Logotype
Sök

Not 13 - Skatt

 KoncernenModerbolaget
MSEK2021202020212020
Aktuell skattekostnad/skatteintäkt  
Periodens skattekostnad/skatteintäkt-149 -96-136-59
Justering av skatt hänförligt till tidigare år1 -141 -16
Summa-148-110 -135 -75
Uppskjuten skattekostnad/skatteintäkt  
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader70698-2
Summa70698-2
Totalt redovisad skattekostnad-78-41-127-77

 KoncernenModerbolaget
MSEK2021202020212020
Resultat före skatt-398274333
Skatt beräknad med skattesats på 20,60% (21,40) (skattesats i Sverige)8-18-15-71
Effekt av olika skattesatser i olika länder16 900
Omvärdering uppskjutna skatter pga ändrad skattesats0-300
Ej skattepliktiga intäkter49 171165
Ej avdragsgilla kostnader-47 -26-22-55
Justeringar med avseende på tidigare år1 -72-9
Utnyttjande av tidigare ej aktiverade underskottsavdrag3 00-
Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av uppskjuten skatt-20 -6--
Skatt hänförlig till skatteärenden 1)-102-7-102-7
Övrigt140-10
Summa skattekostnad-78-41-127-77

1) För mer information, se Förvaltningsberättelsen i avsnittet "Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer".

Effektiv skattesats i koncernen uppgick per 31 december 2021 till 204 procent (50).

Under 2021 redovisades ingen aktuell skatt direkt i eget kapital i koncernen (2). I övrigt totalresultat ingår skatt till ett värde på 9 MSEK (-3) avseende skatt hänförligt till säkring av valutarisk i utlandsverksamhet samt omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner och omvärdering av ersättning efter avslutad anställning.

 KoncernenModerbolaget
MSEK31 dec 202131 Dec 202031 dec 202131 dec 2020
Uppskjuten skatt  
Uppskjutna skattefordringar1609771
Uppskjutna skatteskulder-127-1410-3
Uppskjuten skatt i eget kapital-122-115--
Summa-89-1597 -2
 Koncernen 31 Dec 2021
MSEKIngående balansResultaträkningÖvrigt totalresultatOmräkningsdifferenserUtgående balans
Förändring uppskjuten skatt   
Underskottsavdrag7253-5130
Joint ventures-301-0-29
Förvärvade fordringsportföljer-4714-0-33
Obeskattade reserver-59-2---61
Säkringsreserv-115-7---122
Övrigt2011--526
Summa-15970-0

-89

 Koncernen 31 Dec 2020
MSEKIngående
balans
OmklassificeringResultaträkningÖvrigt totalresultatOmräknings-
differenser
Utgående
balans
Förändring uppskjuten skatt    
Underskottsavdrag 121153--472
Joint ventures-36-3-3-30
Förmånsbestämda pensionsplaner och övriga ersättningar till anställda 5 -5 -0 0 0
Förvärvade fordringsportföljer -62 79- -1 -47
Obeskattade reserver-58--1---59
Säkringsreserv-1194----115
Övrigt 21 -95- 320
Summa -2378 690 1 -159

Koncernens uppskjutna skattefordringar avseende förlustavdrag förväntas nyttjas i sin helhet under de sex nästföljande åren. Uppskjutna skatte­fordringar redovisas som skattemässiga underskottsavdrag enbart i den mån realisering av hänförlig skatteförmån är sannolik.

Uppskjutna skattefordringar och ­-skulder nettoredovisas i de fall det finns legal kvittningsrätt att kvitta aktuella skattefordringar mot aktuella skatteskulder och när de uppskjutna skatterna avser samma skattemyndighet.

Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

- Annual Report 2021 -
- Årsredovisning 2021 -