Logotype
Sök

Banker och andra finansiella institut

Vår stora erfarenhet, våra kunskaper om den regulatoriska miljön och vår närvaro på tio europeiska marknader gör det möjligt för Hoist Finance att erbjuda banker och andra finansiella institut effektiva lösningar för kredithantering.

Hoist Finance riktar sig till de större bankerna och finansiella instituten i Europa. Under de senaste tio åren har vi genomfört transaktioner med tio av Europas största banker i flera olika länder. Nyckeln till framgången är vår förmåga att erbjuda flexibla lösningar och vår kapacitet att hantera komplexa förvärv med flera olika tillgångsslag.

Det är viktigt att bankernas kunder tas väl om hand och kundrelationen måste vårdas med stor aktsamhet efter det att en portfölj överförts till Hoist Finance. Strikta rutiner och processer gör att alla kunder behandlas rättvist samtidigt som vi uppfyller den säljande bankens krav på regelefterlevnad. Vi uppnår bäst resultat när överföringen av kunder planeras med goda tidsmarginaler.

Nyckelkomponenter i Hoist Finances erbjudande: 

 • God förståelse av regulatoriska krav på banker.
 • Flexibla, skräddarsydda och marknära tjänster på större europeiska marknader. 
 • Vi hanterar kundrelationerna själva, vilket ger oss god insikt i kundens situation samtidigt som våra riskhanterings- och regelefterlevnadsrutiner skapar en effektiv verksamhetsstyrning.
 • Över 25 års erfarenhet inom skuldsaneringslösningar.

Vi regleras som en bank

Hoist Finance har varit ett reglerat kreditmarknadsbolag sedan 1996 - i nästan 25 år. Vår reglerade status ger oss tillgång till kostnadseffektiv finansiering genom inlåning från våra kunder.   

Regleringen från tillsynsmyndigheter innebär att Hoist Finance underställs de flesta av de regulatoriska bestämmelser som svenska banker står under. Att vi verkar i ett regulatoriskt klimat skapar tillit till Hoist Finance och vår förmåga att förstå bankernas utmaningar.  

Läs mer om vår riskhantering.

Läs mer om vår bankplattform.

Vårt erbjudande

Hoist Finance har ett komplett kredithanteringserbjudande som stöder våra kunder genom kreditriskcykelns olika stadier.

Under 2019 blev säkerställda förfallna fordringar allt viktigare för Hoist Finance. Genom att expandera inom detta tillgångsslag har vi blivit en mer komplett leverantör av olika kredithanteringslösningar för banker och andra finansiella institut.

De flesta av de portföljer som Hoist Finance har förvärvat historiskt har innehållit tertiära fordringar som varit förfallna i mellan två till fem år. På senare år har vi förvärvat nyare fordringar allteftersom lånemarknaden har utvecklats.   

Förvärvade lån kategoriseras enligt risk och påverkan på kreditreserveringar:

 • Fas 1: Ingen betydande ökad kreditrisk  
 • Fas 2: Betydande ökad risk, men inga objektiva tecken på förlust  
 • Fas 3: Objektiva tecken på förlust  

Läs mer om våra olika tillgångsklasser.

Vår strategi för fordringsförvärv

Vår erfarenhet, våra kunskaper och vår närvaro i den finansiella sektorn har resulterat i vår strategi för fordringsförvärv; att fokusera på fordringar från banker, att anpassa vår affärsmodell för att vara flexibla och att ha en diversifierad geografisk profil. 

Fordringar från banker  

 • Hög kvalitet på de ursprungliga fordringarna med säkrare betalningsprofil 
 • Högre lånebelopp.
 • Långsiktiga och stabila kassaflöden

Flexibla tillgångsslag

 • Flexibilitet att förvärva alla typer av fordringar från banker och andra finansiella
  institut.
   
 • Ökad andel icke-kreditförsämrade fordringar och säkerställda förfallna fordringar.

Diversifierad geografisk profil

 • Minskad riskexponering både avseende risk och ursprung.  
 • Ett jämnt flöde av investeringsmöjligheter.
 • Förbättrat erbjudande till banker och andra finansiella institut.  
Bokfört värde per marknad (31 december 2019)

Olika modeller för förvärv av portföljer

Lösning Definition Begränsningar och specifikationerNuvarande marknadsstatus
EngångstransaktionerFordringarna överförs till köparen vid betalning. Större delen av Hoist Finance portföljer förvärvas via denna struktur.
 • Hög kapitalanvändning vilket kan begränsa framtida köp.
Mogen
Forward flow Vid forward flow-avtal förvärvar köparen en på förhand fastställd volym (fast eller inom ett intervall) till ett på förhand fastställt pris under en viss tidsperiod.
 • Implementering av en hållbar och givande relation för både parter.  
Relativt mogen för flera institut.
Servicing  Operationell verksamhet/support på uppdrag av ett institut.
 • Implementering av en hållbar och givande relation för båda parter.
 • Ingen dekonsolidering för säljande part. Med eller utan engagemang på inkasseringsnivåer.

Mogen.

Potentiella ytterligare tjänster kan tilläggas.

Strukturell transaktion
Fordringarna förs över till köparen vid betalning. Denna struktur innefattar även ett potentiellt övertagande av personal och/eller system.
 • Hög kapitalanvändning vilket kan begränsa framtida köp.
 • Säkerställer bevarad expertis och infrastruktur för att säkerställa transaktion.

Mogen.

Potentiella ytterligare tjänster kan tilläggas.

Värdepapperisering och SPVFörsäljning av portfölj till ett SPV inom en värdepapperiseringsstruktur:
 • Flertalet investerare i ett SPV 
 • Möjliggör struktur med portföljer från flertalet institutioner
 • Försäljning av värdepapperiseringsobligationer till olika investare, inklusive säljande part
 • Kan vara eller icke-vara dedikerat till säljande part (fordringar från flertalet säljare möjligt). Delvis ägande av SPV.
 • Värdepapperisering av SPV möjliggör flertalet investerare.

Genomsnittlig mognad.

Signifikant potential.

Skälig prissättning   

Hoist Finance kan analysera en portfölj och ge ett skäligt erbjudande baserat på vårt datalager med detaljerad information om inkasseringsnivåer och kassaflöden i samband med förvärv från år 2000 och framåt. En av våra vägledande principer är att utöva försiktighet i samband med budgivning på låneportföljer. Hoist Finance utvärderings- och analysverktyg för potentiella förvärv gör att vi kan prognostisera framtida kassaflöden och inkasseringsskostnader för en tidshorisont på 15 år.   

Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

- Annual Report 2019 -
- Årsredovisning 2019 -