Logotype
Sök

Not 3 – Segmentsrapportering

Segmentsrapporteringen är upprättad utifrån hur högsta verkställande ledningen följer upp verksamheten. Från 2021 har Hoist Finance etablerat en ny verksamhetsmodell med tre affärsområden för att spegla den verksamhetsmodell som används i företaget. Jämförelsesiffrorna för 2020 har räknats om för de nya affärsområdena. 

» Unsecured har totalansvar för icke-säkerställda förfallna fordringar. Unsecured driver omställningen från analog till digital skuldhantering och samverkar med nationella marknader och andra verksamhetsområden för att säkerställa Hoist Finance digitala branschledarskap. Vidare ingår de kundkontakttjänster som tillhandahålls för icke-säkerställda förfallna fordringar.

» Secured har totalansvar för säkerställda förfallna fordringar vilket inkluderar inkassering, kundkontaktcenter och hantering av säkerheter.

» Performing ansvarar för alla icke-kreditförsämrade låneportföljer som Hoist Finance innehar.

Resultaträkningen för affärsområdena följer koncernens legala uppställningsform i resultaträkningen för Summa rörelseintäkter med undantag för räntekostnader. Räntekostnader ingår i räntenettot i Summa rörelseintäkter, där segmenten belastas med en kostnad på basis av tillgångar i form av förvärvade fordringsportföljer i relation till en fast intern månadsränta för respektive portfölj. Skillnaden mellan den verkliga räntekostnaden och den internprissatta redovisas under koncerngemensamma.

Avseende Summa rörelsekostnader följer även den koncernens legala uppställningsform i resultaträkningen men fördelningen av rörelsekostnaderna görs på direkta och indirekta kostnader för affärsområdena. Direkta kostnader är kostnader som är direkt hänförliga till affärsområdet medan indirekta kostnader är kostnader för centrala staber och stödfunktioner som är relaterade till affärsområdena.

Koncerngemensamma avser intäkter och kostnader för koncernens gemensamma finansiella transaktioner, kostnader för inlåning från allmänheten och övriga rörelseintäkter.

Vad gäller balansräkningen sker uppföljning av förvärvade fordringsportföljer, medan övriga tillgångar och skulder inte följs upp per rörelsesegment. 

MSEK (2021)UnsecuredSecuredPerforming

Koncern-
gemensamma

Koncern
Summa rörelseintäkter1 76333029 133 2 255 
Räntenetto2 034 332 31 33 2 430 
varav räntekostnader-527 -62 -19 34 -574
Nedskrivningsvinster/-förluster-335 -2 -338 
varav realiserade inkassering gentemot förväntan102 196 298 
varav portföljomvärderingar-437 -198 -635 
Intäkter avseende arvoden och provisioner63 63 
Nettoresultat av finansiella transaktioner84 84 
Vinst/förlust vid borttagandet av finansiella tillgångar00-2-2 
Övriga rörelseintäkter-18 18 
Rörelsekostnader
Direkt kostnader 1)-1 175 -108 -24 -21 -1 328 
Indirekta kostnader 1)-877 -118 -32 -1 027 
Summa rörelsekostnader-2 052 -226 -56 -21 -2 355 
Resultat från andelar i joint venture61 61 
Resulat före skatt-228 104 -27 112 -39
Nyckeltal 2)
Direkta bidrag5882225112927
Förvärvade fordringsportföljer16 8023 838697-21 337
K/I-tal %1136919316102
Inkasseringsgrad %101105--101

1) Direkta kostnader är kostnader som är direkt hänförliga till affärsområdet medan indirekta kostnader är kostnader från centrala staber och stödfunktioner som är relaterade till affärsområdena.
2) För vidare förklaringar, se Definitioner

MSEK (2020)UnsecuredSecuredPerforming

Koncern-
gemensamma

Koncern
Summa rörelseintäkter1 959 266 37 106 2 368 
Räntenetto2 244 345 38 99 2 726 
varav räntekostnader-587 -64 -25 94 -582 
Nedskrivningsvinster/-förluster-379 -78 -458 
Varav realiserade inkassering gentemot förväntan71 277 348 
Varav portföljomvärderingar-450 -356 -806 
Intäkter avseende arvoden och provisioner93 93 
Nettoresultat av finansiella transaktioner-6 -6 
Vinst/förlust vid borttagandet av finansiella tillgångar-1 --1 
Övriga rörelseintäkter14 14 
Rörelsekostnader     
Direkt kostnader 1)-1 157 -96 -21 -8 -1 282 
Indirekta kostnader 1)-945 -99 -16 -1 061 
Summa rörelsekostnader-2 103 -195 -37 -8 -2 343 
Resultat från andelar i joint venture57 57 
Resulat före skatt-87 71 98 82
Nyckeltal 2)
Direkta bidrag80217016981 086
Förvärvade fordringsportföljer16 8643 458753-21 075
K/I-tal %10473100897
Inkasseringsgrad %97106--98

1) Direkta kostnader är kostnader som är direkt hänförliga till affärsområdet medan indirekta kostnader är kostnader från centrala staber och stödfunktioner som är relaterade till affärsområdena.
2) För vidare förklaringar, se Definitioner

Geografisk information

Uppställningen av geografisk information följer koncernens legala uppställningsform i resultaträkningen med undantag av den interna finansieringen. Den interna finansieringskostnaden ingår i Summa rörelseintäkter, där de geografiska marknaderna belastas på basis av tillgångar i form av förvärvade fordringsportföljer i relation till en fast intern månadsränta för respektive portfölj. Skillnaden mellan den verkliga finansieringskostnaden och den internprissatta redovisas under Centrala funktioner. Summa rörelseintäkter för Centrala funktioner avser ett nettoresultat för koncernens gemensamma finansiella transaktioner. Koncernens gemensamma kostnader avseende centrala staber och stödfunktioner belastar inte rörelsesegmenten utan redovisas under Centrala funktioner.

Vad gäller balansräkningen sker uppföljning av förvärvade fordringsportföljer, medan övriga tillgångar och skulder inte följs upp per geografisk marknad.

Resultaträkning, 2021         
MSEKStorbritannienItalienTysklandPolenFrankrikeÖvriga länderCentrala funktionerElimineringarKoncernen
Summa rörelseintäkter20564433142414438512112 255
varav interna finansieringskostnader-175-134-59-146-37-57608-0
Summa rörelsekostnader-286-458-211-204-167-293-7360-2 355
Nedskrivningar av andelar i dotterbolag-------72720
Resultat från andelar i joint ventures---59-2--61
Resultat före skatt-81186120279-2394-68773-39
Nyckeltal
Förvärvade fordringsportföljer 1)4 5045 9822 4683 6772 0512 655--21 337

1) Tidigare år har Hoist Finance följt upp på Förvärvade fordringar. I detta belopp har det förutom fordringsportföljer ingått värdet från andelar i joint venture och konsumtionslån. Då det två senare posterna är immateriella presenterar vi endast Förvärvade fordringsportföljer som den balanspost högsta verkställande ledning följer upp på från 2021, jämförelsetalen är också justerade.

Resultaträkning, 2020         
MSEKStorbritannienItalienTysklandPolenFrankrikeÖvriga länderCentrala funktionerElimineringarKoncernen
Summa rörelseintäkter460698327339274171399-3002 368
varav interna finansieringskostnader-210-145-59-157-43-6167500
Summa rörelsekostnader-333-468-213-181-168-281-698-1-2 343
Nedskrivningar av andelar i dotterbolag-------1161160
Resultat från andelar i joint ventures-----1344-57
Resultat före skatt127230114158106-97-371-18582
Nyckeltal
Förvärvade fordringsportföljer 1)5 0615 4282 4403 3662 3202 460--21 075

1) Tidigare år har Hoist Finance följt upp på Förvärvade fordringar. I detta belopp har det förutom fordringsportföljer ingått värdet från andelar i joint venture och konsumtionslån. Då det två senare posterna är immateriella presenterar vi endast Förvärvade fordringsportföljer som den balanspost högsta verkställande ledning följer upp på från 2021, jämförelsetalen är också justerade.

Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

- Annual Report 2021 -
- Årsredovisning 2021 -