Logotype
Sök

Regulatoriska förändringar 2019

Hoist Finance är ett reglerat kreditmarknadsbolag sedan 1996. Reglering är positivt eftersom det skapar fördelar för våra kunder, banker och finansiella institutioner samt kredithanteringsmarknaden som helhet. De nya EU-reglerna har som målsättning att minska riskerna i europeiska bankers balansräkningar och öka tillgången av förfallna fordringar, vilket är en positiv utveckling. Under 2019 har tillsynsmyndigheterna fortsatt att fokusera på förfallna fordringar i bankbranschen. Huvudfokus har tidigare varit på att minska innehavet av förfallna fordringar, och vi ser nu ett skifte mot flödeshantering och säkerhet. Det nya regelverket NPL Prudential Backstop är ett exempel på initiativ som förebygger att volymen förfallna fordringar ökar i framtiden.

NPL Prudential Backstop ger banker incitament att sälja förfallna fordringar tidigare och på ett mer strukturerat sätt. Därför krävs också en konkurrensutsatt och lättillgänglig marknad för tillgångarna. Flera olika initiativ fokuserar nu på att öka transparensen och effektiviteten för de bolag som förvärvar fordringar, inklusive EBA:s utveckling av standardiserade datastrukturer för försäljning av lån. Utvecklingen har stora fördelar för såväl köpare som säljare eftersom konsekvent och pålitlig data utgör grunden för transaktioner.

I takt med att de förfallna fordringarna minskar ser vi nu också att tillsynsmyndigheter riktar uppmärksamhet mot tillgångar som ännu inte klassificerats som förfallna, men som visar tecken på kreditförsämring och sannolikt kommer att förfalla i framtiden. I Italien ökar antalet portföljer som innehåller ”Unlikely-to-pay” (UtP) lån. Dessa lån uppvisar olika nivåer av betalningssvårigheter men har inte avslutats vid försäljningsstället och det finns åtminstone en viss möjlighet att kreditstatus kan förbättras. Tillgångarna passar Hoist Finance affärsmodell bra givet vårt fokus på konstruktiva kundrelationer.

Regulatoriska förändringar under 2019 som påverkar Hoist Finance

Eftersom Hoist Finance regleras som ett finansiellt institut, innebär de regulatoriska förändringarna för banker inte bara en utökad potentiell marknad utan har också direkta konsekvenser för vår affärsmodell. Bankplattformen skapar fördelar i form av en unik finansieringskälla genom våra inlåningskunder i Sverige och Tyskland. Vi har också en stark position i relation till de banker och finansiella institutioner vi samarbetar med, eftersom vi delar många av deras utmaningar.
Vårt fokus på de nyintroducerade regulatoriska förändringarna (som beskrivs nedan) stärker verksamheten och gör oss mer uthålliga på framtidens kreditmarknad, vilket stöder vår strategiska målsättning att bli ledande på våra viktigaste marknader.

Förändrad riskviktning

I december 2018 bekräftade Finansinspektionen den Europeiska Bankmyndighetens (EBA) tolkning av riskvikter för förvärvade förfallna fordringar, som innebär att icke säkerställda förfallna lån ska åsättas en riskvikt på 150 procent istället för 100 procent. Detta har påverkat vår kapacitet för förvärv under 2019 och vår konkurrenskraft på marknaden för förfallna fordringar utan säkerhet.
Artikel 127 i EU:s tillsynsförordning (CRR) anger att om exponeringen från en förfallen fordran är nedskriven med mer än 20 procent ska riskvikten vara 100 procent, annars 150 procent. Hoist Finance har historiskt tolkat regelverket så, att om en anskaffad tillgångs köpeskilling reflekterar en nedskrivning på mer än 20 procent ska riskvikten uppgå till 100 procent. Detta har också varit tolkningen från finansbranschen i allmänhet och det har även varit i linje med Finansinspektionens tidigare rekommendationer.

Den 21 september 2018 publicerade den Europeiska Bankmyndigheten (EBA) sitt slutliga svar på frågan avseende beaktande av specifika kreditjusteringar (nedskrivningar) för förfallna fordringar ur ett kapitalperspektiv, med hänvisning till artikel 127 i förordningen. EBA:s svar indikerar en annan, striktare, tolkning,
där endast egna nedskrivningar som påverkat det egna kapitalet kan tas i beaktande, inte tidigare nedskrivningar gjorda av tidigare fordringsägare (det vill säga de säljande bankerna). Eftersom nedskrivningen av de flesta av de förfallna fordringarna har påverkat säljarens, och inte köparens balansräkning, innebär EBA:s nya tolkning att Hoist Finance måste tillämpa en riskvikt om 150 procent för icke-säkerställda förfallna fordringar.

Finansinspektionen meddelade den 18 december 2018 att den bifaller EBA:s svar och ändrar därmed sin tidigare tolkning. Som ett resultat har Hoist Finance justerat de regulatoriska riskvikterna efter detta datum och fortsätter verksamheten med dessa riskvikter.

Hoist Finance har inte delat, och delar fortsatt inte EBA:s tolkning, som inte tar hänsyn till att förvärvade lån anskaffas till verkligt värde och därför innebär en betydligt minskad risk vilket bör reflekteras i en lägre riskvikt, detta är också en av nyckelprinciperna i Artikel 127 av CRR. Enligt EBA:s tolkning har en portfölj med förfallna fordringar som skrivits ned med mer än 20 procent av upphovsbankerna och som därefter förvärvats av oss till en ännu lägre köpeskilling, en riskvikt på 100 procent för upphovsbanken och 150 procent för oss. Detta är enligt vårt synsätt motsägelsefullt och inkonsekvent med den grundläggande principen att riskviktning endast ska utgå från risken i sig, inte riskens ägare. Vår förhoppning är att den inkonsekventa tillämpningen kommer att åtgärdas i framtiden, men Hoist Finance agerar ändå proaktivt  för att begränsa konsekvenserna av de förändrade riskvikterna.

NPL Prudential Backstop

I april 2019 antog EU-rådet ett nytt regelverk (EU) 2019/630 om ändring av Tillsynsförordningen, NPL Prudential Backstop, för att hantera ackumulerade förfallna fordringar hos banker. Det nya regelverket innebär en gemensam minsta förlusttäckning för alla banker (inklusive Hoist Finance), så att tillräckligt kapital avsätts för att täcka framtida förluster från förfallna fordringar. Regelverket innebär att avdrag på kapitalbasen skall göras för exponeringar som klassas som nödlidande. Avdraget ökar successivt beroende på hur lång tid som har gått sedan exponeringen blev nödlidande, samt om det finns eventuella säkerheter i fast eller lös egendom. De olika profilerna framgår av tabellen ovan.

Det nya regelverket infördes 25 april 2019 och tillämpas endast på exponeringar som uppstått efter detta datum, i syfte att underlätta omställningen för bankerna. För Hoist Finance är omställningsperioden i praktiken längre eftersom vi inte ger ut egna lån, utan förvärvar lån som andra banker har gett ut, vilket innebär att vi inte påverkas av avdraget förrän vi förvärvar en portfölj där lånen har upphovs- och förfallodatum efter 25 april 2019. Under 2019 har vi inte förvärvat några portföljer med en betydande mängd lån av detta slag. Det kommer ändå att ha en långsiktig påverkan på oss och vi har därför redan anpassat affärsmodellen och våra processer till det nya regelverket.

Vi har utvecklat uppföljningsverktyg som utvärderar volymerna på de tillgångar som påverkas av NPL Prudential Backstop och även uppdaterat våra prismodeller så att tillgångarna värderas för att reflektera de uppdaterade förlusttäckningskraven. Under 2019 har vi utvecklat ett antal motåtgärder som begränsar påverkan av kraven från NPL Prudential Backstop.

Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

- Annual Report 2019 -
- Årsredovisning 2019 -