Logotype
Sök

Långsiktiga trender formar marknaden

De viktigaste långsiktiga trender som formar framtidens europeiska kredithanteringssektor är: marknadskonsolidering och nya aktörer, ändrade regelverk, teknisk och digital utveckling samt ökat fokus på konsumentskydd och hållbar inkassering.

Marknadskonsolidering och ökad konkurrens

Den europeiska bankmyndigheten strävar efter att harmonisera juridiska obalanser mellan länderna på NPL-marknaden samt främja internationella företag genom regleringar. Detta har påverkat kostnaden för att bedriva verksamhet, vilket varit fördelaktigt för större bolag. I kombination med pandemin har detta begränsat den organiska tillväxten för kredithanteringsbolagen och drivit konsolideringsprocessen i branschen. Marknadskonkurrensen kommer sannolikt att öka på grund av nya aktörer som private equity-fonder och hedgefonder, regulatoriska krav och användandet av ny teknologi. Marknadsförändringarna kommer troligtvis att främja de företag som är snabbfotade, teknikdrivna och kundfokuserade.

Regulatoriska krav

Den finansiella sektorn är en strikt reglerad bransch och regelförändringar har stor påverkan. Ändringar i EU:s regelverk 2019 införde en så kallad prudential backstop för förfallna fordringar för hela den europeiska banksektorn. Prudential backstop innebär ett krav på att bankerna ska minska det egna kapitalet om de förfallna fordringarna inte är tillräckligt täckta av avsättningar. Icke-säkerställda förfallna fordringar måste skrivas ner helt inom en treårsperiod. NPL-backstop kommer sannolikt att leda till ett stabilt flöde av nya portföljer för försäljning till kredithanteringsbolag varje år. Effekterna av backstop kommer gradvis att börja visa sig från 2022 eftersom den gäller förfallna lån från och med april 2019.

Till skillnad från många av våra branschkollegor, är Hoist Finance en reglerad kreditmarknadsinstitution (i likhet med en bank) och vi faller under striktare bankregleringar. Föreslagna ändringar i EUs standard för beräkning av kreditrisk kommer att få en betydande påverkan på vår verksamhet. För bankinstitutioner som verkar på andrahandsmarknaden för förfallna fordringar, som Hoist Finance, innebär förändringarna en minskning i riskviktningen för icke-säkerställda förfallna lån från 150 procent till 100 procent, vilket ökar vår investeringsförmåga för icke-säkerställda förfallna lån.

Digitalisering

Digitaliseringen påverkar de flesta områden i samhället, inklusive kredithanteringsbranschen. Med den ökande betydelse som åsätts kundupplevelsen, har inkasseringsmetoderna förändrats betydligt under de senaste tio åren. Att använda rätt kanaler är viktigt för att på ett effektivt sätt hjälpa de som har hamnat i ekonomiska svårigheter, speciellt de som befunnit sig i inkasseringscykeln en längre tid. Digitaliseringen förändrar också betalningsmönster och kontantfria och kreditbaserade betalningsmodeller ökar. Inkasseringsmodellen behöver vara tillräckligt flexibel för att kredithanteringsbolagen ska kunna segmentera kunderna i olika grupper. Kontinuerlig produktutveckling krävs för att tillmötesgå de skilda behoven hos olika kundkategorier.

Ny teknologi

Den snabba teknologiska utvecklingen bidrar till effektivare inkassering av fordringar till en lägre kostnad.  Ny teknologi förändrar bolagens verksamhet och tillåter dem att arbeta snabbare, mer exakt och kostnadseffektivt än tidigare. Mer djupgående analysverktyg och insikter ger kredithanteringsbolagen möjlighet att utveckla mer detaljerade kundprofiler för riskutvärdering, optimera legala tjänster, minska kostnaderna och skapa fler kontaktpunkter som förbättrar kundens process. Artificiell intelligens och automatisering kan hantera stora datamängder och kartlägga viktiga mönster snabbt och effektivt. Detta hjälper kredithanteringsbolagen att öka kunskaperna om sina låntagare och signifikant förbättra inkasseringsarbetet. Det förbättrar kundupplevelsen genom att använda den data som tillhandhålls bättre, för att kunna erbjuda personliga, skräddarsydda rekommendationer och i slutändan en mer effektiv inkasseringsprocess.

Ökat fokus på konsumentskydd

Det är avgörande att behandla våra kunder etiskt och med respekt för deras finansiella situation för att vi ska kunna skapa långsiktigt värde för banker, kunder och andra intressentgrupper. Det kommande EU-direktivet om kreditförvaltare och kreditförvärvare är ett exempel på regulatoriska förändringar som fokuserar på ökat konsumentskydd. Direktivet syftar till att gynna utvecklingen av andrahandsmarknader för förfallna fordringar och samtidigt skydda låntagares rättigheter.

Direktivet innebär krav på att låntagare ska behandlas rättvist. Kredithanteringsbolag ska exempelvis garantera att deras kommunikation inte på något sätt kan anses utgöra trakasserier. Dessutom effektiviserar direktivet riktlinjerna för transparent klagomålshantering, och betonar betydelsen av att ta hänsyn till individuella kunders omständigheter, såsom konsumentens återbetalningsförmåga i relation till anståndsåtgärder. Direktivet utgör en viktig drivkraft för branschförändringar och ligger i linje med Hoist Finance åtagande att hjälpa våra kunder tillbaka in i det finansiella ekosystemet genom skräddarsydda och tillmötesgående lösningar.  

Ökande risk för finansiell exkludering

I takt med att användandet av finansiella tjänster ökar över hela Europa, blir konsekvenserna av att exkluderas från det finansiella systemet ännu mer allvarliga. De som utesluts från det finansiella ekosystemet riskerar nämligen att ytterligare exkluderas socialt samt uppleva potentiella svårigheter att utföra regelbundna betalningar och därmed ta sig ur skuldspiralen. Den totala nivån på efterskottsbetalningar i EU-länder ökar, vilket ger indikationer på att allt fler hushåll är på väg att bli överbelånade. På grund av den svåra situation som många europeiska hushåll befinner sig i så har volymerna av förfallna fodringar ökat.

Handeln med förfallna fodringar förväntas uppgå till ett uppskattat nominellt värde på över 100 miljarder EUR under 2022 och förväntas ligga på höga nivåer under flera år framöver. Dessutom kommer fler konsumenter troligtvis att vara sårbara på grund av covid-19 under 2022 i takt med att restriktionerna släpper och att de statliga stödprogrammen avslutas. Kundernas förändrade omständigheter gör det än mer viktigt att ge kunderna rätt verktyg och stöd för att betala av sina lån på ett hållbart sätt.

 

Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

- Annual Report 2021 -
- Årsredovisning 2021 -