Logotype
Sök

Våra medarbetare i siffror

Per 31 december 2021 hade Hoist Finance 1544 medarbetare i 12 länder. Ytterligare data kring våra medarbetare presenteras nedan baserat på det totala antalet medarbetare, omräknat till heltidsekvivalenter, i varje kategori per 31 december 2021, om inget annat anges. Information om fördelningen av medarbetare per marknad återfinns under not 9

De flesta av våra medarbetare är heltidsanställda, men ett antal anställda har deltidskontrakt. Flera av Hoist Finance deltidsanställda arbetar i våra kundcenter där många kombinerar arbete med studier. En annan faktor för att arbeta deltid är att också arbeta med barnomsorg i hemmet.

Information om anställda och andra medarbetareTotalt 2021Kvinnor 2021Män 2021Totalt 2020Kvinnor 2020Män 2020
Totalt antal anställda (heltidsekvivalenter) 1544 905 639 1631 979652 
Totalt antal anställda (inräkning)         1733             1069          664          1798                1122           676
Genomsnittligt antal anställda, 2021 1586 942 644 1615 949 666
Totalt antal anställda med permanenta kontrakt 1349 793 556 - - -
Totalt antal anställda med temporära kontrakt 195 113 82 - - -
Totalt antal anställda med heltidskontrakt 1219650 569 - - -
Totalt antal anställda med deltidskontrakt 325 255 70 - - -
Totalt antal anställda i konsultroller 51,5 - - - - -

Mångfald

Olika mättal för mångfald presenteras nedan. All data presenteras på basis av det totala antalet medarbetare. Anledningen till att vi använder antalet omräknat till heltidsekvivalenter ovan, och det totala antalet medarbetare nedan, är att omräkningen till heltidsekvivalenter är mer intressant för att utvärdera effektivitet medan totala antalet anställda är mer intressant för att analysera demografi och mångfald. Mer information om mångfald i moderbolagets styrelse återfinns här

Förutom information gällande mångfald bland medarbetarna, ledningen och styrelsen så registrerar vi också skillnader i lönesättning och föräldraledighet mellan könen över tid för att mäta vår utveckling. Som framgår i nedanstående tabell är kvinnors löner lägre än mäns, vilket huvudsakligen beror på att det kvinnor är underrepresenterade i ledande positioner. Under 2021 var 1 645 av Hoist Finance medarbetare berättigade till föräldraledighet, och 100 medarbetare påbörjade sin föräldraledighet. Av dessa medarbetare var 80 kvinnor och 20 män.

Mångfald hos styrelse, ledning och medarbetare: genusfördelning202120202019
Medarbetare62%62%59%
Chefspositioner48%53%45%
Ledande befattningshavare45%--
Moderbolagets styrelse25%57%50%
Ratio; medianlön för kvinnliga medarbetare: medianlön för manliga medarbetare0,85:1--
Åldersfördelning bland medarbetare och cheferMedarbetare 2021Chefspositioner 2021
<3017%4%
30-5071%79%
>50 12%17%

Personalomsättning och sjukfrånvaro

Personalomsättningen för 2021 presenteras nedan. Den gradvis minskande personalomsättningen sedan 2019 beror huvudsakligen på vår hantering av pandemin där vi erbjudit fler möjligheter att arbeta i en hybrid modell. Under 2021 var 60 procent av nyanställda medarbetare kvinnor, och 40 procent var män. Uppdelat på ålder så var 26 procent av dessa nyanställda medarbetare under 30 år gamla, 63 procent var mellan 30-50 år gamla, och 11 procent var över 50 år gamla.

Som utvecklingen nedan visar har den kortsiktiga sjukfrånvaron ökat sedan 2020, men är ändå lägre än före covid-19. Anledningen till den högre siffran 2021 jämfört med 2020 var att fler återgick till kontoret medan många enbart arbetade hemifrån under 2020. Under 2021 rapporterades en arbetsskada bland samtliga medarbetare. 

Personalomsättning och sjukfrånvaro202120202019
Personalomsättning 25,5% 26,3%29,9%
Sjukfrånvaro 2,85% 2,62%3,31%

Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

- Annual Report 2021 -
- Årsredovisning 2021 -