Logotype
Sök

Moderbolagets balansräkning

MSEKNot31 dec 202131 dec 2020
TILLGÅNGAR  
Kassa0
Belåningsbara statsskuldförbindelser15,171 5762 411 
Utlåning till kreditinstitut15,171 4671 611 
Utlåning till allmänheten15,173
Förvärvade fordringsportföljer15,17, 186 3606 755 
Fordringar på koncernbolag15 16814 402 
Obligationer och andra värdepapper15,173 5024 082 
Andelar i dotterbolag19863816 
Andelar i joint venture11711 
Immateriella anläggningstillgångar20194187 
Materiella anläggningstillgångar213035 
Övriga tillgångar23320462 
Uppskjuten skattefordran137
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter245055 
Summa tillgångar 29 54730 834 

SKULDER OCH EGET KAPITALNot31 dec 202131 dec 2020 
Skulder 
Inlåning från allmänheten15,17, 1818 169 17 928
Emitterade värdepapper13,15,284 605 5 959
Skatteskulder13145 96
Övriga skulder25818 890
Uppskjuten skatteskuld130 3
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter2666 94
Avsättningar2735 37
Efterställda skulder15,17, 28837 821
Summa skulder och avsättningar 24 675 25 828
Obeskattade reserver (periodiseringsfond)12285 277
Eget kapital29 
Bundet eget kapital 
Aktiekapital30 30
Reservfond 13 13
Uppskrivningsfond 71 72
Fond för utvecklingsutgifter 0 2
Summa bundet eget kapital 114 117
Fritt eget kapital  
Innehavare av övrigt primärkapital 1 1061 106 
Överkursfond 1 8831 883 
Reserver 3
Balanserade vinstmedel 1 5341 366 
Årets resultat -53255 
Summa fritt eget kapital 4 4734 612 
Summa eget kapital 4 5874 729 
Summa skulder och eget kapital 29 54730 834 

Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

- Annual Report 2021 -
- Årsredovisning 2021 -