Logotype
Sök

Not 20 – Immateriella anläggningstillgångar 

 Koncernen 31 dec 2021Moderbolaget 31 dec 2021
MSEKGoodwillInternt utvecklade tillgångarLicenser och mjukvaraPågående projektSummaGoodwillInternt utvecklade tillgångarLicenser och mjukvaraPågående projektSumma
Ingående balans2021049563770-1036563438
Årets investeringar1 -959681-55965
Omklassificeringar6 -46-520-52-520
Avyttringar och utrangeringar-8---4-12----4-4
Valutakursdifferenser-1060500101
Anskaffningsvärde200105566683211042366500
         
Ingående balans-62-9-330-11-412--9-231-11-251
Årets avskrivningar--1-52-9-620-1-46--47
Avyttringar och utrangeringar---------9-9
Valutakursdifferenser70-502001-1
Ackumulerade avskrivningar-55-10-387-20-4720-10-275-20-306
Redovisat värde1450169463601014946194
 Koncernen 31 dec 2020Moderbolaget 31 dec 2020
MSEKGoodwillInternt utvecklade tillgångarLicenser och mjukvaraPågående projektSummaInternt utvecklade tillgångarLicenser och mjukvaraPågående projektSumma
Ingående balans21310459527341032950389
Årets investeringar--25456-15152
Förvärvade bolag3---3---
Omklassificeringar-6-45-390-38-380
Avyttringar och utrangeringar--0-4-4----
Valutakursdifferenser-8--110-19--3--3
Anskaffningsvärde20210495637701036563438
          
Ingående balans-57-7-2880-352-7-1960-203
Årets avskrivningar--2-50--52-2-37--39
Årets nedskrivningar----11-11---11-11
Avyttringar och utrangeringar--0-0----
Valutakursdifferenser-5-803-2-2
Ackumulerade avskrivningar-62-9-330-11-412-9-231-11-251
Redovisat värde140116552358113452187 

Prövning av nedskrivningsbehovet för goodwill

Koncernens goodwill om 145 MSEK (140) har identifierats tillhöra de kassagenererande enheterna Polen, 127 MSEK, respektive Spanien, 10 MSEK, och resterande goodwill är hänförligt till Italien. Samtliga goodwillposter nedskrivningsprövades i samband med årsbokslutet och inget nedskrivningsbehov bedömdes föreligga. Moderbolagets goodwill om 1 MSEK (-) är hänförligt till den rumänska filialen.

Goodwill prövas för nedskrivning åtminstone årligen och när indikationer på nedskrivningsbehov föreligger. Vid nedskrivningsprövningen beräknas nyttjandevärdet i de kassagenererande enheterna genom diskontering av estimerade framtida kassaflöden. Nyttjandevärdet jämförs med det redovisade värdet för att avgöra om nedskrivningsbehov föreligger.

Koncernens nedskrivningsprövning görs enligt följande. Prognoserna för kassaflöden baseras på en bedömning av framtida inkassering, portföljköp samt kostnads- och intäktsutveckling. Prognosperioden för inkassering på förvärvade fordringsportföljer är 15 år. Inkasseringskostnader beräknas i relation till inkassering på portföljer och övriga intäkter och kostnader baseras på fastställda affärsplaner för de första tre åren. Investeringarna bedöms vara av långsiktig karaktär varför det för perioden bortom prognosperioden antas att intäkter, kostnader och investeringar kommer att öka med 2 procent i evig tid.

Den effektiva skattesats som tillämpas vid nedskrivningsprövningen är den lokala skattesatsen i respektive land. Diskonteringsräntan är den viktade genomsnittliga kapitalkostnaden för respektive land. Diskonteringsräntan för 2021 är inom intervallet 4,7-7,3 procent efter skatt.

Vid årets nedskrivningsprövning i koncernen har nyttjandevärdet bedömts överstiga det redovisade värdet för samtliga kassagenererande enheter. Det föreligger därmed inget nedskrivningsbehov.

Goodwill i den rumänska filialen skrivs av linjärt över 5 år och är eliminerad i koncernen. Nedskrivningsprövning utförs enligt lokala principer och vid årets nedskrivningsprövning identifierades inget nedskrivningsbehov. 

Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

- Annual Report 2021 -
- Årsredovisning 2021 -