Logotype
Sök

Hållbarhetsstyrning

Intressenter och väsentlighetsanalys

Att förstå våra intressenters perspektiv är avgörande för att kunna identifiera och hantera våra prioriteter. Genom att löpande arbeta med- och engagera flera olika intressenter på alla våra marknader och utveckla våra processer därefter, försäkrar vi att hållbarhetsstrategin bygger på de icke-finansiella aspekter som är viktigast för våra intressenter. Läs mer om processen för arbetet med våra intressenter och vår väsentlighetsanalys här.

Hållbarhetspolicy och andra stöttande policyer

Koncernens Hållbarhetspolicy styr vårt hållbarhetsarbete. Policyn, som granskas årligen, inkluderar principer för varje enskild intressentgrupp och illustrerar Hoist Finance fokus på att integrera hållbarhet inom den dagliga verksamheten, och inkluderar miljöfrågor, mänskliga rättigheter, sociala frågor, medarbetarfrågor och antikorruption. Alla nyanställda medarbetare genomgår en digital utbildning med fokus på Hållbarhetspolicyn. Utbildningen kommer att genomföras årligen för alla medarbetare från 2022 och framåt. Andra företagspolicyer och instruktioner som är avgörande för ESG-styrningen hittas på hemsidan och resultatet av dessa policyer, såsom exempelvis hur de bidrar till hållbarhetsmålsättningarna, följs upp regelbundet inom ramen för våra business reviews.

Vår Uppförandekod för leverantörer styr kundernas efterlevnad inom ESG-frågor och etisk affärsverksamhet och bygger på FN:s Global Compact, ILO-deklarationen om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, Deklarationen för de mänskliga rättigheterna, och United Kingdom Modern Slavery Act. 

Hållbarhet som en del av vår bolagsstyrning

Styrelsen

Styrelsen är det högsta styrande organet och överser hållbarhetsstrategin. Styrelsen utövar sin bestämmanderätt kring hållbarhetsarbetet och dess utveckling åtminstone årligen. Styrelsens kommitté RACO (Risk och revisionsutskottet) ger råd, vägledning och rekommendationer kring väsentliga hållbarhetsfrågor.

VD

Vår VD har huvudsakligt ansvar för fövaltning och verkställande av hållbarhetsstrategin med stöd av koncernledningen.

Hållbarhets- och etik-kommitté

Ett forum som bidrar med rekommendationer till koncernledningen gällande hållbarhets- och etikfrågor. Tar vägledande beslut och utövar tillsyn för organisationen kring frågor såsom etiska dilemman, miljöfrågor, sociala frågor, mänskliga rättigheter, personalfrågor och kundfrågor. Leds av vår VD och samlas fyra gånger per år. 

Hållbarhetsfunktion

Utvecklar hållbarhetsstrategin och stöttar verksamheten i leveransen av KPIer i samarbete med operativa och funktionella enheter. 

Hållbarhets- ambassadörer

Landsledning

Ansvariga för att utveckla lokala aktivitetsplaner och leverera på strategin och givna KPIer. Integration och verkställande in i den dagliga verksamheten säkerställs genom kvartalsvisa business review-processer. Ansvariga för kommunikation med hållbarhetsfunktionen samt förvaltning och utveckling av hållbarhetsstrategins genomslagskraft. 

Funktionella enheter

Ansvariga för integration och verkställande av satt hållbarhetsstrategi samt KPIer. Stöttar integrationen av hållbarhetsfrågor i beslutsprocesser. 

Nätverk för hållbarhetsambassadörer

Hoist Finance nätverk för hållbarhetsambassadörer lanserades 2020 och möts en gång i månaden. Nätverket består av 23 ambassadörer från alla marknader och funktioner inom organisationen. Syftet med nätverket är att utveckla och möjliggöra en hävstångseffekt på Hoist Finance hållbarhetsstrategi inom hela organisationen. Nätverket är en kanal där medarbetarna delar bästa praxis och fungerar också som en kommunikations- och feedbackkanal mellan Hållbarhetsfunktionen och de olika marknaderna.

Nätverket för hållbarhetsambassadörer ökar medvetenheten om hur vårt dagliga arbete har påverkan på finansiell inkludering och försäkrar att lokala aktiviteter ligger i linje med hållbarhetsstrategin.


 
 

Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

- Annual Report 2021 -
- Årsredovisning 2021 -