Logotype
Sök

Not 29 – Eget kapital

Aktiekapital. Enligt bolagsordningen i Hoist Finance AB (publ) ska bolagets aktiekapital uppgå till lägst 15 MSEK och högst 60 MSEK.

 KONCERNEN
Antal aktier20212020
Ingående balans89 303 00089 303 000 
Utgående balans89 303 00089 303 000 

Kvotvärdet är 0,33 SEK per aktie.

Antalet aktier per 31 december 2021 och 2020 uppgick till 89 303 000.

Reserver omfattar omräkningsreserv och säkringsreserv i koncernen. Omräkningsreserven innefattar alla valutakursdifferenser som uppstått vid omräkning av utländska verksamheter minskat med säkringseffekten.

Övrigt tillskjutet kapital avser eget kapital, utöver aktiekapital och primärkapitaltillskott, som tillskjutits av aktieägarna. 

Primärkapitaltillskott är förlagslån vilka endast har högre prioritet än aktiekapitalet. Förlagslån som uppfyller de krav som anges i förordning (EU) nr 575/2013 får räknas som primärkapitaltillskott. Instrumenten är eviga och inlösen medges endast efter Finansinspektionens godkännande och tidigast efter fem år från emissionsdagen. 

Balanserade vinstmedel består av intjänade vinstmedel i moderbolaget samt dotterföretagen och joint ventures. För verksamhetsåret 2021 har styrelsen beslutat att föreslå årsstämman att inte betala utdelning för 2021.

Uppskrivningsfond i moderbolaget består av 64 MSEK som övertogs vid fusionen med Hoist Kredit AB (publ) och uppstod vid uppskrivning av aktievärdet i Hoist Finance UK Ltd 2013. Uppskrivningsfond består även av portföljomvärderingar som avser positiva omvärderingar av portföljer och som redovisas i bundet eget kapital.

Fond för utvecklingsutgifter i moderbolaget avser utgifter för bolagets eget utvecklingsarbete och har omförts från balanserade vinstmedel.

Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

- Annual Report 2021 -
- Årsredovisning 2021 -