Logotype
Sök

Hållbarhetsrapportering

Hur vi rapporterar

Detta är Hoist Finance femte integrerade Hållbarhetsrapport, för perioden 1 januari 2021 till 31 december 2021. Hållbarhetsrapporten presenteras för varje verksamhetsår och gäller för hela verksamheten om inget annat anges. Den senaste Hållbarhetsrapporten publicerades 23 mars 2021.

Hållbarhetsrapporten har utformats i enlighet med Årsredovisningslagen och Global Reporting Initiative (GRI) riktlinjer för hållbarhet: Core Option, FN Global Compacts (UNGC) tio principer, och FN:s hållbarhetsmål (SDGerna). Årsredovisningen utgör vår rapportering under FN Global Compact (CoP), aktiv nivå. Dessutom inkluderar Hållbarhetsrapporten vår rapportering enligt EU:s taxonomiförordning för 2021, och rapporten utnyttjar dessutom vår roll som certifierad NASDAQ ESG Transparency Partner, eftersom denna rapportering stödjer oss att kontinuerligt öka transpararenshöjande åtgärder.

Hållbarhetsrapportens struktur och referenser gällande lagstadgade krav för information om vårt åtagande gällande miljön, sociala förhållanden, medarbetare, mänskliga rättigheter och anti-korruption anges nedan. Hållbarhetsrapportens omfattning framgår i GRI Innehållsindex i denna rapport. Hållbarhetschefen är ansvarig för produktionen av Hållbarhetsrapporten.  Styrelsen är ansvarig för Hållbarhetsrapportens godkännande.

Hållbarhetrapportens struktur

Kontakt

För frågor gällande hållbarhet, vänligen kontakta IR-ansvarig, Ingrid Östhols.
ir@hoistfinance.com

Uppföljning 2021 – Nyckeltal

Datainsamling

Förbättrad datainsamling och mer effektiva processer har varit ett tydligt fokus för Hållbarhetsfunktionen under 2021. Vår nya digitala plattform förbättrar kvaliteten på vår data, och tillåter för mer exakta emissionsfaktorer och fler variabler för rapportering av våra utsläpp av växthusgaser enligt Greenhouse Gas (GHG) Protocol. Den förbättrade datainsamlingen innebär att data för 2021 inte alltid är helt jämförbar med föregående års rapportering. Följande variabler ingår i rapporteringen av CO2-utsläpp för 2021:

 • Scope 1: Företagsbilar och vår solcellsproduktion i Italien.
 • Scope 2: Förvärvad energi i våra kontor, inklusive elektricitet, uppvärmning och nedkylning.
 • Scope 3: Affärsresor (inklusive flyg, tåg och hotell), brev till kunder, molntjänster, och kontorsmaterial (papper för internt bruk).
20212020  2019
Vi bidrar till ett inkluderande finansiellt ekosystem   

Kunder som fått stöd att återgå till det finansiella ekosystemet 
(betalat hela sin skuld, gjort återbetalning, skapat återbetalningsplan)

923 300--
Kundnöjdhet i digitala självbetjäningsportaler  92%91%88%
TEAM U-samarbete: Företag räddade från konkurs med stöd via den Hoist Finance-finansierade onlineportalen32--
TEAM U-samarbete: Förbättrad räckvidd till människor i finansiella svårigheter via onlineportalen25%--
TEAM U-samarbete: Finansiell skada förhindrad för skuldsatta individer och entreprenörerEUR 8 miljoner--

Vi skapar den bästa arbetsplatsen (poäng i GPTW-enkäten)5

TRUST-index, %

767768

Mångfald, %

919189

Välmående, %

828468

Vi upprätthåller den högsta etiska standarden

  
Mottagna visselblåsarärenden7--
Hanterade visselblåsarärenden7--
Resultat i HOFI anti-korruptionsindex84
Antal granskningar (De registrerades rättigheter och personuppgiftsintrång)*27--
Antalet avslutade/hanterade granskningar*25
Antalet granskningar där åtgärder behövt vidtas*2--
Vi bekämpar klimatförändringar  
Totala CO2-utsläpp, metriska ton11426362621
Energiförbrukning inom organisationen, kWh2,052,2511)820,386 2)1,873,049 4)
Scope 1: Direkta CO2-utsläpp, metriska ton23941109
Scope 2: Indirekta CO2-utsläpp; "market based", metriska ton4681)264 2)1,107 4)
Indirekta utsläpp per kvadratmeter kontorsyta, metriska ton0,021)0.02 2)0.08 4)
Scope 3: Övriga indirekta CO2-utsläpp, metriska ton435332 3)1,406
Övriga indirekta utsläpp per anställd (FTE), metriska ton0,30.2 3)0.9
Totalt antal skickade brev till våra kunder9,685,04410,780,478N/A

1 Exklusive BeNe, Grekland och Cypern. Notera att det genomsnittliga antalet anställda av dessa kontor är 13 FTEs. 
2 Exklusive BeNe, Greekland och Lodon
3 Exklusive BeNe och London
4 Exklusive BeNe, Grekland och Polen 
5 Antalet arbetsrelaterade olyckor, personalomsättning och mångfaldsindikatorer återfinns i sektionen Medarbetare i siffror.

Kommentar kring nyckeltal

Vi upprätthåller högsta etiska standard

*Hoist Finance hade kontakt med/granskades av tillsynsmyndigheter på grund av klagomål från kunder gällande dataskyddsintrång under 2021. Två av klagomålen resulterade i varningar men inga administrativa böter utfärdades. Det uppstod två allvarliga fall av personuppgiftsincidenter hos våra tredjepartsleverantörer; en brand i ett pappersarkiv och en så kallad ransomware-attack hos en av våra inkasso-samarbetspartners. Vi rapporterade båda dessa händelser till tillsynsmyndigheterna och undersökningarna pågår.

Vi bekämpar klimatförändringar

Våra totala CO2-utsläpp ökade mellan 2020 och 2021 i takt med att medarbetarna gradvis återvände till kontoret och därmed förbrukade mer energi. Vår Scope 2-rapportering innefattar också ytterligare två kontor jämfört med tidigare år. Vår Scope 3-rapportering är också högre än under 2020, vilket är förväntat eftersom den för första gången inkluderar tågresor, hotell och molntjänster, och eftersom vi förbättrat förmågan att mäta CO2-utsläpp i samband med externa utskick av brev. Dock är resultatet betydligt bättre jämfört med 2019, då vi förbrukade mer energi per kvadratmeter, använde mindre förnybar energi och reste betydlig mer. Sammanfattningsvis så har vi uppnått målen för CO2-utsläpp och utskick under 2021.

Uppföljning 2021 – indikatorer & resultat

Nedan listas alla indikatorer för rapporteringscykeln 2021 och hur vi kommit fram till varje specifik indikator. Indikatorer som markeras som gröna har uppnåtts, indikatorer som markeras som gula har delvis uppnåtts/pausats, och indikatorer som markeras som röda har inte uppnåtts.

Våra MålVåra Indikatorer och åtaganden 2021Resultat  2021Utveckling
Minska indirekt och direkta CO2-utsläpp.
 • Minska CO2-utsläppen med 30% jämfört med 2019 års nivå.
 • Kontinuerlig minskning av energiförbrukningen i kombination med avsikt att konvertera till förnybar energi. 
 • 49% förnybar energi på våra kontor.
 • Under 2021 fanns alternativet att arbeta hemifrån på alla marknader.
 • 444 500 digitala möten under 2021. Trots att detta är en minskning från 2020, så är preferensen för digitala möten intakt.

 

Green dot
Minska vår papperskonsumtion.
 • Migrera 10% av utskickade brev till digitala utskick. 
 • Digitala självbetjäningsportaler för kunder implementerade på 8 marknader.
 • Dashboard för brev på plats för att identifiera överflödiga brev. 
 • Rules Engine tillgänglig på 3 marknader.
 • Process för migrering av brev till digitala plattformar och borttagning av överflödiga brev påbörjad.

 

Green dot
Minska klimatrisken för vår affär. 
 • Vidareutveckla vår kartläggning av klimatrelaterade risker kopplade till alla  materiella tillgångar inom alla marknader.
 • Vi fyller kontinuerligt vår databas med data för våra franska och italienska säkerställda fodringar.
 • Vi har integrerat data kring miljörisker med annan portföljdata, vilket tillåter för en inkludering av utvärderingar av miljörisker i våra investeringsprocesser. 

 

Green dot
Högsta möjliga kundnöjdhet.
 • Implementera kundnöjdhetsundersökning i tre olika stadier av kundresan i samtliga marknader. Ha tillhörande dashboard på plats i slutet av året. 
 • På grund av oförutsedda förändringar på ledningsnivå- samt på grund av covid-19  så har arbetet fördröjts till 2022. 
 • Pilotprojekt genomfört i Polen och Frankrike under 2021.
 • Den genomsnittliga kundnöjdheten i pilotstudierna låg på 80%. 

 

Green dot
Utveckling av digitala kanaler för bättre kundtjänst.
 • 30% inkasseringsnivå i portalen
 • 95% kundnöjdhet i portalen
 • 28% inkasseringsnivå i portalen (2020: 20%, 2019: 15%)
 • 92% kundnöjdhet i portalen (2020: 91%, 2019: 88%)

 

Green dot
Bilda externa partnerskap med organisationer som har nya och innovativa idéer för ökad finansiell inkludering.
 • Etablera 1-2 partnerskap-
 • Nya partnerskap sattes på paus under 2021 på grund av covid-19.

Green dot

Affärspartners - nöjdhetsindex.

 • 80% av våra bankkunder rankar Hoist Finance som topp tre i marknaden.
 • 86% av bankkunder rankade Hoist Finance som topp tre i marknaden.
 • Frågeformuläret skickade till mer än 85 banker och svarsfrekvensen var nästintill 50%. 

 

Green dot
Medarbetarnas hälsa och välbefinnande.
 • 85% i medarbetarnas välbefinnande i den årliga GPTW-undersökningen. 
 • 77% i TRUST-index i GPTW.
 • Under året har vi arbetat hårt med att stötta våra medarbetare på alla marknader. Exempel på initiativ under året finns i sektionen Våra medarbetare. 

 

Green dot
Mångfald och lika möjligheter.
 • Minimum 90% i jämställdhetskategorin i GPTW.
 • Under 2021 har vi analyserat data på gruppnivå för att definiera harmoniserade fokusområden för vårt mångfaldsarbete. Läs mer här. 

 

Green dot
Jämställdhet.
 • Utveckla en gemensam rapporteringsstandard under 2021.
 • Under 2021 har vi samlat in data för att definiera en baseline för harmoniserad rapportering kring jämställdhet. Läs mer här.

Green dot
Starka kundintegritetsprocesser.
 • 100% (med 2%-ig marginal) av medarbetarna utbildas i dataskydd och hur man skyddar persondata. 
 • Digital utbildning kring GDPR genomförd av 98% av medarbetarna (98% 2020; 86% 2019).

 

Green dot
Robust ramverk för anti-korruption.
 • Utveckla HOFI anti-korruptionsindex. 
 • 100% av medarbetarna ska genomgå anti-korruptionsträning (med 2%-ig marginal).
 • 100% av medarbetans ska genomgå AML-träning (med 3%-ig marginal). 
 • Anti-korruptionsindex utvecklat.
 • Digital utbildning i anti-korruption genomförd av 98% av medarbetarna (98% in 2020).
 • Digital utbildning i AML genomförd av 99% av medarbetarna (97% in 2020).

 

Green dot

Hållbara och lokala inköpsprocesser. 

 • 100% av nya leverantörer (över 10 000 EUR och 5 anställda) ska granskas enligt hållbara inköpsrutiner.
 • Processerna för hållbara granskningar slutförda och implementerad. 
 • På grund av effektivitetsbrister i registreringsplattformen har vi däremot en svårighet att samla in harmoniserad data för att ge stöd åt våra resultat.

 

Green dot

Rapportering av EU-taxonomin – Artikel 8

Sammanhang

Under 2021, har EU-kommissionen utfärdat ett stort antal uppdateringar gällande klimatrelaterade regler. Förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFRD), uppdateringar av EU:s taxonomiförordning och relaterade delegerade akter, och förslaget till skärpt EU-direktiv om företags hållbarhetsredovisning (CSRD) utifrån direktivet om icke-finansiell rapportering (NFRD), förändrar spelplanen för hållbarhet i den finansiella sektorn. Nedan följer Hoist Finance första årliga rapport enligt EU:s taxonomiförordning för 2021.

Omfattning och tillämplighet

Hoist Finance inkluderas inte i SFRD med hänvisning till definitioner som presenteras i Artikel 2(1) eller Artikel 2 (11). Vi stöder dock ökad transparens inom den finansiella sektorn. Enligt Taxonomiförordningen och skyldigheten att publicera icke-finansiella rapporter för koncernen i enlighet med NFRD, så rapporterar Hoist Finance enligt EU-taxonomin som ett ‘financial undertaking’ i enlighet med Artikel 1(8) i den delegerade akten som associeras med Artikel 8 i taxonomin. Hoist Finance rapporterar finansiella upplysningar som ett ‘kreditinstitut’ enligt definitionen i Artikel 4(1), punkt (1) i förordning <EU 575/2013>.

Upplysningar 

ExponeringarMSEK%
Icke-taxonomiberättigade och taxonomiberättigade ekonomiska aktiviteter26 21786%
Nationella regeringar, centralbanker och överstatliga emittenter samt derivat1 1394%
Handelsportfölj och inter-bankutlåning2 0477%Före
Företag som inte är skyldiga att publicera icke-finansiell information4271%
Övriga tillgångar5422%
Summa tillgångar30 372100%

Specifikation av redovisat bruttovärde av exponeringar mot icke-taxonomiberättigade och taxonomiberättigade ekonomiska aktiviteter

MSEK%
varav företag som är skyldiga att publicera icke-finansiell information
Finansiella företag3 93515% 
Kreditinstitut3 93415%
Övriga finansiella företag10%
Icke-finansiella företag1 0364%
varav företag som inte är skyldiga att publicera icke-finansiell information
Hushåll20 71079%
varav lån med säkerhet i bostadsfastigheter2 99611%
varav lån med säkerhet i motorfordon00%
Kommunal finansiering5132%
Övertagen egendom för skyddande av fordran240%
Summa26 217100%

Kvalitativa upplysningar

Enligt skrivelsen i Artikel 10 av den delegerade akten som kompletterar Artikel 8 i taxonomiförordningen, så rapporterar Hoist Finance enligt upplysningskravet för januari 2022, vilket är utgångspunkten för de nyckeltal som satts för januari 2024. Vi rapporterar också den kvalitativa information som redovisas i Annex XI i den delegerade akten.

Exponeringen i totala tillgångar för icke-inkluderade och inkluderade ekonomiska tillgångar i taxonomin består av Hoist Finance balansräkning med lån och förskott, säkerheter och aktier enligt Annex VI till Artikel 8 i taxonomin. Vi redovisar också exponeringen i tillgångar gentemot stater, centralbanker och överstatliga organ samt derivat i form av statsskuldsförbindelser och derivat. Andelen exponeringar i våra totala tillgångar mot åtaganden utan skyldighet att publicera icke-finansiell information relaterar till Hoist Finance andelar i joint ventures, aktuella och uppskjutna skattefordringar samt förutbetalda kostnader.

Rapporteringen av handelsportfölj inkluderas inte eftersom vi inte handlar i finansiella instrument och inte har någon handelslager. Dock innehåller vår bankportfölj gröna instrument till ett totalt värde om 500 EUR per 31 december 2021. Hoist Finance inter-bankutlåning består av kassa och disponibel utlåning till kreditinstitut. 

Källan för ESG-data är huvudsakligen regulatoriska rapporter i enlighet med FINREP (“FINancial REPorting”), vilket baseras på data från Hoist Finance databaser, som exempelvis huvudbok, inkasseringssystem och portföljdatabaser.

Som ett kredithanteringsbolag med kreditmarknadslicens har vi en viktig roll att spela för att hjälpa finansmarknaderna uppnå mer transparent hållbarhetsrapportering. Våra portföljer utgörs dock av konsumentskulder. Hoist Finance följer upplysningskraven i den delegerade akt som kompletterar Artikel 8 i taxonomiförordningen genom denna rapportering. Dock kommer EU-taxonomin inte påverka våra nyckeltal för hållbarhet, verksamhetens nyckeltal eller vårt kundengagemang. Hoist Finance enda ekonomiska aktiviteter som är taxonomiberättigade sker inom våra fastighetsbolag i Italien, Frankrike och Cypern, i syfte att förvalta övertagen egendom. Eftersom dessa tillgångar utgör ett mycket litet segment av de totala tillgångarna i balansräkningen så prioriterar vi för närvarande inte taxonomi-relaterad utveckling i verksamhetens nyckeltal.

Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

- Annual Report 2021 -
- Årsredovisning 2021 -