Logotype
Sök

Förvaltningsberättelse

Verksamhet

Hoist Finance AB (publ), med organisationsnummer 556012-8489, är moderbolag i Hoist Finance-koncernen med säte i Stockholm, Sverige. Hoist Finance är ett registrerat kreditmarknadsbolag som står under Finansinspektionens tillsyn.

Hoist Finance är en ledande skuldhanteringspartner till internationella banker och finansiella institut och bedriver verksamhet inom förvärv och förvaltning av fordringar på tretton marknader i Europa. Koncernens kärnverksamhet ur ett historiskt perspektiv är förvärv av förfallna fordringar som härrör från stora internationella banker och andra finansiella institut med vilka koncernen har stabila och långa relationer. En del av strategin sedan 2018 innefattar även förvärv av säkerställda förfallna fordringar, samt till viss del även förvärv av icke-kreditförsämrade fordringar. När Hoist Finance har förvärvat en portfölj av förfallna fordringar inkasseras fordringarna, främst genom överenskommelser om hållbara betalningsplaner. Hoist Finance hanterar till övervägande del inkasseringen av de förvärvade portföljerna genom sina egna kundkontaktcenter i Europa och kompletterar i vissa fall med noggrant utvalda externa inkasseringspartners. Koncernen har i över 20 år varit helt inriktad på att förvärva portföljer av förfallna fordringar. Detta skiljer Hoist Finance från många av konkurrenterna där konkurrenterna har sitt ursprung som rena inkasseringsföretag, vilket innebär att de inkasserar för någon annans räkning och därmed har en betydligt kortare historia av förvärv av fordringar. Koncernens långsiktiga fokus sflexibla och skräddarsydda produkterbjudande har gett Hoist Finance möjlighet att bygga upp kompetensen att strukturera och genomföra komplexa transaktioner.

Koncernen erbjuder en webbaserad sparplattform till allmänheten i Sverige under varumärket HoistSpar, samt även i Tyskland i samarbete med en av Europas största sparplattformar under varumärket HoistSparen. Under 2021 har Hoist Finance även börjat med inlåning från allmänheten i Storbritannien under varumärket HoistSavings. Som reglerat kreditmarknadsbolag kan Hoist Finance erbjuda allmänheten sparkonton som omfattas av den svenska statliga insättningsgarantin, till ett belopp om 1 050 000 SEK för varje sparkund. Detta ger koncernen en kostnadseffektiv, flexibel och tillförlitlig finansiering som koncernen till övervägande del använder för att finansiera förvärv av förfallna fordringar.

Marknad

Hoist Finance geografiska fokus är Europa. Koncernen har förvärvade låne- och fordringsportföljer i Belgien, Cypern, Frankrike, Grekland, Italien, Nederländerna, Polen, Spanien, Storbritannien, Tyskland och Österrike. När banker och andra långivare säljer fordringar får de möjlighet att koncentrera sig på kärnverksamheten, frigöra kapital, uppnå en bättre likviditet, begränsa riskerna med osäkra betalningar samt förbättra viktiga verksamhetsmått. Under senare tid har den europeiska marknaden för förfallna fordringar vuxit huvudsakligen till följd av underliggande marknadstillväxt för konsumentkreditgivning och det gällande regelverket för kapitaltäckning (Basel III), samt reglerna för minsta förlusttäckning för nödlidande exponeringar (”NPL prudential backstop”) som trädde i kraft 2019. För ytterligare information kring NPL prudential backstop, se avsnitt “NPL Prudential Backstop”, avsnittet “Riskutveckling” i Förvaltningsberättelsen samt not 33 “Riskhantering”. Hoist Finance största konkurrenter är företag som förvärvar och hanterar fordringar, integrerade aktörer som erbjuder ett större utbud av finansiella tjänster samt specialiserade investerare.

Ägare och koncernstruktur

Hoist Finance börsintroducerades på Nasdaq Stockholm (Mid Cap) den 25 mars 2015. Antalet aktier vid årets slut uppgick till 89 303 000 och vid börsens stängning den 30 december 2021 uppgick betalkursen till 29,20 SEK per aktie, vilket motsvarade ett totalt börsvärde om 2 608 MSEK. För ytterligare information om aktien och aktieägare, se Hoist Finance webbsida www.hoistfinance.com. Bolagsordningen innehåller inga begränsningar i aktiernas överlåtbarhet och det finns inga andra omständigheter att upplysa om enligt årsredovisningslagen kap 6, 2a § 3–11.

Hoist Finance och ett antal dotterbolag förvärvar och innehar koncernens fordringsportföljer. Den dagliga inkasseringsverksamheten bedrivs till övervägande del genom de lokala filialerna och dotterbolagen. Vissa av dessa bolag tillhandahåller även förvaltningstjänster på provisionsbasis till externa parter. Filialerna i Polen, Rumänien och Storbritannien tillhandahåller tjänster inom Hoist Finance-koncernen. I not 19 ”Andelar i dotterbolag” framgår Hoist Finance-koncernen med dess viktigaste dotterbolag och filialer per 31 december 2021.

Förslag till utdelning

Styrelsen föreslår till årsstämman 2022 att utdelning till Hoist Finance AB:s (publ) aktieägare inte lämnas för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2021, då årets nettoresultat är negativt.

Förslag till vinstdisposition

Enligt moderbolagets balansräkning till årsstämmans
förfogande stående vinstmedel:
SEK
Överkursfond1 882 891 946
Reserver2 946 618
Balanserade vinstmedel1 534 674 487
Årets resultat-52 915 060
 Summa3 367 597 991

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel och fria fonder disponeras enligt följande:SEK
Till ny räkning överförs3 367 597 991


Viktiga händelser under året

  • Hoist Finance tecknade ett partneravtal inom värdepapperisering av nya portföljinvesteringar med Magnetar Capital, och ett flertal italienska portföljer förvärvade i värdepapperiseringsprogrammet under året.
  • Framåtblickande nedskrivning av icke-säkerställda portföljer om -351 MSEK under det första kvartalet 2021.
  • Översyn av den totala reserveringen för skatterisker resulterade i ytterligare reserveringar med nettoeffekt om -102 MSEK.
  • Per Anders Fasth utsågs till tillförordnad VD.
  • Christian Wallentin utsågs till CFO.
  • Transformationsprogram initierat för att anpassa kostnadskostymen, öka produktiviteten och öka tillväxten, vilket började ge effekt under det fjärde kvartalet.
  • Volymminskningen av NPL-portföljer visar tecken på att ha bottnat ur.
  • Moody's bekräftar kreditbetyg samt reviderar utsikterna till stabila.
  • Flertalet attraktiva portföljförvärv sent under året.

Utveckling under räkenskapsåret 2021

Såvida inte annat anges, gäller alla jämförelser avseende marknads-, finansiell och operativ information räkenskapsåret 2020.

Resultat före skatt

Resultat före skatt uppgick till -39 MSEK (82). Minskningen jämfört mot föregående år är en effekt av lägre portföljvolymer och marginaler, vilket delvis kompenseras av bättre inkassering från portföljer samt positiv marknadsvärdering av räntesäkringsinstrument. Kostnaderna låg i linje med föregående år.

Rörelseintäkter

Rörelseintäkterna uppgick till 2 255 MSEK (2 368) och räntenettot uppgick till 2 430 MSEK (2 726). Ränteintäkter från förvärvade fordringsportföljer minskade under året med -296 MSEK och uppgick till 3 006 MSEK(3 302). Minskningen är hänförlig till lägre portföljvolymer och marginaler under året, jämfört med 2020. Räntekostnaderna uppgick till -574 MSEK (-582). Nedskrivningsvinster/-förluster uppgick till -338 MSEK (-458). Överskottet från inkassering gentemot förväntan uppgick till 298 MSEK vilket motsvarar en inkasseringsgrad på 101 procent. Samtliga marknader förutom Storbritannien nådde en positiv inkasseringsutveckling. Omvärderingarna uppgick till -635 MSEK (805) varav -351 MSEK avser de framåtriktade portföljomvärderingar som genomfördes under det första kvartalet 2021. Övriga omvärderingar avser främst säkerställda fordringsportföljer, där inkassering skett tidigare än förväntat vilket minskar det förväntade framtida kassaflödet. Intäkter från arvoden och provisioner minskade till 63 MSEK (93), vilket förklaras av att Hoist Finance inte längre utför inkasseringstjänster åt tredje part i Storbritannien. Nettoresultatet av finansiella transaktioner uppgick till 82 MSEK (-7) där båda perioderna är påverkade av orealiserade resultat från marknadsvärdering på räntesäkringsinstrument.

Rörelsekostnader

Rörelsekostnaderna uppgick till -2 355 MSEK (-2 343). Personalkostnaderna under året uppgick till -867 SEK (-862). Under året har antal anställda minskat med 5 procent och uppgick till 1 544. Legala inkasseringskostnader ökade och uppgick till -753 MSEK (-734) i takt med att domstolar öppnat upp. Övriga administrationskostnader minskade till -606 MSEK (-613). Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till -129 MSEK (-134). Båda perioder är påverkade av nedskrivningar av IT-projekt.

Nettoresultat och totalresultat

Årets resultat (efter skatt) uppgick till -117 MSEK (41). Skatt för året uppgick till -78 MSEK (-41) och den effektiva skattesatsen uppgick till 204 procent (50). Den redovisade skattekostnaden är främst påverkat av en reservering för en pågående skatterevision, kommunicerad i andra kvartalet. Nettoeffekten för reserveringen under året uppgick till -102 MSEK, motverkat något av skatteintäkter som en följd av aktivering av underskottsavdrag i dotterbolag.

Övrigt totalresultat uppgick till -10 MSEK (-128), som förklaras av valutaeffekter och hedging av valutarisk. Totalresultat uppgick till -127 MSEK (-87).

Balansräkning

Totala tillgångar minskade med –1 492 MSEK jämfört med 31 december 2020 och uppgick till 30 372 MSEK (31 864). Förändringen är främst hänförlig till en minskning av likvida medel och räntebärande värdepapper om –1 461 MSEK. Bokfört värde på förvärvade fordringsportföljer ökade till 21 337 MSEK (21 075). Inkluderat för den nyligen signerade portföljen i Grekland uppgick förvärvade fordringsportföljer till 22 442 MSEK. Portföljköp som är signerade men ännu inte likvidreglerade inkluderas inte i balansräkningen. Övriga tillgångar har minskat med –293 MSEK.

MSEK20212020Förändring %
Likvida medel och räntebärande tillgångar7 5589 019-16
Förvärvade fordringsportföljer21 33721 0751
Övriga tillgångar1)1 4771 770-17
Summa tillgångar30 37231 864  -5
Inlåning från allmänheten18 16917 9281
Senior skuld5 0596 355-20
Efterställda skulder8378212
Summa räntebärande skulder24 06525 104-4
Övriga skulder1)1 3661 602-15
Eget kapital4 9415 168-4
Summa skulder och eget kapital30 37231 864-5


1) Posten motsvaras inte av samma benämning i balansräkningen utan inkluderar fler poster.

Totala räntebärande skulder uppgick till 24 065 MSEK (25 104). Förändringen förklaras främst av lägre utestående obligationsskuld om –1 296 MSEK, motverkat av inlåning från allmänheten som ökade med 241 MSEK. Hoist Finance finansierar sin verksamhet dels genom inlåning i Sverige och Tyskland, dels genom upplåning på den internationella obligationsmarknaden och den svenska penningmarknaden. Under 2021 har Hoist Finance även börjat med inlåning från allmänheten i Storbritannien under varumärket HoistSavings. Inlåning från allmänheten i Sverige sker under varumärket HoistSpar, och uppgick till 8 541 MSEK (10 552) där 3 775 MSEK (5 391) utgjordes av tidsbunden inlåning fördelat på ett, två respektive tre år. Inlåning från privatpersoner i Tyskland erbjuds under namnet HoistSparen. Per den 31 december 2021 uppgick inlåning från allmänheten i Tyskland till 9 564 MSEK (7 376), varav 7 201 MSEK (7 115) utgjordes av tidsbunden inlåning på ett till fem år.

Utestående obligationsskuld uppgick per 31 december 2021 till 5 896 MSEK (7 176), varav senior icke säkerställd skuld uppgick till 5 059 MSEK (6 355). Förändringen förklaras främst av återlösen av senior icke säkerställd skuld om –1 445 MSEK som förföll i oktober och till viss del av de emitterade obligationer samt återköp av obligationer i den italienska värdepapperiseringssstrukturen som genomförts under året.

Övriga skulder minskade med –236 MSEK till 1 366 MSEK (1 602). Eget kapital uppgick till 4 941 MSEK (5 158) där minskningen främst är hänförlig till årets negativa resultat samt utbetalning av ränta på primärkapitaltillskott.

Förvärvade fordringsportföljer

MSEK20212020Förändring %
Förvärv av fordringsportföljer3 5581 761>100
Redovisat värde förvärvade fordringsportföljer21 33721 0751

Under 2021 har förvärvsnivån av fordringsportföljer mer än dubblerats i jämförelse mot 2020, trots att det fortfarande råder en osäkerhet i marknaden på grund av covid-19. Den totala förvärvsvolymen uppgick 2021 till 3 558 MSEK (1 761). Det redovisade värdet av förvärvade fordringsportföljer uppgick per 31 december 2021 till 21 337 MSEK (21 075), en ökning med 262 MSEK sedan 2020. Under 2021 fortsatte arbetet med värdepapperisering av fordringsportföljer inom Europa.

I december signerades ett avtal med Alpha Bank i Grekland om ett portföljförvärv om 1,1 miljard SEK. Inkluderat denna portfölj uppgick förvärv av fordringsportföljer till 4,7 miljarder SEK, vilket är Hoist Finance tredje högsta årliga förvärvsnivå.

Kassaflöde

MSEK20212020Förändring %
Kassaflöde från den löpande verksamheten3 4814 857-28
Kassaflöde från investeringsverksamheten-2 996-3 066-2
Kassaflöde från finansieringsverksamheten-1 448-2 410-40
Årets kassaflöde-963-61956

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 3 481 MSEK (4 857). Amorteringar på förvärvade fordringsportföljer ökade under året och uppgick till 3 685 MSEK (3 164). Kassaflöden från övriga tillgångar och skulder uppgick till -260 MSEK (1 021) där merparten avser realiserade kassaflöden från valutasäkringsderivat.

Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -2 996 MSEK (-3 066). Årets förvärv av fordringsportföljer har mer än fördubblats i jämförelse med 2020 och uppgick till -3 558 MSEK (-1 715). Under året uppgick nettokassaflödet från obligationer och andra värdepapper till 582 MSEK (-1 318).

Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till -1 448 MSEK (-2 410). Nettokassaflödet från Inlåning från allmänheten under året uppgick till 117 MSEK (-3 272) där utflöden i Sverige kompenserats med inflöden i Tyskland. Emitterade värdepapper uppgick till 94 MSEK (2 018) och avser emissioner i den italienska värdepapperiseringsstrukturen. Återköp och återbetalning av emitterade värdepapper uppgick till -1 517 MSEK (–1 454), varav återbetalning av senior obligation i oktober uppgick till -1 445 MSEK. Övriga kassaflöden inom finansieringsverksamheten avser betald ränta på primärkapitaltillskott om -90 MSEK samt amortering av leasingskuld om -52 MSEK.

Årets totala kassaflöde uppgick till -963 MSEK, att jämföra med -619 MSEK 2020.

Kapitaltäckning

Kärnprimärkapitalrelationen uppgick vid utgången av året till 9,56 procent (10,76) för Hoist Finance konsoliderade situation. Kärnprimärkapitalet uppgick till 3 317 MSEK (3 617). Det riskvägda exponeringsbeloppet ökade något under året och uppgick till 34 710 MSEK (33 625).

Marknadsrisken för öppna valutaexponeringar jämfört med föregående år minskade kärnprimärkapitalrelationen med -0,24 procent. Förvärv av nya fordringsportföljer minskade kärnprimärkapitalrelationen ytterligare med -1,31 procent. CVA samt operationell risk bidrog också till minskningen av kvoten med -0,05 procent. Inkassering på befintliga lån ökade däremot kärnprmärkapitalrelationen med 1,17 procent. Totalt kapital uppgick vid utgången av året till 5 260 MSEK (5 544) och den totala kapitalrelationen uppgick till 15,16 procent (16,49).

Samtliga kapitalrelationer är inom regulatoriska krav. Det signerade men ej likvidreglerade portföljförvärvet i Grekland är inkluderat i riskvägt exponeringsbelopp, portföljen kommer att inkluderas i balansräkningen vid likvidreglering.

För moderbolaget uppgick kärnprimärkapitalrelationen till 11,71 procent (13,09).

Moderbolaget

Hoist Finance AB (publ) är ett kreditmarknadsbolag under Finansinspektionens tillsyn. Det rörelsedrivande moderbolaget förvärvar och innehar fordringsportföljer, vilka förvaltas av utländska filialer. Dessa enheter tillhandahåller även förvaltningstjänster på provisionsbasis till externa parter. Filialerna i Polen, Rumänien och Storbritannien tillhandahåller tjänster inom Hoist Finance-koncernen.

Moderbolagets räntenetto uppgick under året till 1 010 MSEK (1 184). Det minskade räntenettot är huvudsakligen ett resultat av lägre ränteintäkter från koncerninterna lån, som ett resultat av låg förvärvsvolym under året och amorteringar av existerande lån. Räntekostnader var i linje med föregående år, -518 MSEK (-521).

Summa rörelseintäkter uppgick till 1 354 MSEK (1 633). Moderbolaget erhöll inga utdelningar från dotterbolag under året, jämfört med 302 MSEK 2020. Nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick till 68 MSEK (–113) och avser främst orealiserade resultat från marknadsvärdering på räntesäkringsinstrument, motverkat av valutakursförändringar på tillgångar och skulder i utländsk valuta. Övriga intäkter uppgick till 274 MSEK (256) och avser till största del management fees fakturerade till dotterbolag, samt ett likvidationsresultat av Hoist Finances Services AB vilket uppgick till 31 MSEK.

Rörelsekostnader uppgick till -1 273 MSEK (-1 206). Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till -68 MSEK (-62), varav -9 MSEK avser nedskrivning av IT-projekt.

Rörelseresultatet uppgick till 82 MSEK (341). Nedskrivningsvinster/-förluster från förvärvade fordringsportföljer om 7 MSEK (-41) avser skillnaden mellan prognostiserade och faktiska inkasseringar, portföljomvärderingar samt kreditreserveringar för icke-förfallna fordringar. Därutöver skedde en nedskrivning av aktier i dotterbolag med -72 MSEK (-116). Andelar i ägarintressens resultat uppgick till 66 MSEK (71).

Årets resultat uppgick till -53 MSEK (255) och skattekostnaden uppgick till -127 MSEK (-77). Under året har -102 MSEK reserverats för en pågående skatterevision.

Per 31 december 2021 uppgick det redovisade värdet av förvärvade fordringsportföljer till 6 360 MSEK (6 755). Minskningen jämfört med föregående år är främst hänförligt till en lägre förvärvstakt på grund av rådande situation med covid-19. Fordringar på koncernbolag uppgick till 15 168 MSEK (14 402). Fordringarna avser främst finansiering av dotterbolagens förvärv av fordringsportföljer. Inlåning från allmänheten ökade under året till 18 169 MSEK (17 928) och erbjuds, utöver Sverige och Tyskland, sedan i år även i Storbritannien.

Segmentsöversikt

Hoist Finance arbetar efter en organisation där fokus ligger på att bygga ett starkare och mer integrerat bolag för att öka bolagets operationella effektivitet och bättre fånga marknadstillväxten. Segmentsindelningen är sedan 1 Januari 2021 baserad på en ny verksamhetsmodell med tre affärsområden, vilket är hur högsta verkställande ledning följer upp verksamheten. Se not 3 ”Segmentrapportering” för vidare detaljer.  

Hållbarhetsrapport

Hoist Finance har i enlighet med årsredovisningslagen upprättat en hållbarhetsrapport. Hållbarhetsrapporten återfinns i avsnittet "Hållbarhet" under "Värdet vi skapar" i Hoist Finance årsredovisning 2021, sidorna 46-70. Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten återfinns på sidan 215.

Övriga upplysningar

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Som en följd av Hoist Finance affärsverksamhet och breda geografiska närvaro är Hoist Finance exponerat mot flera osäkerhetsfaktorer. Nya och förändrade regleringar av banker och kreditmarknadsbolag kan påverka både direkt, till exempel via kapital- och likviditetsregleringar i Basel IV, och indirekt via dessa regleringars inverkan på utbudet av fordringsportföljer på marknaden. Hoist Finance gränsöverskridande verksamhet innebär skattefrågor avseende koncernbolag i flera jurisdiktioner. Koncernen är därmed exponerad för potentiella skatterisker, som följer av att tillämpningar och tolkningar av förekommande lagar, fördrag, regleringar och vägledning på skatteområdet varierar.

Dessutom är Hoist Finance verksamhet komplex och koncernen innefattar olika typer av legala enheter, filialer och portföljägande bolag, special purpose vehicles. Vidare har Hoist Finance haft flera historiska skatterisker som bolaget med egen skatteavdelning, under flera år, aktivt och löpande arbetat med att reducera. Exempel på sådan reducering av historiska skatterisker är den dom i mål nr 7005–7007-19 och 7009–7011-19 meddelad av Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) den 3 juni 2021. HFD fastställde, med ett positiv utfall för Hoist Finance, det mål som Skatteverket drivit mot Hoist Finance i vilket kammarrätten tidigare även beslutat till Hoist Finance fördel. Målet gällde avdrag för underskott för åren 2012-2014. Ett annat exempel är det pågående skatterevisionsärende drivet av Skatteverket rörande gränsöverskridande allokering av vinst. Skatterevisionen har resulterat i ett negativt förslag till beslut från Skatteverket avseende en tidigare struktur med polska tillgångar etablerad 2014. Processen är i ett inledande skede där Hoist Finance anser att man gjort en korrekt vinstallokering. Ärendet är emellertid komplext och rör svåra skattefrågor. Hoist Finance har intagit en försiktig hållning och avvaktar förvaltningsrättens bedömning av ärendet enligt gällande skattelagstiftning. I avvaktan på en slutlig bedömning har Hoist Finance beslutat om en ytterligare reservering av tillkommande skatt under 2021. Ett ytterligare exempel där Hoist Finance har arbetat med att reducera skatteriskerna är det ärende om förhandsbesked där Bolaget erhöll ett positivt besked från Skatterättsnämnden den 8 november 2021 i dnr 85-19/D gällande de nya ränteavdragsbegränsningsreglerna. Beskedet, som är överklagat av Skatteverket, skapar en förutsebarhet gällande bolagets inkomstskattesituation för kommande år.

Påverkan av covid-19 på Hoist Finance verksamhet beskrivs under avsnittet Riskutveckling. En redogörelse för Hoist Finance riskhantering samt mest väsentliga risker finns i avsnittet "Riskhantering" samt i not 33 ”Riskhantering”.

Riskutveckling

Mot bakgrund av covid-19 är kreditrisken förhöjd och följs upp noggrant. Risken för ytterligare omvärderingar av fordringsportföljer finns kvar då det ännu råder osäkerhet kring den framtida utvecklingen. För att diversifiera bolagets tillgångar ur ett riskperspektiv fortsätter Hoist Finance att utvärdera nya möjligheter att förvärva ytterligare portföljer med säkerställda förfallna fordringar.

Kreditrisken i likviditetsportföljen är fortsatt låg, då placeringar är gjorda i stats-, kommun- och säkerställda obligationer med hög kreditkvalitet.

Hoist Finance har ett internt ramverk för uppföljning och övervakning av de operativa riskerna i koncernen. Koncernen arbetar kontinuerligt med att förbättra kvaliteten i de interna processerna i syfte att reducera de operativa riskerna.

Rekommendationer kring hemarbete skiljer sig mellan olika marknader, Hoist Finance uppdaterar rekommendationerna kontinuerligt beroende på smittoläge och lokala restriktioner.

Ett mer flexibelt arbetssätt jämfört med innan pandemin, med en kombination av kontors-och hemarbete, förväntas fortsätta även efter att covidrestriktioner hävts. Det bedöms inte påverka den operativa risken i någon betydande omfattning. Risknivån gällande operativa risker bedöms därför oförändrad jämfört med föregående kvartal.

Marknadsriskerna är fortsatt låga då Hoist Finance kontinuerligt säkrar både ränte- och valutarisker på kort och medellång sikt.

För att möta de nya Pelare 2-kraven för marknadsrisker i övrig verksamhet som tidigare meddelats av Finansinspektionen har Hoist Finance valt att öka storleken på räntesäkringarna. Mer information om utvecklingen hittas i resultatavsnittet.

Likviditetsrisken var låg under året. Hoist Finance likviditetsreserv överstiger koncernens mål med god marginal. Under året genomfördes ytterligare värdepapperiseringar av förfallna fordringsportföljer i Italien. Värdepapperisering av tillgångsportföljer hanterar de regulatoriska förändringarna som infördes i december 2018.

Europeiska Kommissionen arbetar med en handlingsplan avseende förfallna fordringar för att bättre kunna hantera en ökning i volym av dessa lån som en följd av pandemin. Den föreslagna ändringen skulle innebära att ett institut som köper en portfölj med förfallna fordringar från ett annat institut får likställa rabatten i inköpspris med en nedskrivning vid beräkning av riskvikt. Om rabatten överstiger 20 procent innebär det att riskvikten för fordringen blir 100 procent jämfört med 150 procent utan förändringen. Detta vore positivt för Hoist Finance ur ett kapitaltäckningsperspektiv.

Under sista kvartalet publicerade European Banking Authority (EBA) sin rekommendation angående förändrade riskviktsberäkningar i förvärvade kreditportföljer. Rekommendationen är helt i linje med Europeiska kommissionens förslag ovan. Förslaget från EBA förväntas antas av Europeiska kommissionen och sedan beslutas av Parlamentet. Tidpunkten för slutligt beslut är inte helt fastlagd och Hoist Finance följer utvecklingen noggrant.

Ersättning till ledande befattningshavare

De senast beslutade riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare framgår av not 9 ”Personalkostnader”. Enligt 8 kap 51§ Aktiebolagslagen ska styrelsen upprätta ett förslag till nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare när det uppkommer behov av väsentliga ändringar av riktlinjerna, dock minst var fjärde år. Styrelsen har valt att inte föreslå några väsentliga ändringar av riktlinjerna inför årsstämman i april 2022. Därmed fortsätter riktlinjerna som antogs vid årsstämman 2021 att gälla.

Rapport om de viktigaste inslagen i systemen för intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen

Styrelsens rapport om de viktigaste inslagen i systemen för intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen för räkenskapsåret 2021 avges som ett särskilt avsnitt i bolagsstyrningsrapporten.

Händelser efter rapporteringsperiodens utgång

På Hoist Finance AB:s (publ) extra bolagsstämma den 17 februari 2022 omvaldes den nuvarande styrelseledamoten Peter Zonabend och Bengt Edholm, Camilla Philipson Watz, Christopher Rees, Rickard Westlund och Lars Wollung valdes till nya ordinarie styrelseledamöter. Stämman valde Lars Wollung till styrelseordförande. De tidigare styrelseledamöterna Mattias Carlsson (ordförande), Fredrik Backman, Malin Eriksson, Per Anders Fasth, Niklas Johansson, Henrik Käll och Helena Svancar lämnade styrelsen i samband med stämman.

Hoist Finance tillförordnade VD Per Anders Fasth kommer att lämna sitt uppdrag i samband med att avtalet löper ut den 31 mars 2022.

Utöver detta har inga väsentliga händelser som påverkar verksamheten inträffat.

Framtidsutsikter

Tillgången på portföljer med förfallna fordringar förväntas öka under de närmaste åren, bland annat till följd av regulatoriska förändringar som genomfördes under 2018 och 2019 vilka driver fram försäljningar från bankerna. Konkurrensen om portföljerna som är ute till försäljning är fortfarande påtaglig, men förväntas lätta i takt med ett ökat utbud. Effekterna av pandemin på samhällsekonomin bedöms minska och rättssystemen i flertalet europeiska länder har öppnat igen, vilket innebär att aktiviteten i inkasseringsverksamheten ökar. Hoist Finance kommer fortsatt att ha tillgång till en diversifierad finansiering av verksamheten. Basen i denna kommer fortsatt vara den kostnadseffektiva inlåningen från allmänheten, som tenderar att stödja lönsamheten i en miljö med ökande utlåningsräntor. Det transformationsprogram som bolaget för närvarande genomför, kommer att stärka verksamheten, öka produktiviteten och sänka de indirekta kostnaderna.

Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

- Annual Report 2021 -
- Årsredovisning 2021 -