Logotype
Sök

Riskhantering

Hoist Finance kärnverksamhet är att förvärva och förvalta förfallna låneportföljer, vilket innebär att vi är exponerade för kreditrisker. Att vara ett reglerat kreditmarknadsbolag under Finansinspektionens tillsyn gör det ännu viktigare att ha goda insikter i och effektivt hanteras alla de risker som vi som företag utsätts för. 

Ramverk för riskhantering  

Målen för Hoist Finance riskhantering är att:  

  • Öka medvetenheten om bolagets totala riskbild genom att identifiera, analysera, mäta, kontrollera och rapportera risker.
  • Underlätta och försäkra sund och säker affärsutveckling.
  • Säkra företagets överlevnad genom att upprätthålla tillräckliga kapital- och likviditetsnivåer. 

Detta skapar och upprätthåller i sin tur förtroendet för Hoist Finance bland våra intressenter och gör att vi skapar hållbart aktieägarvärde. För att uppfylla dessa mål har styrelsen antagit policys och strategier för hur företaget ska hantera, analysera, kontrollera och rapportera risker i den dagliga verksamheten, vilket utgör ramverket för riskhanteringen. 

Hoist Finance kärnverksamhet och riskstrategi är att generera avkastning genom kontrollerad kreditriskexponering mot förvärvade fordringsportföljer. Denna typ av kreditrisk är något vi aktivt eftersträvar. Andra typer av risker, som operativa risker och marknadsrisker, är oönskade men ibland oundvikliga. De minimeras dock så långt det är ekonomiskt möjligt.  

För att säkra företagets överlevnad beräknar vi riskkapaciteten, vilken består av våra kapital­ och likviditetsbuffertar. Riskkapaciteten för kapital utgörs av skillnaden mellan faktiska kapitalnivåer och regulatoriska miniminivåer, och visar vår förmåga att absorbera förluster innan kritiska nivåer uppnås. Riskkapaciteten för likviditet motsvarar storleken på det likviditetsutflöde som Hoist Finance kan hantera utan att bryta mot lagstadgade minimikrav.  

Med utgångspunkt i riskkapaciteten beslutar styrelsen om Hoist Finance riskkapacitet. Genom att väga möjlig avkastning mot potentiella risker kan styrelsen besluta en lämplig nivå för Hoist Finance risker och avkastning. Hoist Finance riskkapacitet ligger till grund för affärsbeslut och de risklimiter som tillämpas i den dagliga verksamheten, samt vid uppföljning av riskerna. Koncernens riskkontrollfunktion följer kontinuerligt upp att Hoist Finance inte tar några risker som överstiger den beslutade riskkapaciteten eller de limiter som satts. 

Tre försvarslinjer 

Hoist Finance riskhantering bygger på en sund riskkultur, en effektiv operativ struktur med tydliga policys och riktlinjer och transparent rapportering och uppföljning. Styrelsens riskpolicy fastställer ramar, roller och ansvar för riskhanteringen samt riktlinjer som säkerställer att det finns tillräckligt kapital och likviditet för att klara ekonomiska motgångar. 

Hoist Finance riskhantering följer roll- och ansvarsfördelningen enligt de tre försvarslinjer som beskrivs i Bolagsstyrningsrapporten. 

Riskkultur 

Inom Hoist Finance finns en djup insikt om att en sund riskkultur är avgörande för effektiv riskhantering. Därför arbetar vi strukturerat för att stödja och främja en god riskkultur inom bolaget. Hoist Finance definierar god riskkultur som: 

  • Transparens, där information delas i möjligaste mån och kommunikation och återkoppling ges klart, koncist och i konstruktiv anda. 
  • Teamwork, där det är högt i tak och det är lätt att dela med sig och lära av sina erfarenheter, såväl framgångar som misslyckanden. 
  • Balans mellan risk och avkastning, där alla beslut och överväganden beaktar både den risk och den avkastning som beslutet innebär. Bolaget anser att konstruktiva diskussioner kring risk och avkastning är av yttersta vikt för att fatta bra beslut gällande våra affärsmöjligheter. 
  • Sund incidenthantering, där incidenter rapporteras, analyseras och åtgärder vidtas för att minska risker så länge det är ekonomiskt försvarbart.  En lärande och sund riskkultur bidrar till att alla lär sig av sina misstag i en kontinuerlig förbättringsprocess. 

Att främja en balanserad riskkultur är ett långsiktigt och kontinuerligt arbete som genomsyrar allt Hoist Finance gör. Interna regelverk, ersättningssystem och andra incitament, etiska riktlinjer, formella utbildningsinsatser och andra styrmekanismer inom bolaget utformas så att riskkulturen utvecklas i positiv riktning. Vi förbättrar kontinuerligt riskkulturen och har infört initiativ som breddar riskhanteringen till att innefatta risker utanför det som tidigare ansågs vara traditionella riskkategorier för banker. Dess risker inkluderar exempelvis klimatförändringar och medarbetarnas välmående. Arbetet utförs i nära samarbete med vårt hållbarhetsteam och i aktivt samarbete med Kommittén för  affärsetik och hållbarhet.  

Säkerhetshantering 

Vår hantering av informationssäkerheten fokuserar på att skydda kunddata och affärskritisk information. De regulatoriska kraven på finansbranschen är höga och framöver så kommer de att öka ytterligare och vi prioriterar därför detta inom Hoist Finance säkerhetsarbete.

Under året har antalet cyberintrång ökat betydligt i finansbranschen samtidigt som nya intrångsmetoder utvecklats. För att kunna förhindra nya cyberintrång har vi infört flera initiativ och implementerat olika försvarsmekanismer.

Styrelsen och ledningen har ett kontinuerligt fokus på arbetet med informationssäkerhet. Rapporteringen sker kvartalsvis till ledningsgruppen och styrelsen, både i fråga om nyckeltal och uppföljning av incidenter, eller speciella projekt.

Säkerhet hanteras i alla tre försvarslager där det första lagret fokuserar på verksamheten, det andra på granskningar och tester och det tredje på internrevision.

En viktig del av säkerhetshanteringen är att försäkra en hög säkerhetsmedvetenhet bland medarbetarna, och vi har därför investerat i en ny utbildning och ett nytt verktyg som regelbundet testar och tränar medarbetarnas kunskaper. Resultaten granskas noggrant för att identifiera brister.

Förutom att skydda affärsverksamheten och våra kunder så vill vi också bidra till en stabil och säker finansmarknad.  

Klimatrisk 

Klimatförändringarna påverkar ekonomin som helhet, även värdet på säkerheter och våra kundernas förmåga att återbetala sina skulder. Andelen investeringar i portföljer där säkerheten utgörs av fastigheter ökar, och vi bevakar noga utvecklingen av våra säkerheter, inklusive miljö- och klimatrisker. Detta skyddar Hoist Finance mot oförutsedda försämringar i säkerheternas värde och gör att vi kan bedöma i vilken utsträckning miljöfaktorer utgör en risk för våra kunder. Läs mer om klimatrisk i Hållbarhetsrapporten.

Riskexponering

De risker som Hoist Finance exponeras för kan delas in i två grupper, dels strategiska risker i relation till omvärlden, dels verksamhetsrelaterade risker kopplade till Hoist Finance finansiella och operativa verksamhet. 

Strategiska risker

Risktyp Riskprofil Riskhantering 

Konkurrens

Risken att ökad konkurrens om förvärv av låneportföljer eller erbjudande om kontoinlåning till allmänheten resulterar i lägre intjäning för Hoist Finance.   

Vad gäller förvärv av låneportföljer är Hoist Finance verksamt i ett flertal europeiska länder, och i fråga om kontoinlåning erbjuds detta i Sverige, Tyskland och Storbritannien.  Hoist Finance strävar efter att vara konkurrenskraftigt genom geografisk spridning, en diversifierad portfölj, effektiv verksamhet och låga finansieringskostnader.
Regulatoriskt ramverk
Risken för att nya regler skulle ha en negativ inverkan på Hoist Finance affärsmodell eller på annat sätt påverka intjäningen negativt.   
Som kreditmarknadsbolag regleras Hoist Finance av Finansinspektionen och lyder under svensk banklagstiftning. Hoist Finance efterföljer också europeiska bankregler och påföljande ändringar i dessa.Hoist Finance har en regelefterlevnadsfunktion som arbetar internationellt i alla jurisdiktioner där bolaget är verksamt. Kommande regelverk bevakas kontinuerligt ur ett riskanalysperspektiv. Hoist Finance är även aktivt som remissinstans och yttrar sig

emellanåt avseende regelverksförslag.  

Skatt

Risken att nya eller väsentligt förändrade produkter inte bedömts korrekt ur ett moms- eller inkomstskattperspektiv. Risken att effektiva processer inte införts, med konsekvensen att inkomstskatt och moms inte hanteras korrekt. Risken att Hoist Finance tar över okända skatteskulder i förvärvade bolag.  

Eftersom Hoist Finance är verksamt i ett större antal jurisdiktioner i Europa är komplexiteten gällande skattefrågor relativthög. Med hög komplexitet följer risken att tolkningar kan vara inkorrekta.  Det pågår ett kontinuerligt arbete för att säkerställa en hållbar struktur, inklusive analys av nya skatteregler och deras inverkan på Hoist Finance bolagsstruktur. Dessutom pågår ett löpande arbete för att försäkra att koncernen har de processer och den kompetens som krävs för att identifiera skatterisker och förtydliga roller och ansvar för inkomstskatt och moms.  

Affärsrelaterade finansiella risker

Risktyp Riskprofil Riskhantering

Kreditrisk
Risken för förluster på grund av att en gäldenär inte betalar tillbaka nominellt belopp eller ränta, eller på annat sätt inte presterar enligt överenskommelse.

Kreditrisken avser främst förvärvade förfallna fordringsportföljer och risken att inkasseringen blir lägre än prognostiserat. Dessutom innefattas risken för kreditförluster på förvärvade fungerande krediter. Andra kreditriskexponeringar är: (i) kontantinsättningar hos banker; (ii) investeringar i räntebärande instrument och (iii) motpartsrisk avseende valuta- och räntesäkring.Kreditrisken i förvärvade fordringsportföljer följs upp, analyseras och kontrolleras av ledningen i varje land samt av koncernens Verksamhetsstyrningsfunktion. Andra kreditrisker analyseras och hanteras av koncernens Finansavdelning. Riskkontrollfunktionen analyserar och kontrollerar kreditriskexponering.
Marknadsrisk
Risker till följd av negativa rörelser i växelkurser och räntor.
Den främsta valutarisken beror på att fordringsportföljerna (tillgångarna), är i EUR, PLN och GBP medan rapporteringsvalutan är SEK och majoriteten av skulderna är i SEK. Förändringar i räntenivåer påverkar räntenettot.Marknadsrisker säkras kontinuerligt av koncernens Finansavdelning och analyseras oberoende av koncernensRiskkontrollfunktion.
Likviditetsrisk
Risken för svårigheter att erhålla finansiering och därmed inte kunna uppfylla betalningsåtaganden på förfallodagen utan att kostnaden för betalningsmedel ökar avsevärt.
Likviditetsrisken är i första hand kopplad till inlåning från allmänheten och risken att stora uttag görs med kort varsel. Även ökade krav på medel ställda som säkerhet för derivatpositioner och refinansieringsrisk av befintlig marknadsfinansiering kan potentiellt påverka likviditeten negativt.Koncernen har en betydande likviditetsreserv för att täcka potentiella likviditetsutflöden. Hoist Finance arbetar även aktivt med att diversifiera sina finansieringskällor.
Operationell risk
Risken för förluster som uppstår som ett resultat av otillräckliga eller fallerade interna processer, personal, IT-system eller från externa händelser, inklusive juridisk risk och efterlevnadsrisk.
Det finns operationella risker med allt vi gör. Typexempel i vår verksamhet är att problem med IT system eller data leder till att processer inte fungerar eller att uppgifter inte kan utföras.
Kategorin operationella risker expanderar brett på grund av det ökade sambandet med ESG-relaterade risker som pandemier, klimatförändringar och finansiell inkludering. Ramverket för operationella risker uppdateras i enlighet med detta.
Hoist Finance riskhanteringspolicy är implementerad för att analysera, kontrollera, rapportera och begränsa operationella risker som Hoist Finance är exponerat mot. Under 2021 undersöktes inom RCSA-processen (Risk and Control Self-Assessment) för första gången om affärsprocessen medför några ESG-relaterade risker för att ge input till en hållbarhetsriskutvärdering som kommer att genomföras 2022.

Hoist Finance har god kapacitet att hantera kriser och anpassa arbetsmetoderna för att parera oväntade förändringar.

Hoist Finance fokuserar på att kontinuerligt förbättra denna förmåga, planering och rätt utbildning för framtida krishantering.

För mer detaljerad information om Hoist Finance riskhantering se Förvaltningsberättelsen, Not 33 och Hoist Finance Pillar 3 rapport. Dessa inkluderar även kvantitativa riskmått. 

Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

- Annual Report 2021 -
- Årsredovisning 2021 -