Logotype
Sök

Not 18 – Förvärvade fordringsportföljer

 KoncernenModerbolaget
MSEK31 dec 202131 dec 202031 dec 202131 dec 2020
Redovisat bruttovärde21 81321 188 6 2636 670 
Kreditförlustreserv-476-113 9785 
Redovisat nettovärde21 33721 075 6 3606 755 

För mer information avseende förvärvade fordringsportföljer, se Redovisningsprinciper avsnitt 15 ”Intäkter och kostnader” och not 33 ”Riskhantering”.

Förvärvade kreditförsämrade fordringsportföljer, 31 dec 2021

 KoncernenModerbolaget
MSEKRedovisat bruttovärdeKreditförlustreservRedovisat nettovärdeRedovisat bruttovärdeKreditförlustreservRedovisat nettovärde
Ingående balans 1 jan 202120 430-10820 3226 389886 477
Förvärv3 558-3 558933-933
Ränteintäkter2 956-2 956931-931
Inkasserade belopp-6 557--6 557-2 392--2 392
Nedskrivningsvinster/­förluster--337-337-1111
Varav realiserade inkassering gentemot förväntan-298298-242242
Varav portföljomvärderingar--635-635--231-231
Avyttringar-2--2-2--2
Omräkningsdifferenser726-257011301131
Utgående balans 31 dec 202121 111-47020 6415 9891006 089

Förvärvade kreditförsämrade fordringsportföljer, 31 dec 2020

 KoncernenModerbolaget
MSEKRedovisat bruttovärdeKreditförlustreservRedovisat nettovärdeRedovisat bruttovärdeKreditförlustreservRedovisat nettovärde
Ingående balans 1 jan 202023 009 387 23 396 6 922 130 7 052 
Förvärv1 761 1 761 916 916 
Ränteintäkter3 240 3 240 1 020 1 020 
Inkasserade belopp-6 324 -6 324 -2 221 -2 221 
Nedskrivningsvinster/­förluster - -455 -455 -40 -40 
Varav realiserade inkassering gentemot förväntan  - 350350  - 346346
Varav portföljomvärderingar-805-805-386-386
Avyttringar40 -40 
Omräkningsdifferenser-1 296 -1 296 -248 -2 -250 
Utgående balans 31 dec 202020 430 -108 20 322 6 389 88 6 477 
       

Odiskonterade förvärvade kreditförlustreserver

Den odiskonterade förvärvade kreditförlustreserven vid första redovisningstillfället för kreditförsämrade fordringsportföljer som förvärvats i koncernen under januari till december uppgick per den 31 december till 25 841 MSEK (12 231), varav 3 198 MSEK (5 455 ) är hänförligt till förvärv i moderbolaget. 

Förvärvade icke-kreditförsämrade fordringsportföljer, 31 dec 2021

 Koncernen
MSEKRedovisat bruttovärdeSteg 1 - 12 månaderSteg 2 - återstående löptidSteg 3 - återstående löptidSumma kreditförlustreservRedovisat nettovärde
Ingående balans 1 jan 2021758-10-4-5753
Ränteintäkter51----51
Amorteringar och ränteinbetalningar-134-----134
Förändringar i kreditförlustreserv-0-10-1-1
Bortskrivningar-1-----1
Omräkningsdifferenser28000028
Utgående balans 31 dec 2021702-1-1-4-6696
       

 Moderbolaget
MSEKRedovisat bruttovärdeSteg 1 - 12 månaderSteg 2 - återstående löptidSteg 3 - återstående löptidSumma kreditförlustreservRedovisat nettovärde
Ingående balans 1 jan 202128100-3-3278
Ränteintäkter17----17
Amorteringar och ränteinbetalningar-49-----49
Förändringar i kreditförlustreserv-00000
Bortskrivningar-1-----1
Omräkningsdifferenser26000026
Utgående balans 31 dec 202127400-3-3271


Förvärvade icke-kreditförsämrade fordringsportföljer, 31 dec 2020

 Koncernen
MSEKRedovisat bruttovärdeSteg 1 - 12 månaderSteg 2 - återstående löptidSteg 3 - återstående löptidSumma kreditförlustreservRedovisat nettovärde
Ingående balans 1 jan 2020912 -1 -4 -5 907 
Ränteintäkter62 62 
Amorteringar och ränteinbetalningar-143 -143 
Förändringar i kreditförlustreserv
Bortskrivningar-1 -1 
Omräkningsdifferenser-72 -72 
Utgående balans 31 dec 2020758 -1 -4 -5 753 
       


 Moderbolaget
MSEKRedovisat bruttovärdeSteg 1 - 12 månaderSteg 2 - återstående löptidSteg 3 - återstående löptidSumma kreditförlustreservRedovisat nettovärde
Ingående balans 1 jan 2020345 -3 -3 342 
Ränteintäkter20 20 
Amorteringar och ränteinbetalningar-53 -53 
Förändringar i kreditförlustreserv
Bortskrivningar-1 -1 
Omräkningsdifferenser-30 -30 
Utgående balans 31 dec 2020281 -3 -3 278 
       

Portföljöversikt

Portföljerna består av ett stort antal fordringar på låntagare, vilka har olika karaktäristika, såsom betalare, delbetalare och icke-­betalare. Det finns dock en rörlighet inom låntagarkategorierna där en icke­-betalare kan bli en betalare och omvänt. Koncernen delar in sina portföljer i olika kategorier, så som utifrån land, ålder, tillgångsslag och tidpunkten för intital värdering och potentiella efterförljande omvärderingar, vilket säkerställer den mest uppdaterade portföljsammanställníngen.

Inkasseringsprognos

Koncernen värderar portföljer genom att uppskatta framtida kassaflöden för de kommande 15 åren. Kassaflödesprognoserna övervakas löpande under året och uppdateras vid behov i omvärderingstillfällen utifrån bland annat uppnådda resultat och överenskommelser med gäldenärer. Utifrån de uppdaterade prognoserna beräknas ett nytt redovisat värde för fordringsportföljerna som baseras på de principer som anges av effektivräntemetoden. 

Omvärderingar

Koncernen utvärderar löpande faktisk inkassering i relation till den prognos som legat till grund för portföljvärderingen. Avvikelser kan i vissa fall leda till en justering av framtida prognoser, speciellt om inte operationella insatser har, eller tros kunna ha, avsedd effekt, eller i tider av konjunkturnedgång, såsom covid-19-pandemi. 

Prognosrevideringar hanteras av den interna omvärderingskommittén som rapporterar till styrelsens investeringskommitté. Beslut fattas behörigen av omvärderingskommittén i enlighet med instruktion utfärdad av investeringskommittén inom ramen för den omvärderingspolicy som utfärdats av styrelsen. Prognosjusteringar och resultateffekter särredovisas både internt och externt. Värderingen av portföljer granskas oberoende av koncernens riskkontrollfunktion.

Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

- Annual Report 2021 -
- Årsredovisning 2021 -