Logotype
Sök

Not 27 – Avsättningar

 PensionsavsättningarOmstruktureringsreservÖvriga långfristiga
ersättningar till anställda
Övriga ersättningarKONCERNEN
MSEK31 dec 202131 dec 202031 dec 202131 dec 202031 dec 202131 dec 202031 dec 202131 dec 202031 dec 202131 dec 2020
Ingående balans2729 1136 1718 106589 
Avsättning0 0303618 
Ianspråktaget0-1 -8-24 -1-9 -1-2 -10-36 
Outnyttjat belopp återförts---5 ----5 
Värdeförändring0-1 -1-1-1 -2-1 -4-3 
Förändring övrigt0-1--11122
Utgående balans2727 611 1517 1110 5965 

Omstrukturering

2021 års omstruktureringsavsättningar avser ytterligare kostnader relaterat till omstrukturering i Nederländerna samt Tyskland. 2020 års omstruktureringsavsättningar avser kostnader relaterat till omstrukturering i Tyskland, samt en mindre avsättning i Nederländerna. Hela omstruktureringsavsättningen förväntas nyttjas under 2022.

Pensioner

Koncernen och moderbolaget har förmånsbestämda pensionsplaner i Hoist Finance AB (publ). Av dessa redovisas 27 MSEK i den tyska filialen Hoist Finance AB (publ) Niederlassung och 5 TSEK redovisas i det svenska moderbolaget. Dessa är baserade på de anställdas pensionsgrundande ersättning och anställningstid. Pensionsförpliktelser bestäms med den så kallade ”Projected Unit Credit Method”, enligt vilken aktuella pensioner och intjänade rättigheter samt framtida ökningar av dessa parametrar inkluderas i värderingen.

 Koncernen och Moderbolaget
MSEK31 dec 202131 dec 2020
Pensionsskuld netto, redovisad i balansräkningen 
Förmånsbestämd förpliktelse3132 
Verkligt värde för förvaltningstillgångar4
Pensionsskuld netto2727 
  
Pensionsförpliktelser 
Ingående balans3234 
Räntekostnader0
Pensionsutbetalningar-1-1 
Aktuariella vinster (–)/förluster (+)-1
Valutaeffekter mm.1-1 
Utgående balans3132 
  
Förvaltningstillgångar 
Ingående balans5
Ränteintäkter0
Tillskjutna medel från arbetsgivaren-
Betalda förmåner--1 
Aktuariella vinster (+)/förluster (–)0
Valutaeffekt-1
Utgående balans4

Förvaltningstillgångarna är i sin helhet placerade i investeringsfonder. 

Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

- Annual Report 2021 -
- Årsredovisning 2021 -