Logotype
Sök

Not 11 – Andelar i joint ventures

Andelar i joint ventures härrör från Hoist Finance AB (publ) ägarandel (50 procent) i ”BEST III” samt ägarandel (33 procent) i PQH Single Special Liquidation S.A. BEST III, med säte i Gdynia, är en polsk avveck­lingsfond (”closed-­end fund”) avsedd för förvärv av enstaka ford­ringsportföljer. Den ursprungliga investeringen uppgick till 40 MPLN (90 MSEK). Under året 2016 förvärvades det grekiska bolaget ”PQH” tillsammans med Qualco S.A. och PricewaterhouseCoopers Business Solutions S.A. PQH erbjuder rådgivningstjänster och har sitt säte i Aten. Samtliga joint ventures konsolideras enligt kapitalandelsmetoden.

Andel av joint ventures resultat

 Koncernen
MSEK20212020
Andel av joint ventures resultat enligt kapitalandelsmetoden5347
Prestationsbaserad ersättning-113
Valutakursdifferenser9 -3
Totalt resultat6157 
  
 Moderbolaget
MSEK20212020
Kapitalvinst vid inlösen av fondandelar6658 
Prestationsbaserad ersättning-113 
Totalt resultat6671 
  
 Koncernen
MSEK20212020
Ingående balans160200 
Inlösen fondandelar-70-63 
Andelar av joint ventures resultat enligt kapitalandelsmetoden5347 
Återföring av omräkningsdifferenser från eget kapital2-2 
Valutakursdifferenser10-22 
Utgående balans155160 
  
 BEST III
MSEK20212020
Tillgångar 
Förvärvade fordringsportföljer301328 
Kassa och bank1211 
Summa tillgångar312339 
Skulder 
Kortfristiga skulder817 
Summa skulder817 
Nettotillgångar305322 
Ränteintäkter171141 
Övriga kostnader-71-46 
Årets resultat10095 

Det finns inte några eventualförpliktelser som härrör från koncernens intresse i detta joint venture. Inte heller har detta joint venture några eventualförpliktelser.

 PQH
MSEK20212020
Tillgångar 
Omsättningstillgångar824 
Kassa och bank4
Summa tillgångar1324 
Skulder 
Kortfristiga skulder627 
Summa skulder627 
Nettotillgångar7-3 
Ränteintäkter5564 
Övriga kostnader-45-67 
Årets resultat10-3 

Det finns inte några eventualförpliktelser som härrör från koncernens intresse i detta joint venture. Inte heller har detta joint venture några eventualförpliktelser.

Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

- Annual Report 2021 -
- Årsredovisning 2021 -