Logotype
Sök

Not 9 – Personalkostnader

Totala personalkostnader och arvoden 1)

 KoncernenModerbolaget
MSEK2021202020212020
Löner och ersättningar 2)-621-612 -314-263 
Varav löner och andra ersättningar till ledande befattningshavare 3)-54 -32-32 -20
Varav löner och andra ersättningar till övriga anställda-567 -580-282 -243
Pensionskostnader-27-27 -17-18 
Varav förmånsbaserade planer
Sociala avgifter-142-134 -82-68 
Övriga personalrelaterade kostnader-77-89 -47-27 
Summa-867-862 -460-376 

1) I tabellen ingår även kostnader för avgångsvederlag och dylikt i samband med organisationsförändringar.

2)  I beloppet ingår fast och rörlig ersättning.

3) Ledande befattningshavare inkluderar styrelse, verkställande direktör tillika koncernchef samt koncernledning.  Ledande befattningshavare under året har innefattat 25 (17) individer, varav styrelsen 12 (9) och VD 2 (1).

Arvode till styrelsen och koncernledningen

Godkända riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, antagna vid årsstämman den 13 april 2021.

Dessa riktlinjer omfattar ledande befattningshavare i Hoist Finance AB (publ) (”Hoist Finance” eller ”Bolaget”). Med ledande befattningshavare förstås i detta sammanhang den verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen samt styrelseledamöter i den omfattning de erhåller ersättning utanför styrelseuppdraget. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2021. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Ersättningen inom Hoist Finance ska uppmuntra ledande befattningshavare att främja Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet samt ett agerande enligt Bolagets etiska kod och värdegrund. Vidare ska ersättningen utformas så att Hoist Finance kan attrahera, behålla och motivera medarbetare med rätt kompetens. Ersättningen ska uppmuntra goda prestationer, sunda beteenden och risktaganden som ligger i linje med förväntningarna från kunder och aktieägare. Hoist Finance affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhetsarbete finns beskrivna på Bolagets webbsida, www.hoistfinance.com.

Form av ersättning

Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver oberoende av dessa riktlinjer besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Fast kontantlön

Lönen ska vara köns- och åldersneutral och diskriminering får inte förekomma. Hoist Finance har ett helhetsperspektiv på ersättningar vilket innebär att alla ersättningskomponenter ska vägas in. Tyngdpunkten i ersättningen ska ligga på fast lön som grundar sig på ansvar och komplexitet i befattningen, aktuella marknadsvillkor samt individens prestation.

Rörlig ersättning

Rörlig ersättning till ledande befattningshavare inom Bolaget får uppgå till högst 100 procent av den fasta årliga kontantlönen. Den rörliga ersättningen består till 40 procent av kontanter och till 60 procent av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram, ett så kallat LTIP. Eftersom LTIP beslutas av bolagsstämman omfattas det inte av dessa riktlinjer.

Den rörliga ersättningen ska baseras på olika finansiella och icke-finansiella kriterier samt vara kopplad till koncernens respektive affärsenhetens resultat och individuella mål. Den har således en tydlig koppling till affärsstrategin och därmed till Bolagets långsiktiga värdeskapande, inklusive dess hållbarhet.

Den rörliga ersättningen ska beakta samtliga risker i Bolagets verksamhet och stå i proportion till koncernens intjäningsförmåga, kapitalkrav, resultat och finansiella ställning. Utbetalning av ersättning får inte motverka koncernens långsiktiga intressen. Utbetalning av rörlig ersättning är beroende av att den ledande befattningshavaren har följt interna regler och rutiner. Den ledande befattningshavaren får inte heller ha deltagit i eller varit ansvarig för någon åtgärd som har resulterat i betydande ekonomiska förluster för koncernen eller den berörda affärsenheten.

För ledande befattningshavare ska 60 procent av den rörliga ersättningen skjutas upp under en period om minst tre år. Den rörliga ersättningen, inbegripet den ersättning som skjuts upp, ska endast betalas ut till den ledande befattningshavaren till den del det är försvarbart med hänsyn till koncernens finansiella situation och om det är motiverat enligt koncernens och den berörda affärsenhetens resultat samt den ledande befattningshavarens måluppfyllelse.

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska kunna mätas under en period av ett år. När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats ska bedömas/fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Ersättningsutskottet, respektive styrelsen ifråga om ersättning till den verkställande direktören, ansvarar för bedömningen.

Pensionsförmåner och andra förmåner

Pensioner och försäkringar erbjuds enligt nationella lagar, bestämmelser och marknadspraxis i form av antingen kollektivavtalade eller företagsspecifika planer, eller en kombination av dessa två. Hoist Finance har premiebestämda pensionsplaner. Enstaka ledande befattningshavare har bruttolön och där görs inga pensionsavsättningar från Bolaget. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Andra förmåner får innefatta bl.a. livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. För andra förmåner gäller att de ska vara konkurrenskraftiga vid jämförelse med andra likvärdiga aktörer i respektive land. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 10 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än de svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt som möjligt ska tillgodoses.

Sign-on bonus

Ersättning vid nyanställning, så kallad ”sign-on bonus”, erbjuds endast i exceptionella fall och då enbart för att ersätta utebliven rörlig ersättning i tidigare anställningskontrakt. Ersättningen ska utbetalas samma år som anställningen startar. Beslut om exceptionella fall ska följa den beslutsprocess som gäller för rörlig ersättning.

Lån

Det är inte tillåtet att ge lån till ledande befattningshavare.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för Bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer har antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar till bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte den verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen i den mån de berörs av frågorna.

Upphörande av anställning

Vid uppsägning av anställningsavtal från koncernens sida gäller en maximal uppsägningstid om tolv månader och avgångsvederlag tillämpas inte.

Ersättning till styrelsemedlemmar utanför styrelseuppdraget

Stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska bärkraft. Eftersom det ingår i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor ska även beslut om frångående av riktlinjerna beredas av ersättningsutskottet.

Arvode till styrelsen 1)

 KoncernenModerbolaget
Styrelseordförande:2021202020212020
Ingrid Bonde2)6191 650 

619

1 650 

Mattias Carlsson3)1 169-1 169-
Övriga styrelseledamöter:  
Liselotte Hjorth2)268715 268715 
Joakim Rubin 4)-240 -240 
Cecilia Daun Wennborg2)259690 259690 
Malin Eriksson665665 665665 
Marcial Portela 4)-184 -184 
Robert Kraal 2)182521 182521 
Lars Wollung 5)295640 295640 
Henrik Käll 6)590369590369
Fredrik Backman7)347-347-
Per-Anders Fasth8)99-99-
Peter Zonabend7)382-382-
Niklas Johansson7)476-476-
Helena Svancar7)486-486-
Summa5 8375 674 5 8375 674 

1) Av stämman beslutade styrelsearvode utgörs ett fast årligt arvode samt ett fast årligt arvode för utskottsarbete, exklusive sociala avgifter. Arvode för dotterbolag har inte utgått i enlighet med beslut på bolagsstämma. Från årsstämman 16 maj 2018 erhåller samtliga ledamöter styrelsearvode som lön.

2) I samband med årsstämman 13 april 2021 avgick Ingrid Bonde, Liselotte Hjort, Robert Kraal och Cecilia Daun Wennborg.

3) Mattias Carlsson valdes i samband mer årsstämman 13 april 2021 till styrelsens ordförande.

4) Joakim Rubin och Marcial Portela avgick i samband med årsstämman i maj 2020.

5) Lars Wollung avgick 20 juni 2021.

6) Henrik Käll tillträdde som ny styrelseledamot vid årsstämman i maj 2020.

7) Fredrik Backman, Peter Zonabend, Niklas Johansson och Helena Svancar tillträdde som ny styrelseledamot vid årsstämman i april 2021.

8) Per-Anders Fasth tillträdde som ny styrelseledamot vid årsstämman i april 2021 och blev sedan även tillförordnad vd i maj 2021.

Löner och förmåner 1)

 Fast lönRörlig
löneandel3)
tilldelat
värde LTIP 3)
Förmåner4)Pensions
kostnad5)
Summa
 202120202021202020212020202120202021202020212020
Verkställande direktör 2):      
Klaus­-Anders Nysteen7 6165 333 --32 2312 138 9 8507 474 
Per-Anders Fasth5 523--275 532
Koncernledning:      
11 (7) personer exklusive VD34 54020 685 --911934 0212 801 39 47223 579 
Total47 67926 018 --91696 6 2594 93954 85431 053 

1) Exklusive sociala avgifter.

2) Klaus-Anders Nysteen lämnade som VD i Hoist Finance den 30 maj 2021. Grundlön betalas ut fram till och med februari 2022. Per-Anders Fasth tillträdde som tillförordnad VD 31 maj 2021.

3) Under 2020 och 2021 beslutades att ingen ersättning skulle utgå från det aktiebaserade incitamentsprogrammet eller övriga rörliga löneandelar.

4) Förmåner har medräknats till det skattepliktiga förmånsvärdet, exklusive sociala avgifter. Förmåner avser främst bil­, bostads­ och sjukvårdsförsäkringsförmåner och liknande förmåner i samband med utlandsstationering.

5) Beloppen avser pensionskostnader för ledande befattningshavare under året. Pensionskostnader består av under året kostnadsförda pensionspremier i avgiftsbestämda pensionsplaner (kostnader avseende tjänstgöring innevarande år och kostnader avseende tjänstgöring tidigare år samt regleringar, definierade i IAS 19). Av de totala pensionskostnaderna avser 100 procent avgiftsbestämda pensionsplaner.

Styrelsearvode

Styrelse

Vid årsstämman för Hoist Finance den 13 april 2021 beslutades att arvodet till styrelsen utgår enligt följande:1)

Styrelseordförande1 475 000 SEK
Styrelseledamot490 000 SEK
Ordförande risk­ och revisionsutskottet200 000 SEK
Ledamot risk­ och revisionsutskottet125 000 SEK
Ordförande ersättningsutskottet50 000 SEK
Ledamot ersättningsutskottet50 000 SEK
Ordförande investeringsutskottet175 000 SEK
Ledamot investeringsutskottet100 000 SEK

1) För perioden fram till nästa årsstämma.

Verkställande direktör

Verkställande direktörens grundlön, långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram och anställningsvillkor i övrigt föreslås av styrelsens ersättningsutskott och fastställs av styrelsen. Avgående VD:s lön uppgick till 7 616 tSEK (5 333), samt tillträdande VD:s lön 5 523 tSEK (-), vilket överensstämmer med koncernens tillämpliga ersättningspolicy. VD:s lön betalas i svenska kronor. Rörlig ersättning för avgående VD utgår med maximalt 100 procent av fast lön. Tillträdande VD är inte bonusberättigad. Avgående VD har en uppsägningstid på 12 månader. Tillträdande VD har ett visstidsavtal med överenskommen anställningsperiod utan uppsägningstid. Inget avtal om avgångsvederlag finns.

Pension till verkställande direktör

Pensionspremien för Per-Anders Fasth uppgår till trettio (30) procent av den fasta lönen varav 12 000 per år avsätts i en pensionsförsäkring och övrigt belopp utbetalas som bruttolön.
Pensionspremien för avgående VD Klaus-Anders Nysteen uppgår till trettio (30) procent av den fasta lönen.
Pensionen är avgiftsbestämd.

Koncernledningen

Styrelsens ersättningsutskott förbereder ändringar i ersättningsnivåerna och utfallet av bonusprogram, liksom andra ändringar i ersättningsavtalen för medlemmar i koncernledningen, för beslut av styrelsen. Under 2021 har 6 medlemmar i koncernledningen haft avtal om rörlig löneandel maximerad till 100 procent av en fast årslön, två medlemmar har haft avtal om rörlig löneandel maximerad till 70 procent av en fast årslön och en medlem har haft avtal om rörlig löneandel maximerad till 60 procent av en fast årslön. Till de förmåner som uppbärs hör bil och sjukvårdsförsäkringsförmåner.

Koncernledningen bestod per den 31 december 2021 av 9 (7) personer, exklusive VD.

Uppsägningstid

Medlemmarnas uppsägningstider i koncernledningen är mellan 3 till 9 månader. 

Pension till koncernledningen

Av medlemmarna I koncernledningen per årskiftet har en person under året följt Hoist Finance AB:s förutbestämda pensionsplan. Den fasta lönen utgör pensionsgrundande ersättning. En medlem har ingen pensionsavsättning från företaget och övriga medlemar separata avtal med pensionsavsättning mellan 8-30%.

Aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP)

Den rörliga ersättningen för ledande befattningshavare består av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP) som utgår årligen. Den rörliga ersättningen ska beakta samtliga risker i bolagets verksamhet och stå i proportion till koncernens intjäningsförmåga, kapitalkrav, resultat, finansiella ställning samt individuella mål.

Den rörliga ersättningen beräknas på utfallet av prestationsåret (kalenderår 2021) och slutliga prestationsbelopp beslutas när bokslutskommunikén är publicerad. Av ersättningen ska 40 % betalas kontant vilket faller under reglerna för IAS 19 och 60 % erhållas genom aktietilldelning som faller under IFRS 2. Den ursprungliga värderingstidpunkten för programmet är när Hoist Finance och motparten är överens om villkoren och bestämmelserna i programmet vilket skedde i januari 2021.

Under prestationsåret mäts ersättningen i ett uppskattat monetärt värde. Därefter uttrycks den ersättning som ska erhållas genom aktietilldelning i antal aktieoptioner fram till intjänandetidpunkten. Aktiekurs som ligger till grund för antalet tilldelade aktier fastställs i februari året efter prestationsåret och de tjänas in med 1/3 varje år, vilket innebär det första, andra och tredje året efter godkännandet av årsredovisningen på bolagsstämman. I praktiken sker utbetalning med lika delar per maj 2023, maj 2024 och maj 2025. Aktiekursen för LTIP programmet 2021 har inte fastställts. Kostnaden för aktieoptionerna fördelas linjärt över de tre fastställda perioderna med true­up för de aktierätter som deltagare tappar då de slutar under intjäningsperioderna.

Optionerna konverteras automatiskt till en vanlig aktie på intjänandedagen till ett lösenpris på noll. Deltagarna är berättigade till utdelning på de aktier som tilldelas. Om deltagaren under denna period avslutar sin anställning i koncernen, kommer rätten att förfalla, förutom i begränsade fall som godkänns av styrelsen från fall till fall.

För 2021 uppgick den bokförda kostnaden för aktieoptionsdelen av koncernens LTIP program till 0 (0) MSEK, exklusive sociala kostnader. I december 2021 beslutade bolaget att ingen rörlig ersättning under incitamentsprogrammet för 2021 skulle betalas ut, likt beslutet som togs för 2020 års program.

Tabellen nedan visar tilldelade och utestående aktieoptioner vid början och slutet av räkenskapsåret:

 Antal optioner
 20212020
Utestående vid periodens början-118 242 
+ tilldelade under året 
–  Intjänade under året 
–  Förfallna under året-118 242 
Utestående vid periodens slut-
Utestående aktieoptioner vid periodens slut: vägda genomsnittliga återstående avtalade löptiden-

Hoist Finance ingick ett aktieswapavtal med tredje part för att säkra 2019 års incitamentsprogram, varvid den tredje parten i eget namn förvärvar och överlåter aktier till deltagarna för att fullgöra bolagets skyldighet att leverera aktier samt täcka sociala avgifter som uppkom­mer till följd av intjäningen i programmet. Sociala avgifter beräknas på det verkliga värdet av aktieoptionerna och kostnadsförs i takt med intjänande. Då 2019 års program inte kommer att betalas ut så kommer aktieswapavtalet senast i maj 2023 att lösas.

Genomsnittligt antal anställda under året, Koncernen20212020
 MänKvinnorTotaltMänKvinnorTotalt
Sverige35266136 28 64 
Tyskland5810916764 118 182 
Frankrike487412245 86 131 
Belgien213
Nederländerna15193417 21 38 
Storbritannien139119258163 139 302 
Italien126218344117 261 378 
Polen130213343128 199 327 
Spanien37579433 49 82 
Grekland448
Rumänien471011485945104
Cypern314---
Totalt6449421 586666 949 1 615 

Genomsnittligt antal anställda beräknas utifrån antalet anställda (FTE) under året. Koncernen har även konsulter kontrakterade. Antalet konsulter varierar under året beroende på behov.

Per den 31 december 2021 hade koncernen 1 544 FTEs (1 631).

Könsfördelning ledande befattningshavare31 dec 202131 Dec 2020
MänKvinnorMän Kvinnor 
 Antal%Antal%Antal%Antal%
Ledande befattningshavare14823181067533
Styrelser4982111850 78 14 22 
– Varav moderbolaget67522543 57 

Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

- Annual Report 2021 -
- Årsredovisning 2021 -