Logotype
Sök
Betydande förändringar och ökat fokus på kärnverksamheten
stairs-icon

För Hoist Finance var 2021 ett år då vi fokuserade på kärnverksamheten och förändring. Effekterna av covid-19 och nedstängningar fortsatte att ha en betydande påverkan på våra marknader och verksamheten.

Hoist Finance tredje högsta årliga förvärvsnivå

Marknadsaktiviteten för NPL-portföljer ökade under 2021 jämfört med det starkt covid-påverkade året 2020, men det förväntade höga utbudet av portföljutförsäljningar förverkligades inte. Det fortsatte att vara säljarnas marknad, vilket pressade priserna uppåt. Eftersom 2020 var ett utmanande år för större delen av branschen, var många konkurrenter intresserade av förvärv, vilket ofta resulterade i höga priser som underskred våra avkastningskrav på portföljer som underskred våra avkastningskrav. Detta gällde för alla europeiska marknader, men med lokala skillnader. Vi deltog i ett stort antal processer och ingick avtal om ett antal attraktiva förvärv under den senare delen av året. Portföljen från Alpha Bank i Grekland på över 1,1 miljard SEK sticker ut och kommer att ha en positiv påverkan på vår lönsamhet under 2022 och framåt. Inklusive dessa portföljer var den totala förvärvade volymen 4,7 miljarder SEK, vilket är Hoist Finance tredje högsta årliga förvärvsnivå. Våra inkasseringsaktiviteter påverkades också av covid-19. En betydande andel av vår inkassering har sitt ursprung i juridiska processer, vilka i stor utsträckning avbrutits under pandemin, eftersom rättssystemen har tvingats stänga ner eller haft långa förseningar uppstått.

Vårt affärsklimat har förbättrats trots att covid-19 fortsatte att vara ett bekymmer. Under de senare månaderna 2021 uppnådde vi betydande förbättringar i inkasseringsverksamheten. Vi deltog i ett stort antal förvärvsprocesser och ingick avtal om ett antal attraktiva förvärv under den senare delen av året. Portföljen från Alpha Bank i Grekland på över 1,1 miljard SEK sticker ut och kommer att ha en positiv påverkan på vår lönsamhet under 2022 och framåt. Inklusive dessa portföljer var den totala förvärvade volymen 4,7 miljarder SEK, vilket är Hoist Finance tredje högsta årliga förvärvsnivå.

Resultatet negativt påverkat av två faktorer från tidigare år

Förutom de tuffa marknadsförhållandena påverkades resultatet för 2021 negativt av två faktorer med sitt ursprung i tidigare år. Under första halvåret 2021, bestämde sig Hoist Finance för att skriva ner värdet på portföljer i Storbritannien och Spanien samt göra ytterligare avsättningar för skatterisker relaterade till gamla ärenden från 2014. Totalt hade detta en negativ påverkan på årets resultat efter skatt om cirka –400 MSEK. Hoist Finance resultat efter skatt för 2021 var –117 MSEK inklusive dessa negativa effekter. Under året har vi jobbat intensivt med att sänka risken i verksamheten och balansräkningen.

Behov av att rikta fokus på kärnverksamheten

De senaste årens otillfredsställande resultat medförde förändringar redan under våren 2021. Sex nya styrelsemedlemmar, inklusive jag själv, tillsattes i april. 31 maj tillträdde jag som tillförordnad VD som ett resultat av Hoist Finances behov av förändring. Bolaget hade tappat fokus på kärnverksamheten och verksamheten hade inte tillräckligt snabbt anpassat sig till förändrade marknadsförutsättningar. Kortsiktigt underpresterande portföljintäkter, som delvis orsakats av pandemin kombinerat med ett alltför brett verksamhetsfokus och höga kostnader hade lett till minskad lönsamhet. Hoist Finance behövde fokusera på kärnverksamheten – säkerställda och icke-säkerställda förfallna lån från konsumenter och mindre och medelstora företag. Vi behöver verka utifrån en mer konkurrenskraftig kostnadsbas med högre lönsamhet. Vi justerade också ledarskapet för att förbättra ansvarstagande och transparens. Sedan i höstas har vi haft en ny ledning, inklusive en ny CFO, CIO och COO, och har gjort flera andra justeringar i ledningsgruppen.

Lanserade transformationsprogram

Efter sommaren lanserade vi ett transformationsprogram i syfte att accelerera portföljförvärven på de utvalda marknaderna och tillgångsslagen samt öka produktiviteten i inkasseringen och minska kostnaderna. Redan i somras bestämde vi oss för att fokusera och omprioritera bland olika pågående initiativ. Till exempel pausade vi verksamheten inom banktjänster för privatpersoner, samtidigt som vi avbröt investeringarna i utvecklingen av IRK-modeller (intern riskklassificering) i avvaktan på den europiska bankmyndighetens (EBAs) beslut, och justerade vårt fokus på IT och digitala tjänster för att optimera och höja nyttan av dessa.

Arbetet med hållbarhet fortsatte

Hållbarhetsarbetet fortsatte under 2021. Alla tre ESG-områden är viktiga, men det är inom S – Social verksamhet - som vi verkligen kan göra skillnad och ge ett positivt bidrag. Vi stöder banker och hjälper våra kunder att komma tillbaka på fötter och bli en del av det finansiella ekosystemet igen. Vi bidrar därmed till att upprätthålla en rättvis och stabil kreditmarknad och ekonomisk tillväxt på de marknader där vi är aktiva. Hoist Finance har varit medlem av FN Global Compact sedan 2019, och vi fortsatte att stödja de tio principerna för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption under 2021. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra integreringen av Global Compacts principer i verksamheten, vår kultur och i det dagliga arbetet. Vi är också certifierad NASDAG ESG Transparency Partner för fjärde året i rad. Dessutom var 2021 det första året då vi rapporterade upplysningar i linje med EU:s taxonomiförordning.

En sund och bra bas att bygga vidare på

När jag tillträdde som tillförordnad VD på Hoist Finance i maj 2021 var min ambition att skifta företagets fokus mot ökad lönsamhet. Under denna period har det blivit tydligt för mig att Hoist Finance har en bra och sund bas att bygga vidare på. Vi har riktigt bra medarbetare inom organisationen, en inkluderande kultur och en stark verkamhetsplattform. Dessutom verkar vi inom en attraktiv bransch med långsiktig tillväxtpotential, hög avkastning, samtidigt som vi bidrar till en hållbar ekonomi och ett hållbart samhälle.

Förbättrat affärsklimat

Även om covid-19 fortsätter att kasta sin skugga över branschen så har affärsklimatet förbättrats. Under senare delen av 2021 öppnade domstolsväsendet upp igen och vår inkassering genom juridiska processer tog fart, understödda av vårt eget arbete. Mot slutet av 2021 uppnådde vi betydande förbättringar i inkasseringsnivåerna. Vårt förändringsprogram börjar ge resultat, även om det kommer att ta några kvartal innan vi ser full effekt. Vi genomförde också några attraktiva förvärv mot slutet av året, speciellt portföljen från Alpha Bank i Grekland på över 1,1 miljard SEK, vilket kommer att påverka lönsamheten positivt under 2022 och framöver.

Tillväxt balanseras med höjd lönsamhet

Hoist Finance har en något pressad kapitalsituation, vilket innebär att portföljtillväxten måste balanseras med höjd lönsamhet för att uppfylla bankregleringarna. I december publicerade dock den europeiska bankmyndigheten (EBA) sin slutgiltiga rapport om harmonisering av risk-viktning för förvärvade NPL. Detta kommer att motverka de konkurrensmässiga nackdelar som följer av att Hoist Finance är ett reglerat kreditinstitut och därmed lyder under ett striktare regelverk. Det kommer att påverka våra kapitalrelationer positivt och öka vår investeringskapacitet, vilket möjliggör ökad tillväxt. När jag skriver detta VD-ord är rapporten ännu inte godkänd, men den genrella uppfattningen är att den kommer att godkännas.

För att sammanfatta, så börjar vi 2022 i ett bättre läge än för 12 månader sedan. Vår uppfattning är att marknadsförutsättningarna håller på att förbättras. Vi vill fortsätta att stärka vår plattform och använda den för att maximera framtida möjligheter. Vi kommer att leverera på alla de förändringsaktiviteter vi påbörjat och att fortsätta utveckla affärsverksamheten i riktning mot lönsam tillväxt och ökat aktieägarvärde. 

Per Anders Fasth, VD
Februari 2022

Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

- Annual Report 2021 -
- Årsredovisning 2021 -