Logotype
Sök

Not 35 – Närståendetransaktioner

Koncernen har under året haft transaktioner med joint venture-bolagen Best III och PQH Single Special Liquidation S.A. Per balansdagen hade moderbolaget Hoist Finance AB (publ) fordringar mot dessa bolag om totalt 6 MSEK (6). Intäkter från joint venture uppgick till 66 MSEK (71) i moderbolaget och 61 MSEK (57) i koncernen. Inga kostnader mot joint ventures har redovisats under året, och inga skulder mot joint ventures fanns redovisade per balansdagen.

För ytterligare information om dessa bolag hänvisas till not 11 "Andelar i joint ventures".

Det har inte förekommit några transaktioner med ledande befattningshavare och styrelse under året, utöver lön och andra ersättningar. Information om ersättningar och förmåner till dessa personer finns i not 9 "Personalkostnader". 

I övrigt har inga transaktioner ägt rum mellan koncernen och närstående som påverkat koncernens ställning och resultat. 

Moderbolaget

Moderbolaget Hoist Finance AB (publ) har ett bestämmande inflytande över sina dotterbolag, se not 19 "Andelar i Dotterbolag". Under året har följande närståendetransaktioner ägt rum mellan moderbolaget och andra bolag inom koncernen.

MSEK20212020
Fordringar på balansdagen15 07814 402
Skulder på balansdagen525493
Ränteintäkter582660
Räntekostnader-8-9
Erhållna utdelningar-302
Övriga rörelseintäkter251250
Övriga externa kostnader-121 -154

Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

- Annual Report 2021 -
- Årsredovisning 2021 -