Logotype
Sök

Strategier för köp av skuldportföljer

Hoist Finance investerar i icke-säkerställda och säkerställda förfallna fordringar från konsumenter och små- och medelstora företag. Expansion inom säkerställda förvärv på befintliga marknader är ett strategiskt fokusområde.  Denna typ av investeringar har dessutom en lägre riskvikt än icke-säkerställda konsumentportföljer. Vårt långsiktiga fokus tillsammans med flexibla och skräddarsydda produkter gör att vi utvecklat den kompetens som krävs för att strukturera och utföra komplexa transaktioner. En vägledande princip har alltid varit att utöva försiktighet i samband med budgivning på låneportföljer. Hoist Finance utvärderings- och analysverktyg för potentiella förvärv gör att vi kan prognostisera framtida kassaflöden och inkasseringskostnader över en tidshorisont på 15 år.  

Vår erfarenhet, kunskap och närvaro i finansbranschen utgör grunden för vår förvärvsstrategi: fokus på fordringar från banker, en anpassad och flexibel affärsmodell och en diversifierad geografisk profil:

Fordringar från banker  

  • Hög kvalitet på de ursprungliga fordringarna med låg risk i återbetalningsprofilen.  
  • Större lånebelopp än för lån som ej härstammar från bank. 
  • Långsiktiga och stabila kassaflöden. 

Diversifierade tillgångsslag  

  • Flexibilitet att förvärva de flesta typer av fordringar gentemot konsumenter och små- och medelstora företag från banker och andra finansiella institutioner 
  • Ökad andel säkerställda förfallna fordringar under senare år. 

Diversifierad geografisk profil  

  • Minska exponering mot enskilda marknader både avseende risk och ursprung.  
  • Jämnare flöde av investeringsmöjligheter. 
  • Förbättrat erbjudande till banker och andra finansiella institutioner. 

Transaktionsmarknaden 2021

Transaktionsvolymerna för NPL ökade under 2021 jämfört med 2020. Det är en följd av minskade portföljförsäljningar orsakat av covid-19-pandemin. Under 2021 var Italien fortsatt Europas mest aktiva NPL-marknad i fråga om transaktionsvolymer. Året 2021 var ett mycket aktivt år på den grekiska marknaden. I Spanien genomfördes huvudsakligen transaktioner som senarelagts till 2021 från 2020. De totala transaktionsvolymerna i Storbritannien ökade markant under 2021, men antalet större transaktioner var begränsade. Frankrike uppvisade lägre transaktionsvolymer jämfört med Italien, Spanien och Grekland, men transaktionsvolymerna ökade stadigt under 2021.

Hoist Finance förvärvade NPL-volymer

SEK miljarder

Reglerat av Finansinspektionen

Hoist Finance är ett reglerat kreditmarknadsbolag och har stått under Finansinspektionens tillsyn sedan 1996. Detta har gett oss tillgång till kostnadseffektiv finansiering via bankinlåning, vilket innebär en kostnadsfördel relativt våra branschkollegor. Detta är också värdefullt i kommersiella sammanhang och är en kvalitetsstämpel givet de omfattande regulatoriska krav en banklicens medför.

Exempel från verksamheten

En partner berättar

Vad värdesätter du när du säljer låneportföljer?

När vi säljer låneportföljer fokuserar vi på att skapa en rättvis process för alla investerare och prioriterar en erfaren partner som kan försäkra att våra kunder behandlas rättvist. Vi förbinder oss att säkerställa en strukturerad och konkurrenskraftig process, med hög kvalitet i informationsflödet och en bra balans mellan pris och villkor i avtalet.

Hur länge har du samarbetat med Hoist Finance? 

Vi har samarbetat med Hoist Finance sedan 2011.

Hur har du upplevt samarbetet med Hoist Finance? 

Hoist Finance har solid kunskap av inkasseringsbranschen i Europa. De har uppvisat mycket hög professionalitet och ett starkt engagemang i samarbetet med oss. 

Är Hoist Finance speciellt bra på att ta hand om sina kunder?

Jag skulle säga ja. Hitintills har vi sålt mer än 15 förfallna fordringsportföljer till Hoist Finance (inklusive enstaka portföljer och överlåtelse av fordringar löpande) och vi har aldrig fått något krav från en tidigare Santander-kund. Detta innebär att Hoist Finance värdesätter våra slutkunders integritet och säkerhet.

Spansk partnerbank

Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

- Annual Report 2021 -
- Årsredovisning 2021 -