Logotype
Sök

Hållbarhetsstyrning

Vi arbetar kontinuerligt med att bedöma risker i verksamheten. Effektiv riskhantering uppnås genom strikta processer som tillämpas i hela organisationen.  Hoist Finance förmåga att påverka och begränsa riskerna varierar beroende på om riskerna finns inom eller utanför organisationen. En översikt över Hoist Finance risker finns i avsnittet om riskhantering.

Hållbarhetspolicy

Under 2020 introducerade vi en ny hållbarhetspolicy som återspeglar vårt hållbarhetsfokus, inklusive tydliga principer för varje intressegrupp och en tydlig modell för hållbarhetsstyrning. Lanseringen av policyn kombinerades med ett företagsbrett e-lärande riktad till samtliga medarbetare på deras lokala språk.  89 procent av medarbetarna fullbordare e-lärandeutbildningen.

Policyn utgör ett styrdokument för alla affärsbeslut på samtliga Hoist Finances marknader och är grunden för att skapa tillit och engagemang i relation till våra intressenter:

Ny hållbarhetsstyrningsmodell

Verksamhetsuppföljning

En central del av vår nya hållbarhetsstyrningsmodell är den tillämpade uppföljningen av våra hållbarhetsindikatorer i vår befintliga verksamhetsuppföljning. Detta säkerställer att alla delar av verksamheten är har handlingsplaner som gör att vi kan leverera på våra målsättningar och indikatorer. Under 2020 ingick uppföljningarna i verksamhetsuppföljningen för första och andra halvåret. Målsättningen är att genomföra detta kvartalsmässigt 2021.

Affärsetik- och hållbarhetskommitté

Under 2020 lanserade vi vår affärsetik- och hållbarhetskommitté, med VD Klaus Anders Nysteen som ordförande.

Kommitténs huvudsyfte är att verka som ett forum för informationsutbyte mellan funktioner inom hållbarhet och etik. Teman som behandlas innefattar etik, miljö, sociala frågor, mänskliga rättigheter, medarbetare, kunder, risker och efterlevnad.  Kommittén höll fyra möten under 2020.

Mänskliga rättigheter

På Hoist Finance handlar mänskliga rättigheter inte bara om våra medarbetare, utan även våra kunder, aktieägare, leverantörer och samhället i stort. Vi har som målsättning att säkerställa de mänskliga rättigheterna för alla som kommer i kontakt med Hoist Finance, både vad gäller bolagets processer och handlingar. Detta innefattar att förhindra diskriminering, respektera föreningsfriheten och bidra till att avskaffa all form av korruption, tvångsarbete och barnarbete. Hoist Finance respekterar de mänskliga rättigheterna i allt vi företar oss.

Hoist Finance arbete med mänskliga rättigheter tillämpas i alla riktlinjer som styr bolagets hållbarhetsarbete. Hållbarhetspolicyn, mångfaldspolicyn, policyn för personuppgifter samt antikorruptionspolicyn ger mer detaljerad information inom respektive område.  Genom att betona vår syn på mänskliga rättigheter kan koncernen minska risken för överträdelser.

Antikorruption och regelefterlevnad

Vi har ett omfattande antikorruptionsprogram med fastställda riktlinjer för hur bolaget och bolagets medarbetare ska bedriva verksamhet på ett ansvarsfullt och etiskt sätt. Policydokument och regelbunden utbildning i de etiska riktlinjerna är några exempel på de åtgärder som vidtas för att motarbeta korruption i alla dess former. Andra åtgärder är återkommande interna undersökningar inom regelefterlevnad och intern kontroll. Vårt antikorruptionsarbete bidrar till att hålla korruptionsrisken på en absolut miniminivå.

Sedan 2017 genomför bolagets compliancefunktion en årlig enkät som behandlar antikorruption.  Undersökningens huvudsakliga mål är att identifiera styrkor och svagheter inom området. I år utökades enkäten och inkluderar 10 procent av bolagets medarbetare, utöver de redan inkluderade cheferna. Resultatet har visat att såväl chefer som medarbetare har en god förståelse för vad korruption är, hur de kan undvika situationer där korruption kan uppstå, och majoriteten är väl införstådda med interna regler och välutbildade i ämnet. Även om resultaten är positiva så kommer arbetet med antikorruption att fortsätta under 2021 för att kontinuerligt minska risken för korruption. Vi kommer också att utveckla ett index för antikorruption.

Hoist Finance har under 2020 varken varit föremål för finansiella eller icke­finansiella sanktioner i samband med regelefterlevnadsbrott från någon tillsynsmyndighet i något av de länder där bolaget är verksamt.

Visselblåsarfunktionen 

Hoist Finance uppmuntrar bolagets medarbetare att rapportera beteenden som bedöms kunna vara oetiska eller olagliga. Hoist Finance har utvecklat en visselblåsarfunktion där medarbetarna kan välja mellan att antingen öppet eller anonymt uppmärksamma bolaget på oegentligheter i verksamheten.

Kundernas dataintegritet

Omfattande och strikt datalagstiftning är en central del i arbetet att värna om mänskliga rättigheter; i första hand rätten till privatliv, men också andra rättigheter som beror på förmågan att göra egna val om hur och med vem vi delar information om oss själva. På Hoist Finance tar vi personuppgiftsskydd på allvar och strävar efter att hantera personuppgifter på ett lagenligt, rättvist och transparent sätt.  Robusta tekniska och organisatoriska rutiner som skyddar kundernas och medarbetarnas personuppgifter, regelbundna medarbetarutbildningar om lagstiftning gällande personuppgifter och våra ombud som hanterar dessa frågor i länder där vi är verksamma försäkrar att kundernas personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning och regelverk.

Branschmedlemskap

Eftersom vi är verksamma i en bransch där det är speciellt viktigt att värna om slutkunden behöver vi ta en aktiv roll på våra lokala marknader och bevaka trender och tendenser i ett tidigt skede. Detta innebär att vi är väl förberedda och kan svara snabbt på de förändringar som uppstår.

För att säkerställa att vi ska kunna ta en aktiv roll i branschens utveckling är vi medlemmar i lokala branschorganisationer på de flesta marknader och ingår i den europeiska inkassoorganisationen FENCA (Federation of European National Collection Associations).

 Land

Organisation 

Polen
 • Association of Financial Companies in Poland (pol. Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce - ZPF) 
Tyskland
 • BDIU (Bundesverband Deutscher Inkassounternehmen) (German Collection Association)

 • BKS (Bundesvereinigung Kreditankauf und Servicing e. V.) (German Association for receivables buyer/seller)

 • Bankenfachverband (Association for privat banks) 

Spanien
 • ANGECO (Asociación Nacional de Entidades de Gestión de Cobro)
Frankrike
 • FIGEC (National Federation of Business Information, Debt collection and Civil Investigation) 
Italien
 • UNIREC

 • Forum Unirec Consumatori 

Storbrittanien 
 • Credit Services Association (CSA)
Grekland
 • Hellenic Association of Credit Servicing Firms (not official translation)
Nederländerna 
 • NVI, Netherlands Collections Association

 • VFN, Asssociation for Financing companies Netherlands 

Gruppen
 • FENCA (Federation of European National Collection Associations)

Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

- Annual Report 2020 -
- Årsredovisning 2020 -