Logotype
Sök

Moderbolagets kassaflödesanalys

MSEKNot20212020
LÖPANDE VERKSAMHETEN  
Rörelseresultat 82341
varav erhållna räntor 9441 450
varav erlagda räntor -502-434
Justering för övriga poster som inte ingår i kassaflödet  
   Av-/Nedskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar6862
   Nedskrivning av aktier i dotterbolag72116
   Orealiserade värdeförändringar-7696
   Nedskrivningsvinster/-förluster-841
   Förändring av upplupna ränteintäkter och räntekostnader-568-168
   Förändring av avsättningar-2-16
   Bortskrivningar portföljer21
   Övrigt-107-31
Justering för poster som ingår i investeringsverksamheten  
   Utdelning från dotterbolag --302
   Realiserat resultat inlösen av fondandelar joint ventures -66-58
Betald inkomstskatt -98-15
Amorteringar förvärvade fordringsportföljer 1 4931 235
Ökning/minskning i övriga tillgångar och skulder 2011 355
Kassaflöde från den löpande verksamheten 9932 657

INVESTERINGSVERKSAMHETENNot 20212020
Förvärvade fordringsportföljer -933-869
Avyttrade fordringsportföljer2-
Lån till koncernföretag -1 560-437
Återbetalade lån koncernföretag 1 3541 912
Investeringar i obligationer och andra värdepapper -1 109-2 069
Avyttringar i obligationer och andra värdepapper1 691751
Erhållen utdelning från dotterbolag -302
Övriga kassaflöden inom investeringsverksamheten -18-6
Kassaflöde från investeringsverksamheten -573-416

FINANSIERINGSVERKSAMHETENNot 20212020
Inlåning från allmänheten 117-3 272
Emitterade värdepapper -2 018
Återköp och återbetalning av emitterade värdepapper -1 445-1 352
Primärkapitaltillskott -414
Utbetald ränta primärkapitaltillskott -90-60
Avtal om förvärv av egna aktier --8
Kassaflöde från finansieringsverksamheten32-1 418-2 260
Årets kassaflöde -998-19
Likvida medel vid årets början 3 5763 602
Omräkningsdifferens -9-7
Likvida medel vid årets slut 1)2 5693 576

1) Likvida medel i kassaflödet

MSEK31 dec 202131 dec 2020
Kassa00
Belåningsbara statsskuldsförbindelser1 5762 411
Utlåning till kreditinstitut1 4671 611
exkl. spärrade medel hos bank00
Skulder till koncernbolag, koncernkonto-474-446
Summa likvida medel i kassaflödet2 569 3 576

Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

- Annual Report 2021 -
- Årsredovisning 2021 -