Logotype
Sök

Not 34 - Kapitaltäckningsanalys

Informationen i denna not avser sådan information som ska lämnas enligt FFFS 2008:25, inklusive tillämpliga ändringsföreskrifter, avseende årsredovisningar för kreditinstitut och enligt FFFS 2014:12, inklusive alla tillämpliga ändringsföreskrifter, om tillsynskrav och kapitalbuffertar. Informationen avser Hoist Finance AB:s (publ) konsoliderade situation (”Hoist Finance”) samt Hoist Finance AB (publ) som är det reglerade institutet.

För fastställandet av bolagets lagstadgade kapitalkrav gäller primärt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 och Lag (2014:966) om kapitalbuffertar. Syftet med reglerna är att säkerställa att det reglerade institutet och dess konsoliderade situation hanterar sina risker och att skydda koncernens kunder.

Skillnaden i konsolideringsgrund mellan koncernredovisningen och den konsoliderade situationen är följande. Joint ventures konsolideras med kapitalandelsmetoden i koncernredovisningen medan proportionell konsolidering används för den konsoliderade situationen. Värdepapperiserade tillgångar redovisas i koncernredovisningen, men lyfts ur räkenskaperna i den konsoliderade situationen. Hoist Finance ägarandel i de värdepapperiserade tillgångarna kapitaltäcks alltjämt.

Det finns inga befintliga eller väntade faktiska eller legala hinder för omedelbar överföring av egna medel eller återbetalning av skulder mellan bolagen och dotterbolagen.

Ytterligare information om kapitaltäckning finns i bolagets Pelare 3-rapport som återfinns på www.hoistfinance.com.

Övergångsregler IFRS 9

Hoist Finance har, efter inhämtande av Finansinspektionens godkännande, beslutat att från 30 april 2018 fram till och med 31 december 2022 tillämpa övergångsreglerna avseende införandet av IFRS 9. Tillämpningen av dessa övergångsregler medger en gradvis infasning i kapitaltäckningen av avsättningar för förväntade kreditförluster.

Kapitalbas

Nedan tabell visar kapitalbasen som används för att täcka kapitalkraven för Hoist Finance konsoliderade situation samt det reglerade institutet Hoist Finance AB (publ).

 Hoist Finance konsoliderade situationHoist Finance AB (publ)
Kapitalbas, MSEK31 dec 202131 dec 202031 dec 202131 dec 2020
Kärnprimärkapital: instrument och reserver
Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder1 9131 9131 9131 913
Ej utdelade vinstmedel1 9932 0441 039924
Ackumulerat annat totalresultat (och andra reserver)-10-1694698
Årsresultat netto efter avdrag för förutsebara kostnader och utdelningar som har verifierats av personer som har en oberoende ställning1)-11350-53255
Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar3 783 4 0063 593 3 790
     
Kärnprimärkapital: lagstiftningsjusteringar    
Ytterligare värdejusteringar-5-7-4-7
Immateriella anläggningstillgångar (netto efter minskning för tillhörande skatteskulder)-292-284-125-113
Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet-160-93-7-1
Exponeringsbelopp för värdepapperiseringspositioner som är kvalificerade för en riskvikt på 1 250 %, när institutet väljer alternativet med avdrag-12-8-12-8
Återläggning enligt övergångsregler till IFRS93312
Sammanlagda lagstiftningsjusteringar av kärnprimärkapital-466 -389-147 -127
Kärnprimärkapital3 3173 6173 4463 663
     
Primärkapital: instrument
Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder1 1061 1061 1061 106
Primärkapitaltillskott11061 1061 1061 106
Primärkapital (primärkapital = kärnprimärkapital + primärkapitaltillskott)4 423 4 7234 5524 769
     
Supplementärkapital: instrument och avsättningar
Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder837821837821
Supplementärkapital837821837821
Totalt kapital (totalt kapital = primärkapital + supplementärkapital)5 2605 5445 3895 590

1) Styrelsen kommer att föreslå årsstämman att inte betala utdelning för år 2021, då årets nettoresultat är negativt. Därav har inget utdelningsavdrag inkluderats.

Som framgår av tabellen ovan återfinns emitterade primärkapitalinstrument och supplementärkapitalinstrument som räknats in i kapitalbasen. Dessa instrument beskrivs kortfattat nedan.

Primärkapitaltillskott

Primärkapitaltillskott utgörs av nedskrivningsbara instrument till ett nominellt belopp om 30 MEUR, 40 MEUR respektive 40 MEUR. Dessa löper med en kupongränta uppgående till 8,625 procent, 8 procent respektive 7,75 procent. Instrumenten har emitterats i syfte att optimera Hoist Finance kapitalstruktur. De emitterade instrumenten har en evig löptid, med möjlighet till inlösen vid en för respektive instrument specifik tidpunkt. Första möjliga lösentidpunkt för primärkapitaltillskotten är den 21 juni 2023, 1 september 2023 respektive 26 februari 2025.

Supplementärkapitalinstrument

I maj 2017 emitterade Hoist Finance ett efterställt förlagslån om 80 MEUR. Detta förlagslån inräknas som supplementärkapital i Hoist Finance kapitalbas. Förlagslånet förfaller den 19 maj 2027 med möjlighet till inlösen efter 5 år och löper med en fast kupongränta uppgående till 3,875 procent. Instrumentet är noterat på Dublinbörsen.

Uppskrivningsfond

I kapitalbasen för Hoist Finance AB (publ) har inkluderats en uppskrivningsfond om 72 MSEK i andra reserver, varav 64 MSEK avser en uppskrivning av aktier i dotterbolaget Hoist Finance UK Ltd under 2013 och 8 MSEK avser uppskrivning av förvärvade fordringsportföljer.

Kapitalkrav

Tabellerna nedan visar riskvägt exponeringsbelopp och kapitalkrav per riskkategori för Hoist Finance konsoliderade situation samt det reglerade institutet Hoist Finance AB (publ).

 Hoist Finance konsoliderade situationHoist Finance AB (publ)
Riskvägt exponeringsbelopp, MSEK31 dec 202131 dec 202031 dec 202131 dec 2020
Exponeringar mot nationella regeringar eller centralbanker0000
Exponeringar mot delstatliga eller lokala självstyrelseorgan och myndigheter0000
Exponeringar mot institut761670516 411
varav motpartsrisk1927219272
Exponeringar mot företag25346213 34112 594
Exponeringar mot hushåll15271223
Exponeringar säkrade genom panträtt i fastigheter3243528583
Fallerande exponeringar26 43125 01210 3169 258
Exponeringar i form av säkerställda obligationer350408350408
Aktieexponeringar--863816
Övriga poster382 470149164
Kreditrisk (schablonmetoden)28 51627 40125 63223 757
Värdepapperiseringspositioner i bankboken 1 7411 9541 7411 954
Marknadsrisk (valutarisk – schablonmetoden)0000
Operativ risk (schablonmetoden)4 2724 2082 3262 213
Kreditvärderingsjusteringar (schablonmetoden)18162181 62
Totalt riskvägt exponeringsbelopp34 71033 62529 87927 986
 Hoist Finance konsoliderade situationHoist Finance AB (publ)
Kapitalkrav, MSEK31 dec 202131 dec 202031 dec 202131 dec 2020
Pelare 1  
Exponeringar mot nationella regeringar eller centralbanker0000
Exponeringar mot delstatliga eller lokala självstyrelseorgan och myndigheter0000
Exponeringar mot institut61544133
varav motpartsrisk66156
Exponeringar mot företag20371 0671 007
Exponeringar mot hushåll1212
Exponeringar säkrade genom panträtt i fastigheter262877
Fallerande exponeringar2 1142 001825741
Exponeringar i form av säkerställda obligationer28332833
Aktieexponeringar--6965
Övriga poster31381213
Kreditrisk (schablonmetoden)2 2812 1932 0511 901
Värdepapperiseringspositioner i bankboken 139156139156
Marknadsrisk (valutarisk – schablonmetoden)0 000
Operativ risk (schablonmetoden)342337186177
Kreditvärderingsjusteringar (schablonmetoden)145145
Totalt kapitalkrav – Pelare 12 7772 6912 3902 239
Pelare 2
Koncentrationsrisk233234289267
Ränterisk i bankboken3039614441
Pensionsrisk0000
Övriga Pelare 2-risker2727

27

27
Totalt kapitalkrav – Pelare 2563357459335
Kapitalbuffertar
Kapitalkonserveringsbuffert

868

841747700
Kontracyklisk buffert0000
Totalt kapitalkrav – Kapitalbuffertar868841747700
Totalt kapitalkrav4 2043 8893 5963 274

Kapitalrelationer och kapitalbuffertar

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 ställs krav på kreditinstitut att upprätthålla minst 4,5 procent kärnprimärkapital, 6 procent primärkapital och 8 procent totalt kapital i relation till totalt riskvägt exponeringsbelopp. Kreditinstitut är även skyldiga att upprätthålla vissa kapitalbuffertar. För närvarande är Hoist Finance skyldigt att upprätthålla en kapitalkonserveringsbuffert om 2,5 procent av totalt riskvägt exponeringsbelopp samt en kontracyklisk buffert om 0 procent av totalt riskvägt exponeringsbelopp.

Nedanstående tabell visar kärnprimärkapital, primärkapital och totalt kapital i relation till totalt riskvägt exponeringsbelopp för Hoist Finance konsoliderade situation samt det reglerade institutet Hoist Finance. Tabellen visar även det institutionsspecifika kravet på kärnprimärkapital. Samtliga kapitalrelationer är över minimikraven och kapitalbuffertkraven.

 Hoist Finance konsoliderade situationHoist Finance AB (publ)
Kapitalrelationer och kapitalbuffertar, %31 dec 202131 dec 202031 dec 202131 dec 2020
Kärnprimärkapitalrelation9,5610,7611,7113,09
Primärkapitalrelation12,7414,0515,4117,04
Total kapitaltäckningsrelation15,1616,4918,2119,97
Institutsspecifika buffertkrav7,007,007,007,00
varav: krav på kapitalkonserveringsbuffert2,502,502,502,50
varav: krav på kontracyklisk kapitalbuffert0,000,000,000,00
Kärnprimärkapital tillgängligt att användas som buffert (som procentandel av det riskvägda exponeringsbeloppet)1)5,06 6,267,21 8,59

1) Kärnprimärkapitalrelationen såsom rapporterats, med avdrag för minimikravet på 4,5 procent (exkluderat buffertkraven) och med avdrag för eventuellt kärnprimärkapital som använts för att möta primär- och totalt kapitalkrav.

Internt bedömt kapitalbehov

Per den 31 december 2021 uppgick det internt bedömda kapitalbehovet för Hoist Finance till 3 340 MSEK (3 048), varav 563 MSEK (357) är hänförligt till Pelare 2.

 Hoist Finance konsoliderad situationHoist Finance AB (Publ)
Bruttosoliditet31 dec 202131 dec 202031 dec 202131 dec 2020
Exponeringsbelopp för beräkning av bruttosoliditetsgrad31 00331 17731 502 31 167
Primärkapital4 423 4 7234 604 4 768
Bruttosoliditetsgrad, %14,27 15,1514,62 15,30

Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

- Annual Report 2021 -
- Årsredovisning 2021 -