Logotype
Sök

Strategi och målsättningar

Kreditmarknadsbranschen är en viktig del av det finansiella systemet. Solid erfarenhet, kunskap om den regulatoriska miljön och närvaro på tretton europeiska marknader gör att vi kan erbjuda banker och finansiella institutioner omfattande stöd med lösningar för skuldsanering.

Hoist Finance förvärvar icke-säkerställda och säkerställda förfallna fordringar från finansiella institutioner, där de underliggande kunderna antingen är konsumenter eller små och medelstora företag. Vi förvärvar också låneportföljer med icke-kreditförsämrade fordringar inom samma kundsegment i samband med förvärv av förfallna fordringar eller ibland på opportunistisk basis.  Huvuddelen av våra förvärvade portföljer förvaltas internt. Tredjepartsförvaltning utvärderas från fall till fall när det är fördelaktigt.

Vår verksamhetsmodell består av två huvudområden:

 • Professionella, proaktiva portföljförvärv och investeringsprocesser där den riskjusterade avkastningen på eget kapital är den viktigaste faktorn för vad vi ska förvärva och hur vi ska förvalta förvärvade portföljer
 • Data- och analysdriven inkassering, där den mest passande kanalen och metoden används för att uppnå bästa möjliga inkasseringseffekt per kund och överlag

Strategin baseras på fyra strategiska fokusområden:

Icon people

Lönsamhetsdrivna investeringar

Icon people

Resurseffektiva

Icon people

Digitala & datadrivna

Icon people

Reglerade av Finansinspektionen

Lönsamhetsdrivna investeringar

 • Aktiv kapital- och resursallokering för att uppnå attraktiv riskjusterad avkastning

Vi förvärvar portföljer som kan generera attraktiv riskjusterad avkastning på eget kapital och fokuserar på förvärv på marknader som vi har erfarenhet av och där vi har tillgång till tillförlitlig data och statistik. Vi kan också förvärva portföljer på andra marknader där vi inte har kundcenters, om attraktiva avtal för tredjepartstjänster kan ingås. Portföljinvesteringar baseras på gedigen analys som inkluderar marknadens attraktivitet, vår egen kapacitet samt inkasseringsförmåga, relationer med banker och konkurrensläget.

Resurseffektiva

 • Fokus på kärnverksamheten och att leverera resultatförbättringar

Vi fokuserar på lönsamhet, avkastning på eget kapital och resultattillväxt. Vi koncentrerar oss på kärnverksamheten och strävar efter att göra rätt saker, på rätt sätt, och i rätt tid. Inkasseringskostnader och resultatuppföljning är viktiga nyckeltal. För att erbjuda en mer flexibel kostnadsbas outsourcar vi ibland inkasseringen av en del av portföljerna. Vi delar best practice och synen på optimala arbetsmetoder, vilket är avgörande för resultatet.

  Digitala & datadrivna

  • Verksamheten är faktabaserad och baseras på digitala lösningar

  Vår omfattande data om våra kunder och deras beteende, i kombination med starka analysverktyg, avgör hur vi ska arbeta med varje enskild kund. Vi gör detta för att uppnå bästa möjliga lösning för varje kund, vilket är avgörande för inkasseringsresultaten. Vi strävar efter den bästa möjliga balansen mellan att å ena sidan hett lokalt förhållningssätt för att förbättra inkasseringsstrategierna och användandet av olika kommunikationskanaler. Å andra sidan drar vi också nytta av styrkan av att vara en europeisk finansiell institution för att centralt utveckla och investera i maskinlärning och artificiell intelligens, vilka är hörnstenarna i vår digitala strategi. Strategin har som målsättning att stärka Hoists digitala lösningar för våra kunder, samt öka automationen för att förbättra den operationella effektiviteten.

  Reglerade av Finansinspektionen

  • Utnyttja kostnadsfördelarna för vår finansiering och förståelsen för våra bankkunders utmaningar

  Hoist Finance är ett reglerat kreditmarknadsbolag och har stått under Finansinspektionens tillsyn sedan 1996. Detta har gett oss tillgång till kostnadseffektiv finansiering via bankinlåning, vilket ger oss en kostnadsfördel jämfört med våra branschkollegor. Att vara reglerad är värdefullt i kommersiella sammanhang och är en kvalitetsstämpel till följd av de omfattande regulatoriska krav en banklicens medför. 

   Finansiella mål

   Avkastning på eget kapital[A]

   >15%

   EPS tillväxt[B]

   15 % CAGR [C]

   K/I-tal

   <65% till år 2023

   Kärnprimärkapital-relation

   1,75-3,75 %

   Procentenheter över det regulatoriska kravet

   Utdelningspolicy

   Utdelning ska på lång sikt motsvara 25-30 procent av årets nettovinst. Utdelningen fastställs årligen med hänsyn till bolagets kapitalmål och utsikterna för lönsam tillväxt.

   A) Periodens nettoresultat justerat för upplupen obetald ränta på AT1-kapital beräknat på årsbasis, dividerat med eget kapital justerat för AT1-kapital redovisat i eget kapital, beräknat som ett genomsnitt för räkenskapsåret baserat på kvartalsbasis.
   B) Justerat för AT1-kostnader.
   C) När man jämför 2023 mot 2019 och exkluderar jämförelsestörande poster (IAC)

   Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

   - Annual Report 2021 -
   - Årsredovisning 2021 -