Logotype
Sök

Not 38 – Förslag till vinstdisposition

Enligt moderbolagets balansräkning till årsstämmans förfogande stående vinstmedel

SEK 
Överkursfond1 882 891 946
Reserver2 946 618
Balanserade vinstmedel1 534 674 487
Årets resultat-52 915 060
Summa 1)3 367 597 991

1) Orealiserade värdeförändringar på tillgångar och skulder värderade till verkligt värde har påverkat det egna kapitalet med netto -64 MSEK enligt 4 kap. 14§ i Årsredovisningslagen.

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel och fria fonder disponeras enligt följande:

SEK 
Till ny räkning överförs3 367 597 991

Styrelsen föreslår till årsstämman 2022 att utdelning till Hoist Finance AB (publ):s aktieägare inte lämnas för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2021, då årets nettoresultat är negativt.

Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

- Annual Report 2021 -
- Årsredovisning 2021 -