Logotype
Sök

Not 22 – Leasing

Koncernens leasingavtal består till största delen av kontorslokaler och till en mindre del av fordon, inventarier och IT-­utrustning. Samtliga nyttjanderättstillgångar redovisas inom posten Materiella anläggningstillgångar i balansräkningen.

 Koncernen, 31 DEC 2021Koncernen, 31 dec 2020
MSEKByggnader
och mark
Övriga
nyttjanderättstillgångar
SummaByggnader
och mark
Övriga
nyttjanderättstillgångar
Summa
Ingående balans2571927623519 254
Årets investeringar-225-17 39 2 41
Avyttringar och utrangeringar000-5-1-6
Valutakursdifferenser707 -12 -1 -13
Anskaffningsvärde24224266 257 19 276
    
Ingående balans-71-11-82 -38 -7 -45
Årets avskrivningar-39-5-44 -41 -6 -47
Avyttringar och utrangeringar000516
Valutakursdifferenser-30-3 3 1 4
Ackumulerade avskrivningar-113-16-129 -71 -11 -82
Redovisat värde1298137 186 8 194

Årets investeringar i nyttjanderättstillgångar avser både nyanskaffningar och tillkommande belopp till följd av att en befintlig leasingskuld har omprövats när leasingkontrakt har förlängts eller avslutats i förtid.

Per 31 december 2021 har inga materiella leasingavtal tecknats i koncernen som ännu inte redovisats i balansräkningen. Per 31 december 2020 hade inga materiella leasingavtal tecknats i koncernen. 

Leasingskulder redovisas inom posten Övriga skulder i balansräkningen och uppgick per 31 december 2021 till 144 MSEK (204). En löptidsanalys av leasingskulderna presenteras i not 17 "Löptidsinformation".

Det totala kassautflödet för leasingavtal under året uppgick till 52 MSEK.

Belopp redovisade i resultaträkningen

 Koncernen
MSEK20212020
Avskrivningar på nyttjanderättstillgångar-44-47
Räntekostnader avseende leasingskulder-6 -7
Kostnader för korttidsleasingkontrakt1 0
Kostnader för leasingkontrakt av lågt värde1 0
Summa-48 -54

Räntekostnader avseende leasingskulder redovisas inom Räntenettot, se not 4. Avskrivningar och nedskrivningar av nyttjanderättstillgångar redovisas inom posten "Av- och nedskrivningar av immateriella och materiella tillgångar" i resultaträkningen, medan kostnader avseende korttidsleasing och leasingkontrakt av lågt värde redovisas inom Allmänna administrationskostnader.

Moderbolaget

Moderbolaget Hoist Finance AB (publ) har valt att tillämpa undantagen i RFR 2 i moderbolagets redovisning. IFRS 16 Leasingavtal som gäller från och med 1 januari 2019 påverkar därför inte moderbolaget.

I moderbolaget redovisas samtliga leasingavtal enligt reglerna för operationell leasing. Inga finansiella leasingtillgångar finns.

Moderbolagets leasingkostnader uppgick under året till 34 MSEK (27). Inga variabla avgifter har belastat årets resultat. 

Nedan presenteras moderbolagets förpliktelser avseende operativa leasingavtal.

 Moderbolaget
MSEK31 dec 202131 dec 2020
Förpliktelser avseende avgifter för icke uppsägningsbara leasingavtal 
Inom 1 år3227 
År 1–57998 
År 5 och därefter1526 
Summa126151 

Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

- Annual Report 2021 -
- Årsredovisning 2021 -