Logotype
Sök

Hållbarhetsstrategi

Hoist Finance hållbarhetsstrategi står på fyra pelare med tydlig koppling till vår affär och värdeskapandemodell. Målet med strategin är att bidra till en hållbar utveckling där vi skapar långsiktigt värde till samtliga intressenter. Fokus är på säkerställandet av kundnöjdhet genom etiskt och rättvist bemötande, samtidigt som vi efterlever tillämpliga lagar och regler.

För att säkerställa att hållbarhetsstrategin är integrerad i vår affärsstrategi och en del av vår DNA, har vi sedan starten på 2020 börjat följa våra framsteg kvartalsvis via vår existerande affärsuppföljningsprocess. Detta möjliggör en ökad transparens i takt med att vi rör oss framåt och säkerställer ett fortsatt fokus på våra aktiviteter inom detta område.

Inom dessa fyra pelare arbetar vi parallellt med att både mitigera negativa aspekter och samtidigt öka fokus på att identifiera områden och aktiviteter där vi kan bidra till en positiv samhällspåverkan.
Vi tror på att det som går att mäta blir gjort och därför har vi upprättat mätbara indikatorer inom varje pelare i strategin. Sist men inte minst, vi kommer att skapa incitament för att öka interna samarbeten och skapa en miljö som tillåter bra idéer att växa och ta plats i hela företaget.

 

By your side
Vision
Helping People Keep Their Commitments
Mission
Våra 4 pelare

Vi bekämpar klimatförändringar

Miljö

Vi är starkt engagerade i att skydda miljön och kommer kontinuerligt att arbeta för att mildra vår miljöpåverkan. Vi strävar efter att minimera vår negativa påverkan genom att uppmärksamma detaljer som vi själva kan kontrollera i vår dagliga verksamhet och individuella beteenden hos våra kollegor. Ett av våra största negativa miljöavtryck är den stora mängden brev som vi skickar ut till våra kunder varje år. Som en del av vår digitaliseringsstrategi tittar vi nu på hur vi kan minska detta.

Våra mål

 • Minska indirekta och direkta CO2 utsläpp.
 • Minska vår papperskonsumption.
 • Mitigera verksamhetsrelaterade risker kopplade till klimatförändringen.

Globala hållbarhetsmål (SDG)

Våra indikatorer

 • Minska CO2 utsläppen med 10% (direkt och indirekt) per anställd.
 • Minska mängden skickade brev med 10% per kund.
 • Genom en pilot, bättre förstå affärsriskerna kopplade till klimatförändring och våra säkerställda portföljer.

FNs Global Compacts Principer

Princip 7 - Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker

Princip 8 - Ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande

Princip 9 - Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik

Vi bidrar till ett inkluderande finansiellt ekosystem

Social ansvar

Ekonomiskt och finansiellt utanförskap är en växande pan-europeisk utmaning som får växande uppmärksamhet från regeringar och den finansiella sektorn. Tyvärr räcker det inte alltid att hålla sina åtaganden och betala av sina skulder för att åter bli accepterad och integrerad i det finansiella ekosystemet. De flesta av våra kunder betraktas fortfarande som hög risk och därför har de ofta inte tillgång till prisvärda finansiella produkter och tjänster när de har betalat av sina skulder. Därför är det finansiella utanförskapet en angelägen fråga för oss, där vi har kunskap och erfarenhet att skapa en positiv effekt på både individer och samhället i stort. Vi ingår därför externa partnerskap med organisationer som fokuserar på att milda denna utmaning på olika sätt.
Vår mission att ”hjälpa människor att hålla sina åtaganden” beskriver tydligt vår avsikt att stödja våra kunder i deras resa för att återgå och inkluderas i det finansiella ekosystemet. Detta kräver att vi bygger förtroende och relationer med en känslighet för vad som ofta kan vara en utmanande situation för kunden. I alla kundinteraktioner fokuserar vi därför på att möta kunden på deras villkor, genom ömsesidiga överenskommelser, när så är möjligt. I vår digitaliseringsstrategi gör vi stora ansträngningar för att förstå våra kunders behov och utveckla processer som stöder kunddriven utveckling.


En lika viktig intressent är banker och finansiella institut som anförtror oss sina portföljer. Vi strävar alltid efter att göra vårt bästa för att hålla vårt åtagande att leverera lösningar som passar deras behov. Därför har vi ett starkt fokus på kontinuerlig dialog för att förstå deras behov och säkerställa att de är nöjda.

Våra mål

 • Framstående inom Kundnöjdhet.
 • Utveckling av digitala kanaler för förbättrad service.
 • Ingå externa partnerskap med organisationer som har nya innovativa ideér kring finansiell inkludering.
 • Business partner-nöjdhet.

Globala hållbarhetsmål (SDGs)

Våra indikatorer

 • Sätta upp en hanteringsprocess för One Hoist Finance kundnöjdhet.
 • Implementera en kontinuerlig och systematisk undersökning kring partnernöjdhet.

FNs Global Compacts Principer

Princip 1 - Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom sfären för företagens inflytande

Princip 2 - Försäkra att deras egna företag inte är inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter

Vi skapar den bästa arbetsplatsen

Socialt ansvar

Vår framgång är beroende av våra medarbetare. Som en del av att driva en hållbar affärsverksamhet säkerställer vi att vi rekryterar och behåller den bästa kompetensen, med rätt passion och drivkraft för att leverera på vårt uppdrag - att hjälpa människor att hålla sina åtaganden. För att skapa den bästa arbetsplatsen är vår ambition att fokusera på våra medarbetares hälsa och välbefinnande. Andra viktiga frågor är mångfald och jämställdhet för att säkerställa att våra medarbetare känner att de har befogenheter, att de får stöd och känner sig stolta över att arbeta på Hoist Finance.

Våra mål

 • Medarbetarnas hälsa och välbefinnande.
 • Mångfald och lika möjligheter.
 • Jämlikhet.

Globala hållbarhetsmål (SDG)

Våra indikatorer

 • 70% index i medarbetarnas välbefinnande in den årliga Great Place To Work-undersökningen.
 • 85 – 90% index i jämställdhetskategorin i den årliga Great Place To Work-undersökningen.
 • 68% i TRUST index i den årliga Great Place To Work-undersökningen.
 • Skapa koncerngemensamma initiativ för att förbättra jämställdhet i ledarpositioner.

FNs Global Compacts Principer

Princip 3 - Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar

Princip 4 - Eliminera alla former av tvångsarbete

Princip 5 - Avskaffa barnarbete

Princip 6 - Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter

Vi upprätthåller högsta etiska standard

Bolagsstyrning

Mänskliga rättigheter och stark affärsetik är viktigt för oss. För att säkerställa tydlighet kring hur vi hanterar och fattar beslut relaterade till dessa områden har vi implementerat en ny styrmodell för hållbarhet och etik. En kommitté för affärsetik och hållbarhet (Business Ethics and Sustainability Committee) har inrättats för att ge rekommendationer till företagsledningen om hållbarhet och etiska frågor. Kommittén fastställer beslut samt ger organisationen vägledning kring ämnen som rör hållbarhetsfrågor inom områdena etiska dilemma, miljö, sociala, mänskliga rättigheter, mänskliga resurser och kundrelaterade frågor. 

Våra mål

 • Starka kundintegritetsprocesser.
 • Robust ramverk för processer kring antikorruption.
 • Hållbara och lokala inköpsprinciper.

Globala Hållbarhetsmål (SDG)

Våra indikatorer

 • 100 % av medarbetarna tränade i dataskydd och hur man hanterar personlig data.
 • Minst en Data Protection Officer (DPO) per land, där vi har kunder.
 • Transparent rapportering avsende antal bekräftade incidenter kring korruption.
 • 100 % av medarbetarna genomgått utbildning kring antikorruption.
 • 100 % av nya leverantörer, över en viss storlek, ska granskas enligt hållbara inköpsrutiner (ESG).

FNs Global Compacts Principer

Princip 1 - Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom sfären för företagens inflytande.

Princip 2 - Försäkra att deras egna företag inte är inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter.

Princip 4 - Eliminera alla former av tvångsarbete.

Princip 5 - Avskaffa barnarbete.

Princip 6 - Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter.

Princip 10 - Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning.

Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

- Annual Report 2019 -
- Årsredovisning 2019 -