Logotype
Sök

GRI innehållsindex

Upplysningar 2021

Under 2021 genomförde vi en omfattande gap-analys av vad som kan förbättras i vår GRI-rapportering för att uppnå ökad tydlighet, transparens och kvalitet. Detta resulterade i ökat omfång och ökad precision i GRI-rapporteringen vilket bättre återspeglar verksamheten.

Fundament

GRI standard Hänvisning och kommentarer
GRI 101: Fundament 2016
101-1 Denna rapport har upprättats i enlighet med GRI Standards: Core Option. GRI innehållsindex, Hållbarhetsrapportering

Allmänt

GRI standard Hänvisning och kommentarer
GRI 102: Allmäna uplysningar 2016
102-1 Organisationens namnFörvaltningsberättelse
102-2 Aktiviteter, varumärke, produkter och tjänster

Vår affär, Strategi och målsättningar,

Värdet vi skapar

102-3 Lokalisering av huvudkontoretBolagsstyrningsrapport
102-4 Länder där verksamheten bedrivsVår maknadsnärvaro, Förvaltningsberättelse
102-5 Ägarstruktur och bolagsform

Vår aktie, Förvaltningsberättelse,

Bolagsstyrningsrapport, Not 19

102-6 Marknadsnärvaro

Vår maknadsnärvaro, Förvaltningsberättelse.

Värdet vi skapar, Portföljförvärv

Våra kunder

102-7 Organisationens storlek

Medarbetare i siffror, Vår maknadsnärvaro,

Koncernens resultaträkning, Koncernens balansräkning

Värdet vi skapar, Tillgångar

102-8 Information om anställdaMedarbetare i siffror
102-9 Organisationens leverantörskedjaHoistfinance.com
102-10 Väsentliga förändringar i organisationen och dess leverantörskedja

Milstolpar 2021, Förvaltningsberättelse,

Koncernens balansräkning

102-11 Försiktighetsprincipens tillämpningRiskhantering,
Minskad affärsrisk från klimatförändringar
102-12 Externa initiativ

VD ord, Hållbarhetsrapportering, Hållbarhetsstyrning,

Externa samarbeten

102-13 Medlemskap i organisationer

Hoistfinance.com

102-14 VD-ordVD ord
102-15 Viktiga effekter, risker och möjligheter

Värdet vi skapar, Hållbarhet

Hållbarhetsstrategi, Riskhantering,

Hållbarhetsrapportering

102-16 Värderingar, principer, standarder, uppförandekod och etisk policy

Vår affär, Värdet vi skapar, Hållbarhet

Våra kunder, Riskhantering,

Hållbarhetsstyrning, Hoistfinance.com

102-17 Vägledning och mekanism för rapportering hällande oetiskt/illegalt beteende

Hållbarhetsstyrning, Våra medarbetare

102-18 Styrningsstuktur

Bolagsstyrningsrapport,
Hållbarhetsstyrning

102-19 Delegerande auktoritet

Hållbarhetsstyrning,
Bolagsstyrningsrapport

102-20 Ansvar på ledningsnivå för ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor

Hållbarhetsstyrning

102-22 Sammansättning av högsta ledningsorgan och dess kommittéer

Styrelse

*Utelämnande av 102-22 vi. and vii. på grund av otillgänglig information. 
102-23 Ordförande för högsta ledningsorgan

Styrelse

102-24 Nominering och val till högsta ledningsorgan

Bolagsstyrningsrapport

*Utelämnande av 102-24 iv. på grund av otillgänglig information. 
102-25 Intresskonflikter

Robust ramverk för anti-korruption,

Bolagsstyrningsrapport

*Utelämnande av 102-25 iv. på grund av sekretess. 
102-26 Högsta ledningsorganets roll i att utveckla syfte, värderingar och strategi

Bolagsstyrningsrapport

102-32 Högsta ledningsorganets roll i hållbarhetsrapporteringen

Hållbarhetsrapportering

102-33 Kommunikation kring kritiska områden

Våra medarbetare, Bolagsstyrningsrapport

102-34 Typ och totalt antal av kritiska områden 

Hållbarhetsrapportering

*Utelämnande av "typ" i 102-34 a. på grund av sekretess. 
102-35 Ersättningspolicy

Not 9

102-36 Process för fastställande av ersättning

Not 9

102-37 Intressenternas medverkan i ersättningsprocessen

Bolagsstyrningsrapport

102-40 IntressentgrupperVärdet vi skapar
102-41 Andel anställda som omfattas av kollektiva förhandlingar

Våra medarbetare, Alla medarbetare har full föreningsrätt.

*Utelämnande av % på grund av otillgänglig information. Vi förstärker kontinuerligt våra processer för datainsamling under 2022.
102-42 Identifiering och urval av intressenterHoistfinance.com
102-43 Metoder för samarbete med intressenterHållbarhetsstyrning, Hoistfinance.com
102-44 Viktiga frågor som lyfts deam av intressenterna Hållbarhetsrapportering, Hoistfinance.com
102-45 Affärsenheter som inkluderas i redovisningen

Not 19

102-46 Process för att fastställa redovisningsinnehåll och avgränsningar

Hållbarhetsstyrning, Hoistfinance.com

102-47 Frågor som identifierats som väsentligaHållbarhetsstyrning, Hoistfinance.com,
Hållbarhetsstrategi
102-48 Återställningar av information

Omräkningar av basår och mätmetoder definieras 

genomgående för data presenterad i rapporten.

102-49 Förändringar i rapporteringen

Hållbarhet, Hållbarhetsrapportering

102-50 Redovisningsperiod

Hållbarhetsrapportering

102-51 Datum för senaste redovisningHållbarhetsrapportering
102-52 Redovisninscykel

Hållbarhetsrapportering,

Förvaltningsberättelse

102-53 Kontaktuppgifter för frågor om redovisningenHållbarhetsrapportering
102-54 Val av rapporteringsnivåGRI innehållsindex, Hållbarhetsrapportering
102-55 GRI innehållsindexGRI innehållsindex
102-56 Extern granskning

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade 

hållarhetsrapporten

Management approach

GRI standard Hänvisning och kommentarer
GRI 103: Management approach 2016
103-1 Avgränsningar för väsentliga frågor inom organisationen

Alla områden som ingår i väsentlighetsmatrisen, vilken bygger på intressentdialoger, är mer eller mindre väsentliga för organisationen, vilket framgår i matrisen. Effekterna av väsentlighetsanalysen sker internt samt i interaktionen med våra intressenter. Hoist Finance har direkt påverkan på väsentliga områden genom hur vi behandlar våra kunder och medarbetare, och i samband med vissa miljöutsläpp. Vi påverkar också indirekt väsentliga frågor i relation till våra leverantörer, och i relation till vårt bidrag till samhället i stort. Rapporteringen gällande väsentlighetsområden begränsas till Hoist Finance Group om inget annat anges.

103-2 Upplysningar om hållbarhetsstyrningen

Hoist Finance har som målsättning att hantera alla väsentlighetsområden genom bolagsstyrningsprocessen. Bolagsstyrningen understöds också av vår hållbarhetsstyrningsmodell.

Vi är däremot inte fullt i mål gällande alla väsentlighetsområden ännu. Arbetet pågår och vi utvecklas kontinuerligt. Under 2021, implementerade vi exempelvis kontinuerlig utvärdering av hållbarhetsstrategin och relaterade målsättningar i vår affärsutvärderingsprocess.

103-3 Uppföljning av hållbarhetsstyrningen

Bolagsstyrningsmodellen utvärderas årligen och hållbarhetsstyrningsmodellen uppdateras kontinuerligt efter behov. Vi har en internrevisionsfunktion och vår klagomålsmekanism kan användas för att utvärdera styrningens effektivitet. Resultatet av utvärderingen av ledningsmodellen, till exempel genom uppnådda resultat i jämförelse med målsättningar, presenteras i GRI Innehållsindex. Detta gäller också för eventuella justeringar.

Specifika upplysningar

GRI standardHänvisning och kommentarer 
GRI 201: Ekonomiska resultat 2016

201-1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde

Koncernens resultaträkning
201-2 Ekonomiska konsekvenser och andra risker och möjligheter till följd av klimatförändringar

Riskhantering,
Minskad affärsrisk från klimatförändringar

*Utelämnande av 201.2 iii. på grund av otillgänglig information. Vi förstärker kontinuerligt våra processer för datainsamling under 2022.
201-3 Omfattningen av organisationens förmånsbestämda åtagandenNot 1 (16. Ersättningar till anställda)
GRI 202: Marknadsnärvaro 2016
202-2 Koncernledning anställd från det lokala samhället

89% av våra landschefer är anställda
från det lokala samhället.  

GRI 205: Anti-korruption 2016
205-1 Andel och antal affärsenheter som analyserats avseende risk för korruption

Riskhantering,

Robust ramverk för anti-korruption

205-2 Kommunikation och utbildning avseende antikorruptionHållbarhetsrapportering,
Hållbarhetsstyrning
205-3 Bekräftande korruptionsincidenter och vidtagna åtgärder

Hoist Finance har under 2021 inte varit föremål
för varningar eller sanktioner i samband med regelefterlevnadsbrott från 
någon tillsyndsmyndighet. 

GRI 302: Energi 2016
302-1 Energianvändning inom organisationenHållbarhetsrapportering
302-1 g. DEFRA
302-2 Energi

Hållbarhetsrapportering

302-2 c. DEFRA 

302-3 Minskning av energianvändningenHållbarhetsrapportering
GRI 305: Utsläpp 2016

Källa för samtliga emissionsfaktorer
i GRI 305-rapporteringen: DEFRA 

305-1 Direkta utsläpp av växthusgaser (Scope 1)Hållbarhetsrapportering, Kontrollmetod
305-2 Indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 2)Hållbarhetsrapportering, Kontrollmetod
305-3 Andra indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 3)Hållbarhetsrapportering
305-4 UtsläpssintensitetHållbarhetsrapportering
305-5 Minskning av växthusgaserHållbarhetsrapportering
GRI 307: Miljöefterlevnad 2016
307-1 Brister i efterlevnad med miljölagar och förordningar

Inga identifierade efterlevnadsbrott av miljölagar och förordningar.

GRI 308: Leverantörers miljöutvärdering 2016
308-1 Andel nya leverantörer som bedömts utifrån miljökravHållbarhetsrapportering
GRI 401: Anställning 2016
401-1 Nyanställningar och personalomsättningMedarbetare i siffror
*Utelämnande av data per region på grund av brist på tillämplighet.
Genus och ålder är mer relevant.
401-3 FöräldraledighetMedarbetare i siffror
*Utelämnande av 401 c-e på grund av otillgänglig information. 
Vi förstärker kontinuerligt våra processer för datainsamling under 2022.
Employment 403: Arbetsmiljö och säkerhet 2018
403-2 Riskidentifiering, riskbedömning och incidentutredning

Riskhantering, Våra medarbetare,

Hållbarhetsstyrning

403-9 Arbetsrelaterade skador Medarbetare i siffror
*Utelämnande: enbart a. iii. presenteras på grund av applicerbarhet.
iii. är mest relevant för vår verksamhet.
GRI 404: Träning och utbildning 2016
404-1 Genomsnittligt antal tränings- och utbildningstimmar per anställd Våra medarbetare
*Utelämnande av 404 1. i. & ii. på grund av otillgänglig information. Vi förstärker kontinuerligt våra processer för datainsamling under 2022.
404-2 Program för att uppgradera de anställdas kompetens och program för övergångshjälp Våra medarbetare
404-3 Andel anställda som får regelbundna prestations- och karriärutvecklingssamtal Våra medarbetare
GRI 405: Mångfald och lika möjligheter 2016

405-1 Mångfald i beslutsfattande grupper och bland anställda

Medarbetare i siffror, Styrelse

405-2 Löneskillnad i procent mellan män och kvinnor Våra medarbetare
*Utelämnande av 405-2: information otillgänglig per anställningskategori. Vi förstärker kontinuerligt våra processer för datainsamling under 2022.
GRI 406: Icke-diskriminering 2016
406-1 Antal fall av diskriminering och hantering av dessaHållbarhetsrapportering
*Utelämnande av 406-1 b. på grund av sektress. 
GRI 408: Barnarbete 2016
408-1 Verksamhet och leverantörer som löper större risk för incidenter kring barnarbeteHållbarhetsstyrning
GRI 409: Tvångsarbete 2016
409-1 Verksamhet och leverantörer som löper större risk för incidenter kring tvångsarbeteHållbarhetsstyrning
GRI 412: Utvärdering av mänskliga rättigheter 2016
412-2 Utbildning av medarbetare om policyer eller procedurer för mänskliga rättigheter

Hållbarhetsstyrning, Starkt skydd för kundernas integritet

GRI 414: Leverantörers sociala utvärdering 2016
414-1 Andel nya leverantörer som utvärderats enligt kriterier för miljö- och övrig samhällsapåverkanHållbarhetsrapportering
GRI 418: Kundeintegritet 2016

418-1 Klagomål rörande kundintegritet och förlust av kunddata

Hållbarhetsrapportering

GRI 419: Socioeconomisk efterlevnad 2016
419-1 Bristande efterlevnad av lagar och regler på det sociala och ekonomiska området. Hållbarhetsrapportering

Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

- Annual Report 2021 -
- Årsredovisning 2021 -