Logotype
Sök

Anpassning till marknadsförändringar

I slutet av 2018 presenterades ett antal nya regulatoriska förändringar som påverkade oss som kreditmarknadsbolag. En plan lades för att anpassa och skydda vår affärsmodell. Vi har under året gjort framsteg inom respektive område nedan. 

Värdepapperisering

Vi minimerar risken i vår regulatoriska balansräkning genom att överföra portföljer till nya strukturer i samverkan med tredjepartsinvesterare.

 

IRB

Vår omfattande databas med information om förfallna fordringar möjliggör bättre riskbedömningsmodeller.

 

Saminvesteringar

Samverkan med investeringspartners ger upphov till synergier och diversifierar våra förvärv, och ger oss tillgång till större och mer diversifierade portföljer.
 

Förändrad tillgångsmix

Den strategiska inriktningen fortsätter med expansion inom nya tillgångsklasser med mer fördelaktig riskviktning och mindre offensiva tidslinjer för införandet av NPL Prudential Backstop.

Värdepapperisering

De regulatoriska förändringarna kräver att vi anpassar affärsmodellen för att säkerställa fortsatt tillväxt. Värdepapperisering är en viktig del av anpassningen som minskar vår riskvikt och är samtidigt en motåtgärd mot NPL Prudential Backstop eftersom förfallna fordringar ersätts med värdepapper med kreditbetyg i balansräkningen.

Värdepapperisering utan kreditbetyg

I augusti 2019 genomförde vi den första värdepapperiseringen av en italiensk portfölj med EUR 225 miljoner icke säkerställda förfallna fordringar. Transaktionen innebar att värdepapperiseringsbolaget utfärdade två klasser av värdepapper utan kreditbetyg i samband med förvärvet av förfallna fordringar från Hoist Finance. Den seniora tranchen, som motsvarar 95 procent av totalbeloppet, tecknades till fullo av en extern investerare medan Hoist Finance behöll den juniora tranchen som motsvarar 5 procent av totalbeloppet.

Värdepapperisering med kreditbetyg

Under det fjärde kvartalet genomförde Hoist Finance den första värdepapperiseringen med kreditbetyg för en portfölj med icke säkerställda förfallna italienska fordringar. Portföljen finansierades av det italienska värdepapperiseringsbolaget Marathon SPV S.r.l. som utfärdade värdepapper till ett värde av EUR 337 miljoner i tre trancher. Hoist Finance behåller de seniora obligationerna (class A). De efterställda (Class B) och juniora (Class J) obligationerna har till 95 procent tecknats av externa investerare. Hoist Finance behåller även 5 procent av de efterställda och juniora obligationerna i enlighet med de regulatoriska kraven för värdepapperisering.

Obligationer Kreditbetyg 1)Belopp (MEUR) % andel av obligationer % av GBV 2) Kupong % Förfallodag
Class ABBB/Baa2/BBB+286,5855,71,8Okt. 2034
Class BB (high)/B1/BB33,7100,78,0Okt. 2034
Class JIngen rating16,950,315,0 +
variabel avkastning 3)
Okt. 2034

1) DBRS / Moody's / Scope
2) De värdepapperiserade tillgångarnas Bruttoredovisade värde uppgick till 5 027 MEUR.
3) Upp till en IRR om 15%

Samtliga obligationer utfärdades till nominellt värde. Överskottsinkassering från tillgångarna kommer att utgöra kreditstöd till alla utestående obligationer och därutöver betalas till Hoist Finance i form av uppskjuten köpeskilling. I samband med slutförandet av transaktionen återbetalades obligationerna från den initiala värdepapperiseringen utan kreditbetyg till fullo och tillgångarna omfinansierades via denna transaktion.

Transaktionen är strukturerad för att uppnå signifikant risköverföring i enlighet med artikel 244 i EU-förordning nr 575/2013 (inklusive ändringar) om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

Värdepapperisering - en hållbar affärsmodell

Hoist Finances värdepapperiseringstransaktioner under 2019 innebär att vi är på rätt väg mot att skapa en hållbar affärsmodell. Vi är övertygade om att vårt värdepapperiseringsprogram är fördelaktigt för våra viktigaste finansiella intressenter - banker, investerare och tillsynsmyndigheter - och samtidigt ger Hoist Finance konkurrensfördelar på marknaden.

Värdeskapande för våra intressenter genom värdepapperisering av NPL:er

Banker

 • Bästa möjliga pris
 • Möjlighet till större transaktioner
 • Förmågan att sälja alla tillgångsklasser 
 • Outsourcad strukturering 
 • Pålitlig servicing

Tillsynsmyndigheter

 • Likvid marknad
 • Standardiserade transaktioner
 • God tillsyn 
 • Ingen eftersläpning för förfallna fordringar
 • Pålitlig servicing 

Investerare

 • Tillgång till marknaden för förfallna fordringar utan att behöva tillhandahålla servicing
 • Välkända (kreditrankade) riskprofiler
 • Flexibla investeringsvolymer
 • Pålitlig servicing 

IRB

Bankernas regulatoriska kapitalkrav beräknas med schablonmetoden eller Internal Ratings Based (IRB)-metoden. Hoist Finance tillämpar för närvarade schablonmetoden, vilket innebär att riskvikter bestäms externt av tillsynsmyndigheter. Detta är anledningen till att EBA:s nya tolkning av EU:s kapitalkravsförordning (CRR) kräver ökad riskviktning för icke-säkerställda förfallna fordringar.

För att beräkna de interna riskvikterna behöver Hoist Finance ansöka om IRB-tillstånd. Banker med IRB-tillstånd ansvarar för att utveckla och underhålla sina egna modeller för att uppskatta sannolikheten för fallissemang (Probability of Default "PD"), förlust givet fallissemang (Loss Given Default, ”LGD”) och exponering vid fallissemang (Exposure at Default, ”EAD”), vilket i sin tur gör det möjligt att beräkna totala riskviktade tillgångar (Risk Weighted Assets “RWA”). Det totala kapitalkravet beräknas därefter som en fast procentsats av RWA. I typfallet förväntas banker som erhåller IRB-tillstånd åläggas ett lägre kapitalkrav jämfört med schablonmetoden.

Under 2019 rekryterade Hoist Finance en IRB-specialist som genomfört en pilotstudie där bolagets möjligheter att ansöka om IRB-tillstånd utvärderas. Pilotstudien analyserade de regulatoriska konsekvenserna för ett institut som Hoist Finance och utförde en kvantitativ analys av konsekvenserna för bolagets kapitalkrav på grundval av omfattande NPL/LGD-data. Under 2020 kommer fler IRB-specialister att rekryteras för att ansöka om IRB-tillstånd. Ansökan kommer därefter att utvärderas av tillsynsmyndigheterna.

Saminvesteringar

Utan motåtgärder kommer de förändrade riskvikterna för icke-säkerställda förfallna fordringar att innebära ökade kapitalkrav, både för befintliga portföljer och de portföljer vi anskaffar i framtiden. Detta minskar på kort sikt vår tillgängliga kapitalbas, samtidigt som det minskar vår kapacitet att diversifiera kapitalallokeringen.

Vi åtgärdar detta genom att öka fokus på saminvesteringar, där vi samarbetar med utvalda investerare för att gemensamt förvärva porföljer. Även innan förändringen av riskvikter var saminvesteringar en del av vårt strategiska fokus, att göra större och mer komplexa transaktioner. Hoist Finance fokuserar på partnerskap med investerare där det uppstår tydliga synergier, och där bolaget behåller ansvaret för servicing och kan utnyttja saminvesterarnas marknadsbredd och kompetens.

Framtida saminvesteringar kommer att fokusera på nya portföljer, vilket gör att vi kan diversifiera tillgångarna trots de förändrade riskvikterna. Vi skapar också tydliga synergier vid värdepapperisering allt eftersom vi justerar affärsmodellen med hänsyn till nya externa investerare.

Fokusområden för saminvesterare

Varför saminvesteringar?

 • Kapital: Möjliggör större investeringar genom olika kapitalstrukturer.
 • Ökade intäkter: Avgiftsbaserade intäkter från servicing och/eller annan avgiftsstruktur.
 • Affärsutveckling: Stärker relationer, skapar nya möjligheter och samlar ytterligare data.

Förändrad tillgångsmix

Ett viktigt strategiskt fokus för Hoist Finance är att utöka vår förmåga till förvärv och servicing inom nya tillgångsklasser. Fokus på dessa tillgångsklasser drivs primärt av kundernas behov (banker och finansiella institut), där vi har som målsättning att vara en holistisk omstruktureringspartner, men det är också en av hörnstenarna i vår tillväxtstrategi.

De nyare tillgångsklasserna (icke-kreditförsämrade och säkerställda förfallna fordringar) ger ytterligare affärsfördelar eftersom de inte påverkas av de förändrade riskvikterna, vilka endast tillämpas på icke-säkerställda förfallna fordringar. Detta innebär att vi från 2019 och framåt fortsatt kommer att kunna investera i dessa tillgångsklasser på samma kapitalkravsbasis som under 2018. Detta möjliggör i sin tur högre avkastning och ökar den relativa attraktionskraften för icke-kreditförsämrade fordringar och säkerställda förfallna fordringar jämfört med icke-säkerställda fordringar (innan motåtgärder).

Årlig total sammansättning av förvärv efter tillgångsklass

Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

- Annual Report 2019 -
- Årsredovisning 2019 -