovisas i ”Nettoresultat av finansiella transaktioner”, liksom värdeförändring på säkringsinstrument. Säkringsredovisningen ger härmed en nettoeffekt i ”Nettoresultat av finansiella transaktioner” jämfört med tidigare då redovisade värdeförändringar på säkringsinstrument inte motsvarades av några redovisade värdeförändringar på andelar i dotterbolag samt joint ventures.

22.9 Leasing

Moderbolaget redovisar leasingavgifter som kostnader linjärt över leasingperioden.

22.10 Pensioner

I moderbolaget sker beräkning av kalkylmässig pensionskostnad enligt Tryggandelagens bestämmelser och Finansinspektionens föreskrifter. Det innebär framförallt skillnader i fråga om hur diskonteringsräntan fastställs och att beräkningen av framtida förpliktelse inte tar hänsyn till antaganden om framtida löneökningar jämfört med koncernen. Redovisad nettokostnad för pensioner beräknas som summan av utbetalda pensioner och pensionspremier.

Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

- Annual Report 2021 -
- Årsredovisning 2021 -