Logotype
Sök

Koncernens kassaflödesanalys

MSEKNot20212020
LÖPANDE VERKSAMHETEN  
Resultat före skatt -3982
varav erhållna räntor 3 0023 321
varav erlagda räntor -530-449
Justering för övriga poster som inte ingår i kassaflödet  
   Av-/Nedskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar129134
   Orealiserade värdeförändringar-89-9
   Nedskrivningsvinster/-förluster338458
   Orealiserat resultat från andelar i joint ventures814
   Förändring av upplupna ränteintäkter och räntekostnader42146
   Förändring av avsättningar-5-21
   Bortskrivningar portföljer41
   Övrigt-165-13
Justering för poster som ingår i investeringsverksamheten  
   Realiserat resultat avyttring av fordringsportföljer-1-
   Realiserat resultat inlösen av fondandelar joint ventures -66-58
Betald inkomstskatt -100-62
Amorteringar förvärvade fordringsportföljer 3 6853 164
Ökning/minskning i övriga tillgångar och skulder -2601 021
Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 4814 857
INVESTERINGSVERKSAMHETEN  
Förvärvade fordringsportföljer -3 558-1 715
Investeringar i obligationer och andra värdepapper -1 109-2 069
Avyttringar i obligationer och andra värdepapper1 691751
Övriga kassaflöden inom investeringsverksamheten -20-33
Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 996-3 066
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN  
Inlåning från allmänheten 117-3 272
Emitterade värdepapper 942 018
Återköp och återbetalning av emitterade värdepapper -1 517-1 454
Primärkapitaltillskott -414
Utbetald ränta primärkapitaltillskott -90-60
Avtal om förvärv av egna aktier --8
Amortering av leasingskulder -52-48
Kassaflöde från finansieringsverksamheten32-1 448-2 410
Årets kassaflöde -963-619
Likvida medel vid årets början 1) 4 5765 261
Omräkningsdifferens 12-66
Likvida medel vid årets slut 2)3 6254 576

1) Från 2020 har definitionen av likvida medel i kassaflödet ändrats där utlåning till kreditinstitut i  värdepapperiseringsbolag och spärrade medel hos bank exkluderas. Likvida medel vid årets början 2020 har justerats med -543 MSEK. 

2) Likvida medel i kassaflödet

MSEK31 dec 202131 dec 2020 
Kassa00
Belåningsbara statsskuldsförbindelser1 5762 411
Utlåning till kreditinstitut2 4802 526
exkl. utlåning till kreditinstitut i värdepapperiseringsbolag-301-254
exkl. spärrade medel hos bank-130-107
Summa likvida medel i kassaflödet3 625 4 576

Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

- Annual Report 2021 -
- Årsredovisning 2021 -