Logotype
Sök

Not 15 – Finansiella instrument

Redovisat värde och verkligt värde på finansiella instrument

 Koncernen, 31 dec 2021
 Tillgångar/Skulder
redovisade till verkligt
värde via resultatet
    
MSEKVerkligt värde-optionenObligatoriskSäkringsinstrumentUpplupet anskaffningsvärdeSumma redovisat värdeVerkligt värde
Kassa---000
Belåningsbara statsskuldsförbindelser-1 576--1 5761 576
Utlåning till kreditinstitut---2 4802 4802 480
Utlåning till allmänheten---333
Förvärvade fordringsportföljer---21 33721 33721 769
Obligationer och andra värdepapper-3 502--3 5023 502
Derivat75-11)-7676
Övriga finansiella tillgångar---380380380
Summa755 078124 20029 35429 786
Inlåning från allmänheten---18 16918 16918 169
Derivat22-1221)-144144
Emitterade värdepapper---5 0595 0595 289
Efterställda skulder---837837813
Övriga finansiella skulder---808808808
Summa22-12224 87325 01725 223

1) Derivat redovisade som säkringsinstrument värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat

 Koncernen, 31 dec 2020
 Tillgångar/Skulder
redovisade till verkligt
värde via resultatet
    
MSEKVerkligt värde-optionenObligatoriskSäkringsinstrumentUpplupet anskaffningsvärdeSumma redovisat värdeVerkligt värde
Kassa
Belåningsbara statsskuldsförbindelser2 411 2 411 2 411 
Utlåning till kreditinstitut2 526 2 526 2 526 
Utlåning till allmänheten
Förvärvade fordringsportföljer21 075 21 075 21 945 
Obligationer och andra värdepapper4 082 4 082 4 082 
Derivat27 2141) 241 241 
Övriga finansiella tillgångar492 492 492 
Summa27 6 493 214 24 099 30 833 31 703 
       
Inlåning från allmänheten17 928 17 928 17 928 
Derivat 4343 43 
Emitterade värdepapper -6 355 6 355 6 479 
Efterställda skulder -821 821 744 
Övriga finansiella skulder -1 185 1 185 1 185 
Summa 4326 289 26 332 26 379 

1) Derivat redovisade som säkringsinstrument värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat

 Moderbolaget, 31 dec 2021
 Tillgångar/Skulder
redovisade till verkligt
värde via resultatet
    
MSEKVerkligt värde-optionenObligatoriskSäkringsinstrumentUpplupet anskaffningsvärdeSumma redovisat värdeVerkligt värde
Kassa---000
Belåningsbara statsskuldsförbindelser-1 576--1 5761 576
Utlåning till kreditinstitut---1 4671 4671 467
Utlåning till allmänheten---333
Förvärvade fordringsportföljer---6 3606 3606 549
Fordringar på koncernbolag-15-15 04015 05515 084
Obligationer och andra värdepapper-3 502--3 5023 502
Derivat75-11)-7676
Övriga finansiella tillgångar---233233233
Summa755 093123 10328 27228 490
Inlåning från allmänheten---18 16918 16918 169
Derivat22-1221)-144144
Emitterade värdepapper---4 6054 6054 815
Efterställda skulder---837837813
Övriga finansiella skulder---706706706
Summa22-12224 31724 46124 647

1) Derivat redovisade som säkringsinstrument värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat

 Moderbolaget, 31 dec 2020
 Tillgångar/Skulder
redovisade till verkligt
värde via resultatet
    
MSEKVerkligt värde-optionenObligatoriskSäkringsinstrumentUpplupet anskaffningsvärdeSumma redovisat värdeVerkligt värde
Kassa 0
Belåningsbara statsskuldsförbindelser2 411 2 411  2 411
Utlåning till kreditinstitut1 611 1 611  1 611
Utlåning till allmänheten 6
Förvärvade fordringsportföljer6 755 6 755  7 149
Fordringar på koncernbolag10 14 392 14 402  14 418
Obligationer och andra värdepapper4 082 4 082  4 082
Derivat27 2141) 241  241
Övriga finansiella tillgångar205 205  205
Summa27 6 503 214 22 969 29 713  30 123
Inlåning från allmänheten17 928 17 928 17 928 
Derivat43 43 43 
Emitterade värdepapper5 959 5 959 6 054 
Efterställda skulder821 821 744 
Övriga finansiella skulder909 909 909 
Summa43 25 617 25 660 25 678 

1) Derivat redovisade som säkringsinstrument värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat

Värderingar till verkligt värde

Koncernen

När verkligt värde för en tillgång eller skuld ska fastställas, använder koncernen observerbara data i så stor utsträckning som möjligt. Verkliga värden kategoriseras i olika nivåer i en verkligt värde hierarki baserat på indata som används i värderingstekniken enligt följande:

Nivå 1) Noterade kurser (ojusterade) på en aktiv marknad för identiska instrument.

Nivå 2) Utifrån direkt eller indirekt observerbar marknadsdata som inte ingår i Nivå 1. Denna kategori inkluderar instrument som värderas baserat på noterade priser på aktiva marknader för liknande instrument, noterade priser för identiska eller liknande instrument som handlas på marknader som inte är aktiva, eller andra värderingstekniker där alla väsentliga indata är direkt och indirekt observerbara på marknaden.

Nivå 3) Utifrån indata som inte är observerbara på marknaden. Denna kategori inkluderar alla instrument där värderingstekniken innefattar indata som inte baseras på observerbar data och där den har en väsentlig påverkan på värderingen. Verkligt värde av förvärvade fordringsportföljer beräknas genom att framtida förväntade kassaflöden diskonteras med genomsnitts-effektivräntan för de senaste 24 månadernas köpta fordringsportföljer i varje jurisdiktion.

Värderingar till verkligt värde

 Koncernen 31 Dec 2021Moderbolaget 31 Dec 2021
MSEKNivå 1Nivå 2Nivå 3SummaNivå 1Nivå 2Nivå 3Summa
Belåningsbara statsskuldförbindelser1 576--1 5761 576--1 576
Förvärvade fordringsportföljer--21 76921 769--6 5496 549
Obligationer och andra värdepapper3 502--3 5023 502--3 502
Fordringar på koncernbolag 1)------1515
Derivat-76-76-76-76
Summa tillgångar5 0787621 7692 9235 078766 56411 718
Derivat-144-144-144-144
Emitterade värdepapper-5 289-5 289-4 815-4 815
Efterställda skulder-813-813-813-813
Summa skulder-6 246-6 246-5 772-5 772

1) Fordringar på koncernbolag avser juniora obligationer emitterade av värdepapperiseringsbolag inom koncernen värderade till verkligt värde.

 Koncernen 31 Dec 2020Moderbolaget 31 Dec 2020
MSEKNivå 1Nivå 2Nivå 3SummaNivå 1Nivå 2Nivå 3Summa
Belåningsbara statsskuldförbindelser2 411 2 411 2 411 -2 411 
Förvärvade fordringsportföljer21 945 21 945 7 1497 149 
Obligationer och andra värdepapper4 082 4 082 4 082 -4 082 
Fordringar på koncernbolag 1)1010 
Derivat241 241 241 -241 
Summa tillgångar6 493 241 21 945 28 679 6 493 241 7 15913 893 
Derivat -43 43 43 -43 
Emitterade värdepapper -6 479 6 479 6 054 -6 054 
Efterställda skulder -744 744 744 -744 
Summa skulder -7 266 7 266 6 841 -6 841 

1) Fordringar på koncernbolag avser junior obligation emitterad av koncernbolaget Marathon SPV S.r.l värderade till verkligt värde

För förvärvade fordringsportföljer beskrivs värderingsteknik, väsentliga indata samt värderingens känslighet för förändringar i väsentliga indata i redovisningsprinciperna.

Derivat som används för säkring, se not 16 ”Derivatinstrument”, har modellvärderats med indata i form av handlade kurser för ränta och valuta.

Belåningsbara statsskuldsförbindelser och Obligationer och andra räntepapper är värderade utifrån handlade kurser.

Verkligt värde på skulder i form av emitterade obligationer och andra efterställda skulder har fastställts med avseende på observerbara marknadspriser från externa marknadsaktörer/marknadsplatser. I de fall det finns fler än ett marknadspris fastställs verkligt värde som ett aritmetiskt medelvärde av marknadspriserna. Då inga observerbara marknadspriser funnits för junior obligation har det verkliga värdet beräknats utifrån en avkastningsvärdeansats.

Redovisat värde för kundfordringar och leverantörsskulder antas vara approximationer av verkligt värde. Verkligt värde på kortfristiga lån motsvarar deras redovisade värde, eftersom effekten av diskontering inte är betydande.

Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

- Annual Report 2021 -
- Årsredovisning 2021 -