Logotype
Sök

Koncernens balansräkning

MSEKNot31 dec 202131 dec 2020
TILLGÅNGAR  
Kassa0
Belåningsbara statsskuldförbindelser15.171 5762 411 
Utlåning till kreditinstitut15.172 4802 526 
Utlåning till allmänheten15.173
Förvärvade fordringsportföljer15.17,1821 33721 075 
Obligationer och andra värdepapper15.173 5024 082 
Andelar i joint ventures11155160 
Immateriella anläggningstillgångar20360358 
Materiella anläggningstillgångar21205262 
Övriga tillgångar23490763 
Uppskjuten skattefordran1316097 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter24104124 
Summa tillgångar 30 37231 864 

SKULDER OCH EGET KAPITALNot31 dec 202131 dec 2020 
Skulder  
Inlåning från allmänheten15.17,2818 16917 928 
Emitterade värdepapper15.17,285 0596 355 
Skatteskulder13189132 
Övriga skulder257971 025 
Uppskjuten skatteskuld13127141 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter26194239 
Avsättningar275965 
Efterställda skulder15.17,28837821 
Summa skulder och avsättningar 25 43126 706 
Eget kapital29 
Innhavare av övrigt primärkapital1 1061 106 
Aktiekapital3030 
Övrigt tillskjutet kapital2 2752 275 
Reserver -394-381 
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 1 9242 128 
Summa eget kapital 4 9415 158 
Summa skulder och eget kapital 30 37231 864 

Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

- Annual Report 2021 -
- Årsredovisning 2021 -