Logotype
Sök

Våra medarbetare och vår kultur

Hoist Finance strävar efter att vara den bästa arbetsplatsen i branschen. Våra medarbetare är organisationens hjärta och vi är stolta över att vara ett kulturfokuserat företag. Vi vill erbjuda branschens bästa arbetsmiljö och lika möjligheter för att alla ska kunna utvecklas, och vi är övertygade om att en investering i våra medarbetare är en investering i kundupplevelsen och kundernas ekonomiska frihet.

Vår organisatoriska struktur består av tydligt definierade processer med tydliga roller och ansvarsområden som fokuserar på att arbeta effektivt tillsammans som ett enhetligt bolag anpassat efter lokala förhållanden.

 

Det är alltid viktigt att fokusera på de fördelar som finns med att vara ett stort bolag, och på många sätt har detta blivit tydligare under pandemin. Det innebär inte att en modell passar för alla. De lösningar som skapas på koncernnivå behöver anpassas till lokala marknader. Det finns stora skillnader mellan våra marknader som man behöver ta hänsyn till, som till exempel regleringar, kultur och olika sätt att tala med våra kunder. Vi behöver ägna lika mycket uppmärksamhet åt både lokala som globala behov och möjligheter.

Medarbetarnas hälsa och välbefinnande

Medarbetarnas psykiska hälsa och välbefinnande har varit kärnan i vår hantering av covid-19. Vi har bland annat tagit fram flertalet utbildningar för hur man arbetar effektivt i en hybrid arbetsmodell. Den hybrida arbetsmodellen gör att medarbetarna har mer flexibilitet och bättre kan bibehålla en god arbetslivsbalans, och vi tar ansvar genom att erbjuda ett ramverk där medarbetarna får stöd och känner att vi litar på dem. Vi har också utvecklat verktyg och utbildningar för att identifiera om medarbetare är drabbade av psykisk ohälsa så att våra ledare och chefer kan ge stöd och råd.

När pandemin bröt ut i början på 2020 behövde vi snabbt anpassa oss till en ny verklighet. För att kunna förändra den fysiska kultur vi var vana vid skapade ledningsgrupperna på Hoist Finance digitala stormöten, träffar, samtal, videosamtal, och aktiviteter såsom gästföreläsningar om psykiskt välbefinnande, digitala teambuilding-möten och stresshanteringskurser. Hoist Finance hantering av pandemin har ökat medarbetarnas lojalitet, produktivitet och engagemang, vilket en nyligen genomförd intern undersökning bekräftade. Även om situationen har hanterats olika snabbt på våra marknader beroende på lokala rekommendationer, så har vi varit konsekventa i vår kommunikation och vårt stöd till medarbetarna.

Exempel från verksamheten: ”Mental Health Week” i Storbritannien

Mellan 4 och 8 oktober deltog Hoist Finance UK i ”Mental Health Week”. Syftet var att öka medvetenheten om psykisk ohälsa, underlätta samtal om psykisk ohälsa och erbjuda verktyg för att ge stöd som förbättrar medarbetarnas psykiska välbefinnande. Aktiviteter genomfördes varje dag, och ett exempel på en daglig aktivitet var en övning i själv-medkänsla där vi lärde oss hur man kan hantera sin egen inre kritiker. Medarbetare fick också tillgång till en ny mindfulness-övning varje dag. Dessutom informerades alla medarbetare om ”Mental Health Champions” på arbetsplatsen. ”Mental Health Champions” är stödpersoner på arbetsplatsen som hjälper kollegorna i olika situationer eller utmaningar som rör psykisk hälsa och välmående.

Kompetensutveckling

I en värld i snabb digitalisering och förändring är medarbetarnas kompetens och välbefinnande ett viktigt fokusområde. Vi utvecklar kontinuerligt teknologi för att skapa en stimulerande och innovativ miljö som försäkrar att våra medarbetare har möjlighet att utvecklas. Digitala utbildningar har blivit ett allt viktigare kompetensområde för att stötta medarbetarna under övergången till hybrida arbetssätt och en ny verksamhetsstruktur.

Under 2021 lanserade Hoist Finance en ny inlärningsplattform som uppmuntrar till nyfikenhet och utveckling. Inlärningsplattformen fokuserar på personlig utveckling med teman som Hälsa & välbefinnande och Ekonomi för chefer inom icke-finansiella funktioner. 

Vi har också flyttat våra obligatoriska utbildningar till den nya plattformen Youniverse, vilket skapar en lättillgänglig digital upplevelse med nytt innehåll. Under 2021 fullbordade 96 procent av medarbetarna över hela koncernen vår obligatoriska utbildningar, och 19 278 utbildningstimmar registrerades totalt, vilket innebär ett genomsnitt på 12 timmar per medarbetare.

Vi har fortsatt att investera i våra medarbetare genom att introducera en talangmodul i våra nya digitaliserade utvecklingssamtal, vilket förstärker dialogen mellan chefer och medarbetare och stöder individuell utveckling, vilket i sin tur hjälper oss att behåller talanger och förtydligar planeringen för nyrekrytering av befintliga positioner under 2022. Nuvarande och framtida medarbetare kommer att ha tillgång till tydliga karriärvägar och utvecklingsprogram, samt möjligheter för rörlighet mellan funktioner och länder. Under 2021 deltog 100 procent av medarbetarna regelbundet i karriär- och utvecklingssamtal.

Mångfald och lika möjligheter 

Hoist Finance anser att alla människor har lika värde och rätt till lika behandling, lika arbetsvillkor och lika kompetensutveckling och professionell utveckling, vilket ligger till grund för allt vårt arbete för våra medarbetare. Vårt fokus på att främja och bibehålla en kultur som bygger på mångfald och inkludering stöds av vår Mångfaldspolicy. Ersättningsnivåer baseras på branschstandarden, lokala marknadsförhållanden och kollektivavtal och utvärderas årligen.

Vår Kommitté för mångfald och inkludering består av representanter från hela koncernen med den gemensamma målsättningen att identifiera våra utmaningar och möjligheter, och definiera lösningar som förbättrar vår kultur överlag. Under 2021 identifierade kommittén fokusområden för mångfaldsarbetet och relaterade aktiviteter, som behovet för utbildningar kring omedvetna fördomar, mer transparenta rekryteringsprocesser och fler samtal kring genusbalansen i ledningsgruppen. Handlingsplanen granskas för närvarande och inkluderar bland annat avlägsnandet av personnamn på meritförteckningar och i samband med intervjuer, samt årliga utbildningar och stöddokument relaterat till vårt mångfaldsarbete.

Exempel från verksamheten: Jämställdhet med inspiration från rugby

I mars 2021 ledde Aurélie Arquier, som har 15 års erfarenhet inom två multinationella bolag samt som rugbyspelare, en workshop för Hoist Finance i Frankrike med syfte att öka medvetenheten om kvinnors rättigheter. Konferensen som presenterades för 20 medarbetare i olika positioner drog paralleller mellan utvecklingen inom damrugby och företagsvärlden.

Workshopen tog upp frågor som representation och det så kallade bluffsyndromet, vilket påverkar kvinnor i större utsträckning än män. Workshopen bidrog också till inspel till Hoist Finance Mångfaldskommitté och hur vi strukturerar och mäter vårt förändringsarbete.

Great Place to Work®

För att kunna mäta utvecklingen av vår företagskultur och arbetsmiljö över tid inledde vi 2016 ett samarbete med företaget Great Place to Work. Great Place to Work genomför en av världens största medarbetarundersökningar och rankingprogram, och erbjuder verktyg som stöder och prioriterar utvecklingsområden och hjälper företag förstå medarbetarnas upplevelse av bolaget. Undersökningen mäter också hur långt Hoist Finance har kommit i implementeringen av bolagets värderingar.

Under 2021 certifierades Hoist Finance som Great Place to Work i 8 av de 12 länder där vi har medarbetare, och vi är rankade i Sverige och Italien, vilket innebär att vi har presterar högt jämfört med liknande bolag på dessa marknader. Läs mer om resultaten i GPTW-medarbetarundersökningen för 2021 i vår Hållbarhetsrappertering.

Visselblåsarfunktion

Hoist Finance uppmuntrar medarbetare att rapportera oegentligheter och oetiskt eller olagligt beteende genom en visselblåsarfunktion. Visselblåsarpolicyn tydliggör att alla former av trakasserier, inklusive sexuellt ofredande, mobbning och/eller repressalier är oacceptabelt på Hoist Finance. Tillvägagångssättet för att använda vår visselblåsarfunktion ingår i våra årliga digitala utbildningar riktade till alla medarbetare. 

Hoist Finance visselblåsarfunktion erbjuds genom en oberoende extern leverantör och består av ett digitalt krypterat system som är tillgängligt dygnet runt för alla Hoist Finance medarbetare på sju olika språk. Alla medarbetare har tillgång till systemet och kan rapportera incidenter anonymt, och alla frågor som lyfts behandlas strikt konfidentiellt vilket försäkrar att ingen medarbetare bestraffas eller utsätts för repressalier för att de lyfter en fråga. Endast utvalda individer har tillgång till de meddelanden vi tar emot i visselblåsartjänsten och alla rapporter hanteras från fall till fall. Om en undersökning behöver inledas så tas de nödvändiga stegen internt eller rapporteras till externa myndigheter vid behov.

Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

- Annual Report 2021 -
- Årsredovisning 2021 -