Logotype
Sök

Not 33 - Riskhantering

Introduktion

De risker som uppstår i koncernens verksamhet hänförs främst till koncernens tillgångar i form av förvärvade fordringsportföljer och därmed betalningsförmågan hos Hoist Finances gäldenärer. Dessa risker begränsas dock av kontinuerlig uppföljning och utvärdering av portföljernas utveckling. Vidare är koncernen exponerad mot operativa risker som en del av den dagliga verksamheten. Dessa risker hanteras genom ett ramverk för hantering av operativa risker som bygger på kontinuerliga förbättringar i rutiner och processer, riskmedvetenhet i organisationen, dualitet i alla viktiga transaktioner och analyser samt en tydlig ansvarsfördelning. Koncernen är också exponerad mot förändringar i valutakurser och räntenivå. För alla väsentliga risker inom koncernen finns det fastställda policyer, regler och instruktioner för hur riskerna ska hanteras, analyseras, utvärderas och kontrolleras. Det finns även fastställda strategier för riskhantering som bygger på principen att företaget, baserat på sin långa erfarenhet och kompetens inom förvärvande av fordringsportföljer, aktivt eftersöker att öka sina volymer inom detta affärsområde medan övriga exponeringar och risker såsom marknadsrisker, likviditetsrisker och operativa risker ska minimeras så långt det är ekonomiskt försvarbart.

Koncernens funktion för riskkontroll är ansvarig för att oberoende identifiera, analysera, kontrollera och rapportera alla väsentliga risker till VD och styrelse. Riskkontrollfunktionen agerar även rådgivare till styrelsen i frågor som avser riskhantering, riskaptit och riskstrategier. Detta säkerställer att dualitet uppnås genom att alla väsentliga risker analyseras, rapporteras och kontrolleras av både affärsverksamheten samt den oberoende rådgivande riskkontrollfunktionen. Risker inom koncernen hanteras och begränsas enligt av styrelsen fastställda policyer och instruktioner. Avvikelser från dessa rapporteras och eskaleras till VD och styrelse.

Riskexponeringar beräknas och analyseras samt jämförs med förväntade intäkter för att säkerställa att en attraktiv riskjusterad avkastning uppnås. När koncernens riskprofil har definierats ska den bedömas och utvärderas. Bedömningen och utvärderingen består av följande steg:

1) Analys av varje riskkategori

Varje riskkategori ska bedömas individuellt. Riskanalysen ska dokumenteras och alltid leda till en kvalitativ bedömning av risken, men också till ett kvantifierbart belopp om möjligt.

2) Stresstest: Bedömning av extrema händelser

Extrema händelser definieras som händelser som är ytterst ovanliga, men möjliga. Dessa händelser kan identifieras som ”stresstesthändelser” och följderna av dem simuleras och dokumenteras. Resultatet av simuleringarna bedöms mot bakgrund av koncernens kapital och likviditet. De extrema händelserna kan vara baserade på historisk erfarenhet, akademisk teori och/eller hypotetiska scenarier. Se vidare stresstesterna under avsnittet "Ränterisk".

3) Bedömning av hur risker kan hanteras och kontrolleras

Även om inte alla risker kan kvantifieras på ett ändamålsenligt vis, upprättas en analys som beskriver hur risker kan hanteras och kontrolleras. När så är lämpligt vidtas också åtgärder för att förbättra hanteringen och kontrollen av risken.

De mest väsentliga risker som koncernen har identifierat som relevanta för verksamheten är:

 • (i) kreditrisk
 • (ii) operativ risk 
 • (iii) ICT-risk
 • (iv) marknadsrisk (valuta- och ränterisk)
 • (v) likviditetsrisk

Dessa risker presenteras i varsitt avsnitt nedan.

Kreditrisk

Kreditrisk är risken för negativ inverkan på intäkter och/eller kapital på grund av att en gäldenär inte betalar tillbaka nominellt belopp eller ränta på angiven tid eller på annat sätt inte presterar enligt överenskommelse.

Kreditrisk i koncernens balansräkning avser främst:

 • Förvärvade fordringsportföljer, som består av kreditförsämrade och icke-kreditförsämrade fordringar. Kreditrisken för dessa två kategorier beskrivs i separata avsnitt nedan.
 • Obligationer och andra värdepapper.
 • Utlåning till kreditinstitut.
 • Motpartsrisk gentemot de institutioner som koncernen gör derivattransaktioner med i syfte att säkra koncernens valuta- och ränteexponering.

Kreditrisk för förvärvade kreditförsämrade fordringsportföljer

Kreditförsämrade fordringar förvärvas i portföljer till priser som vanligen varierar mellan 5 och 35 procent av det utestående nominella värdet vid förvärvstidpunkten. Priset beror på särskilda egenskaper och sammansättningen i portföljerna med avseende på bland annat storlek, ålder, om det finns bakomliggande säkerheter, typ av krediter samt ålder på, plats för och typ av gäldenärer, et cetera.

Beräkning av kreditrisken för kreditförsämrade fordringsportföljer

Kreditrisken för kreditförsämrade fordringsportföljer avser främst risken att koncernen betalar för mycket för ett förvärv av en portfölj, det vill säga återvinner mindre av portföljen än förväntat, vilket leder till högre nedskrivningar än väntat av portföljernas redovisade värden samt till lägre intäkter.

Den totala kreditriskexponeringen motsvarar tillgångarnas bokförda värde. Hoist Finance hade vid årsskiftet ett redovisat värde på kreditförsämrade fordringsportföljer om 20 642 MSEK (20 322). Majoriteten av dessa är utan säkerhet, men det finns också ett antal portföljer med främst fastigheter som säkerhet. Dessa portföljers bokförda värde uppgick per 31 december 2021 till 3 845 MSEK (3 458).

Fordringsportföljernas geografiska fördelning återfinns i not 3 ”Segmentrapportering”. Övrig information om förvärvade fordringsportföljer finns i not 18 ”Förvärvade fordringsportföljer”. En viktig parameter i Hoist Finances kreditriskhantering är kassaflödesprognoserna, vilka redogörs för under not 18 ”Förvärvade fordringsportföljer”.

Nedskrivning av kreditförsämrade fordringsportföljer

Risken att fordringsportföljer inte inkasserar som förväntat följs regelbundet upp av affärsverksamheten och riskkontrollfunktionen genom att jämföra faktiska utfall mot prognoser. Processen för att identifiera nedskrivningsbehov av portföljvärden regleras i en särskild policy. Riskkontrollfunktionen kontrollerar att policyn åtföljs och är delaktig i omvärderingskommittén som beslutar kring nedskrivningar av portföljvärden. Omvärderingar av portföljer samt skillnaden mellan realiserad inkassering gentemot prognos redovisas under ”Nedskrivningsvinster/-förluster”.

Värdepapperisering

Under 2019 genomförde Hoist Finance sina första värdepapperiseringstransaktioner med kreditförsämrade fordringsportföljer som underliggande tillgång. Dessa transaktioner kan anses innebära en ökad regulatorisk risk mot bakgrund av att Hoist Finance måste tillse och löpande monitorera att kraven för uppfyllande av ”betydande risköverföring” hela tiden är uppfyllda. De värdepapperiserade tillgångarna konsolideras till fullo i Hoist Finance balansräkning och utvecklingen i de underliggande fordringsportföljerna följs upp på samma sätt som ej värdepapperiserade tillgångar. Värdepapperiseringsstrukturen är finansierad med utgivna obligationer. Kapitalkraven på obligationerna är beroende av rating varför dessa kontinuerligt följs upp.

Kreditrisk för förvärvade icke-kreditförsämrade fordringsportföljer

För förvärvade icke-kreditförsämrade fordringar anger IFRS 9 en trestegsmodell för nedskrivning som bygger på förändringar i kreditrisk sedan första redovisningstillfället. Modellen är endast tillämplig på koncernens icke-kreditförsämrade fordringsportföljer. Kreditförsämrade fordringsportföljer klassificeras alltid i Steg 3 och kreditförlustreserven för dessa beskrivs i avsnittet ”Kreditrisk för förvärvade kreditförsämrade fordringsportföljer”.

Trestegsmodellen enligt IFRS 9 illustreras i tabellen nedan.

För Hoist Finance utgörs första redovisningstillfället av datumet då fordringsportföljen förvärvas och redovisas i balansräkningen. Alla fordringar som inte är att betrakta som kreditförsämrade klassificeras i Steg 1 vid första redovisningstillfället. Kriterierna för att en förflyttning till Steg 2 eller Steg 3 ska göras beskrivs under rubrikerna ”Betydande ökning av kreditrisken” och ”Definition av förfallna och kreditförsämrade fordringar”.

Det övergripande tillvägagångssättet som Hoist Finance använder sig av för att uppskatta förväntade kreditförluster (Expected Credit Losses, ”ECL”) för icke-kreditförsämrade fordringsportföljer bygger på ett antal komponenter som grundar sig på en uppskattning av exponeringen vid fallissemang (Exposure at Default, ”EAD”), förlust givet fallissemang (Loss Given Default, ”LGD”), och sannolikheten för fallissemang (Probability of Default, ”PD”). Dessa komponenter multipliceras varje månad för att generera ECL som redovisas som en kreditförlustreserv för icke-kreditförsämrade fordringsportföljer i de finansiella rapporterna.

Vid varje redovisningstillfälle uppskattas ECL för 12 månader samt för återstående löptid avseende alla icke-kreditförsämrade fordringsportföljer. För de fordringar som klassificeras i Steg 1 redovisas kreditförlustreserven för ECL under de kommande 12 månaderna. För fordringar som klassificeras i Steg 2 och Steg 3 görs redovisningen av kreditförlustreserven för ECL för återstående löptid.

ECL för samtliga icke-kreditförsämrade fordringsportföljer beräknas på gemensam grund, där en indelning görs som bygger på gemensamma riskegenskaper, typ av produkt, typ av gäldenär och typ av säkerhet. Under perioden har inga förändringar i metoden för att fastställa ECL gjorts.

Beräkning av ECL – förklaring av indata, antaganden och uppskattningsmetod

När en fordringsportfölj förvärvas görs en uppskattning av komponenterna i modellen för ECL med utgångspunkt i historisk information på både kund- och skuldnivå.

Vid det första redovisningstillfället och vid följande redovisningstillfällen uppskattas PD för återstående löptid och för 12-månadersperioden med hjälp av övergångsmatriser för att modellera sannolikheten för olika överlevnadsstadier före förfall under fordringens återstående löptid. Alla fordringar klassificeras i ett riskvärderingssystem där sannolikheten för förflyttningar mellan de olika klasserna uppskattas. Uppskattningen av PD baseras också på framåtblickande makroekonomisk information. Detta beskrivs under rubriken ”Framåtblickande information i ECL-modeller”.

EAD för återstående löptid och för 12-månadersperioden uppskattas med utgångspunkt i fordringens kontraktsenliga betalningsprofil samt utifrån beteendemässiga antaganden om möjliga förskottsbetalningar, överbetalningar och underbetalningar.

LGD för återstående löptid och för 12-månadersperioden uppskattas med utgångspunkt i faktorer som påverkar förväntad återvinning efter förfall, som exempelvis sannolikheten att fordringen ska återgå till att vara icke-förfallen och värdet hos eventuella underliggande säkerheter. Uppskattningen av LGD baseras också på framåtblickande makroekonomisk information som beskrivs under rubriken ”Framåtblickande information i ECL-modeller”.

ECL för hela löptiden beräknas som nuvärdet av det totala underskottet i kassaflöden under återstoden av löptiden, diskonterat med utgångspunkt i effektiv ränta (Effective Interest Rate, ”EIR”). ECL för 12-månadersperioden kvantifieras baserat på ECL för hela löptiden vägt utifrån sannolikheten att förlusten uppstår under de kommande 12 månaderna.

De mest väsentliga antagandena som påverkar reservering för förväntade kreditförluster (ECL) är följande:

 •  (i) Gäldenärens historiska och nuvarande betalningsmönster och förmåga att följa de avtalsreglerade skyldigheterna vilket är den främsta komponenten som används för att uppskatta gäldenärers PD.
 • (ii) Förhållandet mellan lånets storlek och tillgångarnas värde för säkerställda fordringar som kan begränsa förlusten vid händelse av förfall (LGD).

Betydande ökning av kreditrisken

Hoist Finance har definierat kriterierna för de olika kreditklasserna med utgångspunkt i klassificeringssystemet för PD som används i övergångsmatriserna i uppskattningen av PD. En betydande ökning av kreditrisken (Significant Increase in Credit Risk, ”SICR”) definieras som när en fordring är föremål för en ökning i riskklass med ett steg, mätt från den ursprungliga riskklassen vid det första redovisningstillfället.

Hoist Finance invänder inte mot antagandet i IFRS 9 om att SICR uppstår när en fordrings tidsfrist har överskridits med över 30 dagar för avtalsreglerade inbetalningar. Det bör emellertid noteras att Hoist Finance tillämpar detta bakgrundskriterium givet att det förfallna beloppet betraktas som väsentligt i enlighet med definitionen av förfall som beskrivs under rubriken ”Definition av förfall och kreditförsämrade fordringar”.

Hoist Finance har inte använt sig av undantaget för låg kreditrisk för någon av de förvärvade icke-kreditförsämrade fordringsportföljerna.

Definition av förfall och kreditförsämrade fordringar

Hoist Finance definierar en förvärvad fordran som fallerad, vilket överensstämmer helt med definitionen av kreditförsämring, när den uppfyller något av följande kriterier:

 • Gäldenären är mer än 90 dagar sen med avtalade inbetalningar av en väsentlig summa. Med väsentlig summa avses ett belopp som överskrider 100 EUR samt
  1 procent av utestående belopp, i enlighet med EBA:s riktlinjer kring en gäldenärs fallissemang (artikel 178)
 • När en eftergift beviljas vilket modifierar kontraktsenliga kassaflöden och resulterar i betydande förlust
 • Konkurs för gäldenären
 • Gäldenärens bekräftade bortgång
 • En gäldenärs regelbundna inkomst kan inte längre uppfylla delbetalningar
 • Hoist Finance har utnyttjat en säkerhet, inklusive en garanti
 • Det finns en berättigad oro för en låntagares framtida förmåga att generera ett stabilt och tillräckligt kassaflöde.

Avseende vad som ska klassas som en förvärvad kreditförsämrad tillgång görs bedömningen med utgångspunkt i information som tillhandahålls av säljarna av de förvärvade fordringsportföljerna.

Framåtblickande information i ECL-modeller

Komponenten PD inkluderar framåtblickande information genom användningen av den makroekonomiska variabel som har visat sig ha störst effekt på frekvensen av förfall för en portfölj. I de fall mängden tillgänglig data är otillräcklig kan en proxy användas för frekvens av förfall. PD för varje tidpunkt anpassas sedan enligt scenarier som härrör från den makroekonomiska variabeln.

Komponenten LGD inkluderar framåtblickande information genom att applicera makroekonomiska antaganden på säkerhetens värdering som påverkar framtida återvinning.

I syfte att inkludera framåtblickande makroekonomisk information i beräkningen av ECL används tre olika sannolikhetsvägda scenarier.

 • i) Ett grundläggande ekonomiskt scenario som bygger på den förväntade ekonomiska utvecklingen i enlighet med den som Internationella valutafonden (IMF) uppskattar. Sannolikhetsvikten som tillskrivs detta scenario är 90 procent.
 • ii) Ett scenario för ekonomisk nedgång. Sannolikhetsvikten som tillskrivs detta scenario är 5 procent.
 • iii) Ett positivt och gynnsamt ekonomiskt scenario. Sannolikhetsvikten som tillskrivs detta scenario är 5 procent.

Tabellen nedan visar hur de mest väsentliga antagandena för den ekonomiska variabeln vid periodens slut har tillämpats för de olika ekonomiska scenarierna per 31 december 2021.

 ICke-kreditförsämrade fordringsportföljer
% 20222023202420252026
TysklandKPI-inflation 1,5 1,3 1,6 1,8 2,0
PolenNominell BNP 8,2 6,1 5,6 5,6 5,4
StorbritannienKöpkraftsjusterad BNP 7,9 4,3 3,9 3,7 3,6

De positiva och negativa scenarierna härleds genom att tillämpa +/- två standardavvikelser från den antagna framtida makroekonomiska variabelns utveckling i det grundläggande ekonomiska scenariot.

Känslighetsanalys

Tabellen nedan visar förändringarna i ECL per den 31 december 2021, beskrivna under rubriken ”Framåtblickande information i ECL-modeller”, som hade uppstått om de olika scenarierna som tillämpas för beräkningen av ECL hade fått fullt genomslag.

Känslighetsanalys ECL    
  LGD
% PositivNeutralNegativ
PDPositiv -13,45 -9,47-5,82
 Neutral -5,19 0,00 5,12
 Negativ 18,04 26,55 35,38

Säkerheter

För förvärvade icke-kreditförsämrade fordringsportföljer med säkerhet består säkerheten som begränsar kreditrisken av fastigheter och i mindre utsträckning av fordon. Hoist Finance förbereder en värdering av säkerheten som ska erhållas som en del av transaktionsprocessen. Hoist Finance följer upp värdeutvecklingen på säkerheter i en periodisk process på årsbasis. Det finns inget fall där ECL för en fordran är noll på grund av säkerhetens värde.

Hoist Finance policyer för att erhålla säkerhet har inte förändrats märkbart under perioden och ingen väsentlig förändring har skett i kvaliteten på de säkerheter som Hoist Finance innehar.

För förvärvade icke-försämrade fordringar med säkerhet som sedermera har skrivits ned är det mer sannolikt att Hoist Finance tar säkerheten i anspråk för att begränsa möjliga kreditförluster. Per 31 december 2021 motsvarar värdet för säkerheter på kreditförsämrade tillgångar mer än 100 procent av det redovisade bruttovärdet för dessa fordringar, vilket motsvarar maximal exponering mot kreditrisk.

Bortskrivningar

För förvärvade fordringsportföljer kommer Hoist Finance att helt eller delvis ta bort fordringar från balansräkningen när det inte finns några rimliga förväntningar på återvinning. Per den 31 december 2021, likväl som 31 december 2020, fanns det inga avtalsreglerade utestående belopp som fortfarande var föremål för indrivning avseende bortskrivna förvärvade fordringar.

Modifieringar

För förvärvade fordringsportföljer har Hoist Finance möjlighet att ändra de avtalade villkoren för fordringarna, vilket förändrar avtalsreglerade kassaflöden. Per den 31 december 2021, likväl som 31 december 2020, har inga väsentliga förluster eller intäkter som härrör från ändringar i avtalsreglerade kassaflöden för förvärvade fordringsportföljer redovisats för perioden. Följaktligen har ändringar i avtalsreglerade kassaflöden inte haft någon inverkan på beräkningen av ECL.

Kreditriskexponering och maximal exponering mot kreditrisk

För förvärvade kreditförsämrade och icke-kreditförsämrade fordringsportföljer motsvaras maximal exponering mot kreditrisk av fordringens redovisade bruttovärde. I tabellen nedan presenteras en analys av kreditriskexponeringen för förvärvade fordringsportföljer med utgångspunkt i kreditriskklasser. Kreditriskklassen för ”hög kreditkvalitet” omfattar fordringar där det exponeringsvägda genomsnittliga värdet för sannolikheten för fallissemang (PD) under de kommande 12 månaderna är 0,3 procent. Det motsvarande värdet för klasserna ”medelhög kreditkvalitet” och ”låg kreditkvalitet” är 1,2 respektive 21,4 procent.

 Förvärvade fordringsportföljer 31 Dec 2021
MSEKSteg 1
ECL för
12 månader
Steg 2
ECL för
återstående löptid
Steg 3
ECL för
återstående löptid
Köpta eller utgivna
kreditförsämrade
fordringar
Totalt
Kreditbetyg     
Kreditbetyg för hög kreditkvalitet480 - 480
Kreditbetyg för medelhög kreditkvalitet163 - 163
Kreditbetyg för låg kreditkvalitet310 - 13
Förfall - 46 21 111 21 157
Redovisat bruttovärde64610 46 21 111 21 813
Kreditförlustreserv-1-1 -4 -470 -476
Redovisat nettovärde6459 42 20 64121 337

En fullständig avstämning av det redovisade bruttovärdet och ECL-förändringar finns under Not 18 "Förvärvade fordringsportföljer".

Koncentrationsrisk

Hoist Finance har fordringar mot ett stort antal motparter, varav merparten är privatpersoner. Vidare har portföljen god geografisk spridning med fordringar i 10 länder där inget land står för mer än
30 procent av de totala fordringsportföljerna. Mot banker och andra finansiella motparter finns limiter som kontrolleras och rapporteras löpande. Mot bakgrund av detta anser Hoist Finance inte att det föreligger någon väsentlig koncentrationsrisk.

Kreditrisk för tillgångar i likviditetsportföljerna

Kreditrisken när det gäller exponeringar i Hoist Finances likviditetsreserv hanteras enligt koncernens Treasurypolicy, vilken bland annat styr hur stor andel som kan investeras i tillgångar som emitteras av enskilda motparter. Där finns bland annat begränsningar på exponeringar givet motpartens kreditbetyg.

Tabellen nedan visar procentfördelning av Standard & Poors kreditbetyg för koncernens exponeringar i likviditetsreserven per 31 december 2021 jämfört med 31 december 2020.

Rating31 dec 202131 dec 2020
AAA72,262,8
AA+0,012,2
AA0,00,0
AA-13,08,4
A+0,00,0
A10,112,1
A-0,50,3
BBB+3,53,0
BBB0,00,0
BBB-0,10,1
BB+0,20,3
BB0,00,0
BB-0,00,2
B+0,00,0
B0,00,0
B-0,50,5
N/A0,00,0
Totalt belopp i MSEK7 1198 652
varav i likviditetsportföljen5 0786 493

Den viktade genomsnittliga återstående löptiden för likviditetsportföljens tillgångar per 31 december 2021 var 1,73 år (1,87) och den modifierade durationen var 0,35 år (0,26). Återstående löptid och modifierad duration är viktig för bedömningen av Hoist Finances kreditspreadrisker och ränterisker.

Kreditrisk härrörande från obligationsinnehav eller derivataffärer

Kreditrisker som uppkommit från obligationsinnehav eller derivataffärer behandlas på samma sätt som övriga kreditrisker, det vill säga de analyseras, hanteras, begränsas och kontrolleras.

Motpartsrisk

I syfte att säkra sig mot valuta- och ränteexponering använder koncernen sig av valuta- och räntederivat (se not 16 ”Derivatinstrument”). För att undvika motpartsrisker i samband med dessa derivat använder sig koncernen av ISDA och CSA-avtal för samtliga derivatmotparter. Dessa avtal möjliggör nettning samt daglig avräkning av kreditrisk. Motpartsrisken gentemot derivatmotparter motsvarar därför högst en dags förändring av derivatvärdet. CSA-avtalet är uppbackat av säkerheter som ställs i form av kontanter. Utöver detta ingås derivataffärer endast med finansiellt stabila motparter med en kreditrating om åtminstone A-, vilket begränsar motpartsrisken.

I tabellerna nedan redovisas finansiella tillgångar och skulder som är föremål för kvittning och som omfattas av ett rättsligt bindande ramavtal om nettning eller ett liknande avtal.

Information per typ av finansiella instrument

Finansiella tillgångar och skulder som är föremål för kvittning och som omfattas av ett rättsligt bindande ramavtal om nettning eller liknande avtal presenteras i följande tabeller.

31 dec 2021     
   Relaterade belopp som inte kvittats i balansräkningen 
MSEKBruttobelopp för
finansiella skulder
Belopp kvittade
i balansräkningen
Nettobelopp presenterat
i balansräkningen
KontantsäkerhetNettobelopp
Tillgångar75  75 -9 66 
Derivat
Skulder   -22  
Derivat22220
Totalt530531366
31 dec 2020     
   Relaterade belopp som inte kvittats i balansräkningen 
MSEKBruttobelopp för
finansiella skulder
Belopp kvittade
i balansräkningen
Nettobelopp presenterat
i balansräkningen
KontantsäkerhetNettobelopp
Tillgångar     
Derivat 241- 241 -244 -3
Skulder     
Derivat 43 - 43 -43 0
Totalt 198 - 198 -201 -3

Operativ risk

Operativ risk är risken för förluster till följd av icke ändamålsenliga eller misslyckade interna processer, personal, eller externa händelser, begreppet inkluderar även legala risker och regelefterlevnadsrisker (s.k. Compliancerisker).

De operativa riskerna som Hoist Finance främst är exponerad för indelas i dessa sju kategorier:

 • Otillåtna aktiviteter och interna bedrägerier
 • Externa bedrägerier
 • Anställningsförhållanden och arbetsmiljö
 • Kunder, produkter och affärspraxis
 • Skador på materiella tillgångar
 • Avbrott och störning i verksamhet och system
 • Transaktionshantering och processtyrning

Koncernen hanterar operativ risk genom att ständigt förbättra sina interna rutiner och dagliga kontroller samt genom att utbilda anställda i riskhantering och riskhanteringstekniker. Koncernen tillämpar även dualitetsprincipen, det vill säga principen att ett affärsflöde eller transaktion alltid ska hanteras av minst två oberoende enheter/personer.

Riskkontrollfunktionen i respektive land har bland annat fastställt följande rutiner för att identifiera och minska de operativa riskerna inom koncernen:

 1. All personal ska rapportera incidenter via ett koncernomfattande riskhanteringssystem, där incidenter och vidtagna åtgärder följs upp av riskkontrollfunktionen. Rapporterade incidenter av väsentlig karaktär ingår i riskrapporten som lämnas till styrelsen och företagsledningen i respektive land.
 2. Årlig utvärdering och identifiering av operativa risker och de kontroller som finns för att reducera riskerna. Detta är en process för att identifiera, kvantifiera, analysera och genom detta finna åtgärder för att kunna minska de operativa riskerna inom Hoist Finance till en acceptabel nivå. I analysen ingår bedömning av sannolikhet att risken inträffar och vilka konsekvenserna skulle vara. Därefter identifieras vilka åtgärder Hoist Finance vidtagit för att hantera riskerna och vilka ytterligare åtgärder som behöver vidtas. Bedömningen görs i gruppform då diskussioner och olika perspektiv är viktiga för identifiering av relevanta risker.
 3. Processen för att godkänna och kvalitetssäkra nya och förändrade produkter, tjänster, marknader, processer, IT-system och stora förändringar i Hoist Finances verksamhet och organisation.
 4. Kontinuitetsplanering (Business Continuity Management, BCM) ger ett ramverk för att planera för och hur man ska agera på händelser och affärsstörningar, för att kunna fortsätta verksamheten på en acceptabel förutbestämd nivå. Koncernens BMC består av avbrotts- och krishantering:
  • Avbrottshantering ska hanteras genom att ha back-up-planer (så kallade Business Continuity Plans).
  • Krishantering ska ledas av fördefinierade krisledningsgrupper.
 5. Riskindikatorer rapporteras regelbundet till företagsledningen och styrelsen för en uppföljning på mätbara operativa risker och för att ge en tidig varning när riskerna har ökat.
 6. Regelbunden utbildning om operativa risker utförs i viktiga områden.

ICT- risk

ICT risk är risken för incidenter som påverkar konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet av ICT-tillgångar. Karaktäristiskt för dessa incidenter är att de har en skalbarhet och potentiellt kan driva andra risker såsom finansiella-, regulatoriska- och operationella risker.

 Säkerhetsarbetet är fortsatt inriktat på att skydda kunddata samt affärskritisk information. Inom området informationssäkerhet ställs det höga krav på regelefterlevnad och kraven ökar regelbundet, därför är detta en prioriterad del av säkerhetsarbetet på Hoist Finance.

 Vi har under året sett en avsevärd ökning i antalet cyberattacker mot finansbranschen och vi har också observerat att metoderna utvecklats. Vi har tagit flera initiativ under året samt implementerat flera olika åtgärder för att motverka dessa cyberattacker.

Koncernledningen och styrelsen är fortsatt starkt engagerade i arbetet med informationssäkerhet. Rapportering sker kvartalsvis till styrelsen samt ledningsgrupp, både vad gäller KPI:er inom området samt uppföljning av eventuella incidenter eller av särskilda projekt.

 Försvaret är indelat i tre lager aktivt säkerhetsarbete där den första instansen fokuserar på verksamheten, den andra på att kontrollera och mäta, och den tredje på interngranskning.

 En viktig del av säkerhetsarbetet är att våra anställda har en hög säkerhetsmedvetenhet, därför har vi under året investerat i ett nytt utbildningsverktyg som utbildar och testar vår personal regelbundet. Resultaten följs noga upp för att kunna identifiera eventuella gap mot önskad målbild.

Marknadsrisk

Med marknadsrisk avses risken för att fluktuationer i valutakurser och räntor kan påverka ett företags resultat eller nivå på eget kapital negativt.

Valutarisk

Valutarisk som påverkar koncernens resultaträkning, balansräkning och/eller kassaflöden negativt uppstår främst genom:

 • Att vissa intäkter och kostnader uppkommer i olika valutor vilket orsakar en transaktionsrisk.
 • Att det föreligger en obalans mellan tillgångarnas och skuldernas storlek i olika valutor, vilket orsakar en omräkningsrisk eller balansräkningsrisk.

Group Treasury har det övergripande ansvaret för att löpande hantera dessa risker.

Transaktionsrisk

I varje land är merparten av intäkter och rörelsekostnader i den lokala valutan, varför valutafluktuationer endast har en begränsad effekt på företagets rörelseresultat i lokal valuta. Intäkter och kostnader i nationell valuta säkras därmed på ett naturligt sätt, vilket begränsar transaktionsexponeringen.

Omräkningsrisk

Koncernens rapporteringsvaluta är SEK, medan större delen av koncernens funktionella valutor är EUR, GBP och PLN. I koncernens fordringsportföljer (tillgångar) anges merparten i utländsk valuta medan koncernens inlåning från allmänheten (skulder) anges i SEK, GBP och EUR. Denna obalans mellan tillgångar och skulder i olika valutor innebär en omräkningsrisk, eller balansräkningsrisk. För att hantera omräkningsrisken beräknas koncernens öppna exponering till det sammanlagda beloppet för finansiella nettotillgångar noterade i annan valuta än SEK. Därefter hanteras löpande koncernens omräkningsexponering genom linjära derivatkontrakt. Koncernen säkringsredovisar nettoinvesteringar i utlandsverksamhet. Ytterligare information om säkringsredovisning finns i Redovisningsprinciperna avsnitt 10 ”Säkringsredovisning” samt i not 16 ”Derivatinstrument”.

Nedanstående tabeller visar koncernens exponering per valuta. Koncernen har inga väsentliga positioner i andra valutor än EUR, GBP och PLN. Tabellen visar även omräkningsrisken uttryckt som känsligheten i en rörelse på 10 procent i valutakurs mellan svenska kronan och respektive valuta.

Koncernens valutarisk EUR31 dec 2021Effekt på eget kapital31 dec 2020Effekt på eget kapital
Nettotillgångar i balansräkningen, MEUR-113 65 
Terminer, MEUR116 -68 
Nettoexponering, MEUR3 -3 
Om kursen EUR/SEK stiger med 10 procent har det en inverkan på koncernens resultat med MSEK3-0,05 %-3 202-0,06 %
Om kursen EUR/SEK faller med 10 procent har det en inverkan på koncernens resultat med MSEK-30,05 %3 2020,06 %
Koncernens valutarisk PLN31 dec 2021Effekt på eget kapital31 dec 2020Effekt på eget kapital
Nettotillgångar i balansräkningen, MPLN1 860 1 818 
Terminer, MPLN-1 844 -1 814 
Nettoexponering, MPLN16 4 
Om kursen PLN/SEK stiger med 10 procent har det en inverkan på koncernens resultat med MSEK30,07 %9320,02 %
Om kursen PLN/SEK faller med 10 procent har det en inverkan på koncernens resultat med MSEK-3-0,07 %-932-0,02 %
Koncernens valutarisk GBP31 dec 2021Effekt på eget kapital31 dec 2020Effekt på eget kapital
Nettotillgångar i balansräkningen, MGBP 408 502 
Terminer, MGBP -409 -499 
Nettoexponering, MGBP -1 3 
Om kursen GBP/SEK stiger med 10 procent har det en inverkan på koncernens resultat med MSEK -10,01 %3 6800,07 %
Om kursen GBP/SEK faller med 10 procent har det en inverkan på koncernens resultat med MSEK 1-0,01 %-3 680-0,07 %

Ränterisk

Ränterisken inom koncernen kommer från att förändringar i räntenivåer kan påverka företagets intäkter och kostnader i olika utsträckning. Skulle en förändring i räntenivå ske skulle företagets intäkter från fordringsportföljer samt likviditetsreserven påverkas. Samtidigt skulle kostnaden för att finansiera dessa tillgångar förändras.

En plötslig och bestående ränteökning kan ha en negativ inverkan på koncernens resultat om räntekostnader på lån och inlåning från allmänheten påverkas mer av ökningen än intäkterna från fordringsportföljer och likviditetsreserven. Denna ränterisk hanteras och reduceras av Group Treasury för att säkerställa att exponeringen är inom företagets riskaptit. Detta utförs genom att löpande säkra koncernens ränteexponering med linjära räntederivat i EUR, GBP och PLN. Hoist Finance tillämpar inte säkringsredovisning på räntederivat.

Redovisningsprinciper innebär dock att effekter av ränteförändringar resultatförs vid olika tidpunkter. Koncernens likviditetsreserv och räntederivat är exempelvis värderade till verkligt värde och förändringar i räntenivåer påverkar det bokförda värdet och därmed koncernens resultat momentant. Fordringsportföljerna är å andra sidan i huvudsak värderade till upplupet anskaffningsvärde varför förändringar i räntor inte påverkar tillgångens värde och därmed inte koncernens resultat momentant, utan över tid. Koncernens skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde varför förändringar i räntenivåer inte påverkar skuldens värde momentant utan påverkar koncernens resultat över tiden.

Hoist Finance har strikta limiter på hur mycket ränteexponering som tillåts. Limiter är satta för att begränsa både intjänings- och ekonomiskt värderisk.

Tabellen nedan visar effekten av värdet på olika tillgångar och skulder vid en plötslig och bestående parallellförskjutning av marknadsräntor med 100 räntepunkter.

Total effekt på räntenetto över ett år, MSEK
 Resultateffekt
31 dec 2021
Effekt på
eget kapital
Resultateffekt
31 dec 2020
Effekt på
eget kapital
 -100 bps+100 bps -100 bps+100 bps 
Effekt räntenetto (över tre år) 13-13  -44 
Effekt derivat (momentan effekt) -127127   -69 69 
Total effekt förändring av kort ränta -114114 +/-2,30 % -7373+/-1,41 %

Tabellen nedan visar den momentana resultateffekten vid en parallellförskjutning av marknadsräntor med 100 räntepunkter.

Totalt poster värderade till verkligt värde inklusive derivat, MSEK
 Resultateffekt
31 dec 2021
Effekt på
eget kapital
Resultateffekt
31 dec 2020
Effekt på
eget kapital
 -100 bps+100 bps -100 bps+100 bps 
Likviditetsportföljen 18-18   20-20 
Ränteswappar -127127  -69 69 
Totalt -109109+/-2,20% -4949+/-0,95 %

Likviditetsrisk

Likviditetsrisk är risken för svårigheter att få finansiering och därmed inte kunna uppfylla betalningsåtaganden på förfallodagen, utan att kostnaden för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt.

Koncernens kassaflöde från förvärvade fordringsportföljer är till sin natur positivt. Koncernen erhåller normalt ett kassaflöde på cirka 1,80 gånger det investerade beloppet över tid. Större kassaflöden härrör från ett medvetet beslut att investera i nya fordringsportföljer, eller från oväntade kassautflöden. Det senare kan bero på utflöden i inlåningsverksamheten, utflöden relaterade till marknadsvärdesförändringar av säkringsinstrument eller utflöden av befintlig marknadsfinansiering (refinansieringsrisk).

Koncernens övergripande likviditetsstrategi är att upprätthålla en likviditetsreserv av höglikvida tillgångar som syftar till att mitigera Hoist Finance likviditetsrisker och utöver det ha likviditet tillgängligt för betalningsförpliktelser relaterade till förvärv av fordringsportföljer.

Koncernens övergripande finansieringsstrategi är att ha en hållbar, kostnadseffektiv och väldiversifierad finansieringsstruktur. Detta vägs mot att samtidigt upprätthålla en sund strukturell risknivå med avseende på likviditets-, ränte- och valutarisk som står i relation till Hoist Finance affärsmodell. Diversifiering mellan olika typer av finansieringskällor på olika marknader, valutor och former av finansieringsinstrument är en nyckelkomponent i finansieringsstrategin. En annan nyckelkomponent är att upprätthålla investment grade rating och att eventuell påverkan på kreditbetyget tas i beaktande i finansiella och affärsstrategiska beslut.

Koncernen har en diversifierad finansieringsbas med varierande förfallostruktur. Finansiering upptas främst via inlåning från allmänheten och via kapitalmarknaden genom att emittera värdepapper och kapitalbasinstrument samt eget kapital. Hoist Finance erhåller inlåning från allmänheten i Sverige, Tyskland och Storbrittanien. 40 procent (30) av inlåningen från allmänheten ska återbetalas direkt vid anfordran (rörlig inlåning – ”flex”), medan 60 procent (70) av koncernens inlåning från allmänheten är bunden på längre löptider (fast inlåning – ”fast”), där löptiden varierar mellan ett och fem år. Mer än 99 procent av inlåningen står under den statliga insättningsgarantin. Inlåningen från allmänheten ger koncernen en konkurrensfördel, eftersom den är stabil, flexibel och ger tillgång till relativt billig finansiering.

Tabellen nedan visar koncernens finansieringsbas.

Finansiering, MSEK31 dec 202131 dec 2020
Inlåning från allmänheten, flex7 1385 422 
Inlåning från allmänheten, fast11 03112 506 
Emitterade värdepapper5 0596 355 
Primärkapitaltillskott1 1061 106 
Efterställda skulder837821 
Eget kapital3 8354 052 
Övrigt1 3671 602 
Balansomslutning30 37331 864 

Förutom en diversifierad finansieringsstruktur avseende finansieringskällor och förfallostruktur har koncernen genomfört ett antal åtgärder för att minimera likviditetsrisken:

 • Centraliserad likviditetsstyrning: Hanteringen av likviditetsrisk är centraliserad och sköts av Group Treasury.
 • Oberoende analys: Koncernens riskkontrollfunktion fungerar som central funktion för oberoende likviditetsanalys och internrevision ansvarar för granskning av koncernens verktyg för likviditetsstyrning.
 • Löpande övervakning: I syfte att övervaka likviditetsposition och minska likviditetsrisken görs kort- och långsiktiga likviditetsprognoser som presenteras för ledning och styrelse.
 • Stresstest: Koncernen utför stresstest på likviditetssituationen. Dessa stresstest varierar i karaktär för att visa på risken utifrån flera perspektiv och för att undvika att brister i en stresstestmetodik får negativa konsekvenser.
 • Justering av räntor: Storleken på inlåning från allmänheten kan hanteras genom att justera givna räntor.
 • Väldiversifierad inlåningsportfölj utan koncentrationsrisker: Högsta sparbelopp i inlåningsverksamheten är begränsat till 950 TSEK. Risken för stora utflöden sänks ytterligare i och med att mer än 99 procent av inlåningen står under den statliga insättningsgarantin.
 • Likviditetsportfölj: Placeringar av likviditet görs till låg risk i kortfristiga räntebärande papper med hög kvalitet, vilket möjliggör snabb konvertering till kontanter vid behov.

Som kreditinstitut omfattas Hoist Finance av regleringar och lagstiftning avseende likviditetskrav. Vid årsskiftet var den kortfristiga likviditetstäckningskvoten, Liquidity Coverage Ratio (LCR), 931 procent (1 130), jämfört med den regulatoriska kvoten på 100 procent. Vid årsskiftet var den stabila nettofinansieringskvoten, Net Stable Funding Ratio (NSFR), 116 procent (119). Från och med den 28 juni 2021 började det regulatoriska NSFR-kravet på 100 procent att gälla i enlighet med CRR2. 

Hoist Finance likviditetsreserv uppgick per den 31 december 2021 till 24 procent (24) av de totala tillgångarna. Likviditetsportföljen består av obligationer emitterade av svenska staten, tyska staten, svenska kommuner, säkerställda obligationer samt kortfristig utlåning till banker.

Likviditetsreserv, MSEK31 dec 202131 dec 2020
Kassa och tillgodohavande hos centralbanker380
Inlåning i andra banker tillgänglig overnight2 0412 160
Värdepapper emitterade eller garanterade av stater, centralbanker eller multinationella utvecklingsbanker1 0631 354
Värdepapper emitterade eller garanterade av kommuner eller statliga enheter5131 056
Säkerställda obligationer3 5024 082
Värdepapper emitterade av icke-finansiella företag--
Värdepapper emitterade av finansiella företag--
Övrigt--
Summa7 1198 652

I koncernens Treasurypolicy finns en limit samt ett målintervall för storleken på likviditetsreserven. Den 31 december 2021 var likviditetsreserven 7 119 MSEK (8 652), vilket var inom målintervallet.

Hoist Finance har en utarbetad beredskapsplan avseende likviditetsrisk vilket bland annat identifierar särskilda händelser då beredskapsplanen träder i kraft och vilka åtgärder som ska vidtas. Dessa tillfällen kan vara:

 • Ett utflöde från inlåningsverksamheten med mer än 10 procent av total inlåning under en 30-dagarsperiod.
 • Om ett officiellt kreditvärderingsinstitut skulle sänka eller avskaffa Hoist Finances kreditbetyg.

Intern kapital- och likviditetsutvärdering

Den interna kapital- och likviditetsutvärderingen (ICAAP och ILAAP) är en löpande process som koncernledningen arbetar med, där de risker som koncernen är exponerad mot i verksamheten granskas, bedöms och kvantifieras. Denna riskanalys ligger till grund för att säkerställa att koncernen har tillräckligt med kapital och likviditet för att täcka regulatoriska krav samt för att säkerställa att det finns en betryggande finansiell marginal till de regulatoriska kraven.

Processen och metodiken för kapital- och likviditetsutvärdering utvecklas och ses över minst en gång per år. Fokus för den årliga granskningen av processen är att säkerställa att processen alltid är relevant för den aktuella riskprofilen och koncernens verksamhet. Styrelsen beslutar om eventuella ändringar i processen och internrevisionen kontrollerar att processen följer styrelsens anvisningar.

Processen inleds med ledningens affärsplaner och budgetering för de kommande tre åren. Dessa formaliseras till en prognos. I processen behandlas dessa prognoser som en startpunkt och som ett första steg utvärderas de inneboende riskerna i dessa prognoser.

ICAAP

ICAAP är Hoist Finances interna utvärdering för att säkerställa att Hoist Finance har tillräckligt kapital för de risker som Hoist Finance står inför, både i ett normalt och i ett stressat scenario.

Kredit- och marknadsrisker stresstestas rigoröst för att avgöra hur mycket förluster Hoist Finance skulle kunna lida under extremt negativa förhållanden. Denna förlustsiffra jämförs sedan med det lagstadgade kapitalbeloppet som beräknas under Pelare 1. Skulle de simulerade förlusterna överstiga detta belopp görs ytterligare kapitalavsättningar i Pelare 2.

Utvärdering av operativa risker baseras på företagets data över rapporterade incidenter. När de operativa riskerna har kvantifierats beräknas hur mycket kapital som krävs för att täcka potentiella oväntade förluster relaterade till de operativa riskerna. Bolaget ska kunna tåla även mycket allvarliga operativa incidenter. Även här görs en jämförelse mellan eget beräknat kapitalbehov och det lagstadgade kapitalkravet enligt Pelare 1. Eventuell överskjutande förlustrisk täcks med ytterligare avsättningar i Pelare 2.

Hoist Finance utför i ICAAP och kontinuerligt i verksamheten stresstest och känslighetsanalyser avseende affärsplanen för att säkerställa att koncernen bibehåller en stark finansiell position i relation till regulatoriska kapitalkrav under extremt negativa interna och externa marknadsförhållanden. 

De kapitalmål som blir resultatet av ICAAP används av ledningen som verktyg i beslutsfattandet när framtidsplaner för koncernen utformas. Det betyder att ICAAP lägger ytterligare en dimension till beslutsfattandet i koncernen utöver strategisk och daglig planering. Strategiska planer, prognoser för framtiden och omedelbara ledningsbeslut granskas alltid mot bakgrund av kapitalkraven innan de genomförs.

Slutsatsen från årets ICAAP är att Hoist Finance har god möjlighet att absorbera oväntade händelser utan att riskera sin solvens.

ILAAP

ILAAP är Hoist Finances interna utvärdering för att säkerställa att koncernen upprätthåller tillräckliga nivåer av likviditetsbuffertar och tillräcklig finansiering givet de likviditetsrisker som existerar. I processen identifierar, validerar, planerar och stresstestar Hoist Finance framtida finansierings- och likviditetsbehov.

I ILAAP definierar Hoist Finance hur stor likviditetsbuffert koncernen ska hålla för att realiserade likviditetsrisker inte ska påverka koncernens möjlighet att realisera sin affärsplan och uppfylla regelverkskrav, såsom likviditetstäckningsgrad och stabil nettofinansieringskvot, samt av styrelsen satta limiter.

Resultatet från årets ILAAP är att Hoist Finance har god möjlighet att möta oväntade likviditetsrisker utan att riskera refinansieringsproblem och att Hoist Finance upprätthåller en likviditetsreserv som tillåter en fortsatt hög tillväxt.

Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

- Annual Report 2021 -
- Årsredovisning 2021 -