Logotype
Sök

Milstolpar inom hållbarhetsområdet 2019  

Eftersom vår affär sträcker sig över ett stort geografiskt område med många språk och kulturer krävs en extra ansträngning för att säkerställa att alla marknader anpassar sig till koncernövergripande initiativ. Hållbarhet är något vi tar på allvar på Hoist Finance och eftersom vi är lyhörda för våra intressenter beslutade vi att djupdyka inom området under 2019. Vi har fokuserat våra resurser och byggt en mer robust grund för hållbarhet som i stort sett är förankrad i hela organisationen. Vi har lyssnat på våra medarbetare i alla länder med representation från alla delar av vår verksamhet för att förstå deras syn på vad de ser som de mest materiella aspekterna.
Arbetet kan sammanfattas i några milstolpar som genomförts under året.
   

Globala mål och undermål för hållbar utveckling valda (SDG)

Koncernledningen har arbetat med målen och har gemensamt valt fem av FNs globala hållbarhetsmål att fokusera på - nummer 3, 9, 10, 13 och 17. En process för att integrera dessa mål i hållbarhetsstrategin har också initierats under året.

Kundens behov

Den viktigaste av de identifierade aspekterna var att kontinuerligt bygga och utveckla vår förståelse kring våra kunders behov. Det beslutades att vidareutveckla befintliga processer såsom processerna kring kundnöjdhet och klagomålshantering. 

Utbildningar och workshops för alla ledningsgrupper – både på lands- och koncernnivå

En koncernövergripande utbildningsinsats kring hållbarhet genomfördes under våren 2019 med syfte att skapa en samsyn inom hela företaget runt vilka frågor som är viktiga för oss. Utbildningsdelen kombinerades med grupparbeten för att samla de viktigaste aspekterna för Hoist Finance att fokusera på enligt våra interna intressenter. Resultatet från denna process är en robust grund för hållbarhetsarbetet med mål och indikatorer som även inkluderar en förstärkt styrmodell för hållbarhetsområdet.  

One Hoist Finance hållbarhetsstrategi

Vi har valt att strukturera våra hållbarhetsambitioner kring fyra pelare och integrera dessa i vår affärsstrategi för att säkerställa att de är en del av vårt DNA. Utöver detta kommer vi, under 2020, integrera uppföljningen av våra mål och indikatorer i vår befintliga affärsuppföljningsprocess. Detta kommer att hjälpa oss att säkerställa full transparans i vår vidare utveckling 

Undertecknande av Global Compact

FNs Global Compact tillhandahåller ett universellt språk och ramverk för företagens ansvar för att vägleda alla företag oavsett storlek, komplexitet eller plats. För att ytterligare stärka hållbarhetsarbetet undertecknade Hoist Finance Global Compact i oktober 2019. Detta kommer att stödja vårt arbete framåt när det gäller att implementera, mäta och kommunicera vår hållbarhetsstrategi. 

Undertecknande av CSR Europe call to action

Under 2019 undertecknade Hoist Finance CSR Europe Call to Action for a New Deal for Europe. Denna uppmaning presenterades för Europeiska kommissionen, Europeiska unionens råd och Europaparlamentet den 5 december 2019. Detta är den största gruppen av verkställande direktörer som någonsin mobiliserats i Europa. Budskapet till politiker och beslutsfattare är tydligt: europeiskt företagande är mobiliserat för hållbarhet och redo för samarbete. 

Strategi och process för intressentdialog

De senaste två åren har Hoist Finance genomfört en bred dialogprocess med intressenter. Vi har identifierat flera områden för förbättring i denna process och ett första steg var att utveckla en mer detaljerad intressentmatris och en tydlig process för att bättre kunna rikta våra dialoger mot olika intressentgrupper. Från och med 2020 kommer vi att genomföra våra intressentdialoger med den nya matrisen och processen som bas och ha mer av en kontinuerlig dialog i befintliga kanaler när det är möjligt. 

Ambassadörer valda

För att säkerställa lokal förankring och integrering av hållbarhet i verksamheten har lokala hållbarhetsambassadörer utsetts. De representerar företagets alla olika funktioner. 

Socialt engagemang – finansiell inkludering

Finansiellt utanförskap är en växande utmaning inom hela Europa som får allt större uppmärksamhet från regeringar och den finansiella sektorn. Hoist Finance strävar efter att skapa ett samhälle med ett finansiellt ekosystem baserade på hållbara och hälsosamma kreditmarknader öppna för alla, ett inkluderande ekosystem. Vi bidrar också positivt till de lokala samhällen där vi är verksamma genom att stödja nya innovativa lösningar och utvecklingen av finansiell inkludering. En viktig aspekt för oss med arbetet för ökad finansiell inkludering är att fokusera på att stötta våra kunder och stärka deras möjligheter att återgå till det finansiella eko-systemet. Konkreta mätbara indikatorer kommer att utvecklas genom konkreta initiativ tillsammans med externa samarbetspartners. 

NASDAQ ESG Transparency Partner

Hoist Finance ingår i Nasdaq's ESG portal och betraktas som en NASDAQ transparency partner. Portalen fångar ett stort utbud av data kopplat till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning.

Nyckeltal

Överblick över 2019 års resultat.

Läs mer om våra nyckeltal här

Uppdaterad Hållbarhetspolicy

Vår nya policy utgår från grundläggande värderingar och med hänsyn till våra intressenter.

Läs mer om vår policy

Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

- Annual Report 2019 -
- Årsredovisning 2019 -